ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

note

N OW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -note-, *note*
Possible hiragana form: のて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
nanotec(org) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ National Nanotechnology Center
billing note(n) ใบวางบิล เช่น When I got my latest billing note, I went back and did some research. I did pay them twice. So, I sent off a note to customer service.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
note(n) ข้อความ, See also: โน้ต, หมายเหตุ, จดหมายสั้นๆ, Syn. message, report
note(n) สัญลักษณ์, See also: เครื่องหมาย, Syn. mark, sign
note(n) โน้ตเพลง, See also: เครื่องหมายดนตรี, Syn. key, tone
note(n) ธนบัตร
note(n) ใบรับรอง
note(vt) จด, See also: โน้ต, บันทึก
note(vt) สังเกต
noted(adj) ซึ่งมีชื่อเสียง, Syn. famous
notes(sl) เงิน
notelet(n) การ์ดขนาดเล็กพับได้สำหรับเขียนจดหมายสั้นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
note(โนท) { noted, noting, notes } n. บันทึก (เป็นลายมือ) สั้น ๆ , บันทึก, จดหมาย, หมายเหตุ, สาสน์, สาร, ธนบัตร, ชื่อเสียง, ความเด่น, ความสำคัญ, เสียงดนตรี, เครื่องหมายดนตรี, ทำนองเพลง vi. บันทึก, หมายเหตุ, จดจำ, สังเกต, ใส่เครื่องหมายดนตรี, แสดงดึง, ชี้บ่ง. -Phr. (compare notes แลก เปลี่ยนความคิดเห็น)
notebook(โนทฺ'บุค) n. สมุดบันทึก
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึกหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก บางทีเรียกขนาดสมุดโน้ต หรือขนาดพกพา เพราะสามารถพกพาติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี น้ำหนักไม่ถึง 1 กิโล กรัม ปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยมมากมีความหมายเหมือน notepad computer
noted(โน'ทิด) adj. มีชื่อเสียง., See also: notedly adv.
notepadสมุดพกเป็นโปรแกรมหนึ่งในประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ในระบบวินโดว์ (ในแมคอินทอชก็มี) เป็นโปรแกรมที่ทำให้สามารถบันทึกโน้ตย่อ หรือ เรื่องราวสั้น ๆ เก็บไว้ และจะเรียกมาดูได้ตลอดเวลา แม้ว่าในขณะนั้นจะใช้โปรแกรมอื่นอยู่ (เหมือนกระดาษทด)
notepad computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดพกโน้ตแพดคอมพิวเตอร์หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก บางทีเรียกขนาดสมุดโน้ต หรือขนาดพกพา เพราะสามารถพกพาติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี น้ำหนักไม่ถึง 1 กิโลกรัม ปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยมมากมีความหมายเหมือน notebook computer
notepaper(โนทฺ'เพเพอะ) n. กระดาษบันทึก
noteworthy(โนทฺ'เวิร์ธธี) adj. น่าสังเกต, น่าจดจำ, น่าเอาใจใส่, Syn. important
bank noteธนบัตร, ธนบัตรที่ธนาคารออกจำหน่าย
connote(คะโนท') v. มีความหมายว่า, แฝงความหมายว่า, Syn. suggest

