ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

late

L EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -late-, *late*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
dilated(adj) ขยายตัว พองตัว
plate[เพลท] (n) แผ่นธรณีภาค, แผ่นเปลือกโลก
platelet(n) เกล็ดเลือด
assimilate(vt) ปรับตัว เช่น America is falling all over itself to assimilate to the Mexican culture.
accumulated earnings(n) กำไรสะสม, See also: accoumulated profit, retained earnings, Syn. accumulated income
accumulated income(n) กำไรสะสม, See also: accumulated profit, retained earnings, Syn. accumulated earnings
accumulated profit(n) กำไรสะสม, See also: accumulated income, retained earnings, Syn. accumulated earnings
accumulated deficit(n) ขาดทุนสะสม เช่น The accumulated deficit will have to be funded in one of three ways: through higher premiums, reductions in costs, or a transfer from the general fund.
multilateral(adj) พหุภาคี เช่น The Multilateral Initiative on Malaria (MIM) is an international collaboration and co-operation in scientific research against malaria.
hyperventilate(vi) หายใจลึก ยาว และเร็วกว่าปกติ บางครั้งทำให้เกิดการวิงเวียนศีรษะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
late(adj) ดึก, See also: ค่ำ, มืด, Syn. nignt-loving, after hours, advanced
late(adj) ที่ผ่านมา
late(adj) ที่เพิ่งเสียชีวิต
late(adj) ล่าสุด, Syn. recent, just out
late(adj) สาย, See also: ล่าช้า, ช้ากว่าปกติ, Syn. tard, behindhand, overdue, Ant. early
later(adv) ในภายหลัง, See also: ต่อมา, ภายหลัง, ในไม่ช้า, Syn. subsequently
latex(n) ยางสีขาวคล้ายน้ำนมจากพืช, See also: ยางดิบ
lateen(adj) เกี่ยวกับใบเรือที่มีรูปทรงสามเหลี่ยม
lately(adv) เมื่อไม่นานนี้, Syn. recently
latent(adj) ที่ซ่อนเร้น, See also: ที่แฝงอยู่, Syn. potential, dormant, Ant. active, actual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
late(เลท) adj. สาย, ช้า, ล่า, ล่วงเลยมานาน, ดึก, ค่ำ, มืด, เร็ว ๆ นี้, อันก่อน, ไม่นานมานี้, เพิ่งตาย, อดีต, ภายหลัง, ตอนหลัง. -Phr. (of late เร็ว ๆ นี้), See also: lateness n.
latecomer(-'คัมเมอะ) n. ผู้มาสาย, ผู้มาทีหลัง
lated(เล'ทิด) adj. สาย, ค่ำ, มืด
lately(เลท'ลี) adv. เมื่อเร็ว ๆ นี้, เมื่อไม่นานมานี้, Syn. recently
latency(เลท'เทินซี) n. การซ่อนเร้นอยู่ภายใน, การแฝงอยู่, ศักยภาพ, ระยะแฝง, สิ่งที่แฝงอยู่, ปัจจัยที่แฝงอยู่, Syn. abeyance
latent(เลท'เทินทฺ) adj. แฝงอยู่, ซ่อนเร้น, แอบแฝง, ศักยะ.
latent heatn. ความร้อนแฝง -S.dormantheat
latent periodn. ระยะซ่อนเร้น, ระยะแฝงของโรคก่อนที่จะมีอาการโรคปรากฎ, ระยะเวลาการกระตุ้นกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น., Syn. latency
later(เล'เทอะ) adj. adv. คุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบของ late
lateral(แลท'เทอเริล) adj. เกี่ยวกับด้านข้าง. n. ด้านข้าง, ข้าง, สิ่งที่อยู่ด้านข้าง.

