Search result for

founder

(75 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -founder-, *founder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
founder[N] ผู้ก่อตั้ง, See also: ผู้ทำ, ผู้สร้าง, ผู้สถาปนา, Syn. builder, creator, originator
founder[VI] จมลง, See also: จม, อับปาง, Syn. immerse, sink, submerge
founder[VT] ทำให้จม, See also: ทำให้จมลง, ทำให้อับปาง, Syn. immerse, sink, submerge
founder[VI] ล้มลงกับพื้น
founder[VI] สะดุด
founder[VI] (สัตว์) ป่วยเพราะกินมากไป
founder[VT] ทำให้ (สัตว์) ป่วยเพราะให้กินมากไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
founder(เฟา'เดอะ) n. ผู้ก่อตั้ง,ผู้ก่อการ,ผู้สร้าง,ช่างหล่อ v. ล้มลง,อับปาง,ล้มเหลว,ทำให้ล้มลง,, Syn. collapse,-A. endure
cofoundern. ผู้ร่วมก่อตั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
founder(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้วางรากฐาน,ช่างหล่อ
founder(vi) ล่ม,จมน้ำ,อับปาง,ล้ม,ทรุดลง,ล้มเหลว,เสียหาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
founder breccia; collapse brecciaหินกรวดเหลี่ยมยุบตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foundersผู้สร้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When the founders of our country...เมื่อผู้ก่อตั้งประเทศของพวกเรา 24: Redemption (2008)
On a day where they had managed to increase their imports by one trillion Won, and were sent to the Blue House, the founder of this company instead of receiving a medal said,แต่ละวันสามารถบริหารจัดการ เพิ่มมูลค่าการนำเข้าได้ถึงแสนล้านวอน และได้ถูกส่งไปยังบลูเฮ้าส์ , ผู้ก่อตั้งของ บริษัทนี้แทนที่จะรับเหรียญกลับพูดว่า *บลูเฮ้าส์ คือ ทำเนียบขาวเกาหลี Episode #1.1 (2009)
The founder's archives are, uh,เอกสารการก่อตั้ง อ่า... Pilot (2009)
Boyfriend here founder unconscious.แฟนของเธอพบเธอหมดสติ Bad Seed (2009)
Mom told Mrs. Lockwood she would loan it to the Founder's Council for their heritage display.แม่ได้บอกคุณนายล็อควู้ด เพื่อให้เธอยืมไปใช้ สำหรับผู้ก่อตั้งสภา เพื่อจัดแสดงทางวัฒนธรรม ใช่แหวนแต่งงาน ของคุณย่าเบธมั้ย? Family Ties (2009)
Will you be my date to the Founder's Party?จะเป็นคู่ควงฉันมั้ย ไปงานปาร์ตี้ผู้ก่อตั้งกัน Family Ties (2009)
She was really involved in the Founder's Council and it was her favorite party.แม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ทางคณะผู้ก่อตั้งสภาอยู่ด้วย เป็นงานปาร์ตี้ที่แม่ชอบมากทีเดียว Family Ties (2009)
You should come to the Founder's Party with me.คุณควรไปงานปาร์ตี้ผู้ก่อตั้ง กับฉันด้วย Family Ties (2009)
Charles, Founder's Party, focus.ชาร์ล ปาร์ตี้ผู้ก่อตั้ง สนใจหน่อยสิ Family Ties (2009)
You're taking Damon to the Founder's Party? What about me?เธอจะพาเดม่อนไปงาน ปาร์ตี้ผู้ก่อตั้ง แล้วฉันล่ะ Family Ties (2009)
Then who are you taking to the Founder's Party?งั้น นายจะพาใครไป งานเลี้ยงผู้ก่อตั้ง? Family Ties (2009)
Vicki Donovan do you want me to ask you to the Founder's Party?วิกกี้ โดโนแวน คุณอยากให้ผมชวนคุณ ไปงานเลี้ยงผู้ก่อตั้ง? Family Ties (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
founderIn the center of the university campus stands the statue of the founder.
founderThe hall was built in memory of the founder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สถาปนา[N] founder, See also: initiator, originator, inventor, Syn. ผู้สร้าง, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ตั้ง, ผู้ริเริ่ม, Example: พ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้น, ผู้ที่ตั้งขึ้น
ผู้ให้กำเนิด[N] founder, See also: initiator, originator, inventor, Syn. ผู้ก่อตั้ง, ผู้สร้าง, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย, Count unit: คน
ช่างหล่อ[N] founder, Example: รัชกาลที่ 1 โปรดให้นำพระพุทธปฏิมากรจากที่ต่างๆ ให้ช่างหล่อต่อพระเศียร พระศอ พระบาท, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการหล่อ, ผู้มีอาชีพการหล่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
ช่างหล่อ[n.] (chang lø) EN: caster ; founder ; moulder ; molder (am.)   FR: mouleur [m] ; fondeur [m]
ล่ม[v.] (lom) EN: sink ; capsize ; submerge ; go down ; founder   FR: couler ; sombrer
ล่ม[v.] (lom) EN: collapse ; fail ; go down ; come to nothing ; founder ; fold   FR: s'effondrer
ผู้ให้กำเนิด[n. exp.] (phū hai kamnoēt) EN: founder ; initiator ; originator ; inventor   FR: procréateur [m] (litt)
ผู้ก่อการ[n. exp.] (phū køkān) EN: founder of an enterprise ; originator   
ผู้ก่อตั้ง[n. exp.] (phū køtang) EN: founder   
ผู้ประสาธน์การ[n.] (phūprasātkān) EN: founder ; builder   
ผู้วางรากฐาน[n. exp.] (phū wāng rākthān) EN: founder   FR: fondateur [m]
ศาสดา[n.] (sātsadā) EN: prophet ; founder of a religion ; religious prophet   FR: prophète [m] ; fondateur d'une religion [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOUNDER    F AW1 N D ER0
FOUNDERS    F AW1 N D ER0 Z
FOUNDER'S    F AW1 N D ER0 Z
FOUNDERED    F AW1 N D ER0 D
FOUNDERS'    F AW1 N D ER0 Z
FOUNDERING    F AW1 N D ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
founder    (v) (f au1 n d @ r)
founders    (v) (f au1 n d @ z)
foundered    (v) (f au1 n d @ d)
foundering    (v) (f au1 n d @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begründer {m}; Begründerin {f}; Gründer {m}; Gründerin {f} | Begründer {pl}; Begründerinnen {pl}; Gründer {pl}; Gründerinnen {pl}founder | founders [Add to Longdo]
Gründungsmitglied {n}founder member [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
医学の祖[いがくのそ, igakunoso] (n) founder of medical science [Add to Longdo]
会の創立者[かいのそうりつしゃ, kainosouritsusha] (n) founder of a society [Add to Longdo]
開山堂[かいさんどう, kaisandou] (n) temple hall commemorating its founding or its founder [Add to Longdo]
開設者[かいせつしゃ, kaisetsusha] (n) founder; establisher [Add to Longdo]
開祖[かいそ, kaiso] (n) (sect) founder; apostle; originator; inventor [Add to Longdo]
共同創設者[きょうどうそうせつしゃ, kyoudousousetsusha] (n) co-founder [Add to Longdo]
教主[きょうしゅ, kyoushu] (n,adj-no) founder of a religious sect [Add to Longdo]
教祖[きょうそ, kyouso] (n) founder of a religious sect; (P) [Add to Longdo]
建国者[けんこくしゃ, kenkokusha] (n) founder (of a nation) [Add to Longdo]
元祖[がんそ, ganso] (n,adj-no) originator; founder; pioneer; inventor; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创立人[chuàng lì rén, ㄔㄨㄤˋ ㄌㄧˋ ㄖㄣˊ, / ] founder [Add to Longdo]
创立者[chuàng lì zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] founder [Add to Longdo]
创办人[chuàng bàn rén, ㄔㄨㄤˋ ㄅㄢˋ ㄖㄣˊ, / ] founder (of an institution etc) [Add to Longdo]
创办者[chuàng bàn zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄅㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] founder; creator; author [Add to Longdo]
奠基人[diàn jī rén, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ㄖㄣˊ, ] founder; pioneer [Add to Longdo]
建立者[jiàn lì zhě, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ, ] founder [Add to Longdo]
教主[jiào zhǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˇ, ] founder or head of a religion (possibly legendary); figure (man or God) worshipped by a religious sect; modern pop or film star worshipped by fans [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Founder \Found"er\, n. [From {Found} to cast.]
   One who founds; one who casts metals in various forms; a
   caster; as, a founder of cannon, bells, hardware, or types.
   [1913 Webster]
 
