Search result for

writ

(155 entries)
(0.0331 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -writ-, *writ*
English-Thai: Longdo Dictionary
court writ(n) หมายศาล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
writ[N] หมายศาล (ทางกฎหมาย), See also: เอกสารระบุคำสั่งของศาล
writ[N] ข้อเขียน (คำโบราณ), See also: งานเขียน
write[VI] เขียน, See also: เขียนหนังสือ, จด, จารึก
write[VT] เขียน, See also: เขียนหนังสือ, จด, จารึก, Syn. jot, note, pen
write[VI] แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง), See also: ประพันธ์ (หนังสือ, กลอน, เพลง)
write[VT] แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง), See also: ประพันธ์ (หนังสือ, กลอน, เพลง), Syn. compose, indite
writer[N] นักเขียน, See also: นักประพันธ์, ผู้แต่ง, กวี
writhe[VI] บิดตัวเพราะเจ็บปวด, See also: งอเพราะเจ็บปวด, บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวด, Syn. squirm, twist
writing[N] ตัวหนังสือ, See also: ตัวเขียน, Syn. character, letter
writing[N] ข้อเขียน, See also: เรื่องที่เขียน, งานเขียน, Syn. composition, literature

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
writ(ริท) n. หมาย,หมายศาล,คำสั่ง,สิ่งที่เขียนลงไป,ข้อเขียน,หนังสือคำสั่ง vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ writ
writ of attachmentn. หมายยึดทรัพย์จากศาล,หมายเรียก
writ of orderคำสั่งให้พิจารณาใหม่
write(ไรทฺ) vt.,vi. เขียน,เขียนหนังสือ,เขียนจดหมาย,แต่งหนังสือ,กรอกหนังสือ,บรรยาย,ประพันธ์,ลงนาม,บันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์, -Phr. (write off ขีดฆ่าออก เอาออกจากบัญชี,ทำบัญชีหนี้สูญ,ตัดสินใจลืม), See also: writable adj.
write protectกันบันทึกหมายถึง การป้องกันมิให้มีการบันทึกข้อมูลใด ๆ ลงไปในแผ่นจานบันทึก ส่วนมากจะทำเพื่อมิให้มีการบันทึกทับข้อมูลที่อยู่เดิม เพราะจะทำให้ข้อมูลเดิมหายไป วิธีทำก็มีหลายแบบ เช่น ถ้าเป็นจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ก็ใช้เลื่อนปุ่มด้านหลัง ถ้าเป็นจานบันทึกขนาด 5.25 นิ้ว ก็ใช้กระดาษกาวเล็ก ๆ ปิดที่ช่องแหว่งด้านข้าง ถ้าเป็น แถบบันทึก ก็ถอดวงแหวนออก และมีคำเตือนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่า "No ring, no write"
write-down(ไรทฺ'เดาน์) n. การลงรายการในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง
write-in(ไรทฺ'อิน) n.,adj. การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ใช่คนเดิมในรายชื่อ
write-off(ไรท์'ออฟ) n. การลงบัญชีเป็นหนี้สูญ,การลดมูลค่าในบัญชี,การเสื่อมค่า
write-up(ไรทฺ'อัพ) n. ข้อเขียน,เรื่องราวที่เขียนไว้,บทความสรรเสริญ,การเพิ่มมูลค่าของรายการในบัญชีให้สูงกว่าความเป็นจริง
writer(ไร'เทอะ) n. ผู้เขียน,นักเขียน,นักประพันธ์,ผู้สามารถเขียนได้, Syn. litterateur