English-Thai: Nontri Dictionary
late(adj) สาย, อันก่อน, อดีต, แก่, ช้า, ต่อมา, ทีหลัง
lately(adv) ใหม่, หลังสุด, เมื่อเร็วๆนี้
latent(adj) ที่ซ่อนอยู่, ที่ซ่อนเร้น, ที่แอบแฝง
lateral(adj) ด้านข้าง, ข้างเคียง, ขวาง
accumulate(vi, vt) เก็บสะสม, รวบรวม, เพิ่มพูน, เพิ่มขึ้น
adulate(vt) ยกย่องสรรเสริญ, ประจบสอพลอ
annihilate(vt) ทำลายล้าง, ทำลาย
articulate(adj) ที่ติดต่อกัน, ที่เป็นข้อ, ที่เป็นปล้อง
articulate(vi, vt) ต่อกัน, เรียง, ประกบ, เป็นข้อ, เป็นปล้อง, ออกเสียงชัด
assimilate(vt) ทำให้เหมือนกัน, ย่อย, ดูดซึม, รับไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lateช่วงปลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
late foetal deathการตายของทารกในครรภ์ระยะหลัง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
late foetal mortalityภาวะการตายของทารกในครรภ์ระยะหลัง (ภายหลังสัปดาห์ที่ ๒๘) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
late foetal mortality rateอัตราภาวะการตายของทารกในครรภ์ระยะหลัง (ภายหลังสัปดาห์ที่ ๒๘) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
late foetal mortality ratioอัตราส่วนภาวะการตายของทารกในครรภ์ระยะหลัง (ภายหลังสัปดาห์ที่ ๒๘) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
late suberisation; late suberizationเลตซูเบอไรเซชัน [ มีความหมายเหมือนกับ metacutisation; metacutization ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
late suberization; late suberisationเลตซูเบอไรเซชัน [ มีความหมายเหมือนกับ metacutisation; metacutization ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
late wood; autumn wood; summer woodเนื้อไม้ปลายฤดู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
latencyเวลาแฝง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
latencyภาวะแฝง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lateระยะหลัง [การแพทย์]
Late Effectผลที่เกิดขึ้นในระยะยาวแบบเรื้อรัง [การแพทย์]
Late Stageระยะหลัง, ระยะสุดท้ายของโรค [การแพทย์]
Latealท่านอนตะแคง [การแพทย์]
Latencyแอบแฝงอยู่, เวลาชักนำ, การวัดเวลา, โรคติดเชื้อแบบแฝง [การแพทย์]
Latency Periodระยะเวลาแฝง, ระยะแฝง [การแพทย์]
Latency Stageขั้นแฝง [การแพทย์]
Latentชนิดไม่มีอาการ, ระยะสงบ, แอบแฝง [การแพทย์]
latent heatความร้อนแฝง, ปริมาณความร้อนที่สารให้หรือรับไว้เพื่อใช้ในการเปลี่ยนสถานะ โดยที่สารนั้นมีอุณหภูมิคงตัว ความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารหนึ่งหน่วยมวลเรียกว่า ความร้อนแฝงจำเพาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
latent heat of condensationความร้อนแฝงของการกลั่นตัว, ความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารจากแก๊สหรือไอเป็นของเหลว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lateral line(n, name) เส้นข้างลำตัวของปลา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Late the first day.ปลายวันแรก โอ้ดีเขาไม่ สามารถได้รับ Pinocchio (1940)
I mean, the late Mrs. De Winter always did her correspondence and telephoning in the morning room, after breakfast.ผมหมายถึงคุณนายเดอ วินเทอร์คนก่อน มักจะติดต่อธุระทางโทรศัพท์ ที่ห้องนั่งเล่นเช้าหลังจากทานอาหารเช้าแล้ว Rebecca (1940)
You remember the late Mrs. De Winter, don't you?คุณจําอดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ได้ใช่มั้ย Rebecca (1940)
The late Mrs. De Winter used to send her boat - to your shipyard for reconditioning.อดีตคุณนายเดอ วินเทอร์เคยส่งเรือ ไปที่อู่ของคุณเพื่อซ่อมแซม Rebecca (1940)
Can you think of any reason why there should be holes in the planking of the late Mrs. De Winter's boat?คุณพอจะทราบสาเหตุมั้ยว่าทำไม ถึงมีรูที่เรือของอดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
Were relations between you and the late Mrs. De Winter perfectly happy?ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย Rebecca (1940)
We're trying to discover certain facts concerning the late Mrs. De Winter's activities on the day of her death.เราพยายามจะสืบหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกิจกรรมที่อดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ ได้ทำในวันที่หล่อนเสียชีวิต Rebecca (1940)
It was getting late in the day now, and the skiff still moved slowly and steadily.มันได้รับสายในวันนี้และ เรือกรรเชียงเล็ก ๆ ยังคงเดินช้า ๆ และมั่นคง The Old Man and the Sea (1958)
And the boy had slept late and then had come to the old man's shack... ... as he had come each morning while the old man was gone.และเด็กได้นอนหลับปลาย เดือนแล้วได้มา กับชายชรากระท่อมในขณะที่ เขาได้มา ทุกวันในขณะที่ชายชราก็ หายไป The Old Man and the Sea (1958)
