Search result for

tien

(62 entries)
(0.2244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tien-, *tien*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consentient(คันเซน'เชินทฺ) adj. ซึ่งเห็นพ้อง,ซึ่งเห็นด้วย,
dissentient(ดิเซน'เชินทฺ) adj.,n. (ผู้) ซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกัน,ซึ่งคัดค้าน,แตกแยก, See also: dissentience n. ดูdissentient dissentiency n. ดูdissentient
impatience(อิมเพ'เชินซฺ) n. การขาดความอดทน,ความกระสับกระส่าย,ความใจร้อน, Syn. restiveness,
impatient(อิมเพ'เชินทฺ) adj. ไม่อดทน,ขาดความอดทน,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,กระ-สับกระส่าย., See also: impatiently adv., Syn. restless
inpatient(อิน'เพเชินทฺ) n. คนไข้ใน,คนไข้ที่อยู่และรับการรักษาในโรงพยาบาล
intelligence quotient(IQ,I.Q.) ระดับสติปัญญา
outpatient(เอาทฺ'เพเชินทฺ) n. คนไข้นอก
patience(เพ'เวินซฺ) n. ความอดทน
patient(เพ'เวินท) adj. อดทน n. คนไข้,ลูกค้า
protien catabolismการทำลายโปรตีน

English-Thai: Nontri Dictionary
impatience(n) ความกระวนกระวาย,ความไม่อดทน,ความใจร้อน
impatient(adj) ไม่อดทน,กระวนกระวาย,ใจร้อน,หุนหัน
outpatient(n) คนไข้นอก
patience(n) ความอดทน,ขันติ,ความทรหดอดทน
patient(adj) อดทน,มีขันติ,ทรหดอดทน
patient(n) คนไข้,ผู้ป่วย,คนเจ็บ,ลูกค้า,ลูกความ,เหยื่อ
quotient(n) ผลหาร
sentient(adj) ตื่นเต้น,มีความรู้สึก,เกรียวกราว,อื้อฉาว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mira. Tienes un visitante.ดูนั่น คุณมีคนมาเยี่ยมแน่ะ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Let's see. "I took a computer class at tienda de manzana..."ไหนดูซิ "ผมลงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์..." Environmental Science (2009)
♪ No tiene la culpaNo tiene la culpa The Spanish Teacher (2012)
♪ No tiene la culpaNo tiene la culpa The Spanish Teacher (2012)
A la nanita nana Nanita ella, nanita ella Mi nina tiene suenoแต่ได้โปรด เธอจะตายนะ เงียบนะ เด็กดี Nanny Dearest (2013)
Aquí tienes. Thea.บรรยายไทยโดย ThaiSubtitle เธีย Corto Maltese (2014)
Tien-Tsai.โจวเทียนไช่ Formula 17 (2004)
Tien-TsaiTien-Tsai Formula 17 (2004)
- Tien!- TienFormula 17 (2004)
He's Tien, my buddy from junior high.นี่เทียน เพื่อนสมัยไฮสคูล Formula 17 (2004)
My real name is Chou Tien-Tsai.ผมชื่อ.. โจวเทียนไช่ Formula 17 (2004)
Tien-Tsaiเทียน-ไช่ Formula 17 (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
บันทึกคนไข้[n. exp.] (bantheuk khonkhai) EN: patient's chart   
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
บัตรคนไข้[n. exp.] (bat khonkhai) EN: patient card   
บัตรผู้ป่วย[n. exp.] (bat phūpūay) EN: patient's registration card   FR: carte médicale [f]
บริการซ่อมบำรุง[n. exp.] (børikān sǿmbamrung) EN: maintenance service   FR: service d'entretien [m] ; service de maintenance [m]
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear   FR: endurer ; supporter ; tolérer
ให้สัมภาษณ์[v. exp.] (hai samphāt) EN: give an interview   FR: accorder un entretien ; donner un(e) interview
หาดจอมเทียน[n. prop.] (Hāt Jømthīen) EN: Jomtien Beach   FR: plage de Jomtien [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TIEN    T Y EH1 N
TIEN-FU    T Y EH1 N F UW1
TIENANMEN    T Y EH0 N AH0 N M EH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tientsin    (n) (t i2 e n t s i1 n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Aktien(n) |pl.| หุ้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tienshanlaubsänger {m} [ornith.]Hume's Warbler (Phylloscopus humei) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Tien!(phrase) นี่แน่ะ!
Tiens!ดูสิ (คำอุทาน) เช่น Tiens, voilà le sucre. Je l'ai oublié la dernière fois.

Japanese-English: EDICT Dictionary
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
じりじり[, jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell [Add to Longdo]
せっかち[, sekkachi] (adj-na,n) (from 急き勝ち (haste-prone)) hasty; impatient; (P) [Add to Longdo]
むずむず[, muzumuzu] (vs) (1) (on-mim) to feel itchy; to itch; to feel creepy; (2) to be impatient; to itch (to do something); to be eager [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
もどかしげに[, modokashigeni] (adv) fretfully; impatiently [Add to Longdo]
やきもき[, yakimoki] (adv,n,vs) impatient; worry about [Add to Longdo]
アイキュー[, aikyu-] (n) IQ; intelligence quotient [Add to Longdo]
インパチエンス;インパチェンス[, inpachiensu ; inpachiensu] (n) impatiens (Impatiens sultanii, Impatiens walleriana) [Add to Longdo]
カルテ[, karute] (n) patient's chart (ger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しょう, shou] quotient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  tien /ti/ 
   your

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  tien /tin/
   ten

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top