English-Thai: Nontri Dictionary
note(n) หมายเหตุ, เครื่องหมาย, คำอธิบาย, จดหมาย, สาร, โน้ตเพลง
note(vt) บันทึก, สังเกต, จด, ใส่เครื่องหมาย, ทำหมายเหตุ
notebook(n) สมุดบันทึกข้อความ
noted(adj) เป็นที่สังเกต, เด่น, สะดุดตา, มีชื่อเสียง
noteworthy(adj) น่าสังเกต, มีชื่อเสียง, เด่น, สำคัญ, น่าจดจำ
connote(vt) อธิบาย, แสดงความหมาย, มีความหมายว่า
denote(vt) แสดง, ชี้แนะ, บ่งชี้, หมายความว่า
footnote(n) หมายเหตุ, เชิงอรรถ
keynote(n) ระดับเสียง, ใจความสำคัญ, จุดสำคัญ, ประเด็นสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
noteหนังสือ, บันทึก, ตั๋ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
note of protestคำคัดค้านตั๋วแลกเงิน [ ดู noting a bill ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
note verbaleสารบันทึกวาจา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
note, promisoryตั๋วสัญญาใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
note, treasuryธนบัตร (ออกโดยรัฐบาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
note, treasury๑. ธนบัตร (ออกโดยรัฐบาล)๒. ตั๋วเงินคลัง (ระยะ ๑ - ๑๐ ปี) (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึก, โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึก, โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notepad computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดพก, โน้ตแพดคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
notepad computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดพก, โน้ตแพดคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Noteหมายเหตุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Noteโน้ต , โน้ตเพลง [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Note payableเจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย [การบัญชี]
Note receivableลูกหนี้ตั๋วเงินรับ [การบัญชี]
Note takerผู้ืำทำหน้าที่จดบันทึก [การจัดการความรู้]
Note-takingการจดบันทึก [TU Subject Heading]
Notebookโน้ตบุ๊ก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Notes in Diplomatic Correspondenceหมายถึง หนังสือหรือจดหมายโต้ตอบทางการทูตระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต (Head of mission) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่หัวหน้าคณะผู้ แทนทางการทูตนั้นประจำอยู่ หรือกับหัวหน้าผู้แทนทางการทูตอีกแห่งหนึ่ง หนังสือทางการทูตนี้ อาจใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 หรือบุรุษที่ 3 ก็ได้ หนังสือทางการทูตที่ใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 มักจะเกี่ยวกับเรื่องที่มีความสำคัญหรือมีความละเอียดอ่อนกว่าหนังสืออีก ชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า Note Verbale หรือต้องการจะแทรกความรู้สึกส่วนตัวลงไปด้วย หนังสือนี้จะส่งจากหัวหน้า หรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือไปถึงหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตอื่น ๆ ไม่เหมือนกับ Note Verbale กล่าวคือ หนังสือทางการทูตนี้จะต้องระบุสถานที่ตั้ง รวมทั้งลงชื่อของผู้ส่งด้วยตามปกติ ประโยคขึ้นต้นด้วยประโยคแรกในหนังสือจะใช้ข้อความว่า ?have the honour? นอกจากจะมีถึงอุปทูตซึ่งมีฐานะตำแหน่งต่ำกว่าอัครราชทูต ถ้อยคำลงท้ายของหนังสือทางการทูตจะมีรูปแบบเฉพาะ เช่น?Accept, Excellency (หรือ Sir), ในกรณีที่ผู้รับมีตำแหน่งเป็นอุปทูต (Charge d? Affaires) the assurances (หรือ renewed assurances ) of my highest (หรือ high ในกรณีที่เป็นอุปทูต ) consideration?หรือ ?I avail myself of this opportunity to express to your Excellency, the assurances ( หรือ renewed assurances) of my highest consideration ?ถ้อยคำที่ว่า ?renewed assurances ? นั้น จะใช้ก็ต่อเมื่อผู้ส่งหนังสือกับผู้รับหนังสือ ได้มีหนังสือติดต่อทางทูตกันมาก่อนแล้ว ส่วนถ้อยคำว่า ?high consideration ? โดยปกติจะใช้ในหนังสือที่มีไปยังอุปทูต ถ้อยคำ ?highest consideration ? จะใช้เมื่อมีไปถึงเอกอัครราชทูต และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ท้องถิ่นด้วย บางแห่งอาจนิยมใช้แตกต่างออกไป และก็จะเคารพปฏิบัติตามท้องถิ่นนั้น ๆ โดยมารยาทส่วนหนังสือที่เรียกว่า Note Verbale หรือ Third person note เป็นหนังสือทางการทูตที่ใช้บ่อยที่สุด หนังสือนี้จะขึ้นต้นด้วยประโยคดังต่อไปนี้?The Ambassador (หรือ The Embassy ) of Thailand presents his (หรือ its ) compliments to the Minster (หรือ Ministry ) of Foreign affairs and has the honour??