Search result for

ร่วมมือ

(57 entries)
(0.0476 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร่วมมือ-, *ร่วมมือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมมือ[V] cooperate, See also: collaborate, work together, combine, coordinate, pull together, Ant. ขัดขวาง, Example: ภาวะดังกล่าวทำให้ร่วมมือกันได้ยาก, Thai definition: พร้อมใจช่วยกัน
ร่วมมือร่วมใจ[V] help, See also: take part, participate, Syn. ร่วมแรงร่วมใจ, Example: หากสมาชิกในครอบครัวร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะหายไปในที่สุด, Thai definition: มีส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่วมมือก. พร้อมใจช่วยกัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Co-Operationร่วมมือกันปฏิบัติงาน [การแพทย์]
Cordationร่วมมือสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Engenders goodwill in the community,ก่อให้เกิดผลดีกับความร่วมมือที่จะตามมา Chuck in Real Life (2008)
How many asses does your corporate policy allow you to grab?กี่ก้นกันแน่ที่นโยบายความร่วมมือของคุณอนุญาตให้จับน่ะ Dying Changes Everything (2008)
You know how it is. Collaborative.คุณก็รู้ว่ามันเป็นยังไง เราร่วมมือกัน Dying Changes Everything (2008)
But when you decide to join us, my apprentice will contact me.หากฝ่าบาทมีประสงค์จะร่วมมือกับข้าฯเมื่อใด รับสั่งมากับคนของข้าฯได้เลย Ambush (2008)
I know if we work together we will stay alive, and someone will find us.ข้าเชื่อว่าถ้าเราร่วมมือกัน เราจะต้องรอด จะต้องมีใครมาช่วยเรา Rising Malevolence (2008)
We'll take her togetherเราจะร่วมมือกันต่อสู้ Cloak of Darkness (2008)
He has made an ally of Morgana.เขาร่วมมือกับมอร์กาน่า To Kill the King (2008)
You should join me.เจ้าควรร่วมมือกับข้า Le Morte d'Arthur (2008)
You think I would join forces with such a selfish and cruel magic?เจ้าคิดว่าข้าควรร่วมมือเวทย์มนต์ที่โหดเหี้ยมและเห็นแก่ตัวนี้หรือ? Le Morte d'Arthur (2008)
To make sure that the 3-d stuff that's incorporatedจะช่วยให้ของ 3 มิติ ที่ไม่ร่วมมือ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
When our troops stationed at the border reach the capital, they will join the Council troops and begin a full offensive.เมื่อกองทหารของเราแผ่ขยายไปทั่วเมืองหลวง พวกเขาจะร่วมมือกันกับทหารชองสภา แลเริ่มโจมตีเต็มรูปแบบ The Kingdom of the Winds (2008)
But, just like our people are trying to come here to Jolbon, there will be chieftains willing to join our cause.แต่,ถ้าหากประชาชมยังพยายามที่จะมาโชบล นั่นจะทำให้หัวหน้าเผ่ามาร่วมมือกับเรา The Kingdom of the Winds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่วมมือ[v.] (ruammeū) EN: cooperate ; collaborate ; work together ; combine ; coordinate ; pull together ; make common cause ; form a united front   FR: collaborer ; coopérer
ร่วมมือกัน[v. exp.] (ruammeū kan) EN: cooperate   
ร่วมมือกับ[X] (ruammeū kap) FR: en collaboration avec
ร่วมมือร่วมใจ[v. exp.] (ruammeū ruamjai) EN: help ; take part ; participate   

