Search result for

author

(153 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -author-, *author*
English-Thai: Longdo Dictionary
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
public authority(n ) หน่วยงานของรัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
author[VT] ประพันธ์, See also: เขียนหนังสือ, แต่งหนังสือ, เขียน, Syn. compose, produce, pen
author[N] ผู้เขียน, See also: นักประพันธ์, นักเขียน, ผู้แต่ง, Syn. writer
author[N] ผู้คิดสร้าง, See also: ผู้สร้าง, Syn. creator, originator
authority[N] ผู้ที่รอบรู้, Syn. expert, scholar, professional, specialist
authority[N] ผู้มีอำนาจ, See also: เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ, Syn. officials, officialdom
authority[N] ฝ่ายบริหาร, See also: สำนักงาน, เจ้าหน้าที่บริหาร
authority[N] อำนาจในการสั่งการ, See also: อำนาจ, อำนาจหน้าที่, Syn. power, influence
authorize[VT] ให้อำนาจ, See also: มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, อนุญาต, Syn. empower, commission
authorized[ADJ] ที่ได้รับอำนาจ, Syn. allowed, sanctioned
authoritarian[N] ผู้ที่เผด็จการ, See also: ผู้ที่ใช้อำนาจเผด็จการ, Syn. tyrant, autocrat, despot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
author(ออ'เธอร์) n. ผู้ประพันธ์,นักเขียน,ผลงานประพันธ์,ผู้สร้างสรรค์. -vt. ประพันธ์.
authoring systemระบบการเขียนโปรแกรมหมายถึง ระบบการเขียนโปรแกรมโดยที่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมเลย ผู้เขียนเพียงแต่ใช้ภาษาง่าย ๆ ในรูปแบบเชิงโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น
authoris(z) e (ออ'เธอไรซ') มอบอำนาจ,แต่งตั้งมอบหมาย. -authoris (z) er n.
authorisation(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
authoritarian(ออธอริแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ,เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ. -n. ผู้ที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ,ผู้ใช้อำนาจเผด็จการ.
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐานพิสูจน์ได้,เผด็จการ
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
authorization(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
authorship(ออ'เธอชิพ) n. อาชีพการเขียนหนังสือหรือบทความ,แหล่งที่มาของผลงาน
coauthor {coauthoredn. นักประพันธ์ร่วม vt. เขียนร่วม

English-Thai: Nontri Dictionary
author(n) ผู้แต่ง,ผู้เขียน
authoritarian(adj) เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ,เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ
authoritative(adj) เผด็จการ,มีอำนาจ
authority(n) อำนาจ,เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน,ต้นตำรับ
authorization(n) การให้อำนาจ,การอนุญาต
authorize(vt) ให้อำนาจ,ให้สิทธิ์,อนุญาต,มอบอำนาจ,แต่งตั้ง,มอบหมาย
authorship(n) อาชีพการประพันธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
authorผู้ประพันธ์, ผู้แต่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authorผู้ประพันธ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authoring languageภาษาสร้างโปรแกรมบทเรียน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
authoritarian leaderผู้นำแบบอำนาจนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
authoritarianismลัทธิอำนาจนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
authorities, localเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
authorities, publicเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
authority๑. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ๓. องค์การรัฐวิสาหกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
authority๑. อำนาจ๒. เจ้าหน้าที่๓. องค์การรัฐวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authority, theory ofทฤษฎีอำนาจหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authorผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Authorผู้แต่ง
เป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่หรือมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตผลงาน ซึ่งชื่อผู้แต่งจะถูกพิมพ์ปรากฏอยู่บนหน้าปกในหรือแห่งอื่นๆ ของผลงานนั้นๆ อาจจะประกอบด้วยผู้แต่ง 2 คนหรือมากกว่านั้นเป็นผู้แต่งร่วม ในการลงรายการของห้องสมุด มีคำหลายคำที่สื่อถึงผู้แต่งอยู่หลายคำ โดยรวมถึงคำว่า บรรณาธิการ ผู้เรียบเรียง ผู้ประสานงานเสียง ผู้สร้างสรรค์ เป็นต้น

<b>Author</b>

หนังสือที่มีผู้แต่งทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ

ปกป้อง จันวิทย์, บรรณาธิการ. ปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : Openbooks, 2554.

<b>Author</b>

หนังสือที่มีผู้แต่งในนามของหน่วยงานหรือนิติบุคคล

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาาน. รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2553. กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2554.

