ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

initiate

IH2 N IH1 SH IY0 EY2 T   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -initiate-, *initiate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
initiate[N] ผู้เริ่มต้น, See also: ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิก, Syn. novice, beginner, learner, Ant. expert
initiate[VT] ริเริ่ม, See also: เริ่ม, นำ, เสนอ, ชักนำ, Syn. commence, begin, introduce, Ant. end, terminate, finish
initiate into[PHRV] แนะนำให้เข้าร่วม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
initiate(อินิช'ชีเอท) vt. ริเริ่ม,เริ่มนำ,นำเข้า,นำไปให้รู้จัก. adj. เริ่มแรก n. ผู้ถูกพาไปให้รู้จัก., See also: initiator n. initiatress n., Syn. start,

English-Thai: Nontri Dictionary
initiate(vt) เริ่มต้น,ทำพิธีรับเข้า,นำมาให้รู้จัก,ริเริ่ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Initiateริเริ่ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She also wrote a number of books, and I read that among the initiated,นางยังได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม, และ ผมได้อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชักจูง, Suspiria (1977)
But we have to initiate an escape launch in two days.แต่เราต้องเริ่มต้น เปิดตัวอย่างหลบหนีในวันที่ สอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
the president must know that this attack was not initiated by the Soviet union.ประธานาธิบดีต้องรับทราบ ว่าการโจมตีครั้งนี้ สหภาพโซเวียตไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่ม Spies Like Us (1985)
Initiate brain stem.เริ่มต้นกระบวนการ The Lawnmower Man (1992)
Initiate second level.เริ่มต้นกระบวนการขั้นสอง The Lawnmower Man (1992)
Program change initiated.เริ่มเปลี่ยนระบบ The Lawnmower Man (1992)
Initiate brain stem.เริ่มต้นกระบวนการ The Lawnmower Man (1992)
We put a bulletin out and initiated a city-wide search.จากนั้นเราก็แจ้งให้ทั้งเมืองเริ่มค้นหา Ghost in the Shell (1995)
Controllers stand by to initiate drop sequence on my mark.ยืนยัน 40% ควบคุมการยืนตาม ลำดับที่จะเริ่มต้นลดลง เครื่องหมายของฉัน Contact (1997)
All controllers stand by to initiate IPV drop sequence.ควบคุมทั้งหมดยืน โดยที่จะเริ่มต้น Contact (1997)
Mechanical, initiate IPV closure sequence.วิศวกรรมเริ่มต้นลำดับปิด ไอพีวี Contact (1997)
Initiate secondary drive systems.เริ่มต้นระบบไดรฟ์รอง Contact (1997)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งผลให้เกิด[V] cause, See also: initiate, be the cause of, Syn. เป็นเหตุให้, เป็นสาเหตุของ, ส่งผลให้, เป็นผลให้, Example: การกระทำเช่นนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพของพวกเรา, Thai definition: เป็นเหตุให้เกิด
ริอ่าน[V] initiate plans, See also: start, originate plans, Syn. ริ, ริอ่าน, Example: เขาเป็นลม เมื่อทราบว่า หลานสาวริอ่านเขียนเรื่องอ่านเล่นรักๆ ใคร่ๆ ไปลงหนังสือพิมพ์, Thai definition: เริ่มคิดอ่านเพื่อแผนการ
ก่อกำเนิด[V] initiate, See also: originate, Syn. เกิด, ก่อเกิด, Example: ความรู้ก่อกำเนิดมาจากการปฏิบัติ
ก่อเกิด[V] initiate, See also: originate, launch, lead off, set to, Syn. เกิด, ก่อกำเนิด, Ant. ล้มเลิก, Example: ความสุขจะก่อเกิดแก่ผู้ที่ทำบุญอยู่เสมอ, Thai definition: ทำให้มีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินบวช[v.] (kinbūat) EN: be initiated into monkhood   
ก่อ[v.] (kø) EN: start ; begin ; initiate ; originate ; establish ; institute   FR: commencer ; débuter ; instituer
ก่อการ[v.] (køkān) EN: start ; launch ; initiate ; promote ; originate   FR: initier ; susciter
ผู้ริเริ่ม[n.] (phūriroēm) EN: pioneer ; innovator ; trailblazer ; initiator ; originator   FR: pionnier [m] ; précurseur [m] ; innovateur [m] ; initiateur [m]
ประเดิม[v.] (pradoēm) EN: lead ; initiate ; begin ; inaugurate ; have a first taste of ; be a shop's first costomer of the day   FR: initier ; commencer ; inaugurer
ริเริ่ม[v.] (riroēm) EN: start ; launch ; initiate ; begin ; originate ; commence ; be the first   FR: initier ; entreprendre
เริ่มกิจการ[v. exp.] (roēm kitjakān) EN: start ; establish ; begin ; initiate ; found ; set up   
เริ่มต้น[v.] (roēmton) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; originate ; take the first step ; make a beginning ; initialize   FR: commencer ; débuter
ส่งผลให้เกิด[v. exp.] (songphon hai koēt) EN: cause ; initiate ; be the cause of   FR: causer
ทำพีธีบวงสรวง[n. exp.] (tham phīthī būang sūang) EN: ceremony that initiates a new spirit house   FR: cérémonie d'inauguration d'une maison des esprits [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INITIATE    IH2 N IH1 SH IY0 EY2 T
INITIATED    IH2 N IH1 SH IY0 EY2 T AH0 D
INITIATES    IH2 N IH1 SH IY0 AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
initiate    (n) ˈɪnˈɪʃɪəʴt (i1 n i1 sh i@ t)
initiate    (v) ˈɪnˈɪʃɪɛɪt (i1 n i1 sh i ei t)
initiated    (v) ˈɪnˈɪʃɪɛɪtɪd (i1 n i1 sh i ei t i d)
initiates    (n) ˈɪnˈɪʃɪəʴts (i1 n i1 sh i@ t s)
initiates    (v) ˈɪnˈɪʃɪɛɪts (i1 n i1 sh i ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chàng, ㄔㄤˋ, ] initiate; instigate; introduce; lead; initiate, #31,683 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
起つ[たつ, tatsu] (v5t,vi) to rise up; to initiate (political) action [Add to Longdo]
始める(P);創める[はじめる, hajimeru] (v1,vt,aux-v) (1) to start; to begin; to commence; to initiate; to originate; (2) to open (e.g. a store); to start up; to establish (business. etc.); (aux-v) (3) (See 為始める) to start (doing something); to begin to ...; (P) [Add to Longdo]
市民活動[しみんかつどう, shiminkatsudou] (n) civic activity; activities initiated by the citizens themselves [Add to Longdo]
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P) [Add to Longdo]
新入り[しんいり, shin'iri] (n) newcomer; initiate; novice [Add to Longdo]
筆降ろし;筆おろし[ふでおろし, fudeoroshi] (n,vs) (1) first use of a new brush; (2) doing something for the first time; (3) young man's first sexual experience, esp. one initiated by an older woman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Initiate \In*i"ti*ate\, n.
   One who is, or is to be, initiated.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Initiate \In*i"ti*ate\, v. i.
   To do the first act; to perform the first rite; to take the
   initiative. [R.] --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Initiate \In*i"ti*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Initiated}; p. pr.
   & vb. n. {Initiating}.] [L. initiatus, p. p. of initiare to
   begin, fr. initium beginning. See {Initial}.]
   [1913 Webster]
   1. To introduce by a first act; to make a beginning with; to
    set afoot; to originate; to commence; to begin or enter
    upon.
    [1913 Webster]
 
