ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fortieth

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fortieth-, *fortieth*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fortieth(adj) ที่สี่สิบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fortieth(ฟอร์'ทิเอธ) adj., n. ที่สี่สิบ

English-Thai: Nontri Dictionary
fortieth(adj) ที่สี่สิบ
fortieth(n 1 ใน) 40, อันดับที่สี่สิบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fortieth[ฟอร์'ทิเอธ] (adj) ที่สี่สิบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fortiethOur company had the fortieth anniversary of the foundation.
fortiethThe population of Wellington is only about one fortieth that of Tokyo.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
fortieth

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fortieth
fortieths

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
癸卯[guǐ mǎo, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄠˇ,  ] fortieth year J4 of the 60 year cycle, e.g. 1963 or 2023 #62,364 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
癸卯[みずのとう;きぼう, mizunotou ; kibou] (n) (See 干支) fortieth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fortieth \For"ti*eth\, n.
   One of forty equal parts into which one whole is divided; the
   quotient of a unit divided by forty; one next in order after
   the thirty-ninth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fortieth \For"ti*eth\, a. [AS. fe['o]wertigo?a. See {Forty}.]
   1. Following the thirty-ninth, or preceded by thirty-nine
    units, things, or parts.
    [1913 Webster]
 
   2. Constituting one of forty equal parts into which anything
    is divided.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fortieth
   adj 1: the ordinal number of forty in counting order [syn:
       {fortieth}, {40th}]
   n 1: position 40 in a countable series of things

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top