Search result for

literature

(77 entries)
(0.0045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -literature-, *literature*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
literature[N] การประพันธ์, See also: การเขียนหนังสือ, การแต่งหนังสือ, Syn. literary production
literature[N] งานประพันธ์, See also: งานวรรณกรรม, งานเขียน, ผลงานวรรณคดี, Syn. writings, letters
literature[N] วรรณคดี, See also: วรรณกรรม
literature[N] สิ่งตีพิมพ์, Syn. printed material

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
literature(ลิททะเร'เชอะ) n. วรรณคดี,อักษรศาสตร์,อาชีพนักอักษรศาสตร์,ผลงานประพันธ์,ผลงานวรรณคดี,สิ่งตีพิมพ์,สรรพหนังสือ, Syn. writings,letters

English-Thai: Nontri Dictionary
literature(n) วรรณกรรม,วรรณคดี,การประพันธ์,อักษรศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
literature๑. วรรณกรรม๒. วรรณคดี๓. เอกสารข้อมูล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Literatureวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Literature and flokloreวรรณกรรมกับคติชาวบ้าน [TU Subject Heading]
Literature and historyวรรณกรรมกับประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Literature and mental illnessวรรณกรรมกับจิตผิดปกติ [TU Subject Heading]
Literature and moralsวรรณกรรมกับศีลธรรม [TU Subject Heading]
Literature and scienceวรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Literature and societyวรรณกรรมกับสังคม [TU Subject Heading]
Literature and stateวรรณกรรมกับรัฐ [TU Subject Heading]
Literature Reviewการทบทวนวรรณกรรม [การแพทย์]
Literature Searchการค้นคว้า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Literature Review (n phrase) การทบทวนงานวิจัย, การกล่าวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
See also: S. Related Research,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Actually, you should read the psych literature.อันที่จริงแล้วคุณน่าจะอ่าน บทกวี Dying Changes Everything (2008)
Study hard the literature and artsการพร่ำฝึกฝนในสาขา อักษรศาสตร์และศิลปศาสตร์ Portrait of a Beauty (2008)
Do you have a masters in romantic Korean literature?คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในนิยายรักเกาหลีมั้ยล่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
"He mocked our literature and our music.พวกยิวเย้ยหยัน วรรณกรรมและ ดนตรีของเรา The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Well, he was a professor of literature at the university.คือ พ่อผม เป็นอาจารย์สอนวรรณกรรม อยู่ที่มหาวิทยาลัย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Lieutenant Kotler, your father, the professor of literature, where did he go?ผู้พัน คอทเล่อร์.. พ่อของเธอน่ะ ที่เป็นอาจารย์สอนวรรณกรรม เค้าไปอยู่ซะที่ไหน? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
The notion of secrecy is central to Western literature.แนวคิดเรื่องความลับถือเป็นหัวใจ ของวรรณกรรมตะวันตก The Reader (2008)
Goto literature.หรือไปหานิยายอ่าน The Reader (2008)
Well, you know, Henry Miller said the best way to get over a woman... is to turn her into literature.ก็แบบ อย่างที่เฮนรี่ มิลเลอร์บอกน่ะแหละ ว่าวิธีการที่ดีที่สุดที่จะลืมผู้หญิงซักคน... ก็คือการเปลี่ยนให้เธอกลายมาเป็นตัวอักษรซะ 500 Days of Summer (2009)
I loved you when I sat behind you in Señor Weidner's Spanish... and Ms. Calumet-Hobey's Literature of the Oppressed.ผมรักคุณตอนนั่งข้างหลังคุณ ในวิชาSe๑or Weidner's Spanish... และมิสแคลัมเมท โฮบี้ วรรณกรรมแห่งความกดขี่ I Love You, Beth Cooper (2009)
Please tell your mother... that The Children's Hour is a famous piece of literature, not some lesbian play.ขอให้เธอกลับไปบอกแม่ด้วย ว่าเด็กในคลาสที่แสดงบทใน วรรณกรรมอันทรงคุณค่า ไม่ใช่บทเลสเบี้ยน Dare (2009)
Yeah. yeah. there's got-- in literature.ใช่ๆ บางทีอาจหาได้ในนิยาย Gone with the Will (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
literatureAnd they will continue to influence the world through the excitement of their literature, movies and music.
literatureAt school I had enjoyed reading Japanese literature in English translation, in particular Soseki's I am a Cat and Kokoro, and Akutagawa's The Nose and Kappa.
literatureBe well read in literature.
literatureGive a lecture on literature.
literatureHe devoted himself to the study of English literature.
literatureHe devoted himself to the study of literature.
literatureHe gave a series of lectures on Japanese literature at UCLA.
literatureHe is at home in American literature.
literatureHe is at home in modern English literature.
literatureHe is master of English literature.
literatureHe is well acquainted with French literature.
literatureHe is well read in English literature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วรรณคดี[N] literature, Example: การวิจารณ์วรรณคดีน่าจะเป็นกิจกรรมของผู้เสพวรรณคดีที่มีมาพร้อมกับการแต่ง อันเป็นกิจกรรมของผู้สร้าง, Thai definition: งานที่เขียนหรือแต่งขึ้น และเรื่องเล่าทั่วๆ ไป
วรรณกรรม[N] literature, See also: literary works, writings, Example: ถ้าเธอได้อ่านเรื่องราวในวรรณกรรมเยาวชนอาจจะทำให้จิตใจดีขึ้นก็ได้, Thai definition: งานหนังสือ
นักวรรณคดี[N] literature, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญในวรรณคดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   
อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt = aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   FR: littérature [f]
บรรณ[n.] (ban) EN: book ; work ; literature   FR: livre [m] ; ouvrage [m]
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature   
วรรณกรรม[n.] (wannakam) EN: literary work ; writing ; literature   FR: oeuvre littéraire [f] ; littérature [f]
วรรณกรรมร่วมสมัย[n. exp.] (wannakam ruamsamai) EN: contemporary literature   FR: littérature contemporaine [f]
วรรณกรรมไทย[n. exp.] (wannakam Thai ) EN: Thai Literature   
วรรณคดี[n.] (wannakhadī) EN: literature ; belles-lettres   FR: littérature [f]
วรรณคดีอเมริกัน[n. exp.] (wannakhadī Amērikan) EN: American Literature   FR: littérature américaine [f]
วรรณคดีอังกฤษ[n. exp.] (wannakhadī Angkrit) EN: English Literature   

