ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

odd

AA1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -odd-, *odd*, od
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
doddle(n, slang) เรื่องจิ๊บจ๊อย, งานง่ายๆ
goddess of mercy(n) เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งความเมตตา (ซึ่งหมายถึงเจ้าแม่กวนอิม โดยในภาษาอื่นอาจเรียกกันไปในหลายๆ คำ เช่น Quan Yin, Kuan Yim เป็นต้น)
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
odd(adj) แปลก, See also: แปลกประหลาด, ผิดปกติ, Syn. strange, bizarre, queer, Ant. usual, common
odd(adj) ซึ่งเป็นเลขคี่, See also: ซึ่งเป็นจำนวนคี่, Ant. even
odd(adj) ที่เหลือเป็นเศษ, Syn. remaining
odd(adj) ไม่มีคู่, See also: ไม่ครบคู่, ที่หายไปข้างหนึ่ง, Syn. one, Ant. pair
odd(adj) เกิดขึ้นบางครั้งบางคราว, Syn. occasional, Ant. regular, frequent
odd(adj) โดยประมาณ, See also: อย่างคร่าวๆ, คร่าวๆ, Syn. approximately
odd(adj) ที่ห่างไกล
odds(n) โอกาสที่จะเป็นไปได้, Syn. probability, chance
oddly(adv) อย่างแปลกประหลาด, Syn. strangely, peculiarly, Ant. commonly, regularly
oddity(n) คนหรือสิ่งที่แตกต่าง, Syn. peculiarity, freak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
odd(ออด) interj. คำอุทานที่หมายถึง "พระผู้เป็นเจ้า"
odd even checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่หมายถึง วิธีการตรวจสอบโดยการตรวจสอบแต่ละหน่วยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นไบต์ (byte) หรือเป็นคำ (word) ว่ามีจำนวนบิต (bit) ที่เป็น 1 เป็นจำนวนคู่หรือคี่ โดยการเพิ่มหนึ่งบิตที่เรียกว่า บิตเสริม (parity bit) เข้าที่ท้ายหรือต้นข้อมูลนั้น ๆ เพื่อให้จำนวนบิตที่เป็น 1 เป็นเลขคี่หรือคู่เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนคลาดในการอ่าน, บันทึก, หรือถ่ายโอนข้อมูลนั้น ๆ โดยปกติ พออ่านข้อมูลเข้าไปหน่วยหนึ่ง บิตเสริมก็จะถูกนำมาคำนวณและเปรียบเทียบกับบิตเสริมที่เก็บไว้แล้ว หากมีค่าเท่ากันก็แปลว่าการอ่านข้อมูลเข้าไปถูกต้อง มิฉะนั้น อาจต้องให้อ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีความหมายเหมือน parity check
odd lotn. ปริมาณที่น้อยกว่าหน่วยปกติในการค้าขาย, จำนวนที่น้อยกว่า100หุ้นหรือ10หุ้นแล้วแต่กรณี, See also: odd-lot adj.
odd parityภาวะคี่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลโดยการเพิ่มบิตต่อหันเข้ากับข้อมูล (concatenate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็นคู่ เปลี่ยนเป็นเลขคี่ดู even parity เปรียบเทียบ
odd-job(ออด'จอบ) vi. ทำงานย่อย, ทำงานปลีก, See also: odd -jobber n.
