ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

founder

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -founder-, *founder*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
founder(n) ผู้ก่อตั้ง, See also: ผู้ทำ, ผู้สร้าง, ผู้สถาปนา, Syn. builder, creator, originator
founder(vi) จมลง, See also: จม, อับปาง, Syn. immerse, sink, submerge
founder(vt) ทำให้จม, See also: ทำให้จมลง, ทำให้อับปาง, Syn. immerse, sink, submerge
founder(vi) ล้มลงกับพื้น
founder(vi) สะดุด
founder(vi) (สัตว์) ป่วยเพราะกินมากไป
founder(vt) ทำให้ (สัตว์) ป่วยเพราะให้กินมากไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
founder(เฟา'เดอะ) n. ผู้ก่อตั้ง, ผู้ก่อการ, ผู้สร้าง, ช่างหล่อ v. ล้มลง, อับปาง, ล้มเหลว, ทำให้ล้มลง, , Syn. collapse, -A. endure
cofoundern. ผู้ร่วมก่อตั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
founder(n) ผู้สร้าง, ผู้ก่อ, ผู้วางรากฐาน, ช่างหล่อ
founder(vi) ล่ม, จมน้ำ, อับปาง, ล้ม, ทรุดลง, ล้มเหลว, เสียหาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
founder breccia; collapse brecciaหินกรวดเหลี่ยมยุบตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foundersผู้สร้าง [การแพทย์]

WordNet (3.0)
founder(n) a person who founds or establishes some institution, Syn. beginner, father, founding father
founder(n) a worker who makes metal castings
founder(v) sink below the surface
founder(v) stumble and nearly fall
foundering(n) (of a ship) sinking, Syn. going under
collapse(v) break down, literally or metaphorically, Syn. fall in, break, cave in, give way, give, founder
laminitis(n) inflammation of the laminated tissue that attaches the hoof to the foot of a horse, Syn. founder

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Founder

n. [ Cf. OF. fondeor, F. fondateur, L. fundator. ] One who founds, establishes, and erects; one who lays a foundation; an author; one from whom anything originates; one who endows. [ 1913 Webster ]

Founder

n. [ From Found to cast. ] One who founds; one who casts metals in various forms; a caster; as, a founder of cannon, bells, hardware, or types. [ 1913 Webster ]


Fonder's dust. Same as Facing, 4. --
Founder's sand, a kind of sand suitable for purposes of molding.
[ 1913 Webster ]

Founder

v. i. [ imp. & p. p. Foundered p. pr. & vb. n. Foundering. ] [ OF. fondrer to fall in, cf. F. s'effondrer, fr. fond bottom, L. fundus. See Found to establish. ] 1. (Naut.) To become filled with water, and sink, as a ship. [ 1913 Webster ]

2. To fall; to stumble and go lame, as a horse. [ 1913 Webster ]

For which his horse fearé gan to turn,
And leep aside, and foundrede as he leep. Chaucer. [ 1913 Webster ]

3. To fail; to miscarry. “All his tricks founder.” Shak. [ 1913 Webster ]

Founder

v. t. To cause internal inflammation and soreness in the feet or limbs of (a horse), so as to disable or lame him. [ 1913 Webster ]

Founder

n. (Far.) (a) A lameness in the foot of a horse, occasioned by inflammation; closh. (b) An inflammatory fever of the body, or acute rheumatism; as, chest founder. See Chest ffounder. James White. [ 1913 Webster ]

Founderous

a. Difficult to travel; likely to trip one up; as, a founderous road. [ R. ] Burke. [ 1913 Webster ]

Foundershaft

n. (Mining) The first shaft sunk. Raymond. [ 1913 Webster ]

