ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

note

N OW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -note-, *note*
Possible hiragana form: のて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
nanotec(org) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ National Nanotechnology Center
billing note(n) ใบวางบิล เช่น When I got my latest billing note, I went back and did some research. I did pay them twice. So, I sent off a note to customer service.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
note(n) ข้อความ, See also: โน้ต, หมายเหตุ, จดหมายสั้นๆ, Syn. message, report
note(n) สัญลักษณ์, See also: เครื่องหมาย, Syn. mark, sign
note(n) โน้ตเพลง, See also: เครื่องหมายดนตรี, Syn. key, tone
note(n) ธนบัตร
note(n) ใบรับรอง
note(vt) จด, See also: โน้ต, บันทึก
note(vt) สังเกต
noted(adj) ซึ่งมีชื่อเสียง, Syn. famous
notes(sl) เงิน
notelet(n) การ์ดขนาดเล็กพับได้สำหรับเขียนจดหมายสั้นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
note(โนท) { noted, noting, notes } n. บันทึก (เป็นลายมือ) สั้น ๆ , บันทึก, จดหมาย, หมายเหตุ, สาสน์, สาร, ธนบัตร, ชื่อเสียง, ความเด่น, ความสำคัญ, เสียงดนตรี, เครื่องหมายดนตรี, ทำนองเพลง vi. บันทึก, หมายเหตุ, จดจำ, สังเกต, ใส่เครื่องหมายดนตรี, แสดงดึง, ชี้บ่ง. -Phr. (compare notes แลก เปลี่ยนความคิดเห็น)
notebook(โนทฺ'บุค) n. สมุดบันทึก
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึกหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก บางทีเรียกขนาดสมุดโน้ต หรือขนาดพกพา เพราะสามารถพกพาติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี น้ำหนักไม่ถึง 1 กิโล กรัม ปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยมมากมีความหมายเหมือน notepad computer
noted(โน'ทิด) adj. มีชื่อเสียง., See also: notedly adv.
notepadสมุดพกเป็นโปรแกรมหนึ่งในประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ในระบบวินโดว์ (ในแมคอินทอชก็มี) เป็นโปรแกรมที่ทำให้สามารถบันทึกโน้ตย่อ หรือ เรื่องราวสั้น ๆ เก็บไว้ และจะเรียกมาดูได้ตลอดเวลา แม้ว่าในขณะนั้นจะใช้โปรแกรมอื่นอยู่ (เหมือนกระดาษทด)
notepad computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดพกโน้ตแพดคอมพิวเตอร์หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก บางทีเรียกขนาดสมุดโน้ต หรือขนาดพกพา เพราะสามารถพกพาติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี น้ำหนักไม่ถึง 1 กิโลกรัม ปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยมมากมีความหมายเหมือน notebook computer
notepaper(โนทฺ'เพเพอะ) n. กระดาษบันทึก
noteworthy(โนทฺ'เวิร์ธธี) adj. น่าสังเกต, น่าจดจำ, น่าเอาใจใส่, Syn. important
bank noteธนบัตร, ธนบัตรที่ธนาคารออกจำหน่าย
connote(คะโนท') v. มีความหมายว่า, แฝงความหมายว่า, Syn. suggest

English-Thai: Nontri Dictionary
note(n) หมายเหตุ, เครื่องหมาย, คำอธิบาย, จดหมาย, สาร, โน้ตเพลง
note(vt) บันทึก, สังเกต, จด, ใส่เครื่องหมาย, ทำหมายเหตุ
notebook(n) สมุดบันทึกข้อความ
noted(adj) เป็นที่สังเกต, เด่น, สะดุดตา, มีชื่อเสียง
noteworthy(adj) น่าสังเกต, มีชื่อเสียง, เด่น, สำคัญ, น่าจดจำ
connote(vt) อธิบาย, แสดงความหมาย, มีความหมายว่า
denote(vt) แสดง, ชี้แนะ, บ่งชี้, หมายความว่า
footnote(n) หมายเหตุ, เชิงอรรถ
keynote(n) ระดับเสียง, ใจความสำคัญ, จุดสำคัญ, ประเด็นสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
noteหนังสือ, บันทึก, ตั๋ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
