Search result for

พัน

(140 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พัน-, *พัน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
commitment (n ) พันธสัญญา
inland taipan[อินแลด์ ไทพัน] (n ) งูชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียบริเวณแห้งแล้ง ชอบอากาศเย็น ออกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนหรือตอนอากาศเย็น ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงทีั่สุดในโลกด้วยพิษมีปล่อยมาเพียงแค่ 44 มิลลิกรัมต่อครั้ง แต่มีความรุนแรงกว่างูเห่าอินเดียถึง 50 เท่า

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
พันธกิจ[ミッション] (n org ) กิจการหรืองานที่มีภาระรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติให้บรรลุผล

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
พันพรือ ( ) เป็นอะไร

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
พันพรือ[pan-prau] (vt ) อย่างไร
See also: S. how,

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (n phrase ) English for Advertising and Public Relations
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (n ) The World Fellowship of Buddhist Youth

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัน[N] thousand, Syn. หนึ่งพัน, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจเกือบพันนายสลายม็อบพนักงานบริษัท, Thai definition: เรียกจำนวน 10 ร้อย
พัน[V] involve, See also: implicate, Syn. เกี่ยวพัน, เกี่ยวข้อง, พัวพัน, Example: เรื่องอุทยานแห่งชาติสาละวินยังไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือออกก้อย เพราะเรื่องเงินสินบนดันไปพันกับทุกพรรคการเมือง
พัน[V] bind, See also: coil, Syn. ม้วน, วน, Example: นายท้ายพันเชือกไว้รอบหลักที่หัวเรือ, Thai definition: วงรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นสาย หรือสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น, วัดโดยรอบ
พันตา[N] Indra, Syn. พระอินทร์, พันเนตร, Thai definition: ผู้มีตาพันหนึ่งหมายความว่า พระอินทร์
พันตู[V] fight, See also: engaged in combat, Syn. ต่อสู้, สู้รบ, Example: ผมไม่ปรารถนาจะเข้าไปพันตูกับฝ่ายเขาเด็ดขาด, Thai definition: ต่อสู้ในตอนประชิดติดพันกัน, Notes: (ชวา)
พันธะ[N] commitment, See also: strings, obligation, duty, Syn. ข้อผูกมัด, หน้าที่, ภาระ, ภารกิจ, Example: รัฐบาลมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามกรอบของไอเอ็มเอฟ
พันลำ[N] spiral design, Thai definition: ชื่อลายที่พันสิ่งกลมๆ ยาวๆ
พันโท[N] lieutenant colonel, Thai definition: ชื่อยศตำแหน่งนายทหารบก สูงกว่าพันตรี ต่ำกว่าพันเอก
พันจ่า[N] warrant officer, Example: นายทหารชั้นประทวนมีพันจ่า จ่าเอก จ่าโท และจ่าตรี, Thai definition: ชื่อตำแหน่งยศทหารเรือชั้นประทวน
พันทาง[ADJ] hybrid, Example: ล่อเป็นลูกพันทางของม้าและลา, Thai definition: ที่พ่อแม่ต่างพันธุ์กัน, ที่ต่างชนิดอย่างแกมกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พันว. เรียกจำนวน ๑๐ ร้อย.
พันน. ตำแหน่งหัวหน้าทหารสมัยโบราณสูงกว่าหัวปาก, บรรดาศักดิ์ชั้นประทวนตํ่ากว่าหมื่น, ชื่อตำแหน่งหัวหน้านายเวรในกระทรวงมหาดไทยและกลาโหม, ยศทหารชั้นสัญญาบัตรรองจากนายพล.
พันก. วนรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นสายหรือสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น พันคอ พันแผล เถาวัลย์พันกิ่งไม้, ม้วน เช่น พันไหมพรม, รัดโดยรอบ เช่น พันแข้ง, เกี่ยวกันไปมา, เกี่ยวกันยุ่งเหยิง, เช่น ด้ายพันกัน.
พันงูดู หญ้าพันงู.
พันจ่าน. ยศทหารเรือหรือทหารอากาศชั้นประทวนสูงกว่าจ่า เช่น พันจ่าตรี พันจ่าอากาศเอก.
พันจำน. ชื่อไม้ต้นชนิด Vatica odorata (Griff.) Symington ในวงศ์ Dipterocarpaceae ดอกสีเหลืองนวล กลิ่นหอม.
พันซาดน. ต้นซาก. (ดู ซาก ๒).
พันตันน. ต้นมังตาน. (ดู มังตาน).
พันตา, พันเนตรน. พระอินทร์.
พันตูก. ต่อสู้ในตอนประชิดติดพันกัน เช่น โรมรันพันตู รบกันพันตู.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hybridพันทาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bondageพันธนาการ, การติดข้อง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
registered bondพันธบัตรจดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baby bondพันธบัตรที่กำหนดมูลค่าต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redeemable bondพันธบัตรที่ไถ่ถอนคืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
callable bondพันธบัตรที่ไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treasury bondพันธบัตรรัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allyพันธมิตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allyพันธมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obligationพันธะ, ข้อผูกพัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heredityพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genetic engineeringพันธุวิศวกรรม

งานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามต้องการโดยอาศัยการส่งถ่ายดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้น ดังนั้นงานด้านพันธุวิศวกรรมต้องอาศัยหลายขั้นตอนจนกว่าจะได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การสกัดแยกดีเอ็นเอทั้งหมดจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการแสดงออกอยู่แล้วตามธรรมชาติ การแยกเอาเฉพาะดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการออกจากดีเอ็นเอที่แยกได้ดังกล่าวทั้งหมด การเชื่อมต่อดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น) การทำให้ดีเอ็นเอพาหะที่ได้รับการเชื่อมต่อดังกล่าวเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น หรือขั้นตอน transformation นั้นเอง ตัวอย่างผลงานที่เกิดจากงานด้านพันธุวิศวกรรมคือ การทำให้เซลล์แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำอินซูลินที่ได้มารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถทดแทนการผลิตอินซูลินแบบเดิมที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะ ซึ่งยุ่งยากและมีราคาแพง

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย และชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์. "การประยุกต์ใช้ความรู้หลังการค้นพบดีเอ็นเอ" ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 39-59. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Geneticsพันธุศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hybridizationพันธุ์ผสม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant genetic engineeringพันธุวิศวกรรมพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal genetic engineeringพันธุวิศวกรรมสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quantitative geneticพันธุศาสตร์ปริมาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Billion cubic feetพันล้านลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Chemical bondsพันธะเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant varietiesพันธุ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Major.- ผู้พัน Jack Reacher: Never Go Back (2016)
My last chance at making a connectionโอกาสสุดท้ายของฉันที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ New Haven Can Wait (2008)
That, uh, that thousand yard squint--can I steal that? Well, thank you.นั้นมีการสอดส่องเป็นพันหลา ถ้านายจะสามารถเล็ดรอดไปได้ ก็เยี่ยม,ขอบคุณ New Haven Can Wait (2008)
You have six hours to get a thousand signaturesคุณมีเวลา 6 ชั่วโมงที่จะได้ หนึ่งพันลายเซ็นนะ Chuck in Real Life (2008)
The 15 year old and the billionaire?เด็กอายุ15แต่เป็นเศรษฐีพันล้าน Chuck in Real Life (2008)
Bet's off.ยกเลิกการเดิมพัน Chuck in Real Life (2008)
It was all a little bet we madeมันเป็นแค่การเดิมพันระหว่างเราสองคน Chuck in Real Life (2008)
You made your bet. Now you have to lie in it.นายลงเดิมพันไปแล้วนิ ตอนนี้ต้องตกเปนหมากแล้วละ Chuck in Real Life (2008)
Ray, I've told you a thousand times. It just happened.เรย์, ฉันต้องบอกคุณกี่พันครั้ง มันกำลังจะเกิดขึ้น Odyssey (2008)
We lay low, find out what we can about Lex.เราเดิมพันไว้ต่ำ ออกไปค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่เราทำได้เกี่ยวกับเล็กซ์ Odyssey (2008)
You're taking pictures of a guy Who's having an affair with his own sister.คุณเอารูปของคนที่มีสัมพันธุ์กับน้องสาวของเขา Not Cancer (2008)
They're the ones you hook up with.พวกเขาเป็นคน คุณมีเพศสัมพันธ์ Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พัน[num.] (phan) EN: thousand ; 1000   FR: mille ; 1000
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up   FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
พัน[n.] (phan) EN: field officer   
พันจ่า[n.] (phanjā) EN: warrant officer   
พันตรี[n.] (phan-trī) FR: commandant [m]
พันทิพย์พลาซ่า[TM] (Phanthip Phlāsā) EN: Pantip Plaza   FR: Pantip Plaza
พันธ-[pref. (n.)] (phantha-) EN: bond ; ties   
พันธกรรม[n.] (phanthakam) EN: legal liability   
พันธกิจ [n.] (phanthakit) EN: obligation ; mission   
พันธกิจแบบกว้าง[n. exp.] (phanthakit baēp kwāng) EN: broad mission   

