Search result for

letter

L EH1 T ER0   
160 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -letter-, *letter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
letter[VT] เขียนตัวอักษร, See also: เขียนตัวหนังสือ
letter[VI] เขียนตัวอักษร
letter[N] จดหมาย, See also: สาร, หนังสือราชการ, เอกสาร, หนังสือ
letter[N] ตัวอักษร, See also: ตัวหนังสือ, Syn. character, alphabet
letterpress[N] ตัวหนังสือ (เพื่อแยกความต่างจากภาพหรือองค์ประกอบอื่นๆ ในหนังสือ)
letter-perfect[ADJ] ที่ถูกต้องทุกตัวอักษร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
letter(เลท'เทอะ) n. จดหมาย,อักษร,ตัวหนังสือ,ตัวพยัญชนะ,แบบ,ตัวพิมพ์,ตัวเรียงพิมพ์,ศัพท์,สาส์น,หนังสือ,หนังอนุญาต, See also: letters n. วรรณคดี,อาชีพนักประพันธ์,ความรู้ เครื่องหมาย
letter of creditn. หนังสือจากธนาคารหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่ง ให้จ่ายเงินในจำนวนที่ระบุไว้แก่บุคคลที่ระบุไว้
letter qualityคุณภาพคมชัดแปลตามตัวอักษรว่า เหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นศัพท์ที่บอกคุณภาพของการพิมพ์ว่า คมชัดเหมือนกับพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีด มักใช้กับเครื่องพิมพ์ประเภทจุด (dot matrix printer) เท่านั้น สมัยเมื่อยังไม่มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ การพิมพ์เป็นจุดห่าง ๆ ทำให้ดูไม่สวย เครื่องพิมพ์ที่มีจุดถี่มาก ๆ ก็จะทำให้คุณภาพการพิมพ์เหมือนตัวพิมพ์ดีดได้มากขึ้นดู dot matrix printer ประกอบ
letter quality printerเครื่องพิมพ์คุณภาพคมชัดหมายถึง เครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix printer) ชั้นดี ที่มีคุณภาพการพิมพ์คมชัด กล่าวคือ มีจุดถี่กว่าเครื่องพิมพ์แบบจุดธรรมดาดู letter quality ประกอบ
letter sizeเป็นขนาดของกระดาษพิมพ์ขนาดหนึ่ง นิยมใช้เฉพาะในสหรัฐ กว้าง 8.5 นิ้ว ยาว 11 นิ้วดู A4, legal size เปรียบเทียบ
letter spacingช่องไฟหมายถึงช่องว่างระหว่างตัวอักษร ซึ่งสามารถทำให้เบียดกัน หรือห่างกันเท่าใดก็ได้ดูตัวอย่างต่อไปนี้ V e r y L o o s e Very tightมีความหมายเหมือน tracking
letterhead(เลท'เทอะเฮด) n. ตัวหนังสือที่พิมพ์อยู่ตรงหัวกระดาษจดหมาย (โดยเฉพาะที่บอกชื่อและที่อยู่) ,กระดาษจดหมายที่มีตัวหนังสือดังกล่าว
letterpress(เลท'เทอเพรส) n. ตัวพิมพ์,หนังสือที่พิมพ์ด้วยตัวเรียงพิมพ์
air letterไปรษณีย์อากาศ, จดหมายอากาศ
block letterตัวพิมพ์ใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
letter(n) จดหมาย,ตัวอักษร,ตัวหนังสือ,เอกสาร,หนังสือ,ตัวพิมพ์
letter(vt) เขียนหนังสือ,ร่างหนังสือ
letterhead(n) หัวกระดาษเขียนจดหมาย
letters(n) อักษรศาสตร์,วรรณคดี,การประพันธ์
CHAIN chain letter(n) จดหมายเวียน,จดหมายลูกโซ่
unlettered(adj) ไร้การศึกษา,ไม่รู้หนังสือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
letter๑. ผู้ให้เช่า๒. หนังสือ๓. ตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of acceptanceคำแถลงรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
letter of allotmentหนังสือแจ้งการแบ่งสรรหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of credenceอักษรสาสน์ตราตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of creditตราสารเครดิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of giftหนังสือยกให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of hypothecationหนังสือประกันการส่งสินค้า, ตราสารจำนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of indemnityหนังสือค้ำประกันการชดใช้ค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of intentหนังสือแสดงเจตนารมณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
letter of certificationหนังสือรับรอง [การทูต]
Letter of comfortหนังสือรับทราบภาระหนี้สิน [การบัญชี]
letter of commission สัญญาบัตรตราตั้งของหัวหน้าสถานทำการทางกงสุลซึ่งรัฐผู้ส่งมีถึงรัฐผู้รับ [การทูต]
letter of consentหนังสือแสดงความยินยอม [การทูต]
letter of credenceสาส์นตราตั้ง หนังสือแต่งตั้งเอกอัครราชทูต จากประมุขรัฐผู้ส่งถึงประมุขของรัฐผู้รับ [การทูต]
Letter of creditเล็ตเตอร์ออฟเครดิต [การบัญชี]
letter of recallสาส์นถอน หนังสือแจ้งการถอดถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน จากประมุขรัฐผู้ส่งถึงประมุขของรัฐผู้รับ [การทูต]
Letter of undertakingหนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย [การบัญชี]
Letter Pressตัวอักษรลอก [การแพทย์]
Letter quality คุณภาพจดหมาย คุณภาพคมชัด [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
letter of administration (n) หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล
letter of orderหนังสือสั่งการ
lettered (adj ) อ่านหนังสือออก
letteringการประดิษฐ์ตัวอักษร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just some letters on one of the fins.มีเเต่ตัวอักษรไม่กี่ตัว บนครีบปีกข้างนึง Beneath the Planet of the Apes (1970)
Tom, will you give this letter to Michael.Tom, will you give this letter to Michael. The Godfather (1972)
A couple of junk, some bills, and a letter for you.มีโฆษณา ใบแจ้งหนี้ และจดหมายคุณ Oh, God! (1977)