<b>Author</b>

หนังสือที่มีผู้แต่งรับผิดชอบเพียง 1 คน

นราทิพย์ จั่นสกุล. แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Author analyticรายการจำแนกผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Author bibliographiesบรรณานุกรมของผู้แต่ง, บรรณานุกรมของผู้แต่ง
เป็นรายชื่อผลงานของผู้แต่งที่รวบรวมขึ้น

ตัวอย่าง บรรณานุกรมของผู้แต่ง

1. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ ของพระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป)

2. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ ของศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน

3. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ ของศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน และพระสารประเสริฐ

4. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ของ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

5. บรรณานุกรมงานส่วนบุคคลของศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร

6. บรรณานุกรมประกอบบรรณนิทัศน์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

7. บรรณานุกรมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

8. เรียงร้อยบรรณรัตน์ : บรรณานุกรมและดรรชนีพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9. รายชื่อหนังสือพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Author bibliographyบรรณานุกรมของผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Author cardบัตรผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Author entryรายการชื่อผู้แต่ง, การลงชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Author indexดัชนีผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Author indexดัชนีผู้แต่ง

<b>Author</b> Index

เป็นการนำชื่อผู้แต่ง ซึ่งอาจเป็นชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือ หน่วยงาน องค์กร สถาบัน ลงเป็นรายการหลัก จะปรากฏในดัชนีซึ่งแบ่งตามลักษณะของสิ่งพิมพ์ที่นำมาจัดทำดัชนี ได้แก่ ดัชนีวารสาร ดัชนีหนังสือพิมพ์ และดัชนีหนังสือท้ายเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Author numberเลขผู้แต่ง

เลขผู้แต่ง หรือ เลขหนังสือ (Book number) หมายถึง สัญลักษณ์ประจำตัวทรัพยากรสารสนเทศ ใช้เลขประตัวผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละชื่อเรื่องนั้น เลขผู้แต่ง ประกอบด้วย อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง ซึ่งเลขประจำตัวชื่อผู้แต่งนั้น ได้มีการกำหนดเป็นตารางเลขสำเร็จรูปไว้แล้ว

กรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศไม่มีชื่อผู้รับผิดชอบ จะลงรายการหลักด้วยชื่อเรื่อง ซึ่งประกอบด้วยอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องและเลขประจำอักษรตัวถัดของชื่อเรื่อง นอกจากนี้ อาจจะมีสัญลักษณ์ที่ระบุถึงเล่มที่ ฉบับที่ ตอนที่ ปีพิมพ์ เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

ส่วนตารางเลขผู้แต่งภาษาต่างประเทศนั้น ใช้ตารางเลขผู้แต่งคัตเตอร์-แซนบอร์น (Cutter-Sanborn Table) ซึ่งเป็นคัตเตอร์ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ส่วนสำหรับเลขผู้แต่งชาวไทย จะมีตารางเลขผู้แต่งชาวไทยของหอสมุดแห่งชาติ