oddball(ออด'บอล) n. คนพิกล -adj. แปลก
oddish(ออด'ดิช) adj. แปลก, พิกล
oddity(ออด'ดิที) n. คนพิกล, สิ่งประหลาด, สิ่งที่แปลก, ความแปลกประหลาด, ความพิกล, Syn. peculiarity
oddment(ออด'มันทฺ) n. ของแปลกประหลาด, เศษเล็กเศษน้อยที่เหลือ, สิ่งที่เหลือไว้, เหตุการณ์ประหลาด, นิสัยประหลาด, Syn. remnant
odds(ออดซ) n., pl. ความเป็นต่อในการพนัน, โอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่า, ความได้เปรียบ, ปริมาณที่ดีกว่าหรือเหนือกว่า. -at odds ไม่ลงรอยกัน, ไม่เห็นด้วย. -Phr. (by all odds, by long odds, by odds อย่างไม่ต้องสงสัย, แน่นอน, ในทุกกรณี)

English-Thai: Nontri Dictionary
odd(adj) ชอบกล, แปลก, ประหลาด, เศษเกิน, ปลีกย่อย, คี่
oddity(n) ความแปลก, ของประหลาด, เงินปลีก, เศษ
oddly(adv) อย่างประหลาด, อย่างพิกล, อย่างแปลกประหลาด
odds(n) ความได้เปรียบกัน, ความเป็นต่อในการพนัน
ODDS AND odds and ends(n) ของจิปาถะ, ของเล็กๆน้อย, ปกิณกะ, ของเบ็ดเตล็ด
coddle(vt) พะเน้าพะนอ, เอาอกเอาใจ, โอ๋
fodder(n) หญ้าแห้ง, ฟาง, อาหารสัตว์
goddess(n) เทพธิดา, นางฟ้า, นางสวรรค์, นางอัปสร
plodder(n) คนเดินย่ำ
sodden(adj) เปียก, ชุ่ม, โชก, เหนอะหนะ, ไม่กรอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
odd functionฟังก์ชันคี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd integerจำนวนเต็มคี่ [ มีความหมายเหมือนกับ odd number ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd numberจำนวนคี่ [ มีความหมายเหมือนกับ odd integer ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd number parityภาวะจำนวนคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
odd parityภาวะคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
odd parityภาวะคี่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
odd parityภาวะคี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd permutationการเรียงสับเปลี่ยนแบบคี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd-even check; parity checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
odd-even check; parity checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Odd lotหน่วยย่อย, Example: จำนวนหลักทรัพย์ซึ่งต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เช่น ในกรณีที่หน่วยการซื้อขายเท่ากับ 100 หุ้น หน่วยย่อยในที่นี้หมายถึง หุ้นที่มีจำนวนตั้งแต่ 1 หุ้น ถึง 99 หุ้น ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นในจำนวนที่ไม่เต็ม 1 หน่วยการซื้อขาย จะต้องซื้อขายบนกระดานหน่วยย่อย (Odd-Lot Board) [ตลาดทุน]
odd numberจำนวนคี่, จำนวนเต็มที่ไม่ใช่จำนวนคู่ หรือจำนวนที่อยู่ในเซต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
odd vertexจุดยอดคี่, จุดยอดที่มีดีกรีเป็นจำนวนคี่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows.เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง Rebecca (1940)
We give him odd jobs now and then.เราให้เขาทํางานเล็กๆ น้อยๆ บ้างเป็นครั้งคราว Rebecca (1940)
- The odds are a million to one.- ราคาเป็นล้านหนึ่ง 12 Angry Men (1957)
There was much betting, and the odds changed back and forth all night... ... and they changed the referees every four hours... ... so that the referee could get some sleep.มีการพนันมากถูกและราคา การเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดทั้ง คืน และพวกเขามีการเปลี่ยนแปลง ผู้ตัดสิน The Old Man and the Sea (1958)
The subject should eat hastily, at odd hours, to overload the stomachหัวข้อควรจะกินเร่งรีบ, at odd ชั่วโมง, เพื่อบรรทุกเกินกระเพาะอาหาร Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
'"The odds were against us up there, but we went in anyway."บนนั้นเราเสียเปรียบ แต่เราก็ลุย" Airplane! (1980)
Odd that it should end this way, after so many stimulating encounters.บางครั้ง มันก็สมควรจบแบบนี้, หลังจะการแข่งขันที่กระตือรือร้น Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The odd thing is the various...สิ่งที่แปลกคือต่างๆ ... Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Weli... that kinda evens the odds between us then.เหรอ แต่เป็นเรื่องปรกติอยู่แล้วนี่ Day of the Dead (1985)
Odd man goes.ใครแปลกประหลาด ไป Stand by Me (1986)
That's you, Gordie, odd as a cod.นายแหละ กอร์ดี้ แปลกประหลาด Stand by Me (1986)
Last I'd heard he'd spent some time in jail and was now doing odd jobs around Castle Rock.สุดท้าย ได้ยินมาว่าบางครั้งเขาก็เข้าไปอยู่ในคุก และตอนนี้ก็ทำงานเล็กๆน้อย อยู่ใกล้ๆ แคสเซิ่ลร็อค Stand by Me (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oddAfter an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.
oddAn odd shoe was left on the doorstep.
oddBeth is an odd girl who likes snakes.
oddDon't you think it odd that she was in such a hurry?
oddEven times odd is even, odd times odd is odd.
oddHe had an odd look on his face.
oddHe is always at odds with his boss.
oddHe is by all odds the most diligent in his class.
oddHe is quite an odd man.
oddHe put up a brave and lone struggle, but up against such heavy odds he couldn't get his business plan accepted.
oddHe's an odd man; so we'll have him referee.