note of protestคำคัดค้านตั๋วแลกเงิน [ ดู noting a bill ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
note verbaleสารบันทึกวาจา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
note, promisoryตั๋วสัญญาใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
note, treasuryธนบัตร (ออกโดยรัฐบาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
note, treasury๑. ธนบัตร (ออกโดยรัฐบาล)๒. ตั๋วเงินคลัง (ระยะ ๑ - ๑๐ ปี) (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึก, โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึก, โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notepad computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดพก, โน้ตแพดคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
notepad computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดพก, โน้ตแพดคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Noteหมายเหตุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Noteโน้ต , โน้ตเพลง [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Note payableเจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย [การบัญชี]
Note receivableลูกหนี้ตั๋วเงินรับ [การบัญชี]
Note takerผู้ืำทำหน้าที่จดบันทึก [การจัดการความรู้]
Note-takingการจดบันทึก [TU Subject Heading]
Notebookโน้ตบุ๊ก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Notes in Diplomatic Correspondenceหมายถึง หนังสือหรือจดหมายโต้ตอบทางการทูตระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต (Head of mission) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่หัวหน้าคณะผู้ แทนทางการทูตนั้นประจำอยู่ หรือกับหัวหน้าผู้แทนทางการทูตอีกแห่งหนึ่ง หนังสือทางการทูตนี้ อาจใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 หรือบุรุษที่ 3 ก็ได้ หนังสือทางการทูตที่ใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 มักจะเกี่ยวกับเรื่องที่มีความสำคัญหรือมีความละเอียดอ่อนกว่าหนังสืออีก ชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า Note Verbale หรือต้องการจะแทรกความรู้สึกส่วนตัวลงไปด้วย หนังสือนี้จะส่งจากหัวหน้า หรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือไปถึงหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตอื่น ๆ ไม่เหมือนกับ Note Verbale กล่าวคือ หนังสือทางการทูตนี้จะต้องระบุสถานที่ตั้ง รวมทั้งลงชื่อของผู้ส่งด้วยตามปกติ ประโยคขึ้นต้นด้วยประโยคแรกในหนังสือจะใช้ข้อความว่า ?have the honour? นอกจากจะมีถึงอุปทูตซึ่งมีฐานะตำแหน่งต่ำกว่าอัครราชทูต ถ้อยคำลงท้ายของหนังสือทางการทูตจะมีรูปแบบเฉพาะ เช่น?Accept, Excellency (หรือ Sir), ในกรณีที่ผู้รับมีตำแหน่งเป็นอุปทูต (Charge d? Affaires) the assurances (หรือ renewed assurances ) of my highest (หรือ high ในกรณีที่เป็นอุปทูต ) consideration?หรือ ?I avail myself of this opportunity to express to your Excellency, the assurances ( หรือ renewed assurances) of my highest consideration ?ถ้อยคำที่ว่า ?renewed assurances ? นั้น จะใช้ก็ต่อเมื่อผู้ส่งหนังสือกับผู้รับหนังสือ ได้มีหนังสือติดต่อทางทูตกันมาก่อนแล้ว ส่วนถ้อยคำว่า ?high consideration ? โดยปกติจะใช้ในหนังสือที่มีไปยังอุปทูต ถ้อยคำ ?highest consideration ? จะใช้เมื่อมีไปถึงเอกอัครราชทูต และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ท้องถิ่นด้วย บางแห่งอาจนิยมใช้แตกต่างออกไป และก็จะเคารพปฏิบัติตามท้องถิ่นนั้น ๆ โดยมารยาทส่วนหนังสือที่เรียกว่า Note Verbale หรือ Third person note เป็นหนังสือทางการทูตที่ใช้บ่อยที่สุด หนังสือนี้จะขึ้นต้นด้วยประโยคดังต่อไปนี้?The Ambassador (หรือ The Embassy ) of Thailand presents his (หรือ its ) compliments to the Minster (หรือ Ministry ) of Foreign affairs and has the honour??