English-Thai: Longdo Dictionary
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
biotec(org) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

genetically(adv) ด้วยกลไกทางพันธุกรรม เช่น scientific and consumer concerns about genetically engineered and modified foods
GMO(n) สิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงด้วยการตัดต่อทางพันธุกรรม ย่อมาจาก genetically modified organism
transgenic(adj jargon) ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรม โดยเฉพาะการตัดต่อสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ เช่น ยีนเรืองแสงของแมงกระพรุนมาใส่ในหนูให้หนูเรืองแสง เป็นต้น
two-timer(n) 1. คนที่นอกใจแฟนแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น, 2. คนที่พูดอย่างทำอย่าง, S. betrayer
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
band[N] พันธะ, See also: ข้อผูกพัน, ข้อผูกมัด, Syn. bond
bandage[VT] พันแผล, Syn. swathe, bind
bearer bond[N] พันธบัตรที่จ่ายให้ผู้ถือมาเท่านั้น
billion[ADJ] พันล้าน
bn[ABBR] พันล้าน
bond[N] ข้อผูกมัด, See also: พันธนาการ, Syn. obligation
bonds[N] ตั๋วเงินคลัง, See also: พันธบัตร, ใบหุ้นกู้
breed[N] พันธุ์, Syn. species
bandage up[PHRV] พัน (แผล)
clout[VT] พันผ้า, Syn. bandage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
aafabbr. Allied Air Forces. (กองทัพอากาศพันธมิตร) Army Air Forces กองบินทหารบก
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
acrylic(อะคริส' ลิค) adj. เกี่ยวกับ acrylic acid และอนุพันธ์ของมัน
actinic ray physics.รังสีคลื่นสั้น, รังสีพันสีม่วง (which produces photochemical effects)
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
affenpinscher(แอฟ' เฟนพิน' เซอะ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนาดเล็ก (monkey pinscher)
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt.,vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch,associate

English-Thai: Nontri Dictionary
affiliate(vt) ติดต่อ,ผูกพัน,เข้าร่วม,เกี่ยวข้อง
affiliation(n) การติดต่อ,การเข้าร่วม,การผูกพัน,การเกี่ยวเนื่อง
affined(adj) ที่เกี่ยวข้องกัน,ที่เกี่ยวดองกัน,ที่ผูกพันกัน
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
afoul(adv) ปะทะ,เกย,บาดหมางกัน,พัวพัน
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
allied(adj) เป็นพันธมิตรกัน,เกี่ยวพันกัน,เกี่ยวดองกัน
ally(n) พันธมิตร,พรรคพวก,พวกพ้อง
ally(vt) ผูกพัน,เกี่ยวเนื่องกัน,เกี่ยวดอง
amber(n) สีเหลืองอำพัน,สีน้ำตาลเหลือง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
four-leaf clover (n ) พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งซึ่งแตกต่างจากใบโครเวอร์โดยปกติที่มีสามแฉก โดยชนิดนี้จะมีใบสี่แฉก ซึ่งเชื่อกันว่ามันจะนำโชคดีมาให้แก่ผู้ที่หามันพบเพราะความบังเอิญ
See also: R. clover
gigaพันล้าน,10^9
paddy seedsพันธุ์ข้าวปลูก
Police Colonel (n ) พันตำรวจเอก, พ.ต.อ.
See also: S. POL.COL.,
thousandce[เธา'เซินซฺ] (adv ) พันครั้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
遺伝[いでん, iden] (n) พันธุกรรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
市民民主化同盟[しみんみんしゅかどうめい, shiminminshukadoumei] (n ) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (People's Alliance for Democracy , See also: S. PAD,
市民民主化同盟[しみんみんしゅかどうめい, shiminminshukadoumei] (n ) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (People's Alliance for Democracy) , See also: S. PAD,
同盟[どうめい, doumei] (n ) พันธมิตร
[せん, sen, sen , sen] (n ) พัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
巻く[まく, maku] Thai: พัน English: to wind
連立[れんりつ, renritsu] Thai: พันธมิตร

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
Februar(n) |der| เดือนกุมภาพันธ์
Kilometer(n) |der| กิโลเมตร, หนึ่งพันเมตร
Milliarde(n) |die, pl. Milliarden| พันล้าน
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
fest(adj adv) แน่น, แข็งแกร่ง เช่น eine feste Beziehung ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น, ein Knoten fest verbinden ผูกปมให้แน่นหนา , See also: A. locker
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, See also: S. verlangen
jammern(vt) |jammerte, hat gejammert| บ่นครวญคราง, รำพึงรำพัน
jammern über etw.บ่นรำพันเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

French-Thai: Longdo Dictionary
amour(n) |m| l'amour = ความรัก ex: faire l'amour = มีความสัมพันธ์ทางเพศ
Image:
un milliard(numéro) หนึ่งพันล้าน, 100000000
cent mille(numéro) หนึ่งแสน, 100000, ร้อยพัน
dix mille(numéro) หนึ่งหมื่น, 10000, สิบพัน
mille(numéro) หนึ่งพัน, 1000
monogamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง, See also: A. la polygamie,
polygame(adj) ที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. monogame,
monogame(adj) ที่เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. polygame,
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), See also: A. la monogamie,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top