หนังสือบุรุษที่สาม หรืออาจเรียกว่าหนังสือกลางนี้ ไม่ต้องบอกตำบลสถานที่ ( Address) และไม่ต้องลงชื่อ แต่บางทีในตอนลงท้ายของหนังสือกลางมักใช้คำว่า?The Ambassador avails himself of this opportunity to express to his Excellency the renewed assurances of his highest consideration?มีหนังสือทางการทูตอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า Collective note เป็นหนังสือที่หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตของรัฐบาลหลายประเทศรวมกันมีไปถึง รัฐบาลแห่งเดียว เกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลเหล่านั้นพร้อมใจกันที่จะร้องเรียน หรือต่อว่าร่วมกัน หัวหน้าคณะทูตทั้งหมดอาจร่วมกันลงนามในหนังสือนั้น หรือ อาจจะแยกกันส่งหนังสือซึ่งมีถ้อยคำอย่างเดียวกันไปถึงก็ได้ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excellency, here are the notes for your speech.ท่านผู้นำ นี่สุทรพจน์ของท่าน The Great Dictator (1940)
You've only got to read this note to understand. It's from Rebecca.นายเเค่อ่านนี่เเล้วก็จะเข้าใจ จดหมายจากรีเบคคา Rebecca (1940)
And what makes you think that note would interest me?ทําไมนายถึงคิดว่าจดหมายนั่นจะทําให้ฉันสนใจได้ Rebecca (1940)
But I can assure you that it is not the note of a woman who intends to drown herself that same night.มันไม่ใช่จดหมายจากผู้หญิง ที่พยายามจมน้ำตายในคืนเดียวกันแน่ Rebecca (1940)
Now I have a little note here which I consider puts that possibility quite out of court.ผมมีจดหมายเล็กๆ นี่ซึ่งช่วยตัด ความเป็นไปได้ของเรื่องนั้น Rebecca (1940)
Now, does that look like the note of a woman who had made up her mind to kill herself?นี่มันเหมือนจดหมายของผู้หญิง ที่อยากจะฆ่าตัวตายมั้ยล่ะ" Rebecca (1940)
I have made some notes here, and I would like, please, to say something.และฉันต้องการโปรดที่จะพูดอะไรบางอย่าง 12 Angry Men (1957)
Take this hastily scribbled note hastily to acting Lance Corporal Bhuta.ที่จะทำหน้าที่สิบตรี บูทา Help! (1965)
I have the Sollozzo notes here.ฉันมี Sollozzo บันทึกที่นี่ The Godfather (1972)
Oh, by the way, I got a note this morning.เมื่อเช้าฉันได้รับจดหมาย Blazing Saddles (1974)
Excellency, note their namesคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง, หมายเหตุชื่อของเขาทั้งหลาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Telegrams, notes in the mail box and the doorways.โทรเลข โน้ตในตู้จม.และหน้าประตู Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noteAlways bring your notebook to my class, will you?
noteA note was attached to the document with a paper clip.
noteAs a similar feature it is noted that students engaged in fund-raising activities rarely contribute money they have earned themselves.
noteAt first I tried to write everything down in my notebook.
noteA woman is taking down some notes on a pad of paper.
noteBe sure to take a note of what she says.
noteBring back my notebook to me, please.
noteBut we do know many things about his character, thanks to letters and notebooks he left behind and other people's stories about him.
noteCan you exchange a 10000 yen note into 50 pence coins?
noteCan you please confirm the receipt of this note?
noteCan you take notes over the phone?
noteCopy this page in your notebook.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมุด(n) notebook, Count Unit: เล่ม
สมุดบันทึก(n) note book, Syn. สมุด, ไดอารี่, อนุทิน, บันทึกประจำวัน, Count Unit: เล่ม
หมายเหตุ(n) note, See also: comment, remark, Example: เราศึกษาชีวิตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเหล่านี้ได้จากบันทึกท้องถิ่นต่างๆ และหมายเหตุของนักเดินทางชาวตะวันตก, Thai Definition: คำอธิบายเพิ่มเติม
โน้ตดนตรี(n) note, See also: musical notation, music score, Syn. โน้ต, โน้ตเพลง, ทำนองเพลง, Example: โน้ตดนตรีของเพลงไทยเพลงนี้ฟังดูคล้ายเพลงสากล, Thai Definition: เครื่องหมายกำหนดท่วงทำนองเสียงดนตรี
