Search result for

script

(114 entries)
(0.0422 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -script-, *script*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
script[N] ลายมือ, Syn. writing, handwriting
script[N] งานเขียน (เช่น บทละคร), See also: สิ่งที่เขียน, Syn. dialogue, book, scenario
script[N] ตัวเขียน, See also: แบบตัวเขียน
script[VT] เขียนบท, See also: เขียนต้นร่าง
Scripture[N] คัมภีร์ไบเบิล, See also: คัมภีร์ของคริสตศาสนา
scriptural[ADJ] เกี่ยวกับคัมภีร์, See also: เกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิล, เกี่ยวกับการเขียน, Syn. ecclesiastical, canonical, divine
scriptural[N] พระคัมภีร์ไบเบิล, See also: ข้อความจากพระคัมภีร์ไบเบิล, พระคัมภีร์, หนังสือ, บทประพันธ์
scripturally[ADV] ตามพระคัมภีร์ไบเบิล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
script(สคริพทฺ) n. ลายมือ,แบบตัวเขียน,เอกสารต้นฉบับ,ฉบับเขียน,ต้นร่าง, ระบบการเขียน, vt. เขียนต้นร่าง,เขียน,ร่าง., See also: scripter n., Syn. handwriting
scriptural(สคริพ'เชอเริล) adj. เกี่ยวกับคัมภีร์,เกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิล,เกี่ยวกับการเขียน.
scripture(สคริพ'เชอะ) n. พระคัมภีร์ไบเบิล,หนังสือ,บทประพันธ์,ข้อความจากพระคัมภีร์, Syn. Holy Scripture
adscript(แอด' สคริพท) adj., n. เขียนตามหลัง, อักษรที่เขียนตามหลัง
ascription(อัสคริพ'เชิน) n. การให้เหตุผล,การลงความเห็นว่าเป็นของ, Syn. description)
circumscription(เซอคัมสคริพ'เชิน) n. การเขียนวงกลมรอบ,การจำกัดเขต,ขอบเขต,โครงร่าง,เส้นรอบวง,คำนิยาม,คำจำกัดความ,ลายริม, See also: circumscriptive adj.
conscript(คอน'สคริพทฺ) n. ทหารเกณฑ์,คนที่ถูกเกณฑ์. adj. ซึ่งถูกเกณฑ์. vt. (คันสริพทฺ')
conscription(คันสริพทฺ'เชิน) n. การเกณฑ์ทหาร,การเกณฑ์, See also: conscriptionist n. ดูconscription, Syn. draft
description(ดิสคริพ'เชิน) n. การพรรณนา,การบรรยาย,รูปร่างลักษณะ,ลักษณะ,ชนิด,ประเภท,การวาดหรือเขียนรูป, Syn. report,account,statement
descriptive(ดิสคริพ'ทิฟว) adj. เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกรูปร่างลักษณะ, See also: descriptiveness n. ดูdescriptive, Syn. illustrative ###A. vague

English-Thai: Nontri Dictionary
script(n) ตัวเขียน,ต้นฉบับ,ลายมือ,ต้นร่าง
scriptural(adj) เกี่ยวกับคัมภีร์
scripture(n) คัมภีร์
ascription(n) การอ้าง,การให้เหตุผล,การสันนิษฐาน,การลงความเห็น
circumscription(n) เส้นรอบวง,การจำกัดเขต,ขอบเขต,คำนิยาม
conscript(adj) ที่ถูกเกณฑ์(ทหาร)
conscript(n) ทหารเกณฑ์
conscript(vt) เกณฑ์(ทหาร),กะเกณฑ์
conscription(n) การเกณฑ์ทหาร,การเกณฑ์แรงงาน,การระดมพล
description(n) การพรรณนา,การวาดรูป,การบรรยาย,ชนิด,ลักษณะ,ประเภท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scriptบท(คำสั่ง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scriptบท(คำสั่ง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scripting languageภาษาบทคำสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scripting languageภาษาบทคำสั่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
scriptwriter (n ) นักเขียนบทภาพยนตร์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are you working on a soap opera script, now?กำลังทำสคริปของละครเหรอ Baby and I (2008)
She wanted to be a scriptwriter, so she kept writing stories.เธออยากเป็นนักเขียนบท ก็เลยเขียนบทอยู่ตลอด My Sassy Girl (2008)
# lmprovisation without a script, no one's written itการแสดงที่ไม่มีบท ไม่มีใครเขียน High School Musical 3: Senior Year (2008)
If either one of us strays from the script,ถ้าพวกเราเล่นนอกบทเมื่อไหร่ Chapter Three 'Building 26' (2009)
