Search result for

interpretieren

(9 entries)
(0.0387 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interpretieren-, *interpretieren*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา interpretieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *interpretieren*)
German-Thai: Longdo Dictionary
interpretieren(vt) |interpretierte, hat interpretiert| ตีความ, แปล, อธิบาย, ถอดความกลอนหรือบทประพันธ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
missdeuten; fehlinterpretieren | missdeutend; fehlinterpretierend | missgedeutet; missdeutet; fehlinterpretiert | missdeutet | missdeuteteto misinterprete | misinterpreting | misinterpreted | misinterprets | misinterpreted [Add to Longdo]
auffassend; interpretierendinterpreting [Add to Longdo]
ausdeuten; auslegen; interpretieren; übersetzento interpret [Add to Longdo]
interpretierento interpret [Add to Longdo]
interpretierend {adv}interpretively [Add to Longdo]
interpretierendinterpretive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  interpretieren [intrpreːtiːrən]
     to interpret
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top