เขบ็ต(n) note, Syn. โน้ตดนตรี, โน้ต, Example: ผู้ที่เรียนดนตรีทุกคนต้องรู้จักเขบ็ตก่อน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อตัวหมายเสียงอย่างหนึ่งที่ใช้บันทึกเสียงดนตรีสากล
พึงสังเกต(v) note, See also: remark, notice, Syn. พึงระวัง, ควรระวัง, Example: เราต้องพึงสังเกตคนพวกนี้ไว้ให้ดี อาจจะนำความเดือดร้อนมาให้เราก็ได้
ตัวโน้ต(n) note, Syn. โน้ตเพลง, โน้ต, Example: เขาสนใจศึกษาตัวโน๊ตตั้งแต่เด็ก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี
ตัวโน้ต(n) note, Syn. โน้ตเพลง, โน้ต, Example: เขาสนใจศึกษาตัวโน๊ตตั้งแต่เด็ก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี
ตรา(v) note, See also: record, register, chronicle, Syn. กำหนดไว้, จดจำไว้, Example: เรื่องยูลิสสิส เมื่อพิมพ์ครั้งแรกในปี 1922 ก็ถูกตราว่าเป็นเรื่องต้องห้ามเช่นเดียวกับเรื่องชู้รักของเลดี้ชัตเตอร์ลีย์, Thai Definition: กำหนดจดจำไว้เป็นสำคัญ, ประทับไว้เป็นสำคัญ
โน้ตเพลง(n) note, Syn. โน้ต, ตัวโน้ต, Example: ู้ครูสอนอ่านโน้ตเพลงเบื้องต้นให้นักเรียนดนตรี, Thai Definition: เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[āng-ing] (n) EN: reference  FR: référence [ f ] ; note [ f ]
อธิบายประกอบ[athibāi prakøp] (v, exp) FR: annoter
แบงก์[baeng] (n) EN: banknote ; bank note  FR: billet de banque [ m ]
ใบแจ้ง[baijaēng] (n, exp) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note  FR: bordereau [ m ]
ใบเก็บเงิน[bai kep ngoēn] (n, exp) EN: bill  FR: addition [ f ] ; note [ f ]
ใบปะหน้า[baipanā] (n) EN: cover sheet ; cover note ; covering letter
ใบสั่งอาหาร[baisang āhān] (x) EN: chit  FR: note de commande [ f ] ; ticket de nourriture [ m ]
ใบส่งของ[bai song khøng] (n) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip  FR: facture [ f ] ; bon de livraison [ m ]
ใบส่งมอบสินค้า[bai songmøp] (n) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip  FR: facture [ f ] ; bon de livraison [ m ]
บันทึก[bantheuk] (n) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute  FR: mémoire [ m ] ; note [ f ] ; mémo [ m ] (fam.) ; mémorandum [ m ] ; minute [ f ] ; notation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NOTE N OW1 T
NOTED N OW1 T IH0 D
NOTED N OW1 T AH0 D
NOTES N OW1 T S
NOTE'S N OW1 T S
NOTES' N OW1 T S
NOTEBOOK N OW1 T B UH2 K
NOTEBOOM N UW1 T IH0 B UW0 M
NOTEWARE N OW1 T W EH2 R
NOTEBOOM N AA1 T IH0 B UW0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
note (v) nˈout (n ou1 t)
noted (v) nˈoutɪd (n ou1 t i d)
notes (v) nˈouts (n ou1 t s)
notebook (n) nˈoutbuk (n ou1 t b u k)
notecase (n) nˈoutkɛɪs (n ou1 t k ei s)
notebooks (n) nˈoutbuks (n ou1 t b u k s)
notecases (n) nˈoutkɛɪsɪz (n ou1 t k ei s i z)
notepaper (n) nˈoutpɛɪpər (n ou1 t p ei p @ r)
noteworthy (j) nˈoutwɜːʳðiː (n ou1 t w @@ dh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笔记本[bǐ jì běn, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ, / ] notebook, #3,094 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, / ] note in Chinese musical scale, #4,526 [Add to Longdo]
附注[fù zhù, ㄈㄨˋ ㄓㄨˋ, / ] note; annotation, #34,885 [Add to Longdo]
记事本[jì shì běn, ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄅㄣˇ, / ] notebook; paper notepad; laptop computer, #35,979 [Add to Longdo]
按语[àn yǔ, ㄢˋ ㄩˇ, / ] note; comment, #59,394 [Add to Longdo]
题解[tí jiě, ㄊㄧˊ ㄐㄧㄝˇ, / ] notes; key (to exercises), #69,909 [Add to Longdo]
便笺[biàn jiān, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄢ, 便 / 便] notepaper; memo; memo pad, #70,635 [Add to Longdo]
簿子[bù zi, ㄅㄨˋ ㄗ˙, 簿] notebook; book, #104,212 [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] note: song screen font is wrong. should be, #770,266 [Add to Longdo]
留题[liú tí, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˊ, / ] notes of a visit; travel impressions [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
備考[びこう, bikou] TH: บันทึกหมายเหตุ  EN: note

