Search result for

เขียนหนังสือ

(41 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขียนหนังสือ-, *เขียนหนังสือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขียนหนังสือ[V] write, See also: compose, Syn. แต่งหนังสือ, Example: ทมยันตีเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับความรักได้ลึกซึ้งกินใจมาก, Thai definition: เรียบเรียงหรือแต่งให้เป็นเรื่องราว
เขียนหนังสือ[V] author, See also: compose, scribe, write, Syn. แต่งหนังสือ, Ant. อ่านหนังสือ, Example: ทมยันตีเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับความรักได้ลึกซึ้งกินใจมาก, Thai definition: เรียบเรียงหรือแต่งให้เป็นเรื่องราว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชุบเขียนหนังสือด้วยหมึกเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And reads and writes.และอ่านหนังสือ และเขียนหนังสือ The Other Boleyn Girl (2008)
Jim here teaches at the University of North Carolina and is writing a book about the criminal dishonesty, corruption, paranoia and abuses of power of Richard Nixon.ส่วนจิมสอนหนังสืออยู่ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา กำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับ อาชญากรรม ความไม่ซื่อสัตย์ คอรัปชั่น จิตระแวง และการใช้อำนาจในทางที่ผิด ของริชาร์ด นิกสัน Frost/Nixon (2008)
You know, I've written four books about him, but this is the first time I've actually seen him in the flesh.นายรู้มั้ย ผมเขียนหนังสือ 4 เล่มเกี่ยวกับเขา แ่ต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผม ได้เจอเขาตัวจริงเป็นๆ Frost/Nixon (2008)
No, I write children's...- เปล่าค่ะ ฉันเขียนหนังสือ Burn After Reading (2008)
She writes children's books. Y eah.- เปล่า เธอเขียนหนังสือเด็กน่ะ Burn After Reading (2008)
Yes, to help out while... I've always wanted to write.ใช่ เพื่อช่วย ในขณะที่ผมอยากเขียนหนังสือมานานแล้ว Burn After Reading (2008)
I've been thinking about writing a book.ผมกำลังคิดว่าจะเขียนหนังสือ Burn After Reading (2008)
When I looked at the book on lnfectious Disease Center, his name and... your dad's were there as co-writers.ตอนที่ฉันค้นหนังสือเกี่ยวกับศูนย์วิจัยโรคระบาด ฉันเจอชื่อของเขา กับพ่อเธอ เป็นผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเชื้อโรคร่วมกัน Death Note: L Change the World (2008)
One of the victims happened to write a book.แต่เหยื่อคนหนึ่งบังเอิญเขียนหนังสือ The Reader (2008)
Hey, maybe you should write a book.เห้ย บางทีนายน่าจะ เขียนหนังสือนะ 500 Days of Summer (2009)
That's cool, Mom wrote a book.นั้นหละเจ๋ง แม่เขียนหนังสือ Dead Like Me: Life After Death (2009)
We could do a movie about your life.ก็แบบ อย่างเช่น คุณอาจเขียนหนังสือ The Girlfriend Experience (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียนหนังสือ[n. exp.] (khīen nangseū) EN: write ; compose ; author (form.) ; scribe   FR: écrire ; rédiger ; s'adonner à l'écriture