When you're listening late at nightเมื่อคุณกำลังฟังในช่วงดึก Yellow Submarine (1968)
Reminiscent in many ways of the late Mr. Ulysses.ชวนให้นึกถึงในหลาย ๆ ในช่วงปลายนายยูลิสซิ Yellow Submarine (1968)
Excuse me, honey besides, I'm late for work.ขอตัวละ อีกอย่าง ผมสายแล้ว มีงานหนัก ๆ ต้องทำ Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lateA few days later, he came.
lateA few minutes later the telephone rang.
lateA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
lateA few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.
lateAfter three straight late nights at work I feel like I'm drowning in work.
late"Ah, this is my idiot son Takashi" "Eh-er, yes. (The late) Takashi, right?" "Fuusy, he isn't dead yet! Probably."
lateAll of his later paintings were considered masterpiece.
lateAll these late nights were beginning to tell on my health.
lateAll were imprisoned by the Allies after the war and later sentenced to death or given long prison terms for war crimes.
lateAll you have to do is apologize for being late.
lateA lot of companies are going under lately because banks are so tight with their money.
lateAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดึกสงัด(n) late night, Example: เสียงสุนัขหอนในยามดึกสงัดทำให้ฉันขนลุก, Thai Definition: ยามดึกที่เงียบสงัด
ระยะหลัง(adv) later, See also: in time, later on, Syn. ช่วงหลัง, Ant. ระยะแรก, ระยะต้น, ระยะเริ่มต้น, Example: การป้อนคำสั่งที่ต้องใช้ตัวอักษรหลายตัวเรียงต่อเนื่องกันทำให้เสียเวลา ระยะหลังจึงมีคนคิดพยายามหาวิธีการป้อนข้อมูลในรูปแบบอื่นขึ้นมา
ศักยภาพ(n) latency, Syn. ความสามารถ, สมรรถนะ, ประสิทธิภาพ
แฝงเร้น(adj) latent, See also: hidden, potential, Syn. แอบแฝง, Example: เขาต้องการสื่อสารให้คนดูเข้าใจความรู้สึกของตัวละครด้วยภาพอันมีนัยแฝงเร้น
ล่าสุด(adv) lately, See also: recently, Syn. ปัจจุบัน, Ant. แรก, Example: ล่าสุดรัฐบาลก็เข้ามาลากชวนเชิญฝ่ายค้านเข้าร่วมทำงานด้วย
ล่าสุด(adj) latest, See also: current, most recent, up-to-date, newest, modern, Syn. ปัจจุบัน, Ant. แรก, Example: ในปัจจุบันเราได้นำเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ควบคู่ไปด้วย
สมัยหินใหม่(n) Neolithic Age, See also: later part of the stone age, Example: ดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันนี้ ได้เคยมีคนไทยอยู่มาแล้วตั้งแต่สมัยหินใหม่
ภายหลัง(adv) later, See also: consequently, next, following days, Syn. คราวหลัง, ตอนหลัง, วันหลัง, Example: ถ้าปล่อยเด็กคนนี้ไป เขาอาจสร้างปัญหาในภายหลังให้เราก็ได้, Thai Definition: ข้างหลังต่อจากเวลานี้ไป
ชั้นหลัง(n) next generation, See also: later generation, posterity, offspring, descendants, Syn. รุ่นถัดมา, รุ่นหลัง, Example: การแต่งกายของตัวละครดึกดำบรรพ์ในชั้นหลังคงจะเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิม
ทีหน้า(n) next time, See also: later, afterwards, subsequently, Syn. โอกาสหน้า, ภายหน้า, ทีหน้าทีหลัง, Example: งานนี้ไม่เห็นมันจะยากเลยนี่นา ทีหน้าเธอก็ทำเองได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมาน[anumān] (v) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate  FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
อนุโมทนา[anumōthanā] (v) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen
แบบจำลอง[baēpjamløng] (n) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up  FR: modèle [ m ] ; modèle réduit [ m ] ; simulateur [ m ] ; dispositif de simulation [ m ]
บรรทัด[banthat] (n) EN: ruler  FR: règle [ f ] ; règle plate [ f ] ; latte [ f ] (Belg.)
บรรยาย[banyāi] (v, exp) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate  FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
บัญญัติ[banyat] (v) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate  FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
บัญญัติกฎหมาย[banyat kotmāi] (v, exp) EN: legislate ; enact a law  FR: légiférer
เบ่ง[beng] (v) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of  FR: gonfler ; grossir ; bomber
เบื้องปลาย[beūangplāi] (adv) EN: in the end ; later  FR: au bout ; à la fin
เบิก[boēk] (v) EN: widen ; ream ; dilate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LATE L EY1 T
LATEX L EY1 T EH2 K S
LATER L EY1 T ER0