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anmerkung { f }; Notiz { f } | Anmerkungen { pl }note | notes [Add to Longdo]
Note { f } [ mus. ] | Noten { pl } | ganze Note { f } | halbe Note { f } | nach Noten singennote | notes | whole note [ Am. ]; semibreve [ Br. ] | half note [ Am. ]; minim [ Br. ] | to sing from music [Add to Longdo]
Noten { pl }; Partitur { f } [ mus. ]score [Add to Longdo]
Note { f }; Memorandum { n } [ pol. ]note; memorandum [Add to Longdo]
Notenbank { f }issuing bank; bank of issue [Add to Longdo]
Notenblatt { n } | Notenblätter { pl }sheet of music | sheet music [Add to Longdo]
Notendschalter { m }emergency limit switch [Add to Longdo]
Notendurchschnitt { m }grade point average [Add to Longdo]
Notenhals { m }stem [Add to Longdo]
Notenlinien { pl } [ mus. ]stave; lines (of a stave) [Add to Longdo]
Notenpapier { n }music paper [Add to Longdo]
Notenschlüssel { m }; Schlüssel { m }clef [Add to Longdo]
Notenständer { m }music stand [Add to Longdo]
Notebook { n } [ comp. ] | Notizbücher { pl }notebook (computer) | notebooks [Add to Longdo]
Noteinsatzfahrzeug { n }emergency vehicle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means [Add to Longdo]
あんちょこ[anchoko] (n) crib notes; key (to a diagram) [Add to Longdo]
お札[おさつ, osatsu] (n) bill; note (currency) [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[kichikichi ; kichikichi] (adj-na, adv-to, n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
この手;此の手[このて, konote] (exp) this way (of doing); this sort (of thing) [Add to Longdo]
ご満悦の体;ご満悦の態[ごまんえつのてい, goman'etsunotei] (exp) looking satisified; looking very pleased [Add to Longdo]
[shi] (prt, conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) [Add to Longdo]
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律, 鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month [Add to Longdo]
その手は食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) I am not going to fall for that trick [Add to Longdo]
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n, adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スコープノート[すこーぷのーと, suko-puno-to] scope note [Add to Longdo]
ノートブック[のーとぶっく, no-tobukku] notebook (computer) [Add to Longdo]
リリースノート[りりーすのーと, riri-suno-to] release notes [Add to Longdo]
リリース情報[リリースじょうほう, riri-su jouhou] release notes, release information [Add to Longdo]
ルーズリーフ式のノート[ルーズリーフしきのノート, ru-zuri-fu shikino no-to] looseleaf notebook [Add to Longdo]
基調演説[きちょうえんぜつ, kichouenzetsu] keynote speech [Add to Longdo]
脚注[きゃくちゅう, kyakuchuu] footnote [Add to Longdo]
注記[ちゅうき, chuuki] annotation, note [Add to Longdo]
表記法の展開性[ひょうきほうのてんかいせい, hyoukihounotenkaisei] hospitality of notation [Add to Longdo]
ノーツ[のーつ, no-tsu] Notes [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
譜面[ふめん, fumen] Notenheft, Notenblatt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accommodation \Ac*com`mo*da"tion\, n. [L. accommodatio, fr.
   accommodare: cf. F. accommodation.]
   [1913 Webster]
   1. The act of fitting or adapting, or the state of being
    fitted or adapted; adaptation; adjustment; -- followed by
    to. "The organization of the body with accommodation to
    its functions." --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. Willingness to accommodate; obligingness.
    [1913 Webster]
 