- But I have the letter you sent.-แต่ว่าฉันมีจดหมายที่คุณส่งไปนะ Suspiria (1977)
Which begin With the letter "S"...ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย. "ส"... Suspiria (1977)
But in your letter of enrolment, you said you'd be boarding at the school.แต่ว่าในจดหมายสมัคร, เธอ บอกว่าอยากอยู่กินนอนที่ ร.ร. Suspiria (1977)
He's addressed this letter directly to you, has he?เขาเขียนจม.นี่ตรงถึงคุณไม่ใช่หรือ Gandhi (1982)
Thank him for his letter and put him in jail.ขอบใจเขาสำหรับจดหมาย แล้วเอาตัวเข้าคุกเลย Gandhi (1982)
I have someone to write a letter for me.ฉันมีคนเขียนจดหมายให้ฉัน Idemo dalje (1982)
This letter won't find you healthy and cheerful, that much I know.จดหมายนี้จะไม่พบคุ- ณสุขภาพดีและร่าเริง, ที่ฉันรู้ - ระยะเวลา Idemo dalje (1982)
This letter made it plain how much Grandma loved her grandson Krcun.จดหมายฉบับนี้ทำให้เป็นเรื่องธรรมดา คุณยายรักหลานชาย Krcun มากแค่ไหน Idemo dalje (1982)
A letter was added.มีการเพิ่มจดหมาย Idemo dalje (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
letterA capital letter is used at the beginning of a sentence.
letterActually, I haven't gotten any letters yet.
letterAfter I write the letter, I'll mail it in a mailbox.
letterAfter she had read the letter, she tore it to pieces.
letterAfter the first letter the other came easily.
letterA is the first letter of the alphabet.
letterAnd began my first letter to Terry Tate.
letterAnyway, if you want to know more about my country, I'll send you a letter when I get home.
letterAre there any letters for me?
letterAre there any letters for me in today's mail?
letterAre they writing a letter?
letterAre you writing a letter?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ.ม.[N] letter, Syn. จดหมาย
สาสน์[N] message, See also: letter, word, tidings, Syn. สาสน, Example: กองบัญชาการทหารสูงสุดสัมพันธมิตรเอเชียอาคเนย์ได้ส่งสาสน์ให้ขบวนการเสรีไทยส่งคณะฑูตทหารออกไปเจรจาทางทหารที่ศรีลังกา, Thai definition: จดหมายของประมุขของประเทศ หรือประมุขสงฆ์ที่ใช้ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
หนังสือรับรอง[N] certificate, See also: letter of recommendation, Syn. ใบรับรอง, Example: งานทะเบียนประวัตินักศึกษารับผิดชอบการจัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา และออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา, Count unit: เล่ม, ใบ
ใบลาออก[N] resignation, See also: letter of resignation, Example: เขาใช้เวลาตัดสินใจมาหลายเดือนแล้วก่อนที่จะยื่นใบลาออก
จดหมาย[N] letter, See also: correspondence, mail, Syn. หนังสือ, Example: ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งจดหมายแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบ, Count unit: ฉบับ, แผ่น, Thai definition: หนังสือที่มีไปมาถึงกัน
ศุภอักษร[N] letter of the a vassal King, Count unit: ฉบับ, Thai definition: จดหมายของเจ้าประเทศราช
อักขระ[N] character, See also: letter, alphabet, Syn. ตัวหนังสือ, ตัวอักษร, อักษร, Example: เอกลักษณ์สำคัญของอักษรไทย คือ เป็นการดัดแปลงจากอักขระพราหมี และอักขระขอมมาเป็นลายสือไทย, Count unit: ตัว
อักษร[N] character, See also: letter, alphabet, Syn. อักขระ, ตัวอักษร, ตัวหนังสือ, Count unit: ตัว
สิทธิบัตร[N] patent, See also: letter patent, Example: ตอนนี้ทางบริษัทรอจดสิทธิบัตรอยู่ ถ้ามีผลคุ้มครองคงนำสินค้าออกจำหน่ายได้, Count unit: ใบ, ฉบับ, Thai definition: หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการผลิตหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์, Notes: (กฎหมาย)
หนังสือ[N] letter, Syn. จดหมาย, รายงาน, บันทึก, Example: โรงเรียนมีหนังสือไปถึงผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้มาร่วมประชุม, Count unit: ฉบับ, Thai definition: จดหมายที่มีไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter (of alphabet) ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรตัวเล็ก[n. exp.] (aksøn tūa lek) EN: small letter   FR: lettre minuscule [f]
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa yai) EN: capital letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LETTER L EH1 T ER0
LETTERS L EH1 T ER0 Z
LETTERED L EH1 T ER0 D
LETTERING L EH1 T ER0 IH0 NG
LETTERMAN L EH1 T ER0 M AH0 N
LETTERHEAD L EH1 T ER0 HH EH2 D
LETTERMAN'S L EH1 T ER0 M AH0 N Z
LETTERPRESS L EH1 T ER0 P R EH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
letter (n) lˈɛtər (l e1 t @ r)
letters (n) lˈɛtəz (l e1 t @ z)
lettered (j) lˈɛtəd (l e1 t @ d)
lettering (n) lˈɛtərɪŋ (l e1 t @ r i ng)
letter-box (n) lˈɛtə-bɒks (l e1 t @ - b o k s)
letterhead (n) lˈɛtəhɛd (l e1 t @ h e d)
letter-card (n) lˈɛtə-kaːd (l e1 t @ - k aa d)
letter-case (n) lˈɛtə-kɛɪs (l e1 t @ - k ei s)
