Search result for

หนังสือ

(148 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนังสือ-, *หนังสือ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (n ) Certificate of Utilization

Longdo Dictionary ภาษาพม่า (MM) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
စာအုပ္။ (n ) หนังสือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสือ[N] letter, Syn. จดหมาย, รายงาน, บันทึก, Example: โรงเรียนมีหนังสือไปถึงผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้มาร่วมประชุม, Count unit: ฉบับ, Thai definition: จดหมายที่มีไปมา
หนังสือ[์N] book, Syn. ์งานเขียน, สิ่งพิมพ์, Example: ระดับไวยากรณ์วิธีนี้มีผู้พยายามทำขึ้นและเขียนเป็นหนังสือออกมา, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทนเสียงหรือคำพูด, ลายลักษณ์อักษร, เอกสาร, บทประพันธ์, ข้อความที่พิมพ์หรือเขียนเป็นต้นแล้วรวมเป็นเล่ม
หนังสือโป๊[N] pornographic book, See also: porno book, obscene book, Syn. หนังสือลามก, Example: รัฐบาลตั้งท่าขึงขังที่จะเอาโทษคนขายหนังสือโป๊, Count unit: เล่ม
หนังสือพิมพ์[N] newspaper, See also: paper, press, Example: ข่าวของเขาขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มาหลายวันแล้ว, Count unit: ฉบับ, Thai definition: สิ่งที่พิมพ์ข่าวและความเห็นเป็นต้นเสนอประชาชน ตามปกติออกเป็นรายวัน
หนังสือสัญญา[N] contract, See also: agreement, Syn. ข้อสัญญา, ข้อผูกพัน, สัญญา, ข้อตกลง, Example: การกู้ยืมเงินทุกกรณีจะต้องมีหนังสือสัญญากู้เงินพร้อมระบุหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วย, Count unit: ฉบับ, Thai definition: สัญญาหลักฐานการตกลงร่วมกันทำนิติกรรม ที่เป็นลายลักษณ์อักษร, Notes: (กฎหมาย)
หนังสือสำคัญ[N] credentials, See also: papers, document
หนังสือเรียน[N] textbook, See also: coursebook, Syn. ตำรา, ตำรับตำรา, Example: เด็กๆ มักชอบอ่านการ์ตูนมากกว่าหนังสือเรียน, Count unit: เล่ม, Thai definition: เอกสารที่ใช้ในการเรียน
หนังสือเวียน[N] circular notice, See also: circular letter, Syn. จดหมายเวียน, Example: นายมารวยให้สัมภาษณ์ว่าจะส่งหนังสือเวียนไปยังทุกบริษัทเพื่อชักซ้อมความเข้าใจในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือที่มีข้อความเหมือนกัน ส่งไปถึงคนจำนวนมากในคราวเดียวกัน
หนังสือแนะนำ[N] guide book, Syn. คู่มือ, Example: กระทรวงศึกษาธิการควรจัดทำหนังสือคู่มือครูที่ใช้ได้จริง และหนังสือแนะนำในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน, Count unit: เล่ม, ฉบับ, Thai definition: หนังสือที่ชี้แจงแนวทางหรือวิธีให้ทำหรือปฏิบัติ
หนังสือคู่มือ[N] manual, See also: manuscript, Syn. คู่มือ, เอกสารแนะนำ, Example: เขาไปหาซื้อหนังสือคู่มือประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์, Count unit: เล่ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนังสือน. เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทนเสียงหรือคำพูด เช่น อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ, ลายลักษณ์อักษร เช่น ขอให้เขียนเป็นหนังสือไว้ด้วย, จดหมายที่มีไปมา เช่น หนังสือราชการ, เอกสาร, บทประพันธ์
หนังสือข้อความที่พิมพ์หรือเขียนเป็นต้นแล้วรวมเป็นเล่ม.
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดน. หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง.
หนังสือชี้ชวนน. เอกสารใด ๆ ที่ออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาชี้ชวนให้บุคคลอื่นจองซื้อหรือซื้อหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีผู้ออกหรือเสนอขาย.
หนังสือพิมพ์น. สิ่งพิมพ์ข่าวและความเห็นเป็นต้นเสนอประชาชน ตามปรกติออกเป็นรายวัน.
หนังสือรับรองการทำประโยชน์น. หนังสือแสดงการรับรองของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ว่าผู้ครอบครองที่ดินได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้ว, น.ส. ๓ ก็เรียก.
หนังสือราชการน. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หนังสือที่หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐาน และเอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ.
หนังสือสุทธิน. หนังสือที่พระอุปัชฌาย์ออกให้พระภิกษุหรือสามเณรเพื่อรับรองสถานภาพความเป็นภิกษุหรือสามเณร.
หนังสือเดินทางน. หนังสือสำคัญประจำตัวซึ่งทางราชการของประเทศหนึ่ง ออกให้แก่พลเมืองของประเทศนั้น เพื่อเป็นหลักฐานในการเดินทางไปต่างประเทศ.