   3. Whatever supplies a want or affords ease, refreshment, or
    convenience; anything furnished which is desired or
    needful; -- often in the plural; as, the accommodations --
    that is, lodgings and food -- at an inn.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. An adjustment of differences; state of agreement;
    reconciliation; settlement. "To come to terms of
    accommodation." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. The application of a writer's language, on the ground of
    analogy, to something not originally referred to or
    intended.
    [1913 Webster]
 
       Many of those quotations from the Old Testament were
       probably intended as nothing more than
       accommodations.            --Paley.
    [1913 Webster]
 
   6. (Com.)
    (a) A loan of money.
    (b) An accommodation bill or note.
      [1913 Webster]
 
   {Accommodation bill}, or {note} (Com.), a bill of exchange
    which a person accepts, or a note which a person makes and
    delivers to another, not upon a consideration received,
    but for the purpose of raising money on credit.
 
   {Accommodation coach}, or {train}, one running at moderate
    speed and stopping at all or nearly all stations.
 
   {Accommodation ladder} (Naut.), a light ladder hung over the
    side of a ship at the gangway, useful in ascending from,
    or descending to, small boats.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Note \Note\, n. [AS. notu use, profit.]
   Need; needful business. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Note \Note\, n. [F. note, L. nota; akin to noscere, notum, to
   know. See {Know}.]
   1. A mark or token by which a thing may be known; a visible
    sign; a character; a distinctive mark or feature; a
    characteristic quality.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever appertain to the visible body of the
       church, they have also the notes of external
       profession.              --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       She [the Anglican church] has the note of
       possession, the note of freedom from party
       titles,the note of life -- a tough life and a
       vigorous.               --J. H.
                          Newman.
    [1913 Webster]
 
       What a note of youth, of imagination, of impulsive
       eagerness, there was through it all ! --Mrs. Humphry
                          Ward.
    [1913 Webster]
 
   2. A mark, or sign, made to call attention, to point out
    something to notice, or the like; a sign, or token,
    proving or giving evidence.
    [1913 Webster]
 
   3. A brief remark; a marginal comment or explanation; hence,
    an annotation on a text or author; a comment; a critical,
    explanatory, or illustrative observation.
    [1913 Webster]
 
       The best writers have been perplexed with notes, and
       obscured with illustrations.     --Felton.
    [1913 Webster]
 
   4. A brief writing intended to assist the memory; a
    memorandum; a minute.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. Hence, a writing intended to be used in speaking;
    memoranda to assist a speaker, being either a synopsis, or
    the full text of what is to be said; as, to preach from
    notes; also, a reporter's memoranda; the original report
    of a speech or of proceedings.
    [1913 Webster]
 
   6. A short informal letter; a billet.
    [1913 Webster]
 
   7. A diplomatic missive or written communication.
    [1913 Webster]
 
   8. A written or printed paper acknowledging a debt, and
    promising payment; as, a promissory note; a note of hand;
    a negotiable note.
    [1913 Webster]
 
   9. A list of items or of charges; an account. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Here is now the smith's note for shoeing. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mus.)
     (a) A character, variously formed, to indicate the length
       of a tone, and variously placed upon the staff to
       indicate its pitch. Hence:
     (b) A musical sound; a tone; an utterance; a tune.
     (c) A key of the piano or organ.
       [1913 Webster]
 
          The wakeful bird . . . tunes her nocturnal
          note.              --Milton.
       [1913 Webster]
 
          That note of revolt against the eighteenth
          century, which we detect in Goethe, was struck
          by Winckelmann.         --W. Pater.
       [1913 Webster]
 
   11. Observation; notice; heed.
     [1913 Webster]
 
        Give orders to my servants that they take
        No note at all of our being absent hence. --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. Notification; information; intelligence. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        The king . . . shall have note of this. --Shak.
     [1913 Webster]
 
   13. State of being under observation. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        Small matters . . . continually in use and in note.
                          --Bacon.
     [1913 Webster]
 
   14. Reputation; distinction; as, a poet of note.
     [1913 Webster]
 
        There was scarce a family of note which had not
        poured out its blood on the field or the scaffold.
                          --Prescott.
     [1913 Webster]
 
   15. Stigma; brand; reproach. [Obs.] --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {Note of hand}, a promissory note.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Note \Note\ (n[=o]t), v. t. [AS. hn[imac]tan to strike against,
   imp. hn[=a]t.]
   To butt; to push with the horns. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Note \Note\ (n[=o]t). [AS. n[=a]t; ne not + w[=a]t wot. See
   {Not}, and {Wot}.]
   Know not; knows not. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Note \Note\, n.
   Nut. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Note \Note\, v. t. [imp. & p. p. {Noted}; p. pr. & vb. n.
   {Noting}.] [F. noter, L. notare, fr. nota. See {Note}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To notice with care; to observe; to remark; to heed; to
    attend to. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       No more of that; I have noted it well. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The world will little note, nor long remember, what
       we say here, but it can never forget what they did
       here.                 --Abraham
                          Lincoln
                          (Gettysburg
                          Address,
                          1863).
    [PJC]
 