English-Thai: Nontri Dictionary
writ(n) คำสั่ง,หมายศาล,ข้อเขียน
write(vi,vt) เขียนหนังสือ,ประพันธ์,เขียนจดหมาย,พิมพ์หนังสือ,แต่ง,ลงนาม
writer(n) ผู้เขียน,นักประพันธ์,นักเขียน,ผู้แต่ง
writhe(vi,vt) บิด,ชักดิ้นชักงอ,งอ
writing(n) การเขียน,ข้อเขียน,ลายมือ,ตัวหนังสือ,จดหมาย,เอกสาร,การแต่งหนังสือ์
written(vt) pp ของ write
copywriter(n) คนเขียนต้นฉบับ,คนคิดคำโฆษณา
handwriting(n) ลายมือ,สิ่งที่เขียนด้วยมือ
screenwriter(n) คนเขียนบทภาพยนตร์
typewrite(vi,vt) พิมพ์ดีด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
writหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
writหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
writ of assistance๑. หมายบังคับให้โอนทรัพย์๒. หมายอนุญาตให้ค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
writ of attachmentหมายอายัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
writ of certiorariหมายเรียกสำนวนของศาลสูง (ให้ศาลล่างหรือฝ่ายปกครองส่งสำนวนไปให้พิจารณา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
writ of certiorariคำสั่งเรียกสำนวนโดยศาลสูง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
writ of executionหมายบังคับคดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
writ of executionหมายบังคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
writ of habeas corpusหมายเรียกให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
writ of habeas corpusหมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Write downลดค่า [การบัญชี]
Write offแก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชี, ตัดออก [การบัญชี]
Write upเพิ่มค่า [การบัญชี]
Writing การเขียน [TU Subject Heading]
Writing, Arabic การเขียนแบบอาหรับ [TU Subject Heading]
Writs หมายศาล [TU Subject Heading]
Written communication ภาษาเขียน [TU Subject Heading]
written contractสัญญาเป็นหนังสือ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
write-offs (n) ค่าลดหย่อนภาษี
write-up examination (n) ข้อสอบอัตนัย
See also: R. multiple choice examination
writing (n ) เขียน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's about an egomaniacal, washed-up writer who manipulates his protge.ผมจะเขียนเกี่ยวกับนักเขียนที่เห็นแก่ตัว ที่คอยแต่จะตีแผ่เรื่องคนอื่น The Serena Also Rises (2008)
Well, if I have to exploit people to be a good writer, then... you know, maybe-- maybe I'm not a good writer.คือถ้าผมต้องเปิดเผยเรื่องของคนอื่น เพื่อจะเป็นนักเขยนที่เก่งละก็ ผมคงไม่ใช่นักเขียนที่ดีหรอกครับ The Serena Also Rises (2008)
You were writing about me?นายกำลังเขียนเรื่องของฉันงั้นหรอ? The Serena Also Rises (2008)
A writer's best tool is the ability to draw out a subject's secret and use it.เครื่องมือที่ดีที่สุดของนักเขียนทุกคนคือความาสามารถ ในการดึงเอาความลับของตัวละครออกมาและใช้มัน The Serena Also Rises (2008)
No, there's no way that I'm writing from his point of view.ไม่ครับ ผมจะไม่ทำอย่างนั้น The Serena Also Rises (2008)
Write from his point of view.เขียนมันออกมากจากมุมมองของเขาสิ The Serena Also Rises (2008)
A cardinal rule of writing--กฏสำคัญข้อหนึ่งของการเชียนคือ - - The Serena Also Rises (2008)
You think that's gonna knock the Yale english department off their tenured asses? I-I just- - I thought a writer was supposed to write what you know.คุณคิดหรอว่ามันจะเข้าตากรรมการ Yale หนะ อะ เอ่ออ ผมแค่คิดว่านักเขียน The Serena Also Rises (2008)
Another day of reading, writing and aristocrats.อีกวันที่ต้องอ่านหนังสือ เขียน แลพวกะชนชั้นสูง The Serena Also Rises (2008)
- is looking forward to it. - I-I know. I tried to write.กำลังรออ่านอยู่นะ // อะ ผมรู้ครับ ผมพยายามเขียนมันแล้ว The Serena Also Rises (2008)
You know, if you do write a memoir, you should think about a ghostwriter.รู้มั้ย ถ้าพ่อคิดจะเขียนความทรงจำของพ่อ พ่อคงต้องใช้ ghostwriter แล้วละ Never Been Marcused (2008)
- You're both being written out.พี่ก็ต้องเขียนให้มันจบแหละ อืมม... Never Been Marcused (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