หนังสือเวียนน. หนังสือราชการที่มีข้อความเหมือนกัน ส่งไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง, ภาษาปากใช้ว่า จดหมายเวียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
noteหนังสือ, บันทึก, ตั๋ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
writingหนังสือ, ลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Book of Hoursหนังสือกำหนดเทศกาล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trust deedหนังสือก่อตั้งทรัสต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of licenceหนังสือขยายเวลาชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gazetteหนังสือข่าวสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
binderหนังสือคุ้มครองชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manual; handbookหนังสือคู่มือ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
handbook; manualหนังสือคู่มือ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
back-bondหนังสือค้ำประกัน (เพื่อประโยชน์แก่ผู้ค้ำประกันหรือนายประกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subject reference booksหนังสืออ้างอิงเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
General reference booksหนังสืออ้างอิงทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference bookหนังสืออ้างอิง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Rare bookหนังสือหายาก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annalหนังสือรายปี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annualหนังสือรายปี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Atlasหนังสือแผนที่ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Banned bookหนังสือต้องห้าม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Travel guideหนังสือนำเที่ยว [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yale is for overachieving bookwormsเยล เป็นที่สำหรับพวกหนอนหนังสือเคร่งครัด New Haven Can Wait (2008)
She's throwing a book at my head. Yeah,เธอเขวี้ยงหนังสือใส่หัวฉันไง New Haven Can Wait (2008)
But while you're on "Page Six"แต่ ในขณะที่เธอ อยู่ใน หน้าหนังสือ Chuck in Real Life (2008)
I hope your book is captivating.หวังว่าหนังสือนั่นคงสนุกนะ Chuck in Real Life (2008)
I was just dropping off some books.ฉันแค่เอาหนังสือมาให้นะ Chuck in Real Life (2008)
Ariel foxman and honor brodie from "in style."แอเรล ฟอคแมน และฮอเนอร์ โบรดี้ จากหนังสืออินสไตล์จ้ะ Chuck in Real Life (2008)
National magazine?ลงหนังสือหรอ? Chuck in Real Life (2008)
In front of a national magazine.ต่อหน้าหนังสือ national Chuck in Real Life (2008)
Your dad asked me to bring over all my stuff on homeschooling.พ่อของเธอขอร้องฉันให้มาที่นี่เพื่อจัดการเรื่องการเรียนหนังสือที่บ้าน Pret-a-Poor-J (2008)
As long as she has her harry potter book-ตราบใดที่เธอมีหนังสือแฮรี่พอตเตอร์์มาด้วย There Might be Blood (2008)
Instead of reading it in the papers tomorrow.แทนที่จะอ่านจากหนังสือพิมพ์วันพรุ่งนี้ There Might be Blood (2008)
I wrote the book on distracted, self-centered mothers.ฉันเขียนในหนังสือ การเป็นศูนย์กลางของแม่ There Might be Blood (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนังสือ[n.] (nangseū) EN: book ; textbook   FR: livre [m] ; bouquin [m] (fam.) ; ouvrage [m] ; manuel scolaire [m] ; livre scolaire [m]
หนังสือ[n.] (nangseū) EN: letter ; document   FR: lettre [f] ; document [m]
หนังสือการ์ตูน[n. exp.] (nangseū kātūn) FR: illustré [m] ; bande dessinée [f] ; bédé [f] (fam.)
หนังสือข้อตกลง[n. exp.] (nangseū khøtoklong) EN: letter of agreement   
หนังสือค้ำประกันธนาคาร[n. exp.] (nangseū khamprakan thanākhān) EN: bank guarantee   
หนังสือคุ้มกัน[n. exp.] (nangseū khumkan) EN: pass ; safe-conduct   FR: laissez-passer [m] ; sauf-conduit [m]
หนังสือคู่มือ[n.] (nangseū khūmeū) EN: manual ; handbook ; user's guide ; manuscript   FR: manuel [m] ; guide [m]
หนังสือชี้ชวน[n. exp.] (nangseū chī chūan) EN: prospectus   FR: prospectus
หนังสือตราสาร[n. exp.] (nangseū trāsān) EN: instrument   
หนังสือตอบ[n. exp.] (nangseū tøp) EN: letter in reply ; written answer   

