ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -札-, *札*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[札, zhá, ㄓㄚˊ] letter, note; correspondence
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  乚 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,211

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhá, ㄓㄚˊ, / ] write down, #26,271 [Add to Longdo]
[zhá, ㄓㄚˊ, ] short note, #26,271 [Add to Longdo]
[Zhá Huǎng, ㄓㄚˊ ㄏㄨㄤˇ, ] Sapporo, capital of Japanese north island Hokkaidō 北海道, #45,862 [Add to Longdo]
[shū zhá, ㄕㄨ ㄓㄚˊ, / ] letter; also written 書|书, #111,817 [Add to Longdo]
[shū zhá, ㄕㄨ ㄓㄚˊ, / ] letter, #111,817 [Add to Longdo]
[Zhá dá, ㄓㄚˊ ㄉㄚˊ, / ] (N) Zhada (place in Tibet), #201,194 [Add to Longdo]
吞米桑布[Tūn mǐ Sāng bù zhá, ㄊㄨㄣ ㄇㄧˇ ㄙㄤ ㄅㄨˋ ㄓㄚˊ, ] Tunmi Sanghuzha (6th century AD), originator of the Tibetan script [Add to Longdo]
格拉布[zhá gé lā bù, ㄓㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄚ ㄅㄨˋ, ] Zagreb (capital of Croatia) [Add to Longdo]
马剌丁[Zhá mǎ lá dīng, ㄓㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄚˊ ㄉㄧㄥ, / ] Jamal al-Din ibn Muhammad al-Najjari (13th century), famous Persian astronomer and scholar who served Kublai Khan 忽必烈 from c. 1260 [Add to Longdo]
马鲁丁[Zhá mǎ lǔ dīng, ㄓㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄨˇ ㄉㄧㄥ, / ] Jamal al-Din ibn Muhammad al-Najjari (13th century), famous Persian astronomer and scholar who served Kublai Khan 忽必烈 from c. 1260 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さっぽろ, sapporo] (name) เมืองซัปโปโร

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふだ, fuda] (n,n-suf) note; paper money; (P) [Add to Longdo]
[ふだ, fuda] (n) (1) token; label; (2) ticket; card; (3) charm; talisman; (P) [Add to Longdo]
を付ける[ふだをつける, fudawotsukeru] (exp,v1) to label; to put a tag on [Add to Longdo]
を崩す[さつをくずす, satsuwokuzusu] (exp,v5s) to change a note; to break a bill [Add to Longdo]
止め[ふだどめ, fudadome] (n) full house; sold out [Add to Longdo]
[ふだしょ, fudasho] (n) temple which issues amulets [Add to Longdo]
[さつたば, satsutaba] (n) roll of banknotes; (P) [Add to Longdo]
入れ[さついれ, satsuire] (n) (See 小銭入れ) wallet; billfold [Add to Longdo]
付き;付(io)[ふだつき, fudatsuki] (adj-no,n) (1) tagged (esp. with a price); (2) notorious; infamous; double-dyed; hardened [Add to Longdo]
[さっぽろ, sapporo] (n) Sapporo (city) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Could you change a Y1,000 note?1000円をくずしていただけませんか。
Could you give me change out of a hundred-dollar bill?100ドルでおつりをいただけませんか。
In ten-dollar bills, please.10ドルでお願いします。
Do you have any ones?1ドルをお持ちですか。
Can you break a 10000 yen bill?1万円くずれますか。
Can you exchange a 10000 yen note into 50 pence coins?1万円を50ペンス硬貨に両替してくれませんか。
I'd like three twenties, six fives, and the rest in ones.20ドル3枚、5ドル6枚、残りを1ドルでお願いします。
Twenties and some smaller bills, please.20ドルと、あとそれより少額のを何枚か入れて下さい。
Can you make change for a 20-dollar bill?20ドルをくずせますか。
On July 10, we will open our Sapporo branch.7月10日より幌支店を開設いたします。
The president of that company has an ace up her sleeve.あの会社の社長は切りを隠し持っています。
I have looked everywhere, but I can not find my wallet.あらゆるところを捜しましたが、入れが見つからないのです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Once she took me to her room and I told her all about the supernatural nature of Mozart.[CN] 有一次她帶我去她房間 我向她講述了莫特的所有奇跡 Pearls of the Deep (1965)
And now it's being sold to the highest bidder.[JA] その入がある Now You See Me 2 (2016)
Whenever you see a Major of the American Marines, you will present arms.[CN] 就要敬 不要忘了 55 Days at Peking (1963)
♪ Said, "Come on over" The bucks were flying in.[JA] ドルが舞い込んだわ After Porn Ends 2 (2017)
I start shooting a week from Monday. Zanuck is impatient.[CN] 我从周一开始拍摄一周 纳克是很没耐心的,他需要我 All About Eve (1950)
And everyone just treats me like, I'm part of the family 'cause I work there, and I have my own name badges, and they don't have to worry about security at all.[JA] 家族の様に扱う 名持って勤務 心配なしよ After Porn Ends 2 (2017)
What are you two? Lovers?[CN] 你开口闭口纳克 难道他是你的爱人? All About Eve (1950)
Selling secrets to the highest bidder.[JA] 最高額入者に 秘密を話すよ The Flag House (2017)
I don't think Mozart's going to help at all.[CN] 我不觉得莫特帮得上忙 Vertigo (1958)
About what we found?[JA] さっきの束のせい? Fast (2016)
TSUKASA AOI EBISU MUSCATS[JA] 幌どうだった? Byrnes Sandwich (2016)
It's on the front of the Innishail House, it was the year it was built.[JA] 屋敷の表... 建てられた年号よ Annabelle Hooper and the Ghosts of Nantucket (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふだ, fuda] PAPIERGELD, ZETTEL [Add to Longdo]
[ふだ, fuda] -Zettel, Etikett, -Schild [Add to Longdo]
[さつたば, satsutaba] ein_Buendel_Banknoten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top