letterheads (n) lˈɛtəhɛdz (l e1 t @ h e d z)
letterpress (n) lˈɛtəprɛs (l e1 t @ p r e s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, ] letter; true; to believe; sign; evidence, #390 [Add to Longdo]
[, ㄗˋ, ] letter; symbol; character; word, #690 [Add to Longdo]
字母[zì mǔ, ㄗˋ ㄇㄨˇ, ] letter (of the alphabet), #9,685 [Add to Longdo]
信函[xìn hán, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄢˊ, ] letter; mailbox, #19,913 [Add to Longdo]
信用证[xìn yòng zhèng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄓㄥˋ, / ] letter of credit, #30,990 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] letter; note-paper, #31,903 [Add to Longdo]
函件[hán jiàn, ㄏㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, ] letters; correspondence, #36,459 [Add to Longdo]
邮戳[yóu chuō, ㄧㄡˊ ㄔㄨㄛ, / ] letter stamp; postmark, #39,732 [Add to Longdo]
家信[jiā xìn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄣˋ, ] letter (to or from) home, #55,788 [Add to Longdo]
血书[xuè shū, ㄒㄩㄝˋ ㄕㄨ, / ] letter written in one's own blood, expressing determination, hatred, last wishes etc, #67,039 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschiedsgesuch {n} | sein Abschiedsgesuch einreichenletter of resignation | to tender one's resignation [Add to Longdo]
Beglaubigungsschreiben {n}letter of accreditation [Add to Longdo]
Beileidsbrief {m}letter of condolence; letter of sympathy [Add to Longdo]
Bewerbungsschreiben {n}letter of application [Add to Longdo]
Brief {m}; Schreiben {n} | Briefe {pl} | offener Brief | Briefe austragen | obszöner, verleumderischer Brief | blauer Brief [ugs.] (Kündigungsschreiben)letter | letters | open letter | to deliver letters | poison-pen letter | pink slip [coll.] [Add to Longdo]
Briefordner {m}letter file [Add to Longdo]
Brieföffner {m}letter opener [Add to Longdo]
Brieftelegramm {n}letter telegram [Add to Longdo]
Buchstabe {m} | Buchstaben {pl}letter | letters [Add to Longdo]
Buchstabencode {m}letter code [Add to Longdo]
Buchstabenfolge {f}letter string [Add to Longdo]
Dankschreiben {n}letter of thanks [Add to Longdo]
Empfehlungsschreiben {n}letter of recommendation [Add to Longdo]
Ernennungsurkunde {f}letter of appointment [Add to Longdo]
Geleitbrief {m}letter of consignment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[エム, emu] (n) (1) (abbr) letter 'M'; (2) Mega; (3) (col) (ant [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant [Add to Longdo]
やり取り(P);遣り取り[やりとり, yaritori] (n,vs) giving and taking; exchange (of letters); arguing back and forth; (conversational) exchange; (P) [Add to Longdo]
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets) [Add to Longdo]
アラム文字[アラムもじ, aramu moji] (n) Aramaic letter [Add to Longdo]
アンシアル[, anshiaru] (n) uncial; uncial letter [Add to Longdo]
カバーレター[, kaba-reta-] (n) cover letter; covering letter [Add to Longdo]
キャピタルレター[, kyapitarureta-] (n) capital letter [Add to Longdo]
ケース(P);ケイス(P)[, ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドライブ名[ドライブめい, doraibu mei] drive letter, drive letter designator [Add to Longdo]
ニューズレター[にゅーずれたー, nyu-zureta-] newsletter [Add to Longdo]
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] Roman letter [Add to Longdo]
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character [Add to Longdo]
英小文字[えいこもじ, eikomoji] lower-case letters [Add to Longdo]
英大文字[えいおおもじ, eioomoji] upper-case letters [Add to Longdo]
英文字[えいもじ, eimoji] letter [Add to Longdo]
欧字[おうじ, ouji] alphabetic, letter [Add to Longdo]
字体[じたい, jitai] type, font, lettering [Add to Longdo]
手書き文字[てがきもじ, tegakimoji] handwritten letter, handwritten character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Letter \Let"ter\ (l[e^]t"t[~e]r), n. [From {Let} to permit.]
   One who lets or permits; one who lets anything for hire.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Letter \Let"ter\, n. [From {Let} to hinder.]
   One who retards or hinders. [Archaic.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Letter \Let"ter\, n. [OE. lettre, F. lettre, OF. letre, fr. L.
   littera, litera, a letter; pl., an epistle, a writing,
   literature, fr. linere, litum, to besmear, to spread or rub
   over; because one of the earliest modes of writing was by
   graving the characters upon tablets smeared over or covered
   with wax. --Pliny, xiii. 11. See {Liniment}, and cf.
   {Literal}.]
   1. A mark or character used as the representative of a sound,
    or of an articulation of the human organs of speech; a
    first element of written language.
    [1913 Webster]
 