ตัวอย่าง ตารางเลขผู้แต่งคัตเตอร์-แซนบอร์น

Cutter [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
authorityอำนาจที่ชอบธรรม
authorized shareหุ้นจดทะเบียน
authorship (n ) ผู้มีลิขสิทธิ์ตัวจริง (ศัพท์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have it on good authority that you are,ฉันมีอำนาจที่คุณมี New Haven Can Wait (2008)
No, you're not afraid of authority.ไม่.. คุณไม่กลัว ผู้บริหาร The Itch (2008)
On whose authority has he done this?ใครเป็นคนสั่งให้เขาทำหน้าที่นั้น? Rising Malevolence (2008)
This is the kind of magic that undermines our authority, challenges all we've done.เวทย์มนต์พวกนี้มัน กัดกร่อนอำนาจของข้า ท้าทายกับสิ่งที่เรากำหนด The Mark of Nimueh (2008)
I swore to him you'd never challenge his authority again.ข้าสัญญากับพ่อไว้ว่าเจ้าจะไม่ค้านอำนาจของเค้าอีก To Kill the King (2008)
Look at them! They are all government authorized merchandisesดูนั่น,คนของทางการนี่นา Iljimae (2008)
So, where's the author?แล้วนี่นักเขียนอยู่ไหนล่ะ The Bank Job (2008)
I want it signed and delivered by a public figure of substantial authority.ผมต้องการให้มีการลงนาม และส่งมันมาโดยคนของรัฐ ที่มีอำนาจอย่างแท้จริง The Bank Job (2008)
Authorities have released this recording of the walkie-talkie communications between the robbers of LloydВґs Bank in Marylebone in the hopes that their voices may be identified by members of the public...เจ้าหน้าที่กำลังเผยแพร่บันทึกวิทยุสื่อสาร การพูดคุยระหว่าง พวกโจรปล้นธนาคารลอยด์ในมาร์ลีโบน โดยหวังว่าเสียงของพวกมัน The Bank Job (2008)
Look, all I'm saying is, if you're interested in the rest of this book of payoffs, the author's gonna be at Paddington Stationทุกอย่างที่ผมกำลังพูด คุณอาจสนใจ ในส่วนที่เหลือของสมุดจ่ายเงินเล่มนี้ เจ้าของจะไปที่สถานีแพดดิงตัน The Bank Job (2008)
Meanwhile, word from Spanish and the United States authorities is that they shot and killed the lone assassin responsible for today's attack.ระหว่างนี้ได้มีการแถลงข่าวจากทางการของสเปน และอเมริกา ว่าพวกเค้าได้จัดการกับมือปืน ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้เรียบร้อยแล้ว Vantage Point (2008)
Who has such great power, yet such meager authority as a man.ซึ่งทรงมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ แต่กลับมีอำนาจที่น้อยนิดในฐานะบุรุษ The Other Boleyn Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
authorAbuse one's authority.
authorAnd you. If you're placed in a position of authority if you don't take into consideration that point ...
authorBy what authority do you order me to do this?
authorDickens was the author of 'Oliver Twist'.
authorEach time an author re-writes a book, it is a new edition.
authorFirst, in order to get a feel for your favourite author's work, transcribe and copy in full.
authorFor that reason the outcome of the primary nursing care requirement authorization has to relate to the amount of nursing care required.
authorFor the boy, his father represented authority.
authorFor this reason the credibility of the book's authors, rests on the credibility of their sources.
authorGetting rid of garbage has become a major headache for the authorities.
authorGraham Greene is my favorite author.
authorHe abuses his authority.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนาจหน้าที่[N] authority and function, Example: การขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ต่างประเทศนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่จะพิจารณา, Thai definition: อำนาจและหน้าที่
คนเขียน[N] author, See also: writer, playwright, poet, essayist, novelist, Syn. ผู้เขียน, นักเขียน, ผู้แต่ง, Example: คนเขียนบทกวีเรื่องฤดูกาลได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์หนึ่งของสังคมในช่วงนั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหนังสือ
ผู้แต่งตั้ง[N] appointer, See also: authority, Syn. คนแต่งตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีอำนาจกำหนดให้ผู้อื่นอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น
ผู้ประพันธ์[N] author, See also: writer, poet, Syn. ผู้แต่ง, ผู้เขียน, Example: ผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณีซึ่งเป็นตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรก คือ พระโหราธิบดี, Count unit: คน
มอบอำนาจ[V] authorize, See also: assign authority, Syn. ให้อำนาจ, มอบสิทธิ์, Ant. รับมอบอำนาจ, Example: อธิการแต่ละแห่งอาจจะมอบอำนาจให้รองอธิการปฏิบัติราชการแทน
จนท.[N] authority, Syn. เจ้าหน้าที่, Thai definition: ผู้มีหน้าที่, ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ให้อำนาจ[V] authorize, See also: give authority to somebody, Syn. มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, Ant. ยึดอำนาจ, Example: เจ้าของโรงพิมพ์ให้อำนาจเขาเลือกสรรเรื่องมาพิมพ์โดยไม่ต้องผ่านเจ้าของ
ผู้แต่ง[N] authors, Syn. คนแต่ง, ผู้เขียน, คนเขียน, Example: การสรรหาเรื่องราวแปลกๆ มานำเสนอผู้อ่านเป็นหน้าที่ของผู้แต่งอยู่แล้ว, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เขียนหรือเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราว
สิทธิ[N] authority, Syn. อำนาจอันชอบธรรม
สิทธิ์[N] right, See also: authority, privilege, franchise, Syn. สิทธิ, Example: ราษฎรทั่วราชอาณาจักรเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียง, Thai definition: อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างอิสระโดยไดัรับการรับรองจากกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจในการสั่งการ[n. exp.] (amnāt nai kān sangkān) EN: authority ; power ; influence   
อำนาจหน้าที่[n. exp.] (amnāt nāthī) EN: authority and function ; authority ; powers   
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration   FR: juridiction [f]
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization   FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อาญา[n.] (āyā) EN: power ; authority   