LATEST L EY1 T AH0 S T
LATELY L EY1 T L IY0
LATENT L EY1 T AH0 N T
LATERZA L AA0 T EH1 R Z AH0
LATERAL L AE1 T ER0 AH0 L
LATEXES L EY1 T EH0 K S IH0 Z
LATENCY L EY1 T AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
late (j) lˈɛɪt (l ei1 t)
later (j) lˈɛɪtər (l ei1 t @ r)
latex (n) lˈɛɪtɛks (l ei1 t e k s)
lateen (j) lˈətˈiːn (l @1 t ii1 n)
lately (a) lˈɛɪtliː (l ei1 t l ii)
latent (j) lˈɛɪtnt (l ei1 t n t)
latest (j) lˈɛɪtɪst (l ei1 t i s t)
lateral (j) lˈætərəl (l a1 t @ r @ l)
laterite (n) lˈætəraɪt (l a1 t @ r ai t)
laterally (a) lˈætrəliː (l a1 t r @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最新[zuì xīn, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄣ, ] latest; newest, #1,609 [Add to Longdo]
旁边[páng biān, ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ, / ] lateral; side; to the side; beside, #2,275 [Add to Longdo]
后期[hòu qī, ㄏㄡˋ ㄑㄧ, / ] late stage; later period, #4,890 [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, / ] late; delayed; slow, #6,174 [Add to Longdo]
迟迟[chí chí, ㄔˊ ㄔˊ, / ] late (with a task etc); slow, #9,150 [Add to Longdo]
后人[hòu rén, ㄏㄡˋ ㄖㄣˊ, / ] later generation, #11,129 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] late; quiet; surname Yan, #15,825 [Add to Longdo]
后世[hòu shì, ㄏㄡˋ ㄕˋ, / ] later generations, #15,871 [Add to Longdo]
乳胶[rǔ jiāo, ㄖㄨˇ ㄐㄧㄠ, / ] latex, #26,781 [Add to Longdo]
[yín, ㄧㄣˊ, ] late at night, #38,738 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Laterne(n) |die, pl. Laternen| ตะเกียง
Laterne(n) |die, pl. Laternen| โป๊ะไฟหรือโคมไฟ(เสาไฟฟ้า)ตามท้องถนน, See also: Related: die Lampe
Straßenlaterne(n) |die, pl. Straßenlaternen| โคมไฟส่องถนน, See also: die Straßenlampe, Syn. die Straßenbeleuchtung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendverkauf { m }late opening [Add to Longdo]
Latein { n }Latin [Add to Longdo]
Lateinersegel { n } [ naut. ]lateen sail [Add to Longdo]
Latenzzeit { f }; Latenzperiode { f }latency period; latent period [Add to Longdo]
Lateralisation { f }; Seitigkeit { f }laterality [Add to Longdo]
Lateralplan { m }lateral plan [Add to Longdo]
Lateralwiderstand { m }lateral resistance [Add to Longdo]
Lateralrohr { n }lateral tube [Add to Longdo]
Laterit { m }laterite [Add to Longdo]
Laterne { f } | Laternen { pl }lantern; lamp | lanterns; lamps [Add to Longdo]
Laternenpfahl { m }lamppost [Add to Longdo]
Spätbronzezeit { f } [ hist. ]late Bronze Age [Add to Longdo]
Spätentwickler { m }late developer [Add to Longdo]
Spätfolgen { pl }late sequelae [Add to Longdo]
Spätherbst { m }late autumn; late fall [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS [Add to Longdo]
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
いって来る;行って来る;行ってくる[いってくる, ittekuru] (vk) (1) (See 行ってきます) I'm off; see you later; (2) to go (and then come back) [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
お皿[おさら, osara] (n) (See 皿) plate; dish [Add to Longdo]
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t, n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]
この期;此の期[このご, konogo] (n-t) now (with the nuance of 'the last moment'); this late in the game [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エミュレート[えみゅれーと, emyure-to] emulate (vs) [Add to Longdo]
シミュレート[しみゅれーと, shimyure-to] simulate (vs) [Add to Longdo]
テンプレート[てんぷれーと, tenpure-to] template [Add to Longdo]
プラテン[ぷらてん, puraten] platen [Add to Longdo]
ボイラプレート[ぼいらぷれーと, boirapure-to] boilerplate [Add to Longdo]
リング遅延[リングちえん, ringu chien] ring latency [Add to Longdo]
割り出す[わりだす, waridasu] to calculate, to compute, to infer [Add to Longdo]
完全実装[かんぜんじっそう, kanzenjissou] fully populated (a-no) [Add to Longdo]
関連[かんれん, kanren] -related (suffix) [Add to Longdo]
関連機器[かんれんきき, kanrenkiki] related equipment, related device [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] lateinische_Buchstaben [Add to Longdo]
底力[そこじから, sokojikara] latente_Kraft, innere_Kraft, latente_Energie, innere_Energie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Late \Late\, adv. [AS. late. See {Late}, a.]
   1. After the usual or proper time, or the time appointed;
    after delay; as, he arrived late; -- opposed to {early}.
    [1913 Webster]
 
