ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tie up

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tie up-, *tie up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tie up[VT] มัดด้วยเชือก, See also: พัน, ห่อ, มัดให้แน่น
tie up[VI] ผูกเรือ
tie up[VT] ผูกเรือ
tie up[VT] ทำให้มีงานยุ่ง
tie up[VT] ทำให้สำเร็จ
tie up[VI] หยุดชะงัก, See also: หยุดยั้ง, ขัดขวาง
tie up[VT] ทำให้ชะงัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You tie up Palmer over here.Every little piecenimal... The Thing (1982)
Uh, Graham, you think you could find some rope so we could tie up Roughy?เอ่อ, เกรแฮม คุณคิดว่าคุณสามารถหาบางอย่าง เชือกเพื่อให้เราสามารถผูกขึ้น roughy? Dante's Peak (1997)
is tie up loose ends, Sakutaroควรจะทำให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Time to tie up loose endsฉันสัญญาไว้ว่าจะพาเธอไป Crying Out Love in the Center of the World (2004)
He walks "Big Papi" Ortiz to tie up the inning.Ortiz เขาเดินยังกับ "ตาอ้วน" ...เพื่อที่จะให้เสมอในอินนิ่ง. Zathura: A Space Adventure (2005)
It does give me the chance to tie up one mess of loose end.ก็เป็นโอกาสผูกเงื่อนตายให้หมดเรื่องไป Waiting to Exhale (2007)
Good news is you got the place to yourself If you want to tie up gabriel again.เธอจะได้ครองบ้านคนเดียวไง The Dark Defender (2007)
- No, I need to tie up some loose ends.ไม่ ผมต้องจัดการบางสิ่งให้เสร็จสิ้น Selfless (2008)
Needed to tie up family business.จำเป็นต้องสานต่อธุรกิจของครอบครัว Patch Over (2008)
He can't even tie up a boat, for Christ's sake.แม่ง ผูกเรือไว้กับท่ายังไม่เป็นเลย Episode #1.5 (2008)
We need to tie up all of the loose ends.เราต้องจัดการ ตัวปัญหาให้หมด Vantage Point (2008)
And tie up their loved ones, and force them to watchและจับมัด และบังคับให้มอง Wanted (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tie upBefore saying "good bye" to their neighbors, the Smiths had to tie up some loose ends inside the house.
tie upIt is rumored that the firm is going to tie up with an American company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคียน[V] tie up, See also: bind, tie down, truss, Syn. พัน, คาด, ผูก, Ant. แก้, แกะ, Example: กำนันเคียนผ้าขาวม้าผืนใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกล้า[v.] (klāo) EN: wear hair in a bun or coil ; gather hair up ; dress a tuft of hair ; tie up hair in a bun   
ผูกห่อ[v. exp.] (phūk hø) EN: tie up a parcel   
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down   FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuān, ㄕㄨㄢ, ] tie up, #19,249 [Add to Longdo]
[, ㄇㄧˊ, ] tie up, #80,421 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] tie up (laces), #492,889 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, ] tie up, #953,545 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ括る[ひっくくる, hikkukuru] (v5r,vt) to bundle; to tie up [Add to Longdo]
括る[くくる, kukuru] (v5r,vt) (1) to tie up; to tie together; to bind; to bundle; to fasten; (2) (also written as 縊る) (See 首を括る) to hang (oneself); (3) to summarize; to put (it all) together; to consolidate; (4) (See 高を括る) to estimate; to expect; (5) (See 括り染め) to tie-dye; (6) (arch) to detain; to check; to restrain; (P) [Add to Longdo]
結わえる[ゆわえる, yuwaeru] (v1,vt) to bind; to fasten; to tie up [Add to Longdo]
収束[しゅうそく, shuusoku] (n,vs,adj-no) (1) convergence; tie up; (2) reaching resolution; firming up (plans, etc.); coming together; (3) returning to normal [Add to Longdo]
束ねる[たばねる(P);つかねる, tabaneru (P); tsukaneru] (v1,vt) (1) to tie up in a bundle (e.g. straw, hair, bills, letters); to bundle; to sheathe; (2) (たばねる only) to govern; to manage; to control; to administer; (3) (つかねる only) to fold (one's arms); (P) [Add to Longdo]
絡げる;紮げる[からげる, karageru] (v1,vt) (1) to tie up; to bind; (2) to tuck up (clothes, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tie up
   v 1: secure with or as if with ropes; "tie down the prisoners";
      "tie up the old newspapers and bring them to the recycling
      shed" [syn: {tie down}, {tie up}, {bind}, {truss}]
   2: invest so as to make unavailable for other purposes; "All my
     money is tied up in long-term investments"
   3: restrain from moving or operating normally; "Traffic is tied
     up for miles around the bridge where the accident occurred"
   4: secure in or as if in a berth or dock; "tie up the boat"
     [syn: {moor}, {berth}, {tie up}]
   5: finish the last row [syn: {tie up}, {bind off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top