Search result for

จารึก

(54 entries)
(0.3454 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จารึก-, *จารึก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จารึก[V] inscribe, See also: engrave, record, write, Syn. สลัก, เขียน, Example: บนหินปั้น เราจะเห็นตัวอักษร ป จารึกอยู่, Thai definition: เขียนรอยลึกเป็นตัวอักษรบนแผ่นศิลาหรือโลหะ
จารึก[N] stone inscription, Syn. ศิลาจารึก, Example: จารึกหลักนี้ค้นพบที่จังหวัดสุโขทัย, Count unit: หลัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จารึกดู จาริก.
จารึกก. เขียนหรือจารให้เป็นรอยลึกเป็นตัวอักษรหรือภาพเป็นต้นบนแผ่นศิลา โลหะ หรือดินเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น จารึกไว้ในดวงใจ, ในบทกลอนหมายความว่า เขียนโดยทั่ว ๆ ไป ก็มี.
จารึกน. เรียกศิลาที่จารึกเป็นตัวอักษรหรือภาพเป็นต้น ว่า ศิลาจารึก, เรียกสั้น ๆ ว่า จารึก เช่น จารึกอโศก จารึกสุโขทัย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epitaphจารึกหลุมฝังศพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ancient inscriptionจารึกโบราณ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ancient inscriptionจารึกโบราณ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Inscriptionsจารึก [TU Subject Heading]
Inscriptions, Khmerจารึกภาษาเขมร [TU Subject Heading]
Inscriptions, Thaiจารึกภาษาไทย [TU Subject Heading]
Palm-leaf inscriptionsจารึกใบลาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most candidates think it's an urban legend,ผู้ท้าชิงส่วนใหญ่คิดว่ามันถูกจารึกไว้ New Haven Can Wait (2008)
There is a legend that says that bad fortune will come to anyone who slays one.มันมีคำจารึกซึ่งเป็นโชคร้ายสำหรับ ใครก็ตามที่ฆ่ามัน The Labyrinth of Gedref (2008)
I was intrigued by those markings.มันมีคำจารึกไว้ด้วย Excalibur (2008)
The future is not written in stone.อนาคตไม่ได้ถูกจารึกลงบนหินสลัก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
This is a trace of His Majesty's inscription on the sword.นี่เป็นลายพิมพ์ของจารึกบนดาบของพระราชาของเรา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
And they will look for the prince that was mentioned in the inscription.แล้วพวกเขาก็จะตามหาองค์ชาย ตามที่อยู่ในจารึกนั่น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I know.ฉันรู้ ฉันเตรียม หน้า พิเศษไว้ให้เธอ จารึกแล้ว Superhero Movie (2008)
It is an historic day.มันเป็นวันที่ต้องจารึก Kung Fu Panda (2008)
You will never be the Dragon Warrior until you have learned the secret of the Dragon Scroll.จนกว่าแกจะเรียนรู้ความลับในจารึกของมังกร Kung Fu Panda (2008)
Read the inscription!อ่านอักขระจารึก เดี๋ยวนี้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
They're just gonna kill me, anyway.คำจารึกกล่าวมีเพียงหยดเลือดจากผู้มีจิตบริสุทธ์ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
So the history of the name, Oz- rael it's like anarchy meets Zionism, you know.นี่ไง ชื่อที่จะจารึกในประวัติศาสตร์ ออซเรียล แบบอนาธิปไตยปะทะไซออนนิสม์ไง แนวเสียดสีอ่ะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จารึก[v.] (jāreuk) EN: record ; inscribe ; take note ; engrave   FR: inscrire ; noter ; graver
จารึกหิน[X] (jāreuk hin) EN: stone inscription   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engrave with[PHRV] จารึกด้วย
engrave[VT] สลัก, See also: จารึก, แกะ, แกะสลัก, แกะลวดลาย, Syn. carve, etch
inscribe in[PHRV] จารึก (คำพูด) ลงใน, See also: สลัก (คำพูด) ลงใน, เขียน (คำพูด) ลง, Syn. inscribe on
inscribe on[PHRV] จารึก (คำพูด) ลงใน, See also: สลัก (คำพูด) ลงใน, เขียน (คำพูด) ลง, Syn. inscribe in
inscribe with[PHRV] จารึกด้วย (คำพูด), See also: สลักด้วย (คำพูด), เขียนด้วย (คำพูด)
inscribe[VT] สลัก, See also: จารึก, เขียนมอบ, ลงชื่อ, Syn. engrave, imprint
tablet[VT] จารึกลงบนแผ่น (เช่น แผ่นกระดาษ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
dedication(เดดดิเค'เชิน) n. การอุทิศ,การอุทิศตัว,คำจารึกอุทิศ,คำอุทิศ, Syn. address
engrave(เอนเกรฟว') vt. แกะ,สลัก,จารึก,ฝัง,ประทับใจ,ตรึงใจ,กัดบล๊อก,ทำเพลท, See also: engraver n., Syn. carve
engravingn. การแกะสลัก ,แบบแกะสลัก,บล็อคที่แกะสลัก,เพลทที่จารึก
epigraphn. คำจารึก,คำศิลาจารึก,คำสลัก,คำแกะสลัก,คำกล่าวนำในหน้าแรก ๆ ของหนังสือ บท หรืออื่น ๆ
epitaph(เอพ'พิทาฟ) n. คำจารึกที่หลุมฝังศพ,ข้อเขียนสั้น ๆ ที่สรรเสริญผู้ตาย., See also: epitaphic adj. epitaphist n.
errant(เออ'เรินทฺ) adj. พเนจร,ท่องเที่ยว,เดินทาง,จารึก,หลงทาง,ออกนอกทาง,เดินผิดทาง, See also: errantry n. ดูerrant
headstonen. แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ,ศิลาฤกษ์
impress(อิมเพรส') vt. ประทับใจ, ทำให้รู้สึก, ฝังใจ, มีผลต่อความคิดเห็น, มีผลต่อ, กด, ประทับตรา, ทำร่องรอย. -vi. ประทับใจ. -n. การประทับใจ, รอยประทับ, รอยจารึก., See also: impresser n., Syn. imprint, affect
inscribe(อิน'สไครบฺ) vt. จารึก,เขียนสลัก,แกะสลัก,ลงชื่อ,เขียนมอบ,เขียนคำอุทิศ,ลงรายการจารึกในความทรงจำ., See also: inscribable adj. inscribableness n. inscriber n., Syn. write,engrave

English-Thai: Nontri Dictionary
brand(vt) ตีตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ประทับตรา
engrave(vt) แกะสลัก,จาร,จารึก,สลัก,แกะ,ฝัง
engraver(n) ผู้แกะ,ช่างแกะสลัก,คนจารึก
engraving(n) การแกะสลัก,การจารึก,การสลัก
epitaph(n) คำจารึกบนหลุมฝังศพ
grave(vt) แกะสลัก,ฝัง,จารึก
graven(adj) แกะสลัก,จารึก,ฝัง,ตรึง,ติดแน่น,อัดแน่น
impress(n) รอยกด,ตรา,ความประทับใจ,รอยประทับ,รอยจารึก
inlay(n) การจารึก,การสลัก,การฝัง,สิ่งที่เลี่ยม
inlay(vt) แกะ,สลัก,จารึก,ฝัง,เลี่ยม

German-Thai: Longdo Dictionary
aufschreiben(vi) |schrieb auf, hat aufgeschrieben| เขียนลงบนกระดาษ สลัก จารึก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top