หนังสือบุรุษที่สาม หรืออาจเรียกว่าหนังสือกลางนี้ ไม่ต้องบอกตำบลสถานที่ ( Address) และไม่ต้องลงชื่อ แต่บางทีในตอนลงท้ายของหนังสือกลางมักใช้คำว่า?The Ambassador avails himself of this opportunity to express to his Excellency the renewed assurances of his highest consideration?มีหนังสือทางการทูตอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า Collective note เป็นหนังสือที่หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตของรัฐบาลหลายประเทศรวมกันมีไปถึง รัฐบาลแห่งเดียว เกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลเหล่านั้นพร้อมใจกันที่จะร้องเรียน หรือต่อว่าร่วมกัน หัวหน้าคณะทูตทั้งหมดอาจร่วมกันลงนามในหนังสือนั้น หรือ อาจจะแยกกันส่งหนังสือซึ่งมีถ้อยคำอย่างเดียวกันไปถึงก็ได้ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excellency, here are the notes for your speech.ท่านผู้นำ นี่สุทรพจน์ของท่าน The Great Dictator (1940)
You've only got to read this note to understand. It's from Rebecca.นายเเค่อ่านนี่เเล้วก็จะเข้าใจ จดหมายจากรีเบคคา Rebecca (1940)
And what makes you think that note would interest me?ทําไมนายถึงคิดว่าจดหมายนั่นจะทําให้ฉันสนใจได้ Rebecca (1940)
But I can assure you that it is not the note of a woman who intends to drown herself that same night.มันไม่ใช่จดหมายจากผู้หญิง ที่พยายามจมน้ำตายในคืนเดียวกันแน่ Rebecca (1940)
Now I have a little note here which I consider puts that possibility quite out of court.ผมมีจดหมายเล็กๆ นี่ซึ่งช่วยตัด ความเป็นไปได้ของเรื่องนั้น Rebecca (1940)
Now, does that look like the note of a woman who had made up her mind to kill herself?นี่มันเหมือนจดหมายของผู้หญิง ที่อยากจะฆ่าตัวตายมั้ยล่ะ" Rebecca (1940)
I have made some notes here, and I would like, please, to say something.และฉันต้องการโปรดที่จะพูดอะไรบางอย่าง 12 Angry Men (1957)
Take this hastily scribbled note hastily to acting Lance Corporal Bhuta.ที่จะทำหน้าที่สิบตรี บูทา Help! (1965)
I have the Sollozzo notes here.ฉันมี Sollozzo บันทึกที่นี่ The Godfather (1972)
Oh, by the way, I got a note this morning.เมื่อเช้าฉันได้รับจดหมาย Blazing Saddles (1974)
Excellency, note their namesคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง, หมายเหตุชื่อของเขาทั้งหลาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Telegrams, notes in the mail box and the doorways.โทรเลข โน้ตในตู้จม.และหน้าประตู Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noteAlways bring your notebook to my class, will you?
noteA note was attached to the document with a paper clip.
noteAs a similar feature it is noted that students engaged in fund-raising activities rarely contribute money they have earned themselves.
noteAt first I tried to write everything down in my notebook.
noteA woman is taking down some notes on a pad of paper.
noteBe sure to take a note of what she says.
noteBring back my notebook to me, please.
noteBut we do know many things about his character, thanks to letters and notebooks he left behind and other people's stories about him.
noteCan you exchange a 10000 yen note into 50 pence coins?
noteCan you please confirm the receipt of this note?
noteCan you take notes over the phone?
