Search result for

frontier

(76 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frontier-, *frontier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frontier[N] ชายแดน, See also: พรมแดน, เขตแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, Syn. border, borderline, boundary
frontier[N] ขอบเขตของความรู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frontier(ฟรันเทียร์') n.,adj. ชายแดน,พรมแดน,แนวใหม่, Syn. boundary

English-Thai: Nontri Dictionary
frontier(n) พรมแดน,ชายแดน,เขตแดน,ขอบเขต
frontiersman(n) คนที่อยู่ตามชายแดน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frontierแนวพรมแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
frontierเขตแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frontier point; boundary pointจุดขอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frontier and pioneer lifeชีวิตนักบุกเบิก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
frontier post (n ) ที่ทำการพรมแดน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A new frontier of psychic warfare. That was Stalin's dream.แนวคิดในการทำสงครามพลังจิต นั่นคือความฝันของ สตาลิน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
In a common struggle that has brought about our emancipation and pushed back the frontier of racism the millions of our people say thank you and thank you again.ในความพยายามดิ้นรน.. ที่ทำให้ได้มาซึ่งการปลดแอก.. และการลดน้อยถอยลง.. Invictus (2009)
The New Frontiersman.The New Frontiersman. Watchmen (2009)
SPACE, THE FINAL FRONTIERอวกาศ พรมแดนด่านสุดท้าย Star Trek (2009)
Two years on the frontier.สองปีบนชายแดน Centurion (2010)
While we lose brave men to foot rot and frostbite, the Pict king Gorlacon sends his war parties to raid along the frontier at will.ที่ซึ่งเราสูญเสียผู้กล้ามากมายให้กับโรคเท้าเปื่อยและน้ำแข็งกัด การ์โลคอน กษัตริย์ของพวกพิ๊ค ส่งทัพหน้าออกมาสู้ตาย Centurion (2010)
Second in Command. Inch-tuth-il frontier garrison.รองนายพล กองพัน แกริสัน Centurion (2010)
It must be the Western Frontier Post at Mentieth.อาจจะเป็น Western Frontier Post ที่ เมนทีส Centurion (2010)
- We should be at the frontier by now.-เดี๋ยวเราก็ไปถึงป้อมแล้ว - ไม่หรอก Centurion (2010)
A digital frontier.พรมแดนโลกดิจิตอล TRON: Legacy (2010)
"a digital frontier to reshape the human condition. ""พรมแดนดิจิตอล สร้างสภาพแวดล้อมใหม่ให้มนุษย์" TRON: Legacy (2010)
"A digital frontier to reshape the human condition. ""พรมแดนดิจิตอล จะสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ให้มนุษย์" TRON: Legacy (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frontierMany families went to make a new life on the frontier.
frontierMany families went west to make a new life on the frontier.
frontierThe soldiers headed for the frontier with caution.
frontierThe soldiers proceeded to the frontier with caution.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตชด.[N] frontier policeman, Syn. ตำรวจตระเวณชายแดน
เขตแดน[N] border, See also: frontier, boundary, Syn. พรมแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวชายแดน, อาณาเขต, Example: เส้นแบ่งแขตแดนระหว่างไทย-ลาวคือแม่น้ำโขง, Count unit: เขต, Thai definition: พื้นที่ในขอบเขตที่กำหนด
พรมแดน[N] frontier, See also: border, boundary line, Syn. เขตแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, แนวเขต, Example: ทิวเขาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่าเรียกนามว่าทิวเขาแดนลาว, Thai definition: ขีดขั้นเขตแดน, แดนต่อแดน, Notes: (เขมร)
ประโคน[N] boundary-post, See also: frontier-post, Count unit: ต้น, Thai definition: เสาใหญ่ที่ปักหมายเขตแดน
ชายแดน[N] frontier, See also: border, boundary, Example: ชาวสตูลเข้าไปทำงานในมาเลเซียเพราะชายแดนติดต่อกัน การเดินทางไปมาสะดวก, Thai definition: บริเวณเขตแดน หรือพื้นที่ที่อยู่สุดเขตแดนของประเทศ ซึ่งอาจจะมีพรมแดนติดกับประเทศอื่น
เขตพรมแดน[N] borderland, See also: frontier, Syn. เขตแดน, อาณาเขต, Example: ถึงแม้จะมีการแบ่งเขตพรมแดนตามกฎหมาย แต่ทั้งสองประเทศก็ยังคงมีข้อพิพาทกันเนืองๆ, Thai definition: พื้นที่ที่กำหนดขีดคั่นไว้, เส้นแบ่งพื้นที่ระหว่าง 2 ประเทศ
เมืองด่าน[N] frontier, See also: border town, Syn. เมืองหน้าด่าน, เมืองชายแดน, Example: ลพบุรีเดิมมีฐานะเป็นเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาชื่อเมืองอินทร์บุรี โดยเป็นเมืองด่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
