ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turnover

T ER1 N OW2 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turnover-, *turnover*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turnover(n) การพลิกกลับ
turnover(n) การหมุนเวียน
turnover(n) การคว่ำ
turnover(n) จำนวนขาย
turnover(n) อัตราการลาออก
turnover(n) การเปลี่ยนแปลง
turnover(adj) ที่พลิกกลับได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turnover(เทิร์น'โอเวอะ) n. การพลิกกลับ, การคว่ำ, การหมุนตัว, ขนมม้วน, เงินที่เก็บได้ทั้งหมด, การหมุนเวียน, การเดินสะพัด, จำนวนซื้อขาย, อัตราการขาย, การเปลี่ยนแปลง, การจัดกลุ่มใหญ่. adj. พลิกกลับได้, คว่ำได้, พับได้

English-Thai: Nontri Dictionary
turnover(n) การผัน, เงินทุน, การคว่ำ, การโยกย้าย, การหมุนเวียน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turnoverปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์, Example: ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ อาจรายงานปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนหุ้นหรือเป็นจำนวนเงินก็ได้ [ตลาดทุน]
Turnover ratioอัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย, Example: อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย เป็นอัตราส่วนที่ใช้สภาพคล่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบปริมาณหุ้นที่มีการซื้อขายหุ้นกับปริมาณหุ้นจดทะเบียน (มีหน่วยเป็นเท่า) <br>มีสูตรคำนวณดังนี้ อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย = $ \frac{ ปริมาณการซื้อขาย x 100 }{ ปริมาณหุ้นจดทะเบียน }$</br> [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's been a bit of a problem with turnover since Alexx Woods' departure.นั่นเป็นปัญหานิดหน่อยกับการมาแทนหมอ อเล็กซ์ วูดส์ Won't Get Fueled Again (2008)
With all the gentrification and turnover in housing in the neighborhood, what's a common sight these days?ที่ใช้สำหรับปรับพื้นที่ และหมุนกลับได้ สำหรับใช้ในการสร้างบ้านในแถบนี้ อะไรที่เรามองเห็นในวันนี้ Hopeless (2009)
- Turnovers are the key to most games. - Bye.บาย Super Sunday (2011)
That apple turnover you gave me... he ate it!แอปเปิ้ลนั่นถูกเปลี่ยนมือ คุณให้ฉัน... เขากันมันเข้าไป A Land Without Magic (2012)
Speaking of which, how would you like to help me make turnovers for dessert?เอาเป็นว่า คุณจ่วยผมยังไงดี ทำของหวานดีไม๊ Welcome to Storybrooke (2013)
High turnover for additional security.เปลี่ยนเเปลงบ่อย สำหรับการรักษาความปลอดภัย The Sign of Three (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turnoverThe turnover at my company is really speeding up lately.
turnoverThe turnover on the Tokyo stock Exchange swelled to the year's record.
turnoverThe turnover was 500 million shares.
turnoverYesterday's turnover on the stock market was 500 million shares.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลประกอบการ(n) turnover, See also: business profits, Example: ภูเก็ตแฟนตาซี เผยผลประกอบการขาดทุนน้อยลง หลังจากจำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มทะลุ 8 เปอร์เซ็นต์, Thai Definition: ผลกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจ
ผลประกอบการ(n) turnover, See also: business profits, Example: ภูเก็ตแฟนตาซี เผยผลประกอบการขาดทุนน้อยลง หลังจากจำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มทะลุ 8 เปอร์เซ็นต์, Thai Definition: ผลกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราหมุนเวียน[attrā munwīen] (n, exp) EN: turnover ratio
การเพิ่มยอดขาย[kān phoēm yøt khāi] (n) EN: increase in turnover ; sales increase
รายได้[rāidāi] (n) EN: income ; revenue ; receipts ; turnover ; earnings ; proceeds  FR: revenu [ m ] ; produit [ m ] ; chiffre d'affaires [ m ] ; gain [ m ]
รายรับ[rairap] (n) EN: revenue ; receipts ; turnover ; income ; earnings  FR: recette [ f ] ; encaisse [ f ]
ยอดขาย[yøt khāi] (n) EN: circulation ; turnover ; sales volume

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TURNOVER T ER1 N OW2 V ER0
TURNOVERS T ER1 N OW2 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turnover (n) tˈɜːʳnouvər (t @@1 n ou v @ r)
turnovers (n) tˈɜːʳnouvəz (t @@1 n ou v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周转[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, / ] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need #14,560 [Add to Longdo]
週轉[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, ] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need; also written 周轉|周转 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitalverkehr { m }turnover of capital [Add to Longdo]
Umsatzsteuer { f }turnover tax [Add to Longdo]
Umsatz { m }; Umschlag { m } | Umsätze { pl }turnover | turnovers [Add to Longdo]
Umsatzniveau { n }turnover level [Add to Longdo]
Umsatzprovision { f }turnover commission [Add to Longdo]
Umsatzsteuervoranmeldung { f }turnover tax advance return [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
転身[てんしん, tenshin] (n, vs) (job) turnover; (P) #12,826 [Add to Longdo]
取引高[とりひきだか, torihikidaka] (n) volume of business; turnover [Add to Longdo]
商品回転率[しょうひんかいてんりつ, shouhinkaitenritsu] (n) stock turnover [Add to Longdo]
水商売[みずしょうばい, mizushoubai] (n) (1) chancy trade (business) with a high turnover rate and uncertain profitability; (2) the entertainment, eating, and drinking business; (3) the night entertainment (nightlife) business [Add to Longdo]
大商い[おおあきない, ooakinai] (n) heavy turnover (trading); (P) [Add to Longdo]
年商[ねんしょう, nenshou] (n) yearly (annual) turnover; (P) [Add to Longdo]
売上高税[うりあげだかぜい, uriagedakazei] (n) turnover tax [Add to Longdo]
離職率[りしょくりつ, rishokuritsu] (n) (See 入職率) job separation rate; job turnover [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turnover \Turn"o`ver\, a.
   Admitting of being turned over; made to be turned over; as, a
   turnover collar, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turnover \Turn"o`ver\ (t[^u]rn"[=o]`v[~e]r), n.
   1. The act or result of turning over; an upset; as, a bad
    turnover in a carriage.
    [1913 Webster]
 
   2. A semicircular pie or tart made by turning one half of a
    circular crust over the other, inclosing the fruit or
    other materials; as, an apple turnover.
    [1913 Webster]
 
   3. An apprentice, in any trade, who is handed over from one
    master to another to complete his time.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turnover
   n 1: the ratio of the number of workers that had to be replaced
      in a given time period to the average number of workers
      [syn: {employee turnover}, {turnover rate}, {turnover}]
   2: a dish made by folding a piece of pastry over a filling
   3: the volume measured in dollars; "the store's dollar volume
     continues to rise" [syn: {dollar volume}, {turnover}]
   4: the act of upsetting something; "he was badly bruised by the
     upset of his sled at a high speed" [syn: {upset}, {overturn},
     {turnover}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top