       How are changes of this sort to be initiated? --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To acquaint with the beginnings; to instruct in the
    rudiments or principles; to introduce.
    [1913 Webster]
 
       Providence would only initiate mankind into the
       useful knowledge of her treasures, leaving the rest
       to employ our industry.        --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
       To initiate his pupil into any part of learning, an
       ordinary skill in the governor is enough. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To introduce into a society or organization; to confer
    membership on; especially, to admit to a secret order with
    mysterious rites or ceremonies.
    [1913 Webster]
 
       The Athenians believed that he who was initiated and
       instructed in the mysteries would obtain celestial
       honor after death.          --Bp.
                          Warburton.
    [1913 Webster]
 
       He was initiated into half a dozen clubs before he
       was one and twenty.          --Spectator.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Initiate \In*i"ti*ate\, a. [L. initiatus, p. p.]
   [1913 Webster]
   1. Unpracticed; untried; new. [Obs.] "The initiate fear that
    wants hard use." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Begun; commenced; introduced to, or instructed in, the
    rudiments; newly admitted.
    [1913 Webster]
 
       To rise in science as in bliss,
       Initiate in the secrets of the skies. --Young.
    [1913 Webster]
 
   {Initiate tenant by courtesy} (Law), said of a husband who
    becomes such in his wife's estate of inheritance by the
    birth of a child, but whose estate is not consummated till
    the death of the wife. --Mozley & W.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 initiate
   n 1: someone new to a field or activity [syn: {novice},
      {beginner}, {tyro}, {tiro}, {initiate}]
   2: someone who has been admitted to membership in a scholarly
     field [syn: {initiate}, {learned person}, {pundit}, {savant}]
   3: people who have been introduced to the mysteries of some
     field or activity; "it is very familiar to the initiate"
     [syn: {initiate}, {enlightened}] [ant: {uninitiate}]
   v 1: bring into being; "He initiated a new program"; "Start a
      foundation" [syn: {originate}, {initiate}, {start}]
   2: take the lead or initiative in; participate in the
     development of; "This South African surgeon pioneered heart
     transplants" [syn: {initiate}, {pioneer}]
   3: accept people into an exclusive society or group, usually
     with some rite; "African men are initiated when they reach
     puberty" [syn: {initiate}, {induct}]
   4: bring up a topic for discussion [syn: {broach}, {initiate}]
   5: set in motion, start an event or prepare the way for;
     "Hitler's attack on Poland led up to World War II" [syn:
     {lead up}, {initiate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top