Search result for

exotic

(45 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exotic-, *exotic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exotic[ADJ] มาจากต่างประเทศ, See also: มาจากดินแดนอื่น, มาจากภูมิภาคอื่น, Syn. foreign

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exotic(อิกซอท'ทิด) adj. เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ,ไม่ใช่ของพื้นเมือง,ผิดธรรมดา,ประหลาด. n. สิ่งที่มาจากต่างประเทศ,สิ่งที่ผิดธรรมดา., See also: exotically adv., Syn. alien

English-Thai: Nontri Dictionary
exotic(adj) เป็นของต่างประเทศ,ไม่ใช่ของพื้นเมือง,แปลกประหลาด,ผิดธรรมดา
exotic(n) ของต่างประเทศ,สิ่งที่ผิดธรรมดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exotic-วิเทศ, มาจากแหล่งอื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exotic animalsสัตว์ต่างแดน [TU Subject Heading]
Exotic marine organismsสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นทางทะเล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
exotic (n adj ) สิ่งที่มาจากต่างประเทศ (n) เกี่ยวกับ หรือมาจากต่างประเทศ (adj) -ผิดธรรมดา-สิ่งผิดธรรมดา exoticall (adv)
See also: S. adj. alien, foreign, strane, unfamiliar,outside,external, fascinating, intriguing

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The outer layer of the flesh is exotic, it's strange, but as I go deeper, there's muscle, vein, nerve, bone.มีทุกอย่างที่คุ้นตามาก ผิวชั้นนอก อาจจะผิดแปลก แต่.. เมื่อลงลึกเข้าไปก็มี The Day the Earth Stood Still (2008)
Please. Exotic dancers.จะเอาอะไรกับพวกนี้ พวกต่างด้าว Sex and Violence (2009)
I had Jeff hire some exotic female entertainment.ผมให้เจฟฟ์จ้าง โคโยตี้มาเต้นยั่วแล้ว Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Because they involve several varieties Of exotic bird feathers.เพราะพวกเขามี อคติงี่เง่าของผู้ชาย Vitamin D (2009)
NASA's checking into more exotic explanations--นาซ่ากำลังตรวจสอบ เรื่องเหนือธรรมชาติ No More Good Days (2009)
- it's a colorful and exotic world.มันเป็นโลกที่มีสีสรรค์ และน่าตื่นตาตื่นใจดี Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Exotic.รูดเสาค่ะ Frankie & Alice (2010)
Exotic?รูดเสา Frankie & Alice (2010)
Oh, listen. How exotic. I wonder what she's saying.ภาษาเก๋ดีเนอะ พูดอะไรบ้างเนี่ย Sex and the City 2 (2010)
We are photographing exotic packsเรามาถ่ายภาพนกหายากนะ The Expendables (2010)
Even though part of the allure of this shit is how expensive and exotic it is.ถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งจะทำให้เกิด แรงยั่วยวนใจอยากได้ของ แต่ของนี้มันยังคงแพง และวิเศษอยู่มาก Bad Blood (2010)
And I recently contacted an exotic animal dealer... 'cause I had a very satisfying dream that the two of us went to a zoo... and I shoved your face into one of those pink, enflamed monkey butts that weeps lymph.ฉันติดต่อร้านขายสัตว์แปลกๆ เพราะฉันฝันดีว่า เราอยู่ในสวนสัตว์ และฉันผลักหน้านายไปโดน ลิงตูดชมพู ที่กำลังร้องไห้ Journey to Regionals (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exoticHer exotic perfume has a subtle scent.
exoticIn woodworking we classify wood as hardwood, softwood or exotic wood.
exoticThe streets are filled with an air of exoticism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่างแดน[ADJ] exotic, See also: alien, foreign, remote, Syn. เมืองนอก, ต่างบ้านต่างเมือง, ต่างถิ่น, ต่างประเทศ, Example: เขาเริ่มสนใจวรรณกรรมต่างแดนตั้งแต่ยังเด็ก, Thai definition: ที่เป็นประเทศอื่น, ที่อยู่ถิ่นฐานอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปลกใหม่[adj.] (plaēk mai) EN: strange ; new ; novel ; exotic ; alien ; unknown   
ต่างแดน[adj.] (tāngdaēn) EN: exotic   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXOTIC    IH0 G Z AA1 T IH0 K
EXOTICS    EH0 G Z AA1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exotic    (j) (i1 g z o1 t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
exotisch {adj} | exotischer | am exotischstenexotic | more exotic | most exotic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキゾチ;エキゾチシズム;エキゾチズム[, ekizochi ; ekizochishizumu ; ekizochizumu] (n) exoticism [Add to Longdo]
エキゾチック[, ekizochikku] (adj-na,n) exotic; (P) [Add to Longdo]
エキゾチックアニマル[, ekizochikkuanimaru] (n) exotic animal (e.g. tarantula) [Add to Longdo]
異国趣味[いこくしゅみ, ikokushumi] (n) taste for the exotic; infatuation with a foreign way of life; exoticism [Add to Longdo]
異国情緒[いこくじょうちょ;いこくじょうしょ(ik), ikokujoucho ; ikokujousho (ik)] (n,adj-no) exotic mood; exotic atmosphere; exoticism [Add to Longdo]
異国情調[いこくじょうちょう, ikokujouchou] (n) exoticism [Add to Longdo]
新材料[しんざいりょう, shinzairyou] (n) new material; exotic material [Add to Longdo]
船虫[ふなむし;フナムシ, funamushi ; funamushi] (n) wharf roach (species of isopod closely related to the sea slater; Ligia exotica) [Add to Longdo]
唐木[からき, karaki] (n) exotic non-Japanese wood (rosewood, ebony, blackwood, etc.); imported wood [Add to Longdo]
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山珍海味[shān zhēn hǎi wèi, ㄕㄢ ㄓㄣ ㄏㄞˇ ㄨㄟˋ, ] exotic delicacies; luxury foodstuff from distant locations [Add to Longdo]
异国[yì guó, ㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] exotic; foreign [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exotic \Ex*ot"ic\, a. [L. exoticus, Gr. ? fr. 'e`xw outside: cf.
   F. exotique. See {Exoteric}.]
   Introduced from a foreign country; not native; extraneous;
   foreign; as, an exotic plant; an exotic term or word.
   [1913 Webster]
 
      Nothing was so splendid and exotic as the ambassador.
                          --Evelyn.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exotic \Ex*ot"ic\, n.
   Anything of foreign origin; something not of native growth,
   as a plant, a word, a custom.
   [1913 Webster]
 
      Plants that are unknown to Italy, and such as the
      gardeners call exotics.         --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exotic
   adj 1: being or from or characteristic of another place or part
       of the world; "alien customs"; "exotic plants in a
       greenhouse"; "exotic cuisine" [syn: {alien}, {exotic}]
   2: strikingly strange or unusual; "an exotic hair style";
     "protons, neutrons, electrons and all their exotic variants";
     "the exotic landscape of a dead planet"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top