English-Thai: Longdo Dictionary
phrase book(n) หนังสือรวมวลี
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
get(vt) ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้
bookstore(n) ร้านหนังสือ
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก
phrase bookหนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ
genesis(n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), S. The First Book of Moses R. The Old Testament
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th
Memorandum of Association(n) หนังสือบริคณห์สนธิ
MOA(abb) หนังสือบริคณห์สนธิ ย่อมาจาก Memorandum of Association

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
almanac[N] หนังสือที่บันทึกข้อมูลสถิติ, Syn. statistical almanac, record, register of the year
Americana[N] หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน, Syn. American history, American materials
annual[N] หนังสือประจำปี, Syn. yearbook, yearly report book
atlas[N] หนังสือแผนที่, See also: สมุดแผนที่, Syn. book of maps
back number[N] หนังสือพิมพ์/นิตยสารที่เคยตีพิมพแล้วแต่ยังมีค่าอยู่, See also: สำเนาหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารฉบับที่ออกไปแล้ว, Syn. back issue
best-seller[N] หนังสือหรือสิ่งที่ขายดี
book[N] หนังสือ
booklet[N] หนังสือเล่มเล็ก, Syn. pamphlet
broadsheet[N] หนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่
certificate[N] หนังสือรับรอง, Syn. credential

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน
agenda(อะเจน' ดะ) n., (pl. -das, -da) ระเบียบวาระการประชุม, หนังสือบันทึกเรื่องราว, พหูพจน์ของ agendum, Syn. schedule, programme, timetable)
ambry(แอม' บรีป n. ตู้ใส่อาหาร, ตู้เสื้อผ้า, ตู้ใส่ภาชนะ, หนังสือ, เครื่องแต่งตัวและอื่น ๆ ของโบสถ์
americana(อะเมริแคน' นะ) n. หนังสือหรือแผนที่ที่เกี่ยวกับอเมริกา, สิ่งสะสมดังกล่าว
amos(เอ' มอส) n. ผู้เผยแพร่ศาสนา, บทหนังสือในพระคัมภีร์ (a minor Prophet)
annalist(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annals(แอน' นัลซฺ) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annual(แอน' นวล) adj. ประจำปี, ทุกปี, เกี่ยวกับปี, เกิดขึ้นระหว่างปี, มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว. -n. พืชที่มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว, หนังสือหรือรายได้ประจำปี. -annually adv., Syn. yearlong, yearly

