Search result for

fiction

(75 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiction-, *fiction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiction[N] บันเทิงคดี, See also: นวนิยาย, เรื่องเล่า, เรื่องโกหก, Syn. fable, story, fairy tale
fictionist[N] นักแต่งนวนิยาย, Syn. novelist
fictionalize[VT] ทำให้เป็นนวนิยาย, Syn. fantasize, idealize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiction(ฟิค'เชิน) n. นวนิยาย,นิทาน,เรื่องโกหก,ความเท็จ,การเสกสรรเรื่องขึ้น, Syn. story
fictionistn. นักเขียนนวนิยาย
science fictionn. นวนิยายวิทยาศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
fiction(n) นวนิยาย,นิทาน,เรื่องเริงรมย์,เรื่องอ่านเล่น,เรื่องโกหก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fictionบันเทิงคดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiction of lawข้อสันนิษฐานของกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiction, legalนิติสมมุติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiction, legalเรื่องสมมุติทางกฎหมาย, นิติสมมติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fictionนวนิยาย [TU Subject Heading]
Fiction bookหนังสือบันเทิงคดี
หนังสือบันเทิงคดี เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน ซึ่งต้องการให้ความบันเทิงและความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็นหลัก อาจสอดแทรกความรู้และความคิดต่างๆ ไว้ด้วย แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

1 นวนิยาย เป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นเพื่อให้เกิดความบันเทิงแก่ผู้อ่าน โดยไม่เน้นความเป็นจริงหรือเนื้อหาสาระ

2 เรื่องสั้น เป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นตามวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับนวนิยาย แต่มีเนื้อหาน้อยกว่านวนิยาย มักรวมหลายเรื่อง อยู่ในเล่มเดียวกัน

3 หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่มีเนื้อหาง่ายๆ หรือ เป็นหนังสือ ภาพการ์ตูน หนังสือประเภทนี้จะให้ความรู้ คติสอนใจ และสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นของเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Penned by brooklyn's lamest fiction writer?หนูน้อยนักเขียนแห่งบลู๊คลินหนะ New Haven Can Wait (2008)
Well, we all create fictions to deal with our pain.คนเรามักสร้างเรื่องขึ้นมา เพื่อจัดการกับความเจ็บปวด The Lazarus Project (2008)
We all create fictions to hide our pain.เรามักสร้างเรื่องขึ้นมา เพื่อซ่อนความเจ็บปวด The Lazarus Project (2008)
You barbaric piece of pulp fiction!แกมันพวกคนเถื่อนในนิยายชั้นต่ำแท้ๆ Inkheart (2008)
That's fact, this is fiction.นั่นคือความจริง ที่อยู่ในเรื่องแต่ง Frost/Nixon (2008)
Time to get your head out of those fiction books and start learning about fact.ครูว่า มันน่าจะถึงเวลาที่เธอ เลิกสนใจหนังสือพวกนั้นได้แล้วนะ แล้วมาเรียนความเป็นจริงได้แล้ว The Boy in the Striped Pajamas (2008)
It's fiction.มันเป็นนิยาย Boxed In (2008)
In pulp fiction he wore black.ในพัลบ์ ฟิคชั่นเขาแต่งชุดสีดำ Hey! Mr. Pibb! (2009)
They're total fiction. -That's a serious thing to say.ไม่ เธอเจอผลชันสูตรศพพวกนี้ Some Kinda Love (2009)
Back over the line from fiction to reality.ระหว่างเส้น ของ นิยายและความจริง The Fourth Kind (2009)
Sam and Dean are fictional characters.แซมกับดีนเป็นแค่ตัวละครที่แต่งขึ้นเท่านั้น The Monster at the End of This Book (2009)
Hey, listen in the calendar section all week long there's a fiction writer's seminar at UNM.เป็นวันหยุดยาว มีการจัดการประชุมสัมมนานักเขียนนิยาย ที่มหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโก และ คุณรู้นะ พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเผยแผ่ Down (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fictionA new school of fiction has grown up.
fictionBob was so beside himself that he could scarcely tell fact from fiction.
fictionElementary and primary school children don't yet know good from evil or reality from fiction.
fictionFact is stranger than fiction.
fictionFiction is as old as fairy tales and myths.
fictionHe can't tell fact from fiction.
fictionHe expressed it in the form of fiction.
fictionHe prefers poetry to fiction.
fictionHe's very fond of science fiction.
fictionI like science fiction better.
fictionLess fiction is being read than used to the case.
fictionReading science fiction sometimes does much to encourage a scientific view of the universe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นวนิยาย[N] novel, See also: fiction, Syn. นิยาย, Example: น้องหมูเขาชอบอ่านนวนิยายโดยเฉพาะเรื่องที่ทมยันตีเป็นผู้แต่ง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องยาวที่แต่งขึ้นเป็นแบบร้อยแก้ว จากชีวิตจริง นิทานพื้นบ้านพื้นเมือง จินตนาการ หรือประสบการณ์เป็นต้น
หนังสืออ่านเล่น[N] fiction

