ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

innovative

IH1 N AH0 V EY2 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -innovative-, *innovative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่, ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Innovative Organizationองค์การแห่งนวัตกรรม [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We don't have to play the game where we're going back and forth... coming up with innovative ways to make it colder and unusable in the process.เราไม่ได้จะเล่นเกม ทำเป็นว่าเรากลับมา... พร้อมกับวิธีเจ๋งๆ ที่จะทำให้มันเย็นลง แต่ใช้งานอะไรไม่ได้ Primer (2004)
I've planned a bold and innovative campaign featuring internationally known celebrity girlfriends.ฉันวางแผนสำหรับแคมเปญของเราไว้แล้ว เราจะจัดปาร์ีตี้แล้วเชิญผู้หญิงมาในงานของเรา Episode #2.2 (2008)
Well, you have to be innovative in the middle of the desert.I appreciate the offer, but I am due to go back to the sandpit, finish my tour. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
You have to be innovative everywhere.Well... good luck to you. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
...with innovative backstage commentary...ด้วยการให้คอมมเม้นท์หลังเวทีที่เปลี่ยนแปลงไป Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Innovative farmers, sculptors, exceptional navigators, they were caught in the vise of overpopulation and dwindling resources.ชาวนาผู้บุกเบิก, ประติมากร นักเดินเรือผู้เชี่ยวชาญ พวกเขาประสบปัญหาประชากรมากเกินไป กรอปกับทรัพยากรที่ลดน้อยลง Home (2009)
So, ron, what really great, innovative products have you brought us here?รอน สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ดีสุดๆ ที่คุณเอามาคืออะไรคะ New York Sucks (2009)
Thanks to him and innovative ...ต้องขอบคุณเขากับความคิดสร้างสรรค์ ... Astro Boy (2009)
Right now, what we have is the Allen telescope array, an innovative new way to build a radio telescope, a large telescope out of small pieces.เราอยู่ที่นี่ในภาคเหนือ ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่หอดูดาวห้วยหมวกวิทยุ ตอนนี้สิ่งที่เรามีคืออาร์เรย์ กล้องโทรทรรศน์อัลเลน Are We Alone? (2010)
You know, actually, quite a lot's been written about the innovative design of these enclosures built by Peter MacCready.คุณจะรู้ว่าจริง ค่อนข้างมากที่ถูกเขียนเกี่ยวกับ นวัตกรรมการออกแบบของเปลือกเหล่านี้ We Bought a Zoo (2011)
In other financial news, wall street is buzzing with rumors that Allcom Cellular is now a front-runner for an exclusive contract with innovative chip maker Nolcorp.ต่อไปเป็นข่าวการเงินคะ วอร์สตีทกำลังเต็มไปด้วยข่าวลือ ว่าโทรศัพท์มือถือของ Allcom กำลังเบิกทาง Trust (2011)
Telles remains the first choice when it comes to military innovative design.เทลลิสยังคงเป็นตัวเลือกแรก ในการออกแบบนวัตกรรมทางทหาร The Penelope Papers (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มิติด้านนวัตกรรม[miti dān nawattakam] (n, exp) EN: innovative dimension

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INNOVATIVE IH1 N AH0 V EY2 T IH0 V
INNOVATIVE IH1 N OW0 V EY2 T IH0 V

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开创性[kāi chuàng xìng, ㄎㄞ ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] innovative #39,664 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
革新的[かくしんてき, kakushinteki] (adj-na) (1) innovative; (2) liberal; reformist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Innovative \In"no*va*tive\, a.
   Characterized by, or introducing, innovations. --Fitzed.
   Hall.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 innovative
   adj 1: ahead of the times; "the advanced teaching methods"; "had
       advanced views on the subject"; "a forward-looking
       corporation"; "is British industry innovative enough?"
       [syn: {advanced}, {forward-looking}, {innovative},
       {modern}]
   2: being or producing something like nothing done or experienced
     or created before; "stylistically innovative works";
     "innovative members of the artistic community"; "a mind so
     innovational, so original" [syn: {innovative},
     {innovational}, {groundbreaking}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top