   {Fonder's dust}. Same as {Facing}, 4.
 
   {Founder's sand}, a kind of sand suitable for purposes of
    molding.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Founder \Found"er\, v. i. [imp. & p. p. {Foundered}; p. pr. &
   vb. n. {Foundering}.] [OF. fondrer to fall in, cf. F.
   s'effondrer, fr. fond bottom, L. fundus. See {Found} to
   establish.]
   1. (Naut.) To become filled with water, and sink, as a ship.
    [1913 Webster]
 
   2. To fall; to stumble and go lame, as a horse.
    [1913 Webster]
 
       For which his horse fear['e] gan to turn,
       And leep aside, and foundrede as he leep. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To fail; to miscarry. "All his tricks founder." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Founder \Found"er\, v. t.
   To cause internal inflammation and soreness in the feet or
   limbs of (a horse), so as to disable or lame him.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Founder \Found"er\, n. (Far.)
   (a) A lameness in the foot of a horse, occasioned by
     inflammation; closh.
   (b) An inflammatory fever of the body, or acute rheumatism;
     as, chest founder. See {Chest ffounder}. --James White.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Founder \Found"er\, n. [Cf. OF. fondeor, F. fondateur, L.
   fundator.]
   One who founds, establishes, and erects; one who lays a
   foundation; an author; one from whom anything originates; one
   who endows.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 founder
   n 1: inflammation of the laminated tissue that attaches the hoof
      to the foot of a horse [syn: {laminitis}, {founder}]
   2: a person who founds or establishes some institution; "George
     Washington is the father of his country" [syn: {founder},
     {beginner}, {founding father}, {father}]
   3: a worker who makes metal castings
   v 1: fail utterly; collapse; "The project foundered" [syn: {fall
      through}, {fall flat}, {founder}, {flop}]
   2: sink below the surface
   3: break down, literally or metaphorically; "The wall
     collapsed"; "The business collapsed"; "The dam broke"; "The
     roof collapsed"; "The wall gave in"; "The roof finally gave
     under the weight of the ice" [syn: {collapse}, {fall in},
     {cave in}, {give}, {give way}, {break}, {founder}]
   4: stumble and nearly fall; "the horses foundered"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top