Search result for

铁路

(22 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -铁路-, *铁路*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁路[tiě lù, ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] railroad; railway, #1,969 [Add to Longdo]
京九铁路[Jīng Jiǔ Tiě lù, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] JingJiu (Beijing-Kowloon) railway, #52,423 [Add to Longdo]
京广铁路[Jīng Guǎng tiě lù, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄤˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, 广 / ] JingGuang (Beijing-Guangzhou) railway line, #61,242 [Add to Longdo]
兰新铁路[Lán xīn tiě lù, ㄌㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] Lanzhou-Xinjiang railway, #87,657 [Add to Longdo]
胶济铁路[Jiāo Jì tiě lù, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˋ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] Jiaonan-Jinan railway, #90,838 [Add to Longdo]
广九铁路[Guǎng Jiǔ tiě lù, ㄍㄨㄤˇ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, 广 / ] Guangdong and Kowloon railway, #108,227 [Add to Longdo]
宝成铁路[Bǎo Chéng tiě lù, ㄅㄠˇ ㄔㄥˊ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] Baoji-Chengdu Railway, #114,633 [Add to Longdo]
沪宁铁路[Hù Níng tiě lù, ㄏㄨˋ ㄋㄧㄥˊ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] Shanghai and Nanjing railway, #121,635 [Add to Longdo]
地下铁路[dì xià tiě lù, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] subway [Add to Longdo]
太平洋联合铁路[tài píng yáng lián hé tiě lù, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] Union Pacific railroad [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, they said the king has yet to pay for them.[CN] 铁路结合可航行河流 包括百分之60在三日内可达刚果的碉垒 The Legend of Tarzan (2016)
And trains, at train stations.[CN] 他跟我说啊 要盖铁路 从咱们裕旺村经过 The Village of No Return (2017)
"Engineer on the Western and Atlantic Railroad."[CN] 西方大西洋铁路火车司机 The General (1926)
It's still got strings, and you know it.[CN] -自由铁路公司 Character and Fitness (2017)
I didn't get your name.[CN] 铁路轨道,河,边境。 谢谢。 Hard Target 2 (2016)
That's why I am tearing it down.[CN] 而且铁路会破坏风水 The Village of No Return (2017)
You could cause derailments of trains carrying explosive materials.[CN] 例如,你操纵了某个铁路的控制系统 Zero Days (2016)
Is that live footage?[CN] 根据新闻 在我离开现场后不久 一个在橡树岛铁路庭院旁边的仓库 突发大火 Worth Several Cities (2016)
How does a bankrupt king keep the whole of the Congo working?[CN] 他倾尽所有的财产修筑铁路 几乎阻绝与外界联系 The Legend of Tarzan (2016)
All businesses in these towns remain closed until further notice.[CN] 警方对于联外道路 及铁路交通的出入口 均实施管制 Patriots Day (2016)
Hang on.[CN] Sheldon一直在不同地说时区 Well, Sheldon was going on and on about time zones 铁路时间表什么的 我出去.. and railroad schedules, and I went out... The Positive Negative Reaction (2016)
John.[CN] 但这是他们正在修筑铁路的地方 The Legend of Tarzan (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top