ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

innovate

IH1 N AH0 V EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -innovate-, *innovate*
Possible hiragana form: いんのう゛ぁて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
innovate(vt) ทำให้เปลี่ยนแปลงใหม่, See also: ทำให้เปลี่ยนโฉมใหม่, ปรับปรุงใหม่, สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ, Syn. create, compose, contrive
innovate(vi) เปลี่ยนแปลงใหม่, See also: เปลี่ยนโฉมใหม่, ปรับปรุงใหม่, บูรณะ, Syn. create, compose, contrive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
innovate(อิน'นะเวท) vi. ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนแปลงใหม่, ปรับปรุง. vt. นำสิ่งใหม่เข้ามา., See also: innovative, innovatory adj. innovator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
innovate(vt) เปลี่ยนแปลงใหม่, ปรับปรุงใหม่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหวกแนว(v) innovate, See also: be different from, create something new and original, break new ground, Syn. แปลก, ประหลาด, Example: ความคิดของเขาแหวกแนวไม่เหมือนอาจารย์ทั่วไป, Thai Definition: ทำไม่ซ้ำแบบใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักนวัตกรรม[nak nawattakam] (n, exp) EN: innovator  FR: innovateur [ m ] ; innovatrice [ f ]
ปฏิรูป[patirūp] (v) EN: reform ; change ; improve ; modernize ; innovate  FR: réformer ; changer ; moderniser ; améliorer
ผู้บุกเบิก[phūbukboēk] (n) EN: Innovator ; pioneer ; forerunner  FR: innovateur [ m ] ; pionnier [ m ] ; précurseur [ m ]
ผู้ริเริ่ม[phūriroēm] (n) EN: pioneer ; innovator ; trailblazer ; initiator ; originator  FR: pionnier [ m ] ; précurseur [ m ] ; innovateur [ m ] ; initiateur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INNOVATE IH1 N AH0 V EY2 T
INNOVATE IH1 N OW0 V EY2 T
INNOVATED IH1 N AH0 V EY2 T IH0 D
INNOVATED IH1 N OW0 V EY2 T IH0 D
INNOVATES IH1 N AH0 V EY2 T S
INNOVATES IH1 N OW0 V EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
innovate (v) ˈɪnəvɛɪt (i1 n @ v ei t)
innovated (v) ˈɪnəvɛɪtɪd (i1 n @ v ei t i d)
innovates (v) ˈɪnəvɛɪts (i1 n @ v ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Innovate \In"no*vate\, v. t. [imp. & p. p. {Innovated}; p. pr. &
   vb. n. {Innovating}.] [L. innovatus, p. p. of innovare to
   revew; pref. in- in + novare to make new, fr. novus new. See
   {New}.]
   1. To bring in as new; to introduce as a novelty; as, to
    innovate a word or an act. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
   2. To change or alter by introducing something new; to
    remodel; to revolutionize. [Archaic] --Burton.
    [1913 Webster]
 
       From his attempts upon the civil power, he proceeds
       to innovate God's worship.      --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Innovate \In"no*vate\, v. i.
   To introduce novelties or changes; -- sometimes with in or
   on. --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      Every man, therefore, is not fit to innovate. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 innovate
   v 1: bring something new to an environment; "A new word
      processor was introduced" [syn: {introduce}, {innovate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top