English-Thai: Longdo Dictionary
exegete(n) อรรถกถาจารย์ - ผู้เขียนหนังสืออธิบายข้อพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่นหนังสืออธิบายข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หรือหนังสืออธิบายข้อพระธรรมเบญจบรรณ หรือหนังสืออธิบายพระไตรปิฏก หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์พระเวท หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่านก็ได้ทั้งนั้น, S. commentator,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
author[VT] ประพันธ์, See also: เขียนหนังสือ, แต่งหนังสือ, เขียน, Syn. compose, produce, pen
ghostwrite[VI] เขียนหนังสือแต่ในนามของคนอื่น
ghostwrite[VT] เขียนหนังสือแต่ในนามของคนอื่น
write[VI] เขียน, See also: เขียนหนังสือ, จด, จารึก
write[VT] เขียน, See also: เขียนหนังสือ, จด, จารึก, Syn. jot, note, pen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authorship(ออ'เธอชิพ) n. อาชีพการเขียนหนังสือหรือบทความ,แหล่งที่มาของผลงาน
davenport(แดฟ'เวินพอร์ท) n. เก้าอี้นวมยาว (มักเป็นแบบที่พับเป็นเตียงได้) ,โต๊ะเขียนหนังสือขนาดเล็ก
illiteracy(อิลิท'เทอระซี) n. การไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,การไร้การศึกษา,การไม่รู้หนังสือ,การไม่มีความรู้ในสาขาหนึ่ง
illiterate(อิลิท'เทอเรท) adj. ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ไม่รู้หนังสือ,ไร้การศึกษา,ไร้ความรู้ในสาขาหนึ่ง n. คนไม่รู้หนังสือ., See also: illiterateness n.
k&r(เคแอนด์อาร์) เป็นชื่อย่อของสองนักเขียนชื่อดัง คือ Brian Kernighan กับ Dennis Ritchie ที่เขียนหนังสือเรื่อง " การเขียนโปรแกรมภาษาซี " (The C Programming Language) หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นมาตรฐานของภาษาซีตลอดมาจนกระทั่งแอนซี (ANSI) ได้กำหนดมาตราฐานของภาษาซีขึ้นใหม่ ดู ANSI และ C ประกอบ
lambskin(แลม'สคิน) n. หนังลูกแกะ,แผ่นหนังเขียนหนังสือที่ทำจากหนังสือลูกแกะ
literate(ลิท'เทอเรท) adj. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,มีการศึกษา,ให้ความรู้ดี,มีความรู้ดีทางด้านวรรณคดี,เข้าใจง่าย,แจ่มแจ้ง. n. ผู้สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ผู้มีความรู้ดี., Syn. schooled,educated
pamphleteern. นักเขียนหนังสือประเภทpamphlet.
vellum(เวล'ลัม) n. หนังลูกวัว (หนังลูกแกะหรือลูกสัตว์อื่น) ที่ใช้เขียนหนังสือ,ต้นฉบับที่เป็นหนังลูกวัว,กระดาษหรือผ้าที่ทำคล้ายหนังลูกวัว. adj. ทำด้วยหรือคล้ายหนังลูกวัว,มัดหรือผูกด้วยหนังลูกวัว, See also: vellumy adj., Syn. calfs
write(ไรทฺ) vt.,vi. เขียน,เขียนหนังสือ,เขียนจดหมาย,แต่งหนังสือ,กรอกหนังสือ,บรรยาย,ประพันธ์,ลงนาม,บันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์, -Phr. (write off ขีดฆ่าออก เอาออกจากบัญชี,ทำบัญชีหนี้สูญ,ตัดสินใจลืม), See also: writable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
bureau(n) ที่ทำการ,โต๊ะทำงาน,โต๊ะเขียนหนังสือ
letter(vt) เขียนหนังสือ,ร่างหนังสือ
pamphleteer(n) คนเขียนหนังสือเล่มเล็กๆ
parchment(n) แผ่นหนังสำหรับเขียนหนังสือ
penmanship(n) การคัดลายมือ,การคัดหนังสือ,การเขียนหนังสือ
secretary(n) เลขาธิการ,เลขานุการ,รัฐมนตรี,โต๊ะเขียนหนังสือ
write(vi,vt) เขียนหนังสือ,ประพันธ์,เขียนจดหมาย,พิมพ์หนังสือ,แต่ง,ลงนาม

German-Thai: Longdo Dictionary
Schreibtisch(n) |der, pl. Schreibtische| โต๊ะเขียนหนังสือ, โต๊ะทำงาน
wachen(vi) |wachte, hat gewacht, über + A| ไม่นอน, นอนไม่หลับ, คอยเฝ้าระวัง เช่น Er wachte die ganze Nacht am Schreibtisch. เขาอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือไม่ยอมนอนทั้งคืน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top