Foundery

n.; pl. Founderies [ F. fonderie, fr. fondre. See Found to cast, and cf. Foundry. ] Same as Foundry. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Landers, the founder and principal stockholder of Food World is a man devoted to prayer.แลนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของฟู้ดเวิลด์เป็นคนที่อุทิศตนให้กับศาสนา Oh, God! (1977)
Do you know that Wang Chong Yang, the founder of Quan Zhen Sect has the best martial arts in the world?เจ้ารู้หรือไม่ปรมาจารย์เฮ้งเต้งเอี้ยง, ผู้ก่อตั้งสำนักช้วนจิน เป็นผู้มีวิทยายุทธสูงสุดในยุทธภพ? Return of the Condor Heroes (1983)
Now, three of the founders coexisted quite harmoniously.ผู้ก่อตั้งทั้งสาม ทำงานปรองดองเป็นอย่างดี Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
President of the poetry society, captain of the debate team co-captain of the tennis club, founder of the horticulture league.ประธานชมรมกวี หัวหน้าทีมโต้วาที หัวหน้าร่วมชมรมเทนนิส ผู้ก่อตั้งสมาคมจัดสวน Mona Lisa Smile (2003)
The founders of this town were witch-hunters.ผู้ก่อตั้งเมืองนี้ เคยเป็นคนล่าแม่มดมาก่อน Silent Hill (2006)
The other founders would never allow that.ผู้ก่อตั้งคนอื่น คงไม่มีวันยอมแน่ Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
He or she or whomever will not only get an 8 X 10 glossy photo right beside Moses Finkelstein, EMPLOYEE OF THE MONTH YOUR NAME HERE the CEO and founder of Buy More, เขาหรือเธอ หรือจะเป็นอะไรก็ตาม ไม่เพียงแต่จะได้มี รูปอัดมันขนาด 8x10 Chuck Versus the Sensei (2008)
you shared your lab with the founder of massive dynamics?คุณแบ่งใช้ห้องทดลอง กับเจ้าของแมสสีฟ ไดนามิคส์? Pilot (2008)
Founder of massive dynamic, And one of the richest men on the planet.ผู้ก่อตั้ง แมสซีฟ ไดนามิก และเป็น หนึ่งในคนที่รวยสุดบนโลกนี้ The Ghost Network (2008)
When the founders of our country...เมื่อผู้ก่อตั้งประเทศของพวกเรา 24: Redemption (2008)
On a day where they had managed to increase their imports by one trillion Won, and were sent to the Blue House, the founder of this company instead of receiving a medal said, แต่ละวันสามารถบริหารจัดการ เพิ่มมูลค่าการนำเข้าได้ถึงแสนล้านวอน และได้ถูกส่งไปยังบลูเฮ้าส์ , ผู้ก่อตั้งของ บริษัทนี้แทนที่จะรับเหรียญกลับพูดว่า *บลูเฮ้าส์ คือ ทำเนียบขาวเกาหลี Episode #1.1 (2009)
Boyfriend here founder unconscious.แฟนของเธอพบเธอหมดสติ Bad Seed (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
founderIn the center of the university campus stands the statue of the founder.
founderThe hall was built in memory of the founder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สถาปนา(n) founder, See also: initiator, originator, inventor, Syn. ผู้สร้าง, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ตั้ง, ผู้ริเริ่ม, Example: พ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้น, ผู้ที่ตั้งขึ้น
ผู้ให้กำเนิด(n) founder, See also: initiator, originator, inventor, Syn. ผู้ก่อตั้ง, ผู้สร้าง, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย, Count Unit: คน
ช่างหล่อ(n) founder, Example: รัชกาลที่ 1 โปรดให้นำพระพุทธปฏิมากรจากที่ต่างๆ ให้ช่างหล่อต่อพระเศียร พระศอ พระบาท, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญการหล่อ, ผู้มีอาชีพการหล่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับปาง[appāng] (v) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder  FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
ช่างหล่อ[chang lø] (n) EN: caster ; founder ; moulder ; molder (am.)  FR: mouleur [ m ] ; fondeur [ m ]
ล่ม[lom] (v) EN: sink ; capsize ; submerge ; go down ; founder  FR: couler ; sombrer
ล่ม[lom] (v) EN: collapse ; fail ; go down ; come to nothing ; founder ; fold  FR: s'effondrer
ผู้ให้กำเนิด[phū hai kamnoēt] (n, exp) EN: founder ; initiator ; originator ; inventor  FR: procréateur [ m ] (litt)
ผู้ก่อการ[phū køkān] (n, exp) EN: founder of an enterprise ; originator
ผู้ก่อตั้ง[phū køtang] (n, exp) EN: founder
ผู้ประสาธน์การ[phūprasātkān] (n) EN: founder ; builder
ผู้วางรากฐาน[phū wāng rākthān] (n, exp) EN: founder  FR: fondateur [ m ]
ศาสดา[sātsadā] (n) EN: prophet ; founder of a religion ; religious prophet  FR: prophète [ m ] ; fondateur d'une religion [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
founder
founders
founder's
foundered
founders'
foundering

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
founder
founders
foundered
foundering

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教主[jiào zhǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˇ,  ] founder or head of a religion (possibly legendary); figure (man or God) worshipped by a religious sect; modern pop or film star worshipped by fans #12,331 [Add to Longdo]
创办人[chuàng bàn rén, ㄔㄨㄤˋ ㄅㄢˋ ㄖㄣˊ,    /   ] founder (of an institution etc) #36,480 [Add to Longdo]
奠基人[diàn jī rén, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ㄖㄣˊ,   ] founder; pioneer #44,694 [Add to Longdo]
创办者[chuàng bàn zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄅㄢˋ ㄓㄜˇ,    /   ] founder; creator; author #67,392 [Add to Longdo]
创立者[chuàng lì zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ,    /   ] founder #68,226 [Add to Longdo]
建立者[jiàn lì zhě, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ,   ] founder #120,293 [Add to Longdo]
创立人[chuàng lì rén, ㄔㄨㄤˋ ㄌㄧˋ ㄖㄣˊ,    /   ] founder [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begründer { m }; Begründerin { f }; Gründer { m }; Gründerin { f } | Begründer { pl }; Begründerinnen { pl }; Gründer { pl }; Gründerinnen { pl }founder | founders [Add to Longdo]
Gründungsmitglied { n }founder member [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ね, ne] (n) (1) child (esp. a boy); (2) (See 子爵) viscount; (3) (hon) master (founder of a school of thought, esp. Confucius); (4) (See 諸子百家) philosophy (branch of Chinese literature); non-Confucian Hundred Schools of Thought writings; (5) (arch) you (of one's equals); (n-suf) (6) -er (i.e. a man who spends all his time doing...) #443 [Add to Longdo]
初代[しょだい, shodai] (n, adj-no) first generation; founder; (P) #986 [Add to Longdo]
親(P);祖(iK)[おや, oya] (n) (1) parent; parents; (2) dealer (in cards); (3) founder; (4) (pet) owner; (P) #1,782 [Add to Longdo]
沈没[ちんぼつ, chinbotsu] (n, vs) sinking; foundering; going down; submersion; (P) #6,061 [Add to Longdo]
元祖[がんそ, ganso] (n, adj-no) originator; founder; pioneer; inventor; (P) #12,910 [Add to Longdo]
始祖[しそ, shiso] (n) founder; originator; pioneer #13,797 [Add to Longdo]
医学の祖[いがくのそ, igakunoso] (n) founder of medical science [Add to Longdo]
会の創立者[かいのそうりつしゃ, kainosouritsusha] (n) founder of a society [Add to Longdo]
開山堂[かいさんどう, kaisandou] (n) temple hall commemorating its founding or its founder [Add to Longdo]
開設者[かいせつしゃ, kaisetsusha] (n) founder; establisher [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top