Search result for

innovative

(21 entries)
(0.0373 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -innovative-, *innovative*
English-Thai: Longdo Dictionary
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Innovative Organizationองค์การแห่งนวัตกรรม [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...with innovative backstage commentary...ด้วยการให้คอมมเม้นท์หลังเวทีที่เปลี่ยนแปลงไป Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Innovative farmers, sculptors, exceptional navigators, they were caught in the vise of overpopulation and dwindling resources.ชาวนาผู้บุกเบิก, ประติมากร นักเดินเรือผู้เชี่ยวชาญ พวกเขาประสบปัญหาประชากรมากเกินไป กรอปกับทรัพยากรที่ลดน้อยลง Home (2009)
So, ron, what really great, innovative products have you brought us here?รอน สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ดีสุดๆ ที่คุณเอามาคืออะไรคะ New York Sucks (2009)
Dolphins can understand how to manipulate situations, how to relate to people, how to create innovatively out of their own imagination.หรี่ไฟลง หรี่ลงสิ หลุย เช็คตัวจับความร้อน หน่อยได้ไหม? The Cove (2009)
Thanks to him and innovative ...ต้องขอบคุณเขากับความคิดสร้างสรรค์ ... Astro Boy (2009)
Most innovative.ช่างสร้างสรรจริงๆ Sherlock Holmes (2009)
Right now, what we have is the Allen telescope array, an innovative new way to build a radio telescope, a large telescope out of small pieces.เราอยู่ที่นี่ในภาคเหนือ ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่หอดูดาวห้วยหมวกวิทยุ ตอนนี้สิ่งที่เรามีคืออาร์เรย์ กล้องโทรทรรศน์อัลเลน Are We Alone? (2010)
You know, actually, quite a lot's been written about the innovative design of these enclosures built by Peter MacCready.คุณจะรู้ว่าจริง ค่อนข้างมากที่ถูกเขียนเกี่ยวกับ นวัตกรรมการออกแบบของเปลือกเหล่านี้ We Bought a Zoo (2011)
In other financial news, wall street is buzzing with rumors that Allcom Cellular is now a front-runner for an exclusive contract with innovative chip maker Nolcorp.ต่อไปเป็นข่าวการเงินคะ วอร์สตีทกำลังเต็มไปด้วยข่าวลือ ว่าโทรศัพท์มือถือของ Allcom กำลังเบิกทาง Trust (2011)
Telles remains the first choice when it comes to military innovative design.เทลลิสยังคงเป็นตัวเลือกแรก ในการออกแบบนวัตกรรมทางทหาร The Penelope Papers (2011)
How innovative.- โอ้ สร้างสรรค์มาก The Remains of the 'A' (2012)
"The ideas here, while innovative and thoughtful,ผมขอแนะนำให้คุณเลือกหัวข้อใหม่ Currents (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มิติด้านนวัตกรรม[n. exp.] (miti dān nawattakam) EN: innovative dimension   

CMU English Pronouncing Dictionary
INNOVATIVE    IH1 N AH0 V EY2 T IH0 V
INNOVATIVE    IH1 N OW0 V EY2 T IH0 V

Japanese-English: EDICT Dictionary
革新的[かくしんてき, kakushinteki] (adj-na) (1) innovative; (2) liberal; reformist [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开创性[kāi chuàng xìng, ㄎㄞ ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] innovative [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Innovative \In"no*va*tive\, a.
   Characterized by, or introducing, innovations. --Fitzed.
   Hall.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 innovative
   adj 1: ahead of the times; "the advanced teaching methods"; "had
       advanced views on the subject"; "a forward-looking
       corporation"; "is British industry innovative enough?"
       [syn: {advanced}, {forward-looking}, {innovative},
       {modern}]
   2: being or producing something like nothing done or experienced
     or created before; "stylistically innovative works";
     "innovative members of the artistic community"; "a mind so
     innovational, so original" [syn: {innovative},
     {innovational}, {groundbreaking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top