English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
XEROX(n name uniq ) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrange with[PHRV] ร่วมมือเพื่อจัดการเรื่อง
associate with[PHRV] ร่วมมือกับ, See also: ร่วมงานกับ, ร่วมกับ, Syn. assort with
collaborate[VI] ร่วมมือ, See also: ทำงานร่วมกัน, Syn. collude, team up, work together
connive[VI] ร่วมมือกัน (อย่างลับๆ)
cooperate[VI] ร่วมมือ, See also: ทำงานร่วมกัน, Syn. combine, join, team up
collaborate with[PHRV] ทำงานร่วมกับ, See also: ร่วมมือกับ
cooperate on[PHRV] ร่วมมือกับ, Syn. cooperate with
cooperate with[PHRV] ร่วมมือกับ, Syn. cooperate on
join hands with[PHRV] ร่วมมือกับ
league with[PHRV] รวมตัวกับ (คำเก่า), See also: ร่วมมือกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessary(แอคเซส' ซารี) n.,adj.การสมคบ, ผู้สมคบ, ผู้ร่วมมือ, สิ่งประกอบ, ซึ่งสมคบ, ซึ่งประกอบด้วย, Syn. accessory)
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
bonnet(บอน'นิท) {bonnetted,bonnetting,bonnets} n. หมวกสตรีรูปฝาชีมักมีริบบิ้นผูกใต้คาง,หมวกเด็ก,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบปล่องไฟ,หน้าม้าในวงพนัน,ผู้ร่วมมือ vt. ใส่หมวก,ใส่ฝาครอบ,สมคบหลอกลวง, Syn. hat
co-operate(โคออพ'พะเรท) vi. ร่วมมือ, See also: cooperator n. ดูcooperate co-operator n. ดูcooperate, Syn. assist,help,plot
co-operation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert,unity
co-operative(โคออพ'เพอเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมมือ สหกรณ์,บ้านอพาร์ทเมนท์ที่ผู้อยู่แต่ละอพาร์ทเมนท์เป็นเจ้าของ,ห้องในอพาร์ทเมนท์, See also: cooperativeness n. ดูcooperative co-operativeness n. ดูcooperative, Syn. concerted
coadjutantadj. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน n. ผู้ช่วย,ผู้ร่วมมือ
coalition(โคอะลิช'เชิน) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,สัมพันธมิตร,รัฐบาลผสม,การประสานกัน., See also: coalitionist,coalitoiner n., Syn. alliance
collaborate(คะแลบ'บะเรท) {collaborated,collaborating,collaborates} vi. ทำงานร่วมกับผู้อื่น,ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้,ร่วมคิด, See also: collaborator n. ดูcollaborate
collaboration(คะแลบบะเร'เชิน) n. การร่วมมือกัน,การสมรู้ร่วมคิด,ผลิตผลของการร่วมมือกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
coadjutor(n) ผู้ร่วมงาน,ผู้ร่วมมือ,ผู้ช่วย,รอง
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร
collaborate(vi) ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้ร่วมคิด
collaborator(n) ผู้ร่วมมือ,ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้ประสานงาน
concert(n) การแสดงดนตรี,มโหรี,สังคีต,คอนเสิร์ต,การเห็นพ้องต้องกัน,ความร่วมมือ
confederacy(n) การร่วมมือกัน,ความร่วมใจกัน,สัญญาร่วม
confederate(adj) ร่วมมือกัน,ร่วมใจกัน,ช่วยกัน,รวมกลุ่มกัน
confederate(vi) ร่วมมือกัน,ร่วมใจกัน,ช่วยกัน,รวมกลุ่ม
confederation(n) การร่วมมือกัน,สหภาพ,สมาพันธ์,สันนิบาต,พันธมิตร
cooperate(vi) ร่วมมือกัน,จับมือกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
組む[くむ, kumu] Thai: ร่วมมือ
助け合う[たすけあう, tasukeau] Thai: ร่วมมือกัน English: to cooperate

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
Zusammenarbeit(n) |die, pl. Zusammenarbeiten| การทำงานร่วมกัน, ความร่วมมือ เช่น Die Deutsch-Indische Zusammenarbeit engagiert sich in der Entwicklungszusammenarbeit und der Völkerverständigung.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top