writThe writer is tackling the now new novel.
writFather is busy writing letters.
writWrite in less than 50 words.
writHowever tired he is, he writes in his diary before going to bed.
writHe was closely occupied with his writing.
writIn the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.
writWhen he writes English, he often consults the dictionary.
writAs their language had no written form, the natives expressed a deed or event in carvings.
writShe writes essays in addition to novels and poetry.
writBeing written in great haste, this letter has quite a few mistakes.
writI wonder if you have something to write with.
writThe girl writes a good hand though she is still only ten.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเขียน[N] author, See also: writer, playwright, poet, essayist, novelist, Syn. ผู้เขียน, นักเขียน, ผู้แต่ง, Example: คนเขียนบทกวีเรื่องฤดูกาลได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์หนึ่งของสังคมในช่วงนั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหนังสือ
ผู้ประพันธ์[N] author, See also: writer, poet, Syn. ผู้แต่ง, ผู้เขียน, Example: ผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณีซึ่งเป็นตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรก คือ พระโหราธิบดี, Count unit: คน
คัดไทย[V] write one's penmanship in Thai language, See also: handwrite, Syn. คัดลายมือ, Example: ลายมือของคนสมัยก่อนสวยกว่าของคนสมัยนี้ เพราะสมัยก่อนเวลาเลิกเรียน นักเรียนต้องคัดไทยทุกวันก่อนกลับบ้าน, Thai definition: เขียนข้อความภาษาไทยอย่างบรรจง
แทงหนังสือ[V] write a letter, Example: อธิบดีแทงหนังสือการโยกย้ายมายังผู้ใต้บังคับบัญชาการ, Thai definition: บันทึกสั่งการ
เรียงความ[V] compose, See also: write a composition or an essay, Example: นักเขียนระดับมาตรฐานจะเรียงความโดยผูกเป็นประโยค ให้ผู้อ่านอ่านได้ง่ายๆ ชัดเจน, Thai definition: เอาคำมาประกอบแต่งเป็นเรื่อง
ลิขิต[V] write, Syn. เขียน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลิขิต[N] writing, See also: epistle, script, Syn. หนังสือ, จดหมาย, Example: สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระลิขิตรับสั่งให้สึกพระที่กระทำความผิดรูปนี้, Thai definition: นิยมใช้เฉพาะจดหมายของพระสงฆ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมุดฉีก[N] writing pad, See also: scratch pad, Example: นักเรียนนิยมใช้สมุดฉีกเพื่อเขียนรายงาน, Count unit: เล่ม
ลงบันทึก[V] record, See also: write down, document, take down, log, minute, note, register, set down, Example: พนักงานลงบันทึกเวลาทำงานทุกเช้า, Thai definition: จดลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ลงรายการ[V] write down, See also: record, note, take down, Syn. บันทึกรายการ, Example: ผู้จัดการหยิบสมุดอีกเล่มหนึ่งนำมาลงรายการ แล้วยื่นให้เลขาฯ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถกวี[n.] (atthakawī) EN: writer of non-fiction   
ใบสั่งแพทย์ [n.] (baisang phaēt) EN: prescription ; written medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
บรรทัด[n.] (banthat) EN: line of writing ; straight line ; line   FR: ligne d'écriture [f] ; ligne droite [f]
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute   FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder
บัตรเชิญ[n. exp.] (bat choēn) EN: invitation card ; written invitation ; invitation   FR: carte d'invitation [f] ; invitation écrite [f] ; invitation [f]
บิดเบี้ยว[v.] (bitbīo) EN: distort ; go awry ; writhe   FR: déformer
ดิ้น[v.] (din) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about   FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[v. exp.] (din dūay khwām jeppūat) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony   FR: se tordre de douleur
เดินทุ่ง[v.] (doēnthung) EN: read, write or translate at a stretch   
จ่า[v.] (jā) EN: write ; address   

