ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

courtier

K AO1 R T IY0 ER