CMU English Pronouncing Dictionary
LITERATURE    L IH1 T ER0 AH0 CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
literature    (n) (l i1 t r @ ch @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Literatur {f} | fantastische Literaturliterature | fantasy literature [Add to Longdo]
Literaturhinweise {pl}literature review; references [Add to Longdo]
Literaturrecherche {f}literature research [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause [Add to Longdo]
イギリス文学[イギリスぶんがく, igirisu bungaku] (n) (See 英文学) English literature [Add to Longdo]
エクリチュール[, ekurichu-ru] (n) literature (fre [Add to Longdo]
ノーベル文学賞[ノーベルぶんがくしょう, no-beru bungakushou] (n) Nobel Prize in Literature [Add to Longdo]
フランス文学[フランスぶんがく, furansu bungaku] (n) French literature [Add to Longdo]
プロレタリア文学[プロレタリアぶんがく, puroretaria bungaku] (n) proletarian literature [Add to Longdo]
ラテン文学[ラテンぶんがく, raten bungaku] (n) Latin literature [Add to Longdo]
リテラチャー[, riteracha-] (n) literature [Add to Longdo]
リテラチュア[, riterachua] (n) literature [Add to Longdo]
英書[えいしょ, eisho] (n) English literature (book) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文史[wén shǐ, ㄨㄣˊ ㄕˇ, ] literature and history [Add to Longdo]
文学[wén xué, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] literature [Add to Longdo]
文艺[wén yì, ㄨㄣˊ ㄧˋ, / ] literature and art [Add to Longdo]
语文[yǔ wén, ㄩˇ ㄨㄣˊ, / ] literature and language [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Literature \Lit"er*a*ture\ (l[i^]t"[~e]r*[.a]*t[-u]r; 135), n.
   [F. litt['e]rature, L. litteratura, literatura, learning,
   grammar, writing, fr. littera, litera, letter. See {Letter}.]
   1. Learning; acquaintance with letters or books.
    [1913 Webster]
 
   2. The collective body of literary productions, embracing the
    entire results of knowledge and fancy preserved in
    writing; also, the whole body of literary productions or
    writings upon a given subject, or in reference to a
    particular science or branch of knowledge, or of a given
    country or period; as, the literature of Biblical
    criticism; the literature of chemistry.
    [1913 Webster]
 
   3. The class of writings distinguished for beauty of style or
    expression, as poetry, essays, or history, in distinction
    from scientific treatises and works which contain positive
    knowledge; belles-lettres.
    [1913 Webster]
 
   4. The occupation, profession, or business of doing literary
    work. --Lamb.
 
   Syn: Science; learning; erudition; belles-lettres.
 
   Usage: See {Science}. -- {Literature}, {Learning},
      {Erudition}. Literature, in its widest sense, embraces
      all compositions in writing or print which preserve
      the results of observation, thought, or fancy; but
      those upon the positive sciences (mathematics, etc.)
      are usually excluded. It is often confined, however,
      to belles-lettres, or works of taste and sentiment, as
      poetry, eloquence, history, etc., excluding abstract
      discussions and mere erudition. A man of literature
      (in this narrowest sense) is one who is versed in
      belles-lettres; a man of learning excels in what is
      taught in the schools, and has a wide extent of
      knowledge, especially, in respect to the past; a man
      of erudition is one who is skilled in the more
      recondite branches of learned inquiry.
      [1913 Webster]
 
         The origin of all positive science and
         philosophy, as well as of all literature and
         art, in the forms in which they exist in
         civilized Europe, must be traced to the Greeks.
                          --Sir G. C.
                          Lewis.
      [1913 Webster]
 
         Learning thy talent is, but mine is sense.
                          --Prior.
      [1913 Webster]
 
         Some gentlemen, abounding in their university
         erudition, fill their sermons with philosophical
         terms.              --Swift.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 literature
   n 1: creative writing of recognized artistic value
   2: the humanistic study of a body of literature; "he took a
     course in Russian lit" [syn: {literature}, {lit}]
   3: published writings in a particular style on a particular
     subject; "the technical literature"; "one aspect of Waterloo
     has not yet been treated in the literature"
   4: the profession or art of a writer; "her place in literature
     is secure"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lit
 
 1. (kıs.) literally, literary, literature.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top