Keep it clean, moving, stick to the script.ห้ามลามก ห้ามหยุด ห้ามออกนอกสคริป The Ugly Truth (2009)
I wanna go home, but let's go over the script.ฉันอยากกลับบ้านแล้ว แต่มาดูสคริปต์กันก่อน The Ugly Truth (2009)
He's twisting his words, he's using the Scriptures.ประพฤติตัวประหนึ่ง "ราชาแห่งดวงดาว" Agora (2009)
The Scripture...ขออภัย นายหญิง Agora (2009)
The Scripture is correct... and it was in His hands.ข้าฟังอยู่ Agora (2009)
The guy's an actor. He's reading a script.นั่นมันจัดฉาก เขาอ่านสคริปต์ 2012 (2009)
A script taking you through the steps of firing someone.สคริปท์จะนำคุณผ่านไปยังขั้นตอนของการไล่คนออก Up in the Air (2009)
That script on the funeral home -- We couldn't penetrate it.ที่นั่นเป็นบ้านที่ฝังศพ เราไม่สามารถเข้าไปได้ Death Takes a Holiday (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scriptHe writes scripts.
scriptI can't read Arabic script.
scriptPlease go over the script.
scriptThe Arabic script was replaced by the Roman alphabet.
scriptThen they believed the scripture and the words that Jesus had spoken.
scriptThe problem is one of interpreting these ancient scriptures.
scriptWhat do you do when you get writer's block while writing a script?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้กำกับบท[N] continuity girl, See also: script girl
คนกำกับบท[N] script director, Example: นักแสดงส่งบทกันได้อย่างแม่นยำเพราะมีคนกำกับบทคอยบอกคิวของนักแสดง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่คอยควบคุมดูบทในการแสดงละครหรือภาพยนตร์
คัมภีร์[N] scripture, See also: bible, treatise, textbook, Syn. ตำรา, หนังสือ, คู่มือ, Example: คนไทยโบราณมักเป็นผู้ที่เจนจบในคัมภีร์พระเวทและศาสตร์ทั้งหลาย เช่น โหราศาสตร์ ไวยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เป็นต้น, Count unit: เล่ม, ฉบับ, Thai definition: หนังสือตำราทางศาสนาหรือโหราศาสตร์
สคริปท์[N] script, Syn. บทละคร, บทภาพยนต์, บทพูด, Example: ผู้กำกับหนังคนหนึ่งเอาโครงเรื่องมาให้ผมทำสคริปท์, Count unit: บท, Notes: (อังกฤษ)
ต้นบท[N] prompter, See also: script controller, play director, cue controller, Syn. คนบอกบท, คนคุมบท, คนกำกับบท, Example: นางรำรำตามต้นบทที่บอกท่ารำ, Count unit: คน, Thai definition: คนบอกบทให้คนรำรู้ว่าจะรำอย่างไร หรือให้คนร้องรู้ว่าจะร้องอย่างไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขระของมนุษย์[n.] (akkhara khøng manut) EN: fine human script   FR: écriture humaine [f]
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
แบบใบสมัคร[n. exp.] (baēp bai samak) EN: application form   FR: formulaire d'inscription [m]
ใบบอกบุญ[n. exp.] (baibøk bun) EN: circular of solicit subscriptions   
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures   
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form   FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสั่งแพทย์ [n.] (baisang phaēt) EN: prescription ; written medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
ใบสั่งยา [n.] (baisang yā) EN: prescription ; medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCRIPT    S K R IH1 P T
SCRIPTS    S K R IH1 P T S
SCRIPTS    S K R IH1 P S
SCRIPTED    S K R IH1 P T AH0 D
SCRIPTURE    S K R IH1 P CH ER0
SCRIPTURAL    S K R IH1 P CH ER0 AH0 L
SCRIPTURES    S K R IH1 P CH ER0 Z
SCRIPTWRITER    S K R IH1 P T R AY2 T ER0
SCRIPTWRITERS    S K R IH1 P T R AY2 T ER0 Z