oddHis behavior is very odd today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานจร(n) odd job, Ant. งานประจำ, Example: เพียงแค่งานประจำผมก็เหนื่อยมากพอแล้ว แถมยังมีงานจรเข้ามาอีก ผมไม่รู้จะทำยังไงดี, Count Unit: งาน, Thai Definition: งานที่ทำเป็นครั้งคราว
เศษเล็กเศษน้อย(n) odds and ends, See also: bits and pieces, oddments, remnants, scraps, bits, Example: สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลนี้ทำจากเศษเล็กเศษน้อยของเครื่องยนต์มาประกอบกัน, Thai Definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ
สิ่งละเล็กละน้อย(n) odds and ends, See also: odds and sods, Syn. สิ่งละอันพันละน้อย, Example: พวกผู้หญิงนำผักปลา สิ่งละเล็กละน้อยไปขายที่ตลาดนัด
เพี้ยน(adj) odd, See also: weird, strange, queer, eccentric, bizarre, uncommon, Syn. แปลก, บ้า, Example: เธอเอาความคิดแสนเพี้ยนนี้มาจากไหน, Thai Definition: ที่ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดา
คี่(adj) odd, See also: single, uneven, Syn. เดี่ยว, Ant. คู่, Example: เขาสั่งให้ถ่ายเอกสารเฉพาะหน้าที่เป็นเลขคี่เท่านั้น, Thai Definition: จำนวนที่หารด้วย 2 ไม่ลงตัว, เดี่ยว, ตรงข้ามกับ คู่
คู่คี่(n) odd or even, Example: คนเขาจะทำมาหากินกันให้เหนื่อยทำไม ไปนั่งเล่นคู่คี่ไม่ดีกว่ารึ, Thai Definition: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่งที่ถือจำนวนคู่หรือจำนวนคี่เป็นหลัก
ปลีกย่อย(adj) odds and ends, See also: detail, Syn. เบ็ดเตล็ด, เล็กน้อย, Example: บางคนอาจจะคิดว่าเหล่านี้เป็นปัญหาปลีกย่อยไม่สำคัญเท่าไรแต่ที่จริงแล้วสำคัญมากเพราะต้องประสบอยู่รอบด้าน
พิลึก(adj) queer, See also: odd, strange, bizarre, peculiar, Syn. ชอบกล, ประหลาด, แปลก, พิกล, Example: ฉันไม่เชื่อเรื่องพิลึกที่เขาเล่าให้ฟังแน่นอน, Thai Definition: ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดา
แปลกประหลาด(adj) strange, See also: odd, uncommon, queer, weird, peculiar, Syn. พิศดาร, เพี้ยน, พิลึก, ผิดปกติ, Ant. ธรรมดา, ปกติ, Example: คนบ้านนี้มีรสนิยมแปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านเขา, Thai Definition: ที่ผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้
เลขคี่(n) odd number, Ant. เลขคู่, Example: ในวันจันทร์รถที่มีทะเบียนเป็นเลขคี่เท่านั้นที่ออกวิ่งบนถนนได้, Thai Definition: จำนวนที่หารด้วย 2 ไม่ลงตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเตล็ด[bettalet] (n) EN: odds and ends  FR: bricoles [ fpl ] ; petites choses [ fpl ]
ฉีกแนว[chīknaēo] (x) EN: unique ; uncommon ; unusual ; odd  FR: unique
ชอบกล[chøpkon] (adj) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd  FR: original ; curieux ; particulier
เด็กเล็กวัยหัดเดิน[dek lek wai hat doēn] (n, exp) EN: toddler
เดือนคี่[deūoen khī] (n, exp) EN: month of odd number  FR: mois impair [ m ]
เดียว[dīo] (adj) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd  FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เหี้ย[hīa] (n) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character  FR: vilaine personne [ f ] ; scélérat [ m ] ; fripouille [ f ] ; personne qui porte la guigne [ f ]
จำนวนคี่[jamnūan khī] (n, exp) EN: odd number  FR: nombre impair [ m ]
กะแช่[kachaē] (n, exp) EN: palm wine ; fermented palm juice ; toddy ; rice liquor  FR: vin de palme [ m ] ; alcool de riz [ m ]
กัด[kat] (v) EN: quarrel ; argue ; fight ; be at odds

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ODD AA1 D
ODDY AA1 D IY0
ODDI AA1 D IY0
ODDI OW1 D IY0
ODDS AA1 D Z
ODDLY AA1 D L IY0
ODDEN AA1 D AH0 N
ODDER AA1 D ER0
ODDITY AA1 D AH0 T IY0
ODDEST AA1 D AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
odd (j) ˈɒd (o1 d)
odds (n) ˈɒdz (o1 d z)
odder (j) ˈɒdər (o1 d @ r)
oddly (a) ˈɒdliː (o1 d l ii)
oddest (j) ˈɒdɪst (o1 d i s t)
oddity (n) ˈɒdɪtiː (o1 d i t ii)