English-Thai: Nontri Dictionary
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี,หนังสือประจำปี
annual(n) หนังสือประจำปี,หนังสือรายปี
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ,พนักงานเก็บหนังสือ
bibliophile(n) ผู้สะสมหนังสือ
bibliopole(n) คนขายหนังสือ
bibliotheca(n) ห้องสมุด,รายชื่อหนังสือ
bimonthly(n) หนังสือพิมพ์ออกทุกๆสองเดือน
BLACK AND black and white(n) ข้อเขียน,สิ่งพิมพ์,ตัวหนังสือ
book(n) หนังสือ,ตำรา,สมุด,คัมภีร์
bookcase(n) ตู้หนังสือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n} (n ) หนังสือรับรองการรับรอง
See also: S. การยินยอม, A. ไม่ยอมรับ, R. เห้นด้วย
act (n ) หนังสือสัญญา (รัฐศาสตร์)
book (n ) หนังสือ
consent letter (n law ) หนังสือแสดงความยินยอม
Deed of Guarantee (n) หนังสือค้ำประกัน
Graded Readersหนังสืออ่านนอกเวลา
i owe you (n) หนังสือรับสภาพหนี้
See also: S. IOU,
iou (n) หนังสือยอมรับสภาพหนี้
letter of administration (n) หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล
letter of orderหนังสือสั่งการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
五書[ごしょ, gosho] (n) หนังสือเบญจบรรณ เป็นหนังสือห้าเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(ภาคพันธสัญญาเก่า) ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือปฐมกาล หนังสืออพยพ หนังสือเลวีนิติ หนังสือกันดารวิถี และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ, See also: R. Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy
創世記[そうせいき, souseiki] (n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า)
新聞[しんぶん, shinbun] (n) หนังสือพิมพ์
漫画[まんが, manga] (n) หนังสือการ์ตูน
申命記[しんめいき, shinmeiki] (n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), See also: R. The Old Testament
稟議書[りんぎしょ, ringisho] (n) หนังสือเวียนเพื่อขอการรับรอง
通知書[ツウチショ, tsuuchisho] (n) หนังสือแจ้งให้ทราบ
釈義[しゃくぎ, shakugi] หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ, See also: S. 訢詁,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
訢詁[くアぢ, ku a ji] (n) หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ในศาสนาต่างๆ (exegesis) , See also: S. 釈義,
book[ฮิรากะนะ, ] (n) หนังสือ
手記[しゅき, shuki] หนังสือบริคณห์สนธิ,โน้ต, หมายเหตุ, จดหมายสั้นๆ
漫画[まんが, manga] (n ) หนังสือการ์ตูนใช้เรียกเฉพาะในรูปแบบของประเทศญี่ปุ่น
[ほん, hon, hon , hon] (n ) หนังสือ
信用状[しんようじょう, shinyoujou] (n ) หนังสือจากธนาคารหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่ง ให้จ่ายเงินในจำนวนที่ระบุไว้แก่บุคคลที่ระบุไว้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มเล็กขนาดฝ่ามือ English: special book
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่แยกเป็นเล่ม ๆ English: separate volume
[ほん, hon] Thai: หนังสือ English: book

German-Thai: Longdo Dictionary
Buch(n) |das, pl. Bücher| หนังสือ
Medium(n) |das, pl. Medien| สื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
gleichzeitig(adj adv) ในขณะเดียวกัน, ในเวลาเดียวกัน เช่น Er kann telefonieren und gleichzeitig auch lesen. เขาสามารถโทรศัพท์ในเวลาเดียวกันก็อ่านหนังสือไปด้วยได้, See also: S. zur gleichen Zeit
Lehrbuch(n) |das, pl. Lehrbücher| หนังสือเรียน
Bücherregal(n) |das, pl. Bücherregale| ชั้นวางหนังสือ
Schreibtisch(n) |der, pl. Schreibtische| โต๊ะเขียนหนังสือ, โต๊ะทำงาน
Kapitel(n) |das, pl. Kapitel| บทในหนังสือ
Prospekt(n) |der, pl. Prospekte| เอกสารหรือหนังสือหรือแผ่นพับแสดงรายละเอียดของโครงการและความคืบหน้า, See also: S. die Broschüre,
leicht verdaulich(adj) ง่ายต่อการเข้าใจ เช่น Das Buch ist leicht verdaulich. หนังสือเล่มนี้ง่ายต่อการเข้าใจ
faulenzen(vi) |faulenzte, hat gefaulenzt| เกียจคร้าน ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆ เช่น Am Wochenende habe ich oft gefaulenzt z.B. im Bett gelesen und ferngesehen. วันเสาร์อาทิตย์ฉันมักอยู่ว่างๆ เฉยๆ ตัวอย่างเช่น โดยการอ่านหนังสือบนเตียงและดูทีวี

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
torah (n) หนังสือเบญจบรรณ หรือหนังสือโทราห์ เป็นชื่อเรียกหนังสือ 5 เล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของหลักข้อเชื่อศาสนายิว
See also: S. Pentateuch, R. The Old Testament

French-Thai: Longdo Dictionary
journal(n) |m, pl. journaux| หนังสือพิมพ์
Image:
leçon(n) la, บทเรียน เช่น étudier une leçon = เรียนหนังสือหนึ่งบท
hebdomadaire(adj) รายสัปดาห์, ที่ออกทุกสัปดาห์ เช่น journal hebdomadaire หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
hebdomadaire(n) |m| หนังสือหรือนิตยสารรายสัปดาห์

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
éxgèse (n) หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ อย่างเช่น พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หนังสือเบญจบรรณ พระคัมภีร์อัลกุรอ่าน พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์พระเวท เป็นต้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top