CMU English Pronouncing Dictionary
AUTHOR    AO1 TH ER0
AUTHORS    AO1 TH ER0 Z
AUTHOR'S    AO1 TH ER0 Z
AUTHORED    AO1 TH ER0 D
AUTHORS'    AO1 TH ER0 Z
AUTHORITY    AH0 TH AO1 R AH0 T IY0
AUTHORIZE    AO1 TH ER0 AY2 Z
AUTHORIZES    AO1 TH ER0 AY2 Z AH0 Z
AUTHORSHIP    AO1 TH ER0 SH IH2 P
AUTHORIZED    AO1 TH ER0 AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
author    (n) (oo1 th @ r)
authors    (n) (oo1 th @ z)
authored    (n) (oo1 th @@ d)
authoress    (n) (oo1 th @ r i s)
authority    (n) (oo1 th o1 r i t ii)
authorize    (v) (oo1 th @ r ai z)
authorized    (v) (oo1 th @ r ai z d)
authorizes    (v) (oo1 th @ r ai z i z)
authorship    (n) (oo1 th @ sh i p)
authoresses    (n) (oo1 th @ r i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autorenkatalog {m}author catalogue [Add to Longdo]
Verfasserangabe {f}author statement [Add to Longdo]
Verfasserkatalog {m}author catalogue [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
その筋;其の筋[そのすじ, sonosuji] (n) (1) that field; (2) the authorities (esp. the police) [Add to Longdo]
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] (n) {comp} access authorizations [Add to Longdo]
ウラマー[, urama-] (n) ulama (body of authoritative Muslim scholars) (ara [Add to Longdo]
オーサー[, o-sa-] (n) author [Add to Longdo]
オーサリングシステム[, o-saringushisutemu] (n) {comp} authoring system [Add to Longdo]
オーサリングソフト[, o-saringusofuto] (n) {comp} authoring software [Add to Longdo]
オーサリングソフトウェア[, o-saringusofutouea] (n) {comp} authoring software [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作家[zuò jiā, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄚ, ] author [Add to Longdo]
作者[zuò zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, ] author; writer [Add to Longdo]
受权[shòu quán, ㄕㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] authorized; entrusted (with authority) [Add to Longdo]
大家[dà jiā, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, ] authority; everyone [Add to Longdo]
夫权[fū quán, ㄈㄨ ㄑㄩㄢˊ, / ] authority over the household [Add to Longdo]
威灵[wēi líng, ㄨㄟ ㄌㄧㄥˊ, / ] authority; prestige; supernatural spirit [Add to Longdo]
官府[guān fǔ, ㄍㄨㄢ ㄈㄨˇ, ] authorities; feudal official [Add to Longdo]
撰稿人[zhuàn gǎo rén, ㄓㄨㄢˋ ㄍㄠˇ ㄖㄣˊ, 稿] author (of a manuscript) [Add to Longdo]
支配权[zhī pèi quán, ㄓ ㄆㄟˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] authority to dispose of sth [Add to Longdo]
有权威[yǒu quán wēi, ㄧㄡˇ ㄑㄩㄢˊ ㄨㄟ, / ] authoritative [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations [Add to Longdo]
オーサリングツール[おーさりんぐつーる, o-saringutsu-ru] authoring tool (WWW) [Add to Longdo]
オーサリングプラットフォーム[おーさりんぐぷらっとふぉーむ, o-saringupurattofo-mu] authoring platform [Add to Longdo]
オーサリングプログラム[おーさりんぐぷろぐらむ, o-saringupuroguramu] authoring program [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
ネットワークアドレス付与機関[ネットワークアドレスふよきかん, nettowa-kuadoresu fuyokikan] network addressing authority [Add to Longdo]
管理機関[かんりきかん, kanrikikan] administrative authority [Add to Longdo]
許可[きょか, kyoka] authorization (vs), permission, approval [Add to Longdo]
権限を与える[けんげんをあたえる, kengenwoataeru] to authorize [Add to Longdo]
作成者[さくせいしゃ, sakuseisha] implementor, author [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Author \Au"thor\ ([add]"th[~e]r), n. [OE. authour, autour, OF.
   autor, F. auteur, fr. L. auctor, sometimes, but erroneously,
   written autor or author, fr. augere to increase, to produce.
   See {Auction}, n.]
   1. The beginner, former, or first mover of anything; hence,
    the efficient cause of a thing; a creator; an originator.
    [1913 Webster]
 
       Eternal King; thee, Author of all being. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. One who composes or writes a book; a composer, as
    distinguished from an editor, translator, or compiler.
    [1913 Webster]
 
       The chief glory of every people arises from its
       authors.               --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. The editor of a periodical. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. An informant. [Archaic] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Author \Au"thor\ ([add]"th[~e]r), v. t.
   1. To occasion; to originate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Such an overthrow . . . I have authored. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. To tell; to say; to declare. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       More of him I dare not author.    --Massinger.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 author
   n 1: writes (books or stories or articles or the like)
      professionally (for pay) [syn: {writer}, {author}]
   2: someone who originates or causes or initiates something; "he
     was the generator of several complaints" [syn: {generator},
     {source}, {author}]
   v 1: be the author of; "She authored this play"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top