ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

founder

F AW1 N D ER0   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -founder-, *founder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
founder[N] ผู้ก่อตั้ง, See also: ผู้ทำ, ผู้สร้าง, ผู้สถาปนา, Syn. builder, creator, originator
founder[VI] จมลง, See also: จม, อับปาง, Syn. immerse, sink, submerge
founder[VT] ทำให้จม, See also: ทำให้จมลง, ทำให้อับปาง, Syn. immerse, sink, submerge
founder[VI] ล้มลงกับพื้น
founder[VI] สะดุด
founder[VI] (สัตว์) ป่วยเพราะกินมากไป
founder[VT] ทำให้ (สัตว์) ป่วยเพราะให้กินมากไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
founder(เฟา'เดอะ) n. ผู้ก่อตั้ง,ผู้ก่อการ,ผู้สร้าง,ช่างหล่อ v. ล้มลง,อับปาง,ล้มเหลว,ทำให้ล้มลง,, Syn. collapse,-A. endure
cofoundern. ผู้ร่วมก่อตั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
founder(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้วางรากฐาน,ช่างหล่อ
founder(vi) ล่ม,จมน้ำ,อับปาง,ล้ม,ทรุดลง,ล้มเหลว,เสียหาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
founder breccia; collapse brecciaหินกรวดเหลี่ยมยุบตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foundersผู้สร้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Landers, the founder and principal stockholder of Food World is a man devoted to prayer.แลนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของฟู้ดเวิลด์เป็นคนที่อุทิศตนให้กับศาสนา Oh, God! (1977)
Do you know that Wang Chong Yang, the founder of Quan Zhen Sect has the best martial arts in the world?เจ้ารู้หรือไม่ปรมาจารย์เฮ้งเต้งเอี้ยง, ผู้ก่อตั้งสำนักช้วนจิน เป็นผู้มีวิทยายุทธสูงสุดในยุทธภพ? Return of the Condor Heroes (1983)
Titanic will founder.ไททานิคจะพบจุดจบ Titanic (1997)
Now, three of the founders coexisted quite harmoniously.ผู้ก่อตั้งทั้งสาม ทำงานปรองดองเป็นอย่างดี Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
President of the poetry society, captain of the debate team co-captain of the tennis club, founder of the horticulture league.ประธานชมรมกวี หัวหน้าทีมโต้วาที หัวหน้าร่วมชมรมเทนนิส ผู้ก่อตั้งสมาคมจัดสวน Mona Lisa Smile (2003)
- Excuse me. - ... our beloved founder, Mr. Bigweld who, unfortunately, is unable to attend.- ขอโทษครับ ขอทางหน่อย Robots (2005)
The founders of this town were witch-hunters.ผู้ก่อตั้งเมืองนี้ เคยเป็นคนล่าแม่มดมาก่อน Silent Hill (2006)
Zomcon, and our founder,ซอมคอน และ ผู้ก่อตั้ง Fido (2006)
I went to the Founder's Mountain and met a priestess.ข้าไปที่หุบเขาผู้ก่อตั้ง และได้พบกับนักพรตหญิง The Book of the Three Hans (2006)
Those are The Company founders, Peter.พวกนั้นคือผู้ก่อตั้งองค์กร ปีเตอร์ Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
The other founders would never allow that.ผู้ก่อตั้งคนอื่น คงไม่มีวันยอมแน่ Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
I was just about to tell everyone to keep an eye out for their invitation to the founder's ball.ฉันกำลังจะบอกให้ทุกคนเตรียมตัว รับซองเชิญไปงาน ฟาวด์เดอร์อยู่เขียว In Buddy's Eyes (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
founderIn the center of the university campus stands the statue of the founder.
founderThe hall was built in memory of the founder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สถาปนา[N] founder, See also: initiator, originator, inventor, Syn. ผู้สร้าง, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ตั้ง, ผู้ริเริ่ม, Example: พ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้น, ผู้ที่ตั้งขึ้น
ผู้ให้กำเนิด[N] founder, See also: initiator, originator, inventor, Syn. ผู้ก่อตั้ง, ผู้สร้าง, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย, Count unit: คน
ช่างหล่อ[N] founder, Example: รัชกาลที่ 1 โปรดให้นำพระพุทธปฏิมากรจากที่ต่างๆ ให้ช่างหล่อต่อพระเศียร พระศอ พระบาท, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการหล่อ, ผู้มีอาชีพการหล่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
ช่างหล่อ[n.] (chang lø) EN: caster ; founder ; moulder ; molder (am.)   FR: mouleur [m] ; fondeur [m]
ล่ม[v.] (lom) EN: sink ; capsize ; submerge ; go down ; founder   FR: couler ; sombrer
ล่ม[v.] (lom) EN: collapse ; fail ; go down ; come to nothing ; founder ; fold   FR: s'effondrer
ผู้ให้กำเนิด[n. exp.] (phū hai kamnoēt) EN: founder ; initiator ; originator ; inventor   FR: procréateur [m] (litt)
ผู้ก่อการ[n. exp.] (phū køkān) EN: founder of an enterprise ; originator   
ผู้ก่อตั้ง[n. exp.] (phū køtang) EN: founder   
ผู้ประสาธน์การ[n.] (phūprasātkān) EN: founder ; builder   
ผู้วางรากฐาน[n. exp.] (phū wāng rākthān) EN: founder   FR: fondateur [m]
ศาสดา[n.] (sātsadā) EN: prophet ; founder of a religion ; religious prophet   FR: prophète [m] ; fondateur d'une religion [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOUNDER    F AW1 N D ER0
FOUNDERS    F AW1 N D ER0 Z
FOUNDER'S    F AW1 N D ER0 Z
FOUNDERED    F AW1 N D ER0 D
FOUNDERS'    F AW1 N D ER0 Z
FOUNDERING    F AW1 N D ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
founder    (v) fˈaundər (f au1 n d @ r)
founders    (v) fˈaundəz (f au1 n d @ z)
foundered    (v) fˈaundəd (f au1 n d @ d)
foundering    (v) fˈaundərɪŋ (f au1 n d @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教主[jiào zhǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˇ, ] founder or head of a religion (possibly legendary); figure (man or God) worshipped by a religious sect; modern pop or film star worshipped by fans, #12,331 [Add to Longdo]
创办人[chuàng bàn rén, ㄔㄨㄤˋ ㄅㄢˋ ㄖㄣˊ, / ] founder (of an institution etc), #36,480 [Add to Longdo]
奠基人[diàn jī rén, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ㄖㄣˊ, ] founder; pioneer, #44,694 [Add to Longdo]
创办者[chuàng bàn zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄅㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] founder; creator; author, #67,392 [Add to Longdo]
创立者[chuàng lì zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] founder, #68,226 [Add to Longdo]
建立者[jiàn lì zhě, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ, ] founder, #120,293 [Add to Longdo]
创立人[chuàng lì rén, ㄔㄨㄤˋ ㄌㄧˋ ㄖㄣˊ, / ] founder [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begründer {m}; Begründerin {f}; Gründer {m}; Gründerin {f} | Begründer {pl}; Begründerinnen {pl}; Gründer {pl}; Gründerinnen {pl}founder | founders [Add to Longdo]
Gründungsmitglied {n}founder member [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
医学の祖[いがくのそ, igakunoso] (n) founder of medical science [Add to Longdo]
会の創立者[かいのそうりつしゃ, kainosouritsusha] (n) founder of a society [Add to Longdo]
開山堂[かいさんどう, kaisandou] (n) temple hall commemorating its founding or its founder [Add to Longdo]
開設者[かいせつしゃ, kaisetsusha] (n) founder; establisher [Add to Longdo]
開祖[かいそ, kaiso] (n) (sect) founder; apostle; originator; inventor [Add to Longdo]
共同創設者[きょうどうそうせつしゃ, kyoudousousetsusha] (n) co-founder [Add to Longdo]
教主[きょうしゅ, kyoushu] (n,adj-no) founder of a religious sect [Add to Longdo]
教祖[きょうそ, kyouso] (n) founder of a religious sect; (P) [Add to Longdo]
建国者[けんこくしゃ, kenkokusha] (n) founder (of a nation) [Add to Longdo]
元祖[がんそ, ganso] (n,adj-no) originator; founder; pioneer; inventor; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Founder \Found"er\, n. [From {Found} to cast.]
   One who founds; one who casts metals in various forms; a
   caster; as, a founder of cannon, bells, hardware, or types.
   [1913 Webster]
 