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถกวี[n.] (atthakawī) EN: writer of non-fiction   
บันเทิงคดี[n.] (banthoēngkhadī) EN: fiction ; light entertainment   
การเขียนบันเทิงคดี[n. exp.] (kān khīen banthoēngkhadī) EN: fiction writing   
การเขียนสารคดี[n. exp.] (kān khīen sārakhadī) EN: non-fiction writing   
เลเวล อี[n. exp.] (Lēwēn Ī) EN: Level E (science fiction manga series by Yoshihiro Togashi)   
นักเขียน[n.] (nakkhīen) EN: novelist ; author ; writer ; fiction writer ; prose writer ; fictionist   FR: écrivain [m] ; auteur [m] ; rédacteur [m]
หนังสืออ่านเล่น[n. exp.] (nangseū ān len) EN: novel ; fiction   FR: roman [m]
นวนิยาย[n.] (nawaniyāi) EN: novel ; fiction ; story   FR: roman [m] ; nouvelle [f] ; fiction [f] ; bouquin [m] (fam.)
นิยาย[n.] (niyāi) EN: myth ; tale ; story ; fiction ; fable ; fairy fable   FR: mythe [m] ; légende [f] ; histoire [f] ; récit [m] ; conte [m] ; fable [f]
เรื่องอ่านเล่น[n.] (reūang ān len) EN: novel ; fiction   FR: roman [m] ; fiction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FICTION    F IH1 K SH AH0 N
FICTIONS    F IH1 K SH AH0 N Z
FICTIONAL    F IH1 K SH AH0 N AH0 L
FICTIONALIZE    F IH1 K SH AH0 N AH0 L AY2 Z
FICTIONALIZED    F IH1 K SH AH0 N AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fiction    (n) (f i1 k sh @ n)
fictions    (n) (f i1 k sh @ n z)
fictional    (j) (f i1 k sh @ n l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belletrist {m}; Belletristin {f}fiction writer [Add to Longdo]
Dichtung {f}; Erdichtung {f} | Dichtungen {pl} | Dichtung und Wahrheitfiction | fictions | facts and fiction [Add to Longdo]
Fiktion {f} | Fiktionen {pl}fiction | fictions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SF[エスエフ, esuefu] (n) SF; science fiction [Add to Longdo]
たほいや[, tahoiya] (n) Fictionary game; dictionary game [Add to Longdo]
クィディッチ[, kuideicchi] (n) quidditch (fictional sport from Harry Potter series) [Add to Longdo]
クトゥルフ[, kutourufu] (n) Cthulhu (fictional divinity created by H.P. Lovecraft) [Add to Longdo]
グルー[, guru-] (n) (1) (See 接着剤) glue; (2) grue (fictional monster); (P) [Add to Longdo]
サイエンスフィクション;サイエンス・フィクション[, saiensufikushon ; saiensu . fikushon] (n) (See SF) science fiction [Add to Longdo]
ジュブナイル[, jubunairu] (n) young adult fiction [Add to Longdo]
スラッシュ[, surasshu] (n,vs) (1) slash character (ASCII 057); (2) slash (fan fiction) [Add to Longdo]
ノンフィクション[, nonfikushon] (n) nonfiction; (P) [Add to Longdo]
フィクション[, fikushon] (n) fiction; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假戏真唱[jiǎ xì zhēn chàng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧˋ ㄓㄣ ㄔㄤˋ, / ] fiction comes true; play-acting that turns into reality [Add to Longdo]
故事片[gù shi piān, ㄍㄨˋ ㄕ˙ ㄆㄧㄢ, ] fictional film; feature film [Add to Longdo]
虚构小说[xū gòu xiǎo shuō, ㄒㄩ ㄍㄡˋ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] fiction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fiction \Fic"tion\, n. [F. fiction, L. fictio, fr. fingere,
   fictum to form, shape, invent, feign. See {Feign}.]
   1. The act of feigning, inventing, or imagining; as, by a
    mere fiction of the mind. --Bp. Stillingfleet.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is feigned, invented, or imagined; especially,
    a feigned or invented story, whether oral or written.
    Hence: A story told in order to deceive; a fabrication; --
    opposed to fact, or reality.
    [1913 Webster]
 
       The fiction of those golden apples kept by a dragon.
                          --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
       When it could no longer be denied that her flight
       had been voluntary, numerous fictions were invented
       to account for it.          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Fictitious literature; comprehensively, all works of
    imagination; specifically, novels and romances.
    [1913 Webster]
 
       The office of fiction as a vehicle of instruction
       and moral elevation has been recognized by most if
       not all great educators.       --Dict. of
                          Education.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) An assumption of a possible thing as a fact,
    irrespective of the question of its truth. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   5. Any like assumption made for convenience, as for passing
    more rapidly over what is not disputed, and arriving at
    points really at issue.
 
   Syn: Fabrication; invention; fable; falsehood.
 
   Usage: {Fiction}, {Fabrication}. Fiction is opposed to what
      is real; fabrication to what is true. Fiction is
      designed commonly to amuse, and sometimes to instruct;
      a fabrication is always intended to mislead and
      deceive. In the novels of Sir Walter Scott we have
      fiction of the highest order. The poems of Ossian, so
      called, were chiefly fabrications by Macpherson.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fiction
   n 1: a literary work based on the imagination and not
      necessarily on fact
   2: a deliberately false or improbable account [syn:
     {fabrication}, {fiction}, {fable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top