ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คัดลายมือ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คัดลายมือ-, *คัดลายมือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัดลายมือ[V] handwrite, See also: write in longhand, Example: หลานฉันคัดลายมือภาษาอังกฤษได้สวยมาก, Thai definition: คัดอักษรด้วยตัวบรรจง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คัดลายมือก. ลอกข้อความออกมาเขียนด้วยตัวบรรจง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're doing calligraphy?คุณกำลังเรียนคัดลายมืออยู่ไม่ใช่หรือ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You write gracefully. Calligraphy is so similar to fencing.คุณเขียนสวย การคัดลายมือ เหมือนการเล่นฟันดาบ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
- 'Textbook of Korean Script'!หนังสือคัดลายมือของเกาหลี 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
You're gonna be doing some lines for me today, Mr Potter No, not with your quillเธอต้องคัดลายมือนิดหน่อยวันนี้ คุณพอตเตอร์ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Penmanship is a mirror of your heart.การคัดลายมือเป็นกระจก ของหัวใจของคุณ Heartbreak Library (2008)
Over bluetooth. Penmanship counts.ผ่านบลูทูธ นับจำนวนคัดลายมือ While You Weren't Sleeping (2011)
Penmanship medal. That's why they call her the bad seed.เหรียญรางวัลการคัดลายมือ นี่แหละพวกเขาถึงเรียกว่าเมล็ดพันธ์ที่ไม่ดี The Badass Seed (2011)
A penmanship medal, really?เหรียญรางวัลการคัดลายมือ? จริงหรอ? The Badass Seed (2011)
Maybe I need a handwriting tutor.ฉันอาจต้องมี คนสอนคัดลายมือ Thanksgiving IV (2012)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calligraphy(คะลิก'กระพี) n. ลายมือดี,ลายมือสวย,การคัดลายมือ,ศิลปะการคัดลายมือ., See also: calligrapher n. ผู้มีลายมือดี calligraphist n. ผู้มีลายมือดี calligraphic adj. ลายมือดี calligraphical adj. ลายมือดี
cursive(เคอ'ซิฟว) adj. ติดต่อกันไป (เหมือนคัดลายมือ) n. อักษรคัดลายมือ, See also: cursiveness n.
writing(ไร'ทิง) n. การเขียน,การเขียนหนังสือ,การเขียนจดหมาย,การแต่งหนังสือ,สิ่งที่เขียน,แบบเขียน,การเขียน,ตัวหนังสือ,ตัวเขียน,หนังสือสลัก,จดหมาย,เอกสาร -Phr. (writing on the wall คัดลายมือ เครื่องเตือนสติ), Syn. calligraphy

English-Thai: Nontri Dictionary
copybook(n) สมุดลอกแบบ,สมุดคัดลายมือ
cursive(n) แบบคัดลายมือ
penmanship(n) การคัดลายมือ,การคัดหนังสือ,การเขียนหนังสือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top