       And a superscription also was written over him in
       letters of Greek, and Latin, and Hebrew. --Luke
                          xxiii. 38.
    [1913 Webster]
 
   2. A written or printed communication; a message expressed in
    intelligible characters on something adapted to
    conveyance, as paper, parchment, etc.; an epistle.
    [1913 Webster]
 
       The style of letters ought to be free, easy, and
       natural.               --Walsh.
    [1913 Webster]
 
   3. A writing; an inscription. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       None could expound what this letter meant.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. Verbal expression; literal statement or meaning; exact
    signification or requirement.
    [1913 Webster]
 
       We must observe the letter of the law, without doing
       violence to the reason of the law and the intention
       of the lawgiver.           --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       I broke the letter of it to keep the sense.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. (Print.) A single type; type, collectively; a style of
    type.
    [1913 Webster]
 
       Under these buildings . . . was the king's printing
       house, and that famous letter so much esteemed.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   6. pl. Learning; erudition; as, a man of letters.
    [1913 Webster]
 
   7. pl. A letter; an epistle. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   8. (Teleg.) A telegram longer than an ordinary message sent
    at rates lower than the standard message rate in
    consideration of its being sent and delivered subject to
    priority in service of regular messages. Such telegrams
    are called by the Western Union Company {day letters}, or
    {night letters} according to the time of sending, and by
    The Postal Telegraph Company {day lettergrams}, or {night
    lettergrams}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Dead letter}, {Drop letter}, etc. See under {Dead}, {Drop},
    etc.
 
   {Letter book}, a book in which copies of letters are kept.
 
   {Letter box}, a box for the reception of letters to be mailed
    or delivered.
 
   {Letter carrier}, a person who carries letters; a postman;
    specif., an officer of the post office who carries letters
    to the persons to whom they are addressed, and collects
    letters to be mailed.
 
   {Letter cutter}, one who engraves letters or letter punches.
    