   2. To record in writing; to make a memorandum of.
    [1913 Webster]
 
       Every unguarded word . . . was noted down.
                          --Maccaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To charge, as with crime (with of or for before the thing
    charged); to brand. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They were both noted of incontinency. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To denote; to designate. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   5. To annotate. [R.] --W. H. Dixon.
    [1913 Webster]
 
   6. To set down in musical characters.
    [1913 Webster]
 
   {To note a bill} or {To note a draft}, to record on the back
    of it a refusal of acceptance, as the ground of a protest,
    which is done officially by a notary.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raise \Raise\ (r[=a]z), v. t. [imp. & p. p. {Raised} (r[=a]zd);
   p. pr. & vb. n. {Raising}.] [OE. reisen, Icel. reisa,
   causative of r[imac]sa to rise. See {Rise}, and cf. {Rear} to
   raise.]
   [1913 Webster]
   1. To cause to rise; to bring from a lower to a higher place;
    to lift upward; to elevate; to heave; as, to raise a stone
    or weight. Hence, figuratively: 
    [1913 Webster]
    (a) To bring to a higher condition or situation; to
      elevate in rank, dignity, and the like; to increase
      the value or estimation of; to promote; to exalt; to
      advance; to enhance; as, to raise from a low estate;
      to raise to office; to raise the price, and the like.
      [1913 Webster]
 
         This gentleman came to be raised to great
         titles.              --Clarendon.
      [1913 Webster]
 
         The plate pieces of eight were raised three
         pence in the piece.        --Sir W.
                          Temple.
      [1913 Webster]
    (b) To increase the strength, vigor, or vehemence of; to
      excite; to intensify; to invigorate; to heighten; as,
      to raise the pulse; to raise the voice; to raise the
      spirits or the courage; to raise the heat of a
      furnace.
      [1913 Webster]
    (c) To elevate in degree according to some scale; as, to
      raise the pitch of the voice; to raise the temperature
      of a room.
      [1913 Webster]
 
   2. To cause to rise up, or assume an erect position or
    posture; to set up; to make upright; as, to raise a mast
    or flagstaff. Hence: 
    [1913 Webster]
    (a) To cause to spring up from a recumbent position, from
      a state of quiet, or the like; to awaken; to arouse.
      [1913 Webster]
 
         They shall not awake, nor be raised out of their
         sleep.              --Job xiv. 12.
      [1913 Webster]
    (b) To rouse to action; to stir up; to incite to tumult,
      struggle, or war; to excite.
      [1913 Webster]
 
         He commandeth, and raiseth the stormy wind.
                          --Ps. cvii.
                          25.
      [1913 Webster]
 
         Aeneas . . . employs his pains,
         In parts remote, to raise the Tuscan swains.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (c) To bring up from the lower world; to call up, as a
      spirit from the world of spirits; to recall from
      death; to give life to.
      [1913 Webster]
 
         Why should it be thought a thing incredible with
         you, that God should raise the dead ? --Acts
                          xxvi. 8.
      [1913 Webster]
 
   3. To cause to arise, grow up, or come into being or to
    appear; to give rise to; to originate, produce, cause,
    effect, or the like. Hence, specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To form by the accumulation of materials or
      constituent parts; to build up; to erect; as, to raise
      a lofty structure, a wall, a heap of stones.
      [1913 Webster]
 
         I will raise forts against thee. --Isa. xxix.
                          3.
      [1913 Webster]
    (b) To bring together; to collect; to levy; to get
      together or obtain for use or service; as, to raise
      money, troops, and the like. "To raise up a rent."
      --Chaucer.
      [1913 Webster]
    (c) To cause to grow; to procure to be produced, bred, or
      propagated; to grow; as, to raise corn, barley, hops,
      etc.; toraise cattle. "He raised sheep." "He raised
      wheat where none grew before." --Johnson's Dict.
      [1913 Webster]
 
   Note: In some parts of the United States, notably in the
      Southern States, raise is also commonly applied to the
      rearing or bringing up of children.
      [1913 Webster]
 