odd-job (j) ˈɒd-ʤˈɒb (o1 d - jh o1 b)
oddment (n) ˈɒdmənt (o1 d m @ n t)
odds-on (j) ˈɒdz-ˈɒn (o1 d z - o1 n)
oddities (n) ˈɒdɪtɪz (o1 d i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, ] odd (number) #1,876 [Add to Longdo]
莫名其妙[mò míng qí miào, ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, ] odd; baffling; unaccountable; mysterious; boring (e.g. movie) #7,560 [Add to Longdo]
离奇[lí qí, ㄌㄧˊ ㄑㄧˊ, / ] odd #16,786 [Add to Longdo]
奇数[jī shù, ㄐㄧ ㄕㄨˋ, / ] odd number #42,087 [Add to Longdo]
零头[líng tóu, ㄌㄧㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] odd; scrap; remainder #44,038 [Add to Longdo]
勤务员[qín wù yuán, ㄑㄧㄣˊ ㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] odd job man; army orderly #61,309 [Add to Longdo]
勤杂[qín zá, ㄑㄧㄣˊ ㄗㄚˊ, / ] odd jobs; servant or army orderly doing odd jobs #99,421 [Add to Longdo]
奇函数[jī hán shù, ㄐㄧ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] odd function (math.) #178,468 [Add to Longdo]
珍闻[zhēn wén, ㄓㄣ ㄨㄣˊ, / ] oddity; news tidbits; strange and interesting item #179,347 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] odd; one horn up and one horn down #722,465 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelegenheitsarbeiten { pl }odd jobs [Add to Longdo]
Merkwürdigkeit { f }odd thing [Add to Longdo]
fünftes Rad am Wagen [ fig. ] | das fünfte Rad am Wagen seinodd man out; the one out | to be in the way [Add to Longdo]
ungerade [ math. ] | ungerade Zahl { f }odd | odd number; uneven number [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はん, han] (n, n-pref) (1) half; semi-; (n, n-suf) (2) half-past; (n) (3) (See 丁・ちょう・4) odd number; (4) (arch) unit of land area (595.8 m^2); (P) #1,495 [Add to Longdo]
改造[かいぞう, kaizou] (n, vs) (1) { comp } remodeling; remodelling; restructuring; (2) modding; (P) #1,787 [Add to Longdo]
[むち, muchi] (n, n-suf) (hon) (arch) lord; god; goddess; honorific title for deities (and high-ranking people) #2,288 [Add to Longdo]
[い, i] (n, adj-na) (1) difference (of opinion); (adj-na) (2) strange; odd; unusual; (pref) (3) different #2,859 [Add to Longdo]
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na, n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P) #3,335 [Add to Longdo]
[はし(P);はじ;はな, hashi (P); haji ; hana] (n) (1) end (e.g. of street); tip; point; edge; margin; (2) beginning; start; first; (3) odds and ends; scrap; odd bit; least; (P) #3,910 [Add to Longdo]
端;端た[はした, hashita] (n, adj-na) (1) fraction; odd sum; (n) (2) (abbr) (See 端金) loose change; (3) (arch) (See 端女) low class female servant #3,910 [Add to Longdo]
女神[めがみ(P);じょしん, megami (P); joshin] (n) goddess; (P) #4,378 [Add to Longdo]
観音(P);觀音[かんのん, kannon] (n) (See 観自在, 観世音) Kannon; Kwannon; Buddhist deity of mercy; Goddess of Mercy; Guan Yin; Avalokitesvara; (P) #5,889 [Add to Longdo]
[りつ, ritsu] (n) (1) law (esp. ancient East Asian criminal code); regulation; (2) { Buddh } vinaya (rules for the monastic community); (3) (abbr) (See 律宗) Ritsu (school of Buddhism); (4) (abbr) (See 律詩) lushi (style of Chinese poem); (5) (also りち) (musical) pitch; (6) (See 十二律, 呂) six odd-numbered notes of the ancient chromatic scale; (7) (abbr) (See 律旋) Japanese seven-tone gagaku scale, similar to Dorian mode (corresponding to #6,911 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コモンアクセスメソッド[こもん'あくせすめそっど, komon ' akusesumesoddo] common access method (CAM) [Add to Longdo]
奇数パリティ[きすうパリティ, kisuu paritei] odd parity [Add to Longdo]
奇数[きすう, kisuu] odd [Add to Longdo]
ドッド[どっど, doddo] DoD [Add to Longdo]
トライポッド[とらいぽっど, toraipoddo] Tripod [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top