ชายแดน[n.] (chāidaēn) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland   FR: frontière [f]
ด่าน[n.] (dān) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost   FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]
ข้ามแดน[v. exp.] (khām daēn) EN: cross the frontier   FR: passer la frontière ; traverser la frontière
ข้ามเขต[v. exp.] (khām khēt) EN: cross the frontier   
ขโมยข้ามพรมแดน[xp] (khamōi khām phromdaēn) EN: cross the border illegally   FR: franchir la frontière illégalement
ข้ามถิ่น[v. exp.] (khām thin) EN: cross the frontier   
เขต[n.] (khēt) EN: border ; frontier ; boundary ; bounds   FR: limite [f] ; frontière [f] ; périmètre [m]
เขตแดน[n.] (khētdaēn) EN: frontier ; border ; boundary   FR: frontière [f]
เขตพรมแดน[n. exp.] (khēt phromdaēn) EN: borderland ; frontier   FR: zone frontalière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRONTIER    F R AH0 N T IH1 R
FRONTIERE    F R AA0 N T Y EH1 R
FRONTIERS    F R AH0 N T IH1 R Z
FRONTIER'S    F R AH0 N T IH1 R Z
FRONTIERES    F R AA0 N T Y EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frontier    (n) (f r uh1 n t i@ r)
frontiers    (n) (f r uh1 n t i@ z)
frontiersman    (n) (f r uh1 n t i@ z m @ n)
frontiersmen    (n) (f r uh1 n t i@ z m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenze {f} (eines Landes) | Grenzen {pl}frontier | frontiers [Add to Longdo]
Grenzgänger {m}frontier commuter [Add to Longdo]
Grenzschutz {m}frontier protection [Add to Longdo]
Grenzschutz {m}; Grenzpolizei {f}frontier police [Add to Longdo]
Grenzstadt {f}frontier town [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
サガフロ[, sagafuro] (n) (abbr) Saga Frontier (game) [Add to Longdo]
ニューフロンティア[, nyu-furonteia] (n) new frontier [Add to Longdo]
フロンティア[, furonteia] (n) frontier; (P) [Add to Longdo]
フロンティアスピリット[, furonteiasupiritto] (n) frontier spirit [Add to Longdo]
フロンティア電子理論[フロンティアでんしりろん, furonteia denshiriron] (n) frontier molecular orbital theory [Add to Longdo]
開拓精神[かいたくせいしん, kaitakuseishin] (n) frontier spirit [Add to Longdo]
国境を固める[こっきょうをかためる, kokkyouwokatameru] (exp,v1) to fortify the frontier [Add to Longdo]
国境を侵す[こっきょうをおかす, kokkyouwookasu] (exp,v5s) to violate the border; to invade the frontier district [Add to Longdo]
新進党[しんしんとう, shinshintou] (n) New Frontier Party (defunct Japanese political party); NFP [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
边塞[biān sài, ㄅㄧㄢ ㄙㄞˋ, / ] frontier fortress [Add to Longdo]
边境[biān jìng, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] frontier; border [Add to Longdo]
边寨[biān zhài, ㄅㄧㄢ ㄓㄞˋ, / ] frontier stockade [Add to Longdo]
边防[biān fáng, ㄅㄧㄢ ㄈㄤˊ, / ] frontier defense [Add to Longdo]
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] frontier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frontier \Fron"tier\, n. [F. fronti[`e]re, LL. frontaria. See
   {Front}.]
   1. That part of a country which fronts or faces another
    country or an unsettled region; the marches; the border,
    confine, or extreme part of a country, bordering on
    another country; the border of the settled and cultivated
    part of a country; as, the frontier of civilization.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fort.) An outwork. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Palisadoes, frontiers, parapets.   --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frontier \Fron"tier\, a.
   1. Lying on the exterior part; bordering; conterminous; as, a
    frontier town.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or relating to a frontier. "Frontier experience." --W.
    Irving.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frontier \Fron"tier\, v. i.
   To constitute or form a frontier; to have a frontier; -- with
   on. [Obs.] --Sir W. Temple.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frontier
   n 1: a wilderness at the edge of a settled area of a country;
      "the individualism of the frontier in Andrew Jackson's day"
   2: an international boundary or the area (often fortified)
     immediately inside the boundary
   3: an undeveloped field of study; a topic inviting research and
     development; "he worked at the frontier of brain science"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top