         I was raised, as they say in Virginia, among the
         mountains of the North.      --Paulding.
      [1913 Webster]
    (d) To bring into being; to produce; to cause to arise,
      come forth, or appear; -- often with up.
      [1913 Webster]
 
         I will raise them up a prophet from among their
         brethren, like unto thee.     --Deut. xviii.
                          18.
      [1913 Webster]
 
         God vouchsafes to raise another world
         From him [Noah], and all his anger to forget.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
    (e) To give rise to; to set agoing; to occasion; to start;
      to originate; as, to raise a smile or a blush.
      [1913 Webster]
 
         Thou shalt not raise a false report. --Ex.
                          xxiii. 1.
      [1913 Webster]
    (f) To give vent or utterance to; to utter; to strike up.
      [1913 Webster]
 
         Soon as the prince appears, they raise a cry.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (g) To bring to notice; to submit for consideration; as,
      to raise a point of order; to raise an objection.
      [1913 Webster]
 
   4. To cause to rise, as by the effect of leaven; to make
    light and spongy, as bread.
    [1913 Webster]
 
       Miss Liddy can dance a jig, and raise paste.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) To cause (the land or any other object) to seem higher
      by drawing nearer to it; as, to raise Sandy Hook
      light.
    (b) To let go; as in the command, Raise tacks and sheets,
      i. e., Let go tacks and sheets.
      [1913 Webster]
 
   6. (Law) To create or constitute; as, to raise a use, that
    is, to create it. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   {To raise a blockade} (Mil.), to remove or break up a
    blockade, either by withdrawing the ships or forces
    employed in enforcing it, or by driving them away or
    dispersing them.
 
   {To raise a check}, {note}, {bill of exchange}, etc., to
    increase fraudulently its nominal value by changing the
    writing, figures, or printing in which the sum payable is
    specified.
 
   {To raise a siege}, to relinquish an attempt to take a place
    by besieging it, or to cause the attempt to be
    relinquished.
 
   {To raise steam}, to produce steam of a required pressure.
 
   {To raise the wind}, to procure ready money by some temporary
    expedient. [Colloq.]
 
   {To raise Cain}, or {To raise the devil}, to cause a great
    disturbance; to make great trouble. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   Syn: To lift; exalt; elevate; erect; originate; cause;
     produce; grow; heighten; aggravate; excite.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 note
   n 1: a brief written record; "he made a note of the appointment"
   2: a short personal letter; "drop me a line when you get there"
     [syn: {note}, {short letter}, {line}, {billet}]
   3: a notation representing the pitch and duration of a musical
     sound; "the singer held the note too long" [syn: {note},
     {musical note}, {tone}]
   4: a tone of voice that shows what the speaker is feeling;
     "there was a note of uncertainty in his voice"
   5: a characteristic emotional quality; "it ended on a sour
     note"; "there was a note of gaiety in her manner"; "he
     detected a note of sarcasm"
   6: a piece of paper money (especially one issued by a central
     bank); "he peeled off five one-thousand-zloty notes" [syn:
     {bill}, {note}, {government note}, {bank bill}, {banker's
     bill}, {bank note}, {banknote}, {Federal Reserve note},
     {greenback}]
   7: a comment or instruction (usually added); "his notes were
     appended at the end of the article"; "he added a short
     notation to the address on the envelope" [syn: {note},
     {annotation}, {notation}]
   8: high status importance owing to marked superiority; "a
     scholar of great eminence" [syn: {eminence}, {distinction},
     {preeminence}, {note}]
   9: a promise to pay a specified amount on demand or at a certain
     time; "I had to co-sign his note at the bank" [syn: {note},
     {promissory note}, {note of hand}]
   v 1: make mention of; "She observed that his presentation took
      up too much time"; "They noted that it was a fine day to go
      sailing" [syn: {note}, {observe}, {mention}, {remark}]
   2: notice or perceive; "She noted that someone was following
     her"; "mark my words" [syn: {notice}, {mark}, {note}] [ant:
     {ignore}]
   3: observe with care or pay close attention to; "Take note of
     this chemical reaction" [syn: {note}, {take note}, {observe}]
   4: make a written note of; "she noted everything the teacher
     said that morning" [syn: {note}, {take down}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 note /nɔt/ 
  account; bill; calculation

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Note /noːtə/ 
  memorandum; note

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top