SCRIPTWRITING    S K R IH1 P T R AY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
script    (n) (s k r i1 p t)
scripts    (n) (s k r i1 p t s)
scripted    (j) (s k r i1 p t i d)
scripture    (n) (s k r i1 p ch @ r)
scriptural    (j) (s k r i1 p ch @ r @ l)
scriptures    (n) (s k r i1 p ch @ z)
scriptwriter    (n) (s k r i1 p t r ai t @ r)
scriptwriters    (n) (s k r i1 p t r ai t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dramaturgie {f}script department [Add to Longdo]
Handschrift {f}; Schreibschrift {f} | Handschriften {pl}script | scripts [Add to Longdo]
Schrift {f}; Schriftsystem {n}; Skript {n} | Schriften {pl} | arabische Schrift {f}script | scripts | Arabic script [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
ます目;升目;枡目[ますめ, masume] (n) (1) measure; (2) square (e.g. of graph paper or Japanese manuscript paper); (3) box (e.g. on a form) [Add to Longdo]
アクティブスクリプティング[, akuteibusukuriputeingu] (n) {comp} active scripting [Add to Longdo]
アクティブスクリプト[, akuteibusukuriputo] (n) {comp} active script [Add to Longdo]
アラビア文字[アラビアもじ, arabia moji] (n) Arabic script [Add to Longdo]
イジュティハード[, ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] (n) {comp} event descriptor [Add to Longdo]
エジプト文字[エジプトもじ, ejiputo moji] (n) Egyptian script (i.e. hieroglyphs, hieratic, and demotic) [Add to Longdo]
エッジサブスクリプション[, ejjisabusukuripushon] (n) {comp} edge subscription [Add to Longdo]
エッジサブスクリプションファイル[, ejjisabusukuripushonfairu] (n) {comp} edge subscription file [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剧本[jù běn, ㄐㄩˋ ㄅㄣˇ, / ] script for play, opera, movie etc; screenplay [Add to Longdo]
经文[jīng wén, ㄐㄧㄥ ㄨㄣˊ, / ] scripture; scriptures [Add to Longdo]
脚本[jiǎo běn, ㄐㄧㄠˇ ㄅㄣˇ, / ] script [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]
コマンド記述ブロック[こまんどきじゅつブロック, komandokijutsu burokku] command descriptor block [Add to Longdo]
シェルスクリプト[しえるすくりぷと, shierusukuriputo] shell script [Add to Longdo]
システムファイル記述子[システムファイルきじゅつし, shisutemufairu kijutsushi] system file descriptor [Add to Longdo]
システム記述[システムきじゅつ, shisutemu kijutsu] system description [Add to Longdo]
スクリプト[すくりぷと, sukuriputo] script [Add to Longdo]
スクリプトファイル[すくりぷとふぁいる, sukuriputofairu] script file [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Script \Script\, n. [OE. scrit, L. scriptum something written,
   fr. scribere, scriptum to write: cf. OF. escript, escrit, F.
   ['e]crit. See {Scribe}, and cf. {Scrip} a writing.]
   1. A writing; a written document. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Print.) Type made in imitation of handwriting.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) An original instrument or document.
    [1913 Webster]
 
   4. Written characters; style of writing.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 script
   n 1: a written version of a play or other dramatic composition;
      used in preparing for a performance [syn: {script}, {book},
      {playscript}]
   2: something written by hand; "she recognized his handwriting";
     "his hand was illegible" [syn: {handwriting}, {hand},
     {script}]
   3: a particular orthography or writing system
   v 1: write a script for; "The playwright scripted the movie"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 script [skript]
   script
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top