Search result for

writhe

(36 entries)
(0.0086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -writhe-, *writhe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
writhe[VI] บิดตัวเพราะเจ็บปวด, See also: งอเพราะเจ็บปวด, บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวด, Syn. squirm, twist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
writhe(ไรธฺ) vi.,vt. บิด,บด,บิดงอ,บิดเบี้ยว,บิดกาย,ชักงอ,ชักดิ้น n. อาการดังกล่าว, See also: writher n. writhingly adv.
writhen(ริธ'เธิน) adj. บิด,งอ,บิดงอ,บิดเบี้ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
writhe(vi,vt) บิด,ชักดิ้นชักงอ,งอ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My parasite writhes at night igniting spasms of pain, while visions and voices, obscene and monstrous, haunt me.Ι'm рrаyіn' fоr yоu. Οоh, Οld Gеоrgіе'ѕ hungеrіn' fоr yоur ѕоul. Cloud Atlas (2012)
But it will writhe inside of itself!มันจะบิดเบี้ยวภายในของมันเอง Snow White and the Huntsman (2012)
True. Watch him writhe and suffer.จริง ดูเขาชักดิ้นชักงอและทรมาน Til Death Do Us Part (2012)
Your tongue writhes absent their purpose.ลิ้นของคุณ writhes ขาดวัตถุประสงค์ของพวกเขา Empty Hands (2012)
"I'll watch you writhe, penniless, in the gutter,"ผมจะดูพวกคุณดิ้นทุรนทุรายในรางน้ำ" Digital Estate Planning (2012)
Yeah. Writhe, little man.นั่น กระแด่วๆ เลย Guardians of the Galaxy (2014)
Yeah, the part where thousands of people writhe on the ground.ใช่ ส่วนที่มีผู้คนเป็นพันๆ บิดตัวเพราะเจ็บปวดบนพื้นดิน Cain and Gabriel (2014)
I know you want revenge, to cut the head off of S.H.I.E.L.D., to watch it writhe.ผมรู้ว่าคุณอยากแก้แค้น อยากตัดหัวชีลด์ อยากดูมันชักดิ้นชักงอ Many Heads, One Tale (2015)
Now having her writhe all over me, I realized I was letting her use me, so I could use her, so she'd work harder at making me better.แต่ตอนนี้ที่ร่างดิ้นเร่าของเธออยู่บนตัวผม ผมก็ตระหนักว่า ผมปล่อยให้เธอใช้ตัวผม หรือผมอาจใช้เธออยู่ก็ได้ เธอเลยต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อทำให้ผมดีขึ้น Numb (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
writheThe wounded man writhed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บิดเบี้ยว[V] writhe, Syn. เหยเก, Example: หน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดบาดแผลที่ถูกแทง, Thai definition: ผิดไปจากรูปร่างเดิม
บิด[V] twist, See also: writhe, Example: หล่อนก้าวลงจากรถสูดลมหายใจเข้าเต็มปอด พลางบิดตัวคลายความเมื่อย, Thai definition: หมุนตัวไปทางใดทางหนึ่ง
การชัก[N] convulsion, See also: writhe, spasm, twitch, Syn. การรั้ง, การดึง, การกระตุก
ดิ้น[V] wriggle, See also: writhe, squirm, convulse, Syn. กระตุก, ชักดิ้นชักงอ, ชักกระตุก, สั่น, Example: คนเจ็บดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดจากแผลไฟไหม้, Thai definition: อาการที่สะบัดหรือฟาดตัวไปมาอย่างแรง
ชักดิ้นชักงอ[V] writhe (in pain), Example: ผู้ป่วยลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นเพราะกินไซยาไนด์เข้าไป, Thai definition: ลงไปนอนดิ้นเพราะความเจ็บปวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิดเบี้ยว[v.] (bitbīo) EN: distort ; go awry ; writhe   FR: déformer
ดิ้น[v.] (din) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about   FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[v. exp.] (din dūay khwām jeppūat) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony   FR: se tordre de douleur

CMU English Pronouncing Dictionary
WRITHE    R IH1 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
writhe    (v) (r ai1 dh)
writhed    (v) (r ai1 dh d)
writhes    (v) (r ai1 dh z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
のたうち回る[のたうちまわる, notauchimawaru] (v5r,vi) to writhe [Add to Longdo]
のたくる[, notakuru] (v5r,vi) to wriggle; to writhe; to squirm [Add to Longdo]
のた打つ[のたうつ, notautsu] (v5t) (uk) to writhe; to squirm; to wriggle [Add to Longdo]
もがき苦しむ;踠き苦しむ(oK)[もがきくるしむ, mogakikurushimu] (v5m,vi) to writhe in agony [Add to Longdo]
身悶える;身もだえる[みもだえる, mimodaeru] (v1) to writhe (in agony) [Add to Longdo]
藻掻く(ateji)(P);踠く(oK)[もがく, mogaku] (v5k) (1) (uk) to struggle; to wriggle; to squirm; to writhe; (2) (uk) to be impatient; (P) [Add to Longdo]
転げ回る[ころげまわる, korogemawaru] (v5r) to roll about; to writhe about [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Writhe \Writhe\, v. i.
   To twist or contort the body; to be distorted; as, to writhe
   with agony. Also used figuratively.
   [1913 Webster]
 
      After every attempt, he felt that he had failed, and
      writhed with shame and vexation.     --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Writhe \Writhe\, v. t. [imp. {Writhed}; p. p. {Writhed}, Obs. or
   Poetic {Writhen}; p. pr. & vb. n. {Writhing}.] [OE. writhen,
   AS. wr[imac]?an to twist; akin to OHG. r[imac]dan, Icel.
   r[imac]?a, Sw. vrida, Dan. vride. Cf. {Wreathe}, {Wrest},
   {Wroth}.]
   [1913 Webster]
   1. To twist; to turn; now, usually, to twist or turn so as to
    distort; to wring. "With writhing [turning] of a pin."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Then Satan first knew pain,
       And writhed him to and fro.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Her mouth she writhed, her forehead taught to frown.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       His battle-writhen arms, and mighty hands.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To wrest; to distort; to pervert.
    [1913 Webster]
 
       The reason which he yieldeth showeth the least part
       of his meaning to be that whereunto his words are
       writhed.               --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. To extort; to wring; to wrest. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The nobility hesitated not to follow the example of
       their sovereign in writhing money from them by every
       species of oppression.        --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 writhe
   v 1: to move in a twisting or contorted motion, (especially when
      struggling); "The prisoner writhed in discomfort"; "The
      child tried to wriggle free from his aunt's embrace" [syn:
      {writhe}, {wrestle}, {wriggle}, {worm}, {squirm}, {twist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top