noteCopy this page in your notebook.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมุด(n) notebook, Count Unit: เล่ม
สมุดบันทึก(n) note book, Syn. สมุด, ไดอารี่, อนุทิน, บันทึกประจำวัน, Count Unit: เล่ม
หมายเหตุ(n) note, See also: comment, remark, Example: เราศึกษาชีวิตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเหล่านี้ได้จากบันทึกท้องถิ่นต่างๆ และหมายเหตุของนักเดินทางชาวตะวันตก, Thai Definition: คำอธิบายเพิ่มเติม
โน้ตดนตรี(n) note, See also: musical notation, music score, Syn. โน้ต, โน้ตเพลง, ทำนองเพลง, Example: โน้ตดนตรีของเพลงไทยเพลงนี้ฟังดูคล้ายเพลงสากล, Thai Definition: เครื่องหมายกำหนดท่วงทำนองเสียงดนตรี
เขบ็ต(n) note, Syn. โน้ตดนตรี, โน้ต, Example: ผู้ที่เรียนดนตรีทุกคนต้องรู้จักเขบ็ตก่อน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อตัวหมายเสียงอย่างหนึ่งที่ใช้บันทึกเสียงดนตรีสากล
พึงสังเกต(v) note, See also: remark, notice, Syn. พึงระวัง, ควรระวัง, Example: เราต้องพึงสังเกตคนพวกนี้ไว้ให้ดี อาจจะนำความเดือดร้อนมาให้เราก็ได้
ตัวโน้ต(n) note, Syn. โน้ตเพลง, โน้ต, Example: เขาสนใจศึกษาตัวโน๊ตตั้งแต่เด็ก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี
ตัวโน้ต(n) note, Syn. โน้ตเพลง, โน้ต, Example: เขาสนใจศึกษาตัวโน๊ตตั้งแต่เด็ก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี
ตรา(v) note, See also: record, register, chronicle, Syn. กำหนดไว้, จดจำไว้, Example: เรื่องยูลิสสิส เมื่อพิมพ์ครั้งแรกในปี 1922 ก็ถูกตราว่าเป็นเรื่องต้องห้ามเช่นเดียวกับเรื่องชู้รักของเลดี้ชัตเตอร์ลีย์, Thai Definition: กำหนดจดจำไว้เป็นสำคัญ, ประทับไว้เป็นสำคัญ
โน้ตเพลง(n) note, Syn. โน้ต, ตัวโน้ต, Example: ู้ครูสอนอ่านโน้ตเพลงเบื้องต้นให้นักเรียนดนตรี, Thai Definition: เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[āng-ing] (n) EN: reference  FR: référence [ f ] ; note [ f ]
อธิบายประกอบ[athibāi prakøp] (v, exp) FR: annoter
แบงก์[baeng] (n) EN: banknote ; bank note  FR: billet de banque [ m ]
ใบแจ้ง[baijaēng] (n, exp) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note  FR: bordereau [ m ]
ใบเก็บเงิน[bai kep ngoēn] (n, exp) EN: bill  FR: addition [ f ] ; note [ f ]
ใบปะหน้า[baipanā] (n) EN: cover sheet ; cover note ; covering letter
ใบสั่งอาหาร[baisang āhān] (x) EN: chit  FR: note de commande [ f ] ; ticket de nourriture [ m ]
ใบส่งของ[bai song khøng] (n) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip  FR: facture [ f ] ; bon de livraison [ m ]
ใบส่งมอบสินค้า[bai songmøp] (n) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip  FR: facture [ f ] ; bon de livraison [ m ]
บันทึก[bantheuk] (n) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute  FR: mémoire [ m ] ; note [ f ] ; mémo [ m ] (fam.) ; mémorandum [ m ] ; minute [ f ] ; notation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NOTE N OW1 T
NOTED N OW1 T IH0 D
NOTED N OW1 T AH0 D
NOTES N OW1 T S
NOTE'S N OW1 T S
NOTES' N OW1 T S
NOTEBOOK N OW1 T B UH2 K
NOTEBOOM N UW1 T IH0 B UW0 M
NOTEWARE N OW1 T W EH2 R
NOTEBOOM N AA1 T IH0 B UW0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
note (v) nˈout (n ou1 t)
noted (v) nˈoutɪd (n ou1 t i d)
notes (v) nˈouts (n ou1 t s)
notebook (n) nˈoutbuk (n ou1 t b u k)
notecase (n) nˈoutkɛɪs (n ou1 t k ei s)
notebooks (n) nˈoutbuks (n ou1 t b u k s)
notecases (n) nˈoutkɛɪsɪz (n ou1 t k ei s i z)
notepaper (n) nˈoutpɛɪpər (n ou1 t p ei p @ r)
noteworthy (j) nˈoutwɜːʳðiː (n ou1 t w @@ dh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笔记本[bǐ jì běn, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ,    /   ] notebook #3,094 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, / ] note in Chinese musical scale #4,526 [Add to Longdo]
附注[fù zhù, ㄈㄨˋ ㄓㄨˋ,   /  ] note; annotation #34,885 [Add to Longdo]
记事本[jì shì běn, ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄅㄣˇ,    /   ] notebook; paper notepad; laptop computer #35,979 [Add to Longdo]