   2. Not long ago; lately.
    [1913 Webster]
 
   3. Far in the night, day, week, or other particular period;
    as, to lie abed late; to sit up late at night.
    [1913 Webster]
 
   {Of late}, in time not long past, or near the present;
    lately; as, the practice is of late uncommon.
 
   {Too late}, after the proper or available time; when the time
    or opportunity is past.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Late \Late\ (l[=a]t), a. [Compar. {Later} (l[=a]t"[~e]r), or
   {latter} (l[a^]t"t[~e]r); superl. {Latest} (l[=a]t"[e^]st) or
   {Last} (l[.a]st).] [OE. lat slow, slack, AS. l[ae]t; akin to
   OS. lat, D. laat late, G. lass weary, lazy, slack, Icel.
   latr, Sw. lat, Dan. lad, Goth. lats, and to E. let, v. See
   {Let} to permit, and cf. {Alas}, {Lassitude}.]
   1. Coming after the time when due, or after the usual or
    proper time; not early; slow; tardy; long delayed; as, a
    late spring.
    [1913 Webster]
 
   2. Far advanced toward the end or close; as, a late hour of
    the day; a late period of life.
    [1913 Webster]
 
   3. Existing or holding some position not long ago, but not
    now; recently deceased, departed, or gone out of office;
    as, the late bishop of London; the late administration.
    [1913 Webster]
 
   4. Not long past; happening not long ago; recent; as, the
    late rains; we have received late intelligence.
    [1913 Webster]
 
   5. Continuing or doing until an advanced hour of the night;
    as, late revels; a late watcher.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 late
   adv 1: later than usual or than expected; "the train arrived
       late"; "we awoke late"; "the children came late to
       school"; "notice came so tardily that we almost missed
       the deadline"; "I belatedly wished her a happy birthday"
       [syn: {late}, {belatedly}, {tardily}] [ant: {ahead of
       time}, {early}, {too soon}]
   2: to an advanced time; "deep into the night"; "talked late into
     the evening" [syn: {deep}, {late}]
   3: at an advanced age or stage; "she married late"; "undertook
     the project late in her career"
   4: in the recent past; "he was in Paris recently"; "lately the
     rules have been enforced"; "as late as yesterday she was
     fine"; "feeling better of late"; "the spelling was first
     affected, but latterly the meaning also" [syn: {recently},
     {late}, {lately}, {of late}, {latterly}]
   adj 1: being or occurring at an advanced period of time or after
       a usual or expected time; "late evening"; "late 18th
       century"; "a late movie"; "took a late flight"; "had a
       late breakfast" [ant: {early}, {middle}]
   2: after the expected or usual time; delayed; "a belated
     birthday card"; "I'm late for the plane"; "the train is
     late"; "tardy children are sent to the principal"; "always
     tardy in making dental appointments" [syn: {belated}, {late},
     {tardy}]
   3: of the immediate past or just previous to the present time;
     "a late development"; "their late quarrel"; "his recent trip
     to Africa"; "in recent months"; "a recent issue of the
     journal" [syn: {late(a)}, {recent}]
   4: having died recently; "her late husband"
   5: of a later stage in the development of a language or
     literature; used especially of dead languages; "Late Greek"
     [ant: {early}, {middle}]
   6: at or toward an end or late period or stage of development;
     "the late phase of feudalism"; "a later symptom of the
     disease"; "later medical science could have saved the child"
     [syn: {late}, {later(a)}] [ant: {early}]
   7: (used especially of persons) of the immediate past; "the
     former president"; "our late President is still very active";
     "the previous occupant of the White House" [syn: {former(a)},
     {late(a)}, {previous(a)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top