 
   {Letter lock}, a lock that can not be opened when fastened,
    unless certain movable lettered rings or disks forming a
    part of it are in such a position (indicated by a
    particular combination of the letters) as to permit the
    bolt to be withdrawn.
    [1913 Webster]
 
       A strange lock that opens with AMEN. --Beau. & Fl.
 
   {Letter paper}, paper for writing letters on; especially, a
    size of paper intermediate between note paper and
    foolscap. See {Paper}.
 
   {Letter punch}, a steel punch with a letter engraved on the
    end, used in making the matrices for type.
 
   {Letters of administration} (Law), the instrument by which an
    administrator or administratrix is authorized to
    administer the goods and estate of a deceased person.
 
   {Letter of attorney}, {Letter of credit}, etc. See under
    {Attorney}, {Credit}, etc.
 
   {Letter of license}, a paper by which creditors extend a
    debtor's time for paying his debts.
 
   {Letters close} or {Letters clause} (Eng. Law.), letters or
    writs directed to particular persons for particular
    purposes, and hence closed or sealed on the outside; --
    distinguished from {letters patent}. --Burrill.
 
   {Letters of orders} (Eccl.), a document duly signed and
    sealed, by which a bishop makes it known that he has
    regularly ordained a certain person as priest, deacon,
    etc.
 
   {Letters patent}, {Letters overt}, or {Letters open} (Eng.
    Law), a writing executed and sealed, by which power and
    authority are granted to a person to do some act, or enjoy
    some right; as, letters patent under the seal of England.
    The common commercial {patent} is a derivative form of
    such a right.
 
   {Letter-sheet envelope}, a stamped sheet of letter paper
    issued by the government, prepared to be folded and sealed
    for transmission by mail without an envelope.
 
   {Letters testamentary} (Law), an instrument granted by the
    proper officer to an executor after probate of a will,
    authorizing him to act as executor.
 
   {Letter writer}.
    (a) One who writes letters.
    (b) A machine for copying letters.
    (c) A book giving directions and forms for the writing of
      letters.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Letter \Let"ter\ (l[e^]t"t[~e]r), v. t. [imp. & p. p. {Lettered}
   (-t[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Lettering}.]
   To impress with letters; to mark with letters or words; as, a
   book gilt and lettered.
   [1913 Webster] letter bomb

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attorney \At*tor"ney\, n.; pl. {Attorneys}. [OE. aturneye, OF.
   atorn['e], p. p. of atorner: cf. LL. atturnatus, attornatus,
   fr. attornare. See {Attorn}.]
   1. A substitute; a proxy; an agent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And will have no attorney but myself. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) One who is legally appointed by another to transact
      any business for him; an attorney in fact.
    (b) A legal agent qualified to act for suitors and
      defendants in legal proceedings; an attorney at law.
      [1913 Webster]
 
   Note: An attorney is either public or private. A private
      attorney, or an attorney in fact, is a person appointed
      by another, by a letter or power of attorney, to
      transact any business for him out of court; but in a
      more extended sense, this class includes any agent
      employed in any business, or to do any act in pais, for
      another. A public attorney, or attorney at law, is a
      practitioner in a court of law, legally qualified to
      prosecute and defend actions in such court, on the
      retainer of clients. --Bouvier. -- The attorney at law
      answers to the procurator of the civilians, to the
      solicitor in chancery, and to the proctor in the
      ecclesiastical and admiralty courts, and all of these
      are comprehended under the more general term lawyer. In
      Great Britain and in some states of the United States,
      attorneys are distinguished from counselors in that the
      business of the former is to carry on the practical and
      formal parts of the suit. In many states of the United
      States however, no such distinction exists. In England,
      since 1873, attorneys at law are by statute called
      solicitors.
      [1913 Webster]
 
   {A power}, {letter}, or {warrant}, {of attorney}, a written
    authority from one person empowering another to transact
    business for him.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 letter
   n 1: a written message addressed to a person or organization;
      "mailed an indignant letter to the editor" [syn: {letter},
      {missive}]
   2: the conventional characters of the alphabet used to represent
     speech; "his grandmother taught him his letters" [syn:
     {letter}, {letter of the alphabet}, {alphabetic character}]
   3: owner who lets another person use something (housing usually)
     for hire
   4: a strictly literal interpretation (as distinct from the
     intention); "he followed instructions to the letter"; "he
     obeyed the letter of the law"
   5: an award earned by participation in a school sport; "he won
     letters in three sports" [syn: {letter}, {varsity letter}]
   v 1: win an athletic letter
   2: set down or print with letters
   3: mark letters on or mark with letters

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 letter /lɛtər/
  letter

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top