ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eightieth

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eightieth-, *eightieth*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eightieth(เอ'ทิเอธ) adj., n. ที่ 80,

English-Thai: Nontri Dictionary
eightieth(adj) ที่แปดสิบ
eightieth(n 1 ใน) 80, ส่วนที่แปดสิบ, สมาชิกลำดับที่แปดสิบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
eightieth[เอ'ทิเอธ] (adj) ที่เเปดสิบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eightiethIt was Sir Anthony's eightieth birthday concert and everybody wanted a ticket.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
eightieth

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eightieth
eightieths

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
第八十[dì bā shí, ㄉㄧˋ ㄅㄚ ㄕˊ,   ] eightieth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eightieth \Eight"i*eth\, a. [From {Eighty}.]
   1. The next in order after seventy-ninth.
    [1913 Webster]
 
   2. Consisting of one of eighty equal parts or divisions.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eightieth \Eight"i*eth\, n.
   The quotient of a unit divided by eighty; one of eighty equal
   parts.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eightieth
   adj 1: the ordinal number of eighty in counting order [syn:
       {eightieth}, {80th}]
   n 1: position 80 in a countable series of things

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top