   {Fonder's dust}. Same as {Facing}, 4.
 
   {Founder's sand}, a kind of sand suitable for purposes of
    molding.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Founder \Found"er\, v. i. [imp. & p. p. {Foundered}; p. pr. &
   vb. n. {Foundering}.] [OF. fondrer to fall in, cf. F.
   s'effondrer, fr. fond bottom, L. fundus. See {Found} to
   establish.]
   1. (Naut.) To become filled with water, and sink, as a ship.
    [1913 Webster]
 
   2. To fall; to stumble and go lame, as a horse.
    [1913 Webster]
 
       For which his horse fear['e] gan to turn,
       And leep aside, and foundrede as he leep. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To fail; to miscarry. "All his tricks founder." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Founder \Found"er\, v. t.
   To cause internal inflammation and soreness in the feet or
   limbs of (a horse), so as to disable or lame him.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Founder \Found"er\, n. (Far.)
   (a) A lameness in the foot of a horse, occasioned by
     inflammation; closh.
   (b) An inflammatory fever of the body, or acute rheumatism;
     as, chest founder. See {Chest ffounder}. --James White.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Founder \Found"er\, n. [Cf. OF. fondeor, F. fondateur, L.
   fundator.]
   One who founds, establishes, and erects; one who lays a
   foundation; an author; one from whom anything originates; one
   who endows.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 founder
   n 1: inflammation of the laminated tissue that attaches the hoof
      to the foot of a horse [syn: {laminitis}, {founder}]
   2: a person who founds or establishes some institution; "George
     Washington is the father of his country" [syn: {founder},
     {beginner}, {founding father}, {father}]
   3: a worker who makes metal castings
   v 1: fail utterly; collapse; "The project foundered" [syn: {fall
      through}, {fall flat}, {founder}, {flop}]
   2: sink below the surface
   3: break down, literally or metaphorically; "The wall
     collapsed"; "The business collapsed"; "The dam broke"; "The
     roof collapsed"; "The wall gave in"; "The roof finally gave
     under the weight of the ice" [syn: {collapse}, {fall in},
     {cave in}, {give}, {give way}, {break}, {founder}]
   4: stumble and nearly fall; "the horses foundered"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top