CMU English Pronouncing Dictionary
WRIT    R IH1 T
WRITE    R AY1 T
WRITS    R IH1 T S
WRITER    R AY1 T ER0
WRITES    R AY1 T S
WRITHE    R IH1 TH
WRITTEN    R IH1 T AH0 N
WRITERS    R AY1 T ER0 Z
WRITING    R AY1 T IH0 NG
WRITHING    R AY1 DH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
writ    (n) (r i1 t)
write    (v) (r ai1 t)
writs    (n) (r i1 t s)
writer    (n) (r ai1 t @ r)
writes    (v) (r ai1 t s)
writhe    (v) (r ai1 dh)
Writtle    (n) (r i1 t l)
writers    (n) (r ai1 t @ z)
writhed    (v) (r ai1 dh d)
writhes    (v) (r ai1 dh z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlass {m} | Erlasse {pl}writ | writs [Add to Longdo]
Schriftstück {n} | Schriftstücke {pl}writ | writs [Add to Longdo]
Vollstreckungsbefehl {m} [jur.]writ of execution; enforcement order [Add to Longdo]
Vollstreckungsbescheid {m} | Vollstreckungsbescheide {pl}writ of execution | writs of execution [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
あれから[, arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
お引き受け[おひきうけ, ohikiuke] (n) (See 引き受け) undertaking; underwriting; acceptance [Add to Longdo]
お手;御手[おて, ote] (n) (1) (pol) (See 手・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand) [Add to Longdo]
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
令状[lìng zhuàng, ㄌㄧㄥˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] writ [Add to Longdo]
作手[zuò shǒu, ㄗㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, ] writer; expert [Add to Longdo]
信纸[xìn zhǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄓˇ, / ] writing paper [Add to Longdo]
入木三分[rù mù sān fēn, ㄖㄨˋ ㄇㄨˋ ㄙㄢ ㄈㄣ, ] written in a forceful hand; penetrating; profound [Add to Longdo]
[zhá, ㄓㄚˊ, / ] write down [Add to Longdo]
墨笔[mò bǐ, ㄇㄛˋ ㄅㄧˇ, / ] writing brush [Add to Longdo]
字据[zì jù, ㄗˋ ㄐㄩˋ, / ] written pledge; contract; IOU [Add to Longdo]
写作[xiě zuò, ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] writing; written works [Add to Longdo]
写字台[xiě zì tái, ㄒㄧㄝˇ ㄗˋ ㄊㄞˊ, / ] writing desk [Add to Longdo]
写给[xiě gěi, ㄒㄧㄝˇ ㄍㄟˇ, / ] write to sb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring [Add to Longdo]
ページ書き込み保護[ページかきこみほご, pe-ji kakikomihogo] page write protect [Add to Longdo]
横書き[よこがき, yokogaki] horizontal writing [Add to Longdo]
行方向[ぎょうほうこう, gyouhoukou] line writing direction [Add to Longdo]
仕様作成[しようさくせい, shiyousakusei] standards author, writer of standards [Add to Longdo]
字方向[じほうこう, jihoukou] character writing direction [Add to Longdo]
手書き認識[てかきにんしき, tekakininshiki] handwriting recognition [Add to Longdo]
手書き文字[てがきもじ, tegakimoji] handwritten letter, handwritten character [Add to Longdo]
手書き文字認識[てがきもじにんしき, tegakimojininshiki] handwriting recognition [Add to Longdo]
縦書き[たてがき, tategaki] vertical writing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Write \Write\, v. t. [imp. {Wrote}; p. p. {Written}; Archaic
   imp. & p. p. {Writ}; p. pr. & vb. n. {Writing}.] [OE. writen,
   AS. wr[imac]tan; originally, to scratch, to score; akin to
   OS. wr[imac]tan to write, to tear, to wound, D. rijten to
   tear, to rend, G. reissen, OHG. r[imac]zan, Icel. r[imac]ta
   to write, Goth. writs a stroke, dash, letter. Cf. {Race}
   tribe, lineage.]
   [1913 Webster]
   1. To set down, as legible characters; to form the conveyance
    of meaning; to inscribe on any material by a suitable
    instrument; as, to write the characters called letters; to
    write figures.
    [1913 Webster]
 
