ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sleeper

S L IY1 P ER0   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sleeper-, *sleeper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sleeper[N] คนนอนหลับ
sleeper[N] รถไฟตู้นอน, See also: รถนอน, Syn. sleeping car

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sleeper(สลีพ'เพอะ) n. ผู้นอน,ผู้นอนหลับ,สิ่งที่อยู่นิ่งกับที่,ไม้หมอน,รางรถไฟ,รถตู้นอน,รถนอน,เบาะรองที่นั่งบนเครื่องบิน,สิ่งที่ไม่ได้รับความสนใจในระยะแรก,กางเกงนอนของเด็ก,ลูกค้าที่ถูกประทับตราที่หู

English-Thai: Nontri Dictionary
sleeper(n) รถนอน,คนนอนหลับ,ไม้หมอนรถไฟ,ชุดนอนของเด็ก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sleeper (n) ม้ามืด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a real light sleeper, Childs.Just wait! All right, go! The Thing (1982)
-Sleeper hold. Sleeper hold.- ท่าล็อคคอ ท่าล็อคคอ Stand by Me (1986)
No one gets out of a sleeper hold.ไม่มีใครหลุดจากท่าล็อคคอได้ Stand by Me (1986)
Must be an Al qaeda sleeper.ไม่ได้ Yankee White (2003)
My mom always was a heavy sleeper.แม่ฉันเป็นคนหลับลึก An American Haunting (2005)
i'm a heavy sleeper.เราเป็นคนนอนลึก Aqua (2005)
Altieri, Hutchinson, we have a possible sleeper among the hostages.อาเทียรี่ , ฮัทชินสัน อาจมีคนแฝงตัวในกลุ่มตัวประกัน Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
I would have wonderful bedroom, like in yash chopra's set with rounded bed, and when i'll wakeup in the morning, than before my feet touches to the floor, one servant will bring velvet sleepers into my feetฉันจะมีห้องนอนที่สวยที่สุด เหมือนของ ยาช โชปรา และเตียงกลม และเมื่อฉันตอนขี้นในตอนเช้า ก่อนที่เท้าของฉันจะสัมผัสพื้น Om Shanti Om (2007)
Here's the little shitbagger sleeper cell I was telling you about, remember?แล้วนี่ก็ห้องนอนไอ้ตัววางขี้ ที่เคยเล่าให้ฟังน่ะจำได้มะ Disturbia (2007)
Sleeper's demon.สลีเปอร์ ดีม่อน Mr. Brooks (2007)
The sleeper has awoken!โอ้ว ผู้หลับไหลได้ตื่นขึ้นมาแล้ว Chuck Versus the First Date (2008)
I'm just a blessedly sound sleeper.ผมมันมีบุญเวลานอน Marley & Me (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sleeperAs one grows old, one becomes a light sleeper.
sleeperI'm a light sleeper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้หมอน[N] sleeper, See also: bolster, Thai definition: ท่อนไม้สี่เหลี่ยมสำหรับหนุนหรือรองรับรางรถไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถนอน [n.] (rotnøn) EN: sleeping car ; pullman ; sleeper   FR: wagon-lit [m] ; sleeping [m] (anglic. - vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
SLEEPER    S L IY1 P ER0
SLEEPERS    S L IY1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sleeper    (n) slˈiːpər (s l ii1 p @ r)
sleepers    (n) slˈiːpəz (s l ii1 p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枕木[zhěn mù, ㄓㄣˇ ㄇㄨˋ, ] sleeper (wooden support for railway track), #59,547 [Add to Longdo]
轨枕[guǐ zhěn, ㄍㄨㄟˇ ㄓㄣˇ, / ] sleeper; tie, #117,888 [Add to Longdo]
睡眠者[shuì mián zhě, ㄕㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˊ ㄓㄜˇ, ] sleeper, #156,753 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schläfer {m} | Schläfer {pl}sleeper | sleepers [Add to Longdo]
Sandgrundel {f}; Schläfergrundel {f} [zool.]sleeper goby [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カースリーパー[, ka-suri-pa-] (n) sleeping car (car sleeper) (train) [Add to Longdo]
寝息[ねいき, neiki] (n) sleeper's breathing; (P) [Add to Longdo]
寝台車[しんだいしゃ, shindaisha] (n) sleeping car; sleeper [Add to Longdo]
寝台列車[しんだいれっしゃ, shindairessha] (n) sleeper train [Add to Longdo]
鈍甲[どんこ;ドンコ, donko ; donko] (n) (uk) dark sleeper (species of sleeper goby, Odontobutis obscura) [Add to Longdo]
枕木[まくらぎ, makuragi] (n) sleeper; railroad tie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sleeper \Sleep"er\, n. [Cf. Norw. sleip a sleeper (a timber), as
   adj., slippery, smooth. See {Slape}.]
   Something lying in a reclining posture or position.
   Specifically: 
   [1913 Webster]
   (a) One of the pieces of timber, stone, or iron, on or near
     the level of the ground, for the support of some
     superstructure, to steady framework, to keep in place the
     rails of a railway, etc.; a stringpiece.
     [1913 Webster]
   (b) One of the joists, or roughly shaped timbers, laid
     directly upon the ground, to receive the flooring of the
     ground story. [U.S.]
     [1913 Webster]
   (c) (Naut.) One of the knees which connect the transoms to
     the after timbers on the ship's quarter.
     [1913 Webster]
   (d) (Naut.) The lowest, or bottom, tier of casks.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sleeper \Sleep"er\, n.
   1. One who sleeps; a slumberer; hence, a drone, or lazy
    person.
    [1913 Webster]
 
   2. That which lies dormant, as a law. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. A sleeping car. [Colloq. U.S.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) An animal that hibernates, as the bear.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.)
    (a) A large fresh-water gobioid fish ({Eleotris
      dormatrix}).
    (b) A nurse shark. See under {Nurse}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tetard \Te*tard"\, n. (Zool.)
   A gobioid fish ({Eleotris gyrinus}) of the Southern United
   States; -- called also {sleeper}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sleeper
   n 1: a rester who is sleeping [syn: {sleeper}, {slumberer}]
   2: a spy or saboteur or terrorist planted in an enemy country
     who lives there as a law-abiding citizen until activated by a
     prearranged signal
   3: an unexpected achiever of success; "the winner was a true
     sleeper--no one expected him to get it"
   4: one of the cross braces that support the rails on a railway
     track; "the British call a railroad tie a sleeper" [syn:
     {tie}, {railroad tie}, {crosstie}, {sleeper}]
   5: a passenger car that has berths for sleeping [syn: {sleeping
     car}, {sleeper}, {wagon-lit}]
   6: pajamas with feet; worn by children
   7: a piece of furniture that can be opened up into a bed
   8: tropical fish that resembles a goby and rests quietly on the
     bottom in shallow water [syn: {sleeper}, {sleeper goby}]
   9: an unexpected hit; "that movie was the sleeper of the summer"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top