按语[àn yǔ, ㄢˋ ㄩˇ,   /  ] note; comment #59,394 [Add to Longdo]
题解[tí jiě, ㄊㄧˊ ㄐㄧㄝˇ,   /  ] notes; key (to exercises) #69,909 [Add to Longdo]
便笺[biàn jiān, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄢ, 便  / 便 ] notepaper; memo; memo pad #70,635 [Add to Longdo]
簿子[bù zi, ㄅㄨˋ ㄗ˙, 簿 ] notebook; book #104,212 [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] note: song screen font is wrong. should be #770,266 [Add to Longdo]
留题[liú tí, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˊ,   /  ] notes of a visit; travel impressions [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
備考[びこう, bikou] TH: บันทึกหมายเหตุ  EN: note

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anmerkung { f }; Notiz { f } | Anmerkungen { pl }note | notes [Add to Longdo]
Note { f } [ mus. ] | Noten { pl } | ganze Note { f } | halbe Note { f } | nach Noten singennote | notes | whole note [ Am. ]; semibreve [ Br. ] | half note [ Am. ]; minim [ Br. ] | to sing from music [Add to Longdo]
Noten { pl }; Partitur { f } [ mus. ]score [Add to Longdo]
Note { f }; Memorandum { n } [ pol. ]note; memorandum [Add to Longdo]
Notenbank { f }issuing bank; bank of issue [Add to Longdo]
Notenblatt { n } | Notenblätter { pl }sheet of music | sheet music [Add to Longdo]
Notendschalter { m }emergency limit switch [Add to Longdo]
Notendurchschnitt { m }grade point average [Add to Longdo]
Notenhals { m }stem [Add to Longdo]
Notenlinien { pl } [ mus. ]stave; lines (of a stave) [Add to Longdo]
Notenpapier { n }music paper [Add to Longdo]
Notenschlüssel { m }; Schlüssel { m }clef [Add to Longdo]
Notenständer { m }music stand [Add to Longdo]
Notebook { n } [ comp. ] | Notizbücher { pl }notebook (computer) | notebooks [Add to Longdo]
Noteinsatzfahrzeug { n }emergency vehicle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[shi] (prt, conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) #11 [Add to Longdo]
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) #49 [Add to Longdo]
ノート[no-to] (n, vs) (1) (abbr) (See ノートブック) notebook; copy-book; exercise book; (2) note; (n) (3) notebook PC; (P) #73 [Add to Longdo]
脚注;脚註[きゃくちゅう, kyakuchuu] (n) footnote #138 [Add to Longdo]
注(P);註[ちゅう, chuu] (n, vs) annotation; explanatory note; comment; (P) #615 [Add to Longdo]
注釈[ちゅうしゃく, chuushaku] (n, vs) notes; comment; remark; annotation; (P) #701 [Add to Longdo]
備考[びこう, bikou] (n) note; remarks; NB; (P) #721 [Add to Longdo]
[おと(P);ね(P);おん(P), oto (P); ne (P); on (P)] (n, n-suf) (1) sound; noise; report; (2) note (music); (3) (おと only) fame; (4) (おん only) (See 訓・くん) Chinese-derived character reading; (P) #787 [Add to Longdo]
[つう, tsuu] (adj-na, n) (1) connoisseur; authority; (ctr) (2) counter for letters, notes, documents, etc.; (P) #995 [Add to Longdo]
著名[ちょめい, chomei] (adj-na, n) well-known; noted; celebrated; (P) #1,337 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スコープノート[すこーぷのーと, suko-puno-to] scope note [Add to Longdo]
ノートブック[のーとぶっく, no-tobukku] notebook (computer) [Add to Longdo]
リリースノート[りりーすのーと, riri-suno-to] release notes [Add to Longdo]
リリース情報[リリースじょうほう, riri-su jouhou] release notes, release information [Add to Longdo]
ルーズリーフ式のノート[ルーズリーフしきのノート, ru-zuri-fu shikino no-to] looseleaf notebook [Add to Longdo]
基調演説[きちょうえんぜつ, kichouenzetsu] keynote speech [Add to Longdo]
脚注[きゃくちゅう, kyakuchuu] footnote [Add to Longdo]
注記[ちゅうき, chuuki] annotation, note [Add to Longdo]
表記法の展開性[ひょうきほうのてんかいせい, hyoukihounotenkaisei] hospitality of notation [Add to Longdo]
ノーツ[のーつ, no-tsu] Notes [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
譜面[ふめん, fumen] Notenheft, Notenblatt [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top