   2. To set down for reading; to express in legible or
    intelligible characters; to inscribe; as, to write a deed;
    to write a bill of divorcement; hence, specifically, to
    set down in an epistle; to communicate by letter.
    [1913 Webster]
 
       Last night she enjoined me to write some lines to
       one she loves.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I chose to write the thing I durst not speak
       To her I loved.            --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to compose or produce, as an author.
    [1913 Webster]
 
       I purpose to write the history of England from the
       accession of King James the Second down to a time
       within the memory of men still living. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To impress durably; to imprint; to engrave; as, truth
    written on the heart.
    [1913 Webster]
 
   5. To make known by writing; to record; to prove by one's own
    written testimony; -- often used reflexively.
    [1913 Webster]
 
       He who writes himself by his own inscription is like
       an ill painter, who, by writing on a shapeless
       picture which he hath drawn, is fain to tell
       passengers what shape it is, which else no man could
       imagine.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To write to}, to communicate by a written document to.
 
   {Written laws}, laws deriving their force from express
    legislative enactment, as contradistinguished from
    unwritten, or common, law. See the Note under {Law}, and
    {Common law}, under {Common}, a.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Writ \Writ\, obs.
   3d pers. sing. pres. of {Write}, for writeth. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Writ \Writ\, archaic
   imp. & p. p. of {Write}. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Writ \Writ\, n. [AS. writ, gewrit. See {Write}.]
   [1913 Webster]
   1. That which is written; writing; scripture; -- applied
    especially to the Scriptures, or the books of the Old and
    New testaments; as, sacred writ. "Though in Holy Writ not
    named." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Then to his hands that writ he did betake,
       Which he disclosing read, thus as the paper spake.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Babylon, so much spoken of in Holy Writ. --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) An instrument in writing, under seal, in an
    epistolary form, issued from the proper authority,
    commanding the performance or nonperformance of some act
    by the person to whom it is directed; as, a writ of entry,
    of error, of execution, of injunction, of mandamus, of
    return, of summons, and the like.
    [1913 Webster]
 
   Note: Writs are usually witnessed, or tested, in the name of
      the chief justice or principal judge of the court out
      of which they are issued; and those directed to a
      sheriff, or other ministerial officer, require him to
      return them on a day specified. In former English law
      and practice, writs in civil cases were either original
      or judicial; the former were issued out of the Court of
      Chancery, under the great seal, for the summoning of a
      defendant to appear, and were granted before the suit
      began and in order to begin the same; the latter were
      issued out of the court where the original was
      returned, after the suit was begun and during the
      pendency of it. Tomlins. Brande. Encyc. Brit. The term
      writ is supposed by Mr. Reeves to have been derived
      from the fact of these formulae having always been
      expressed in writing, being, in this respect,
      distinguished from the other proceedings in the ancient
      action, which were conducted orally.
      [1913 Webster]
 
   {Writ of account}, {Writ of capias}, etc. See under
    {Account}, {Capias}, etc.
 
   {Service of a writ}. See under {Service}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 writ
   n 1: (law) a legal document issued by a court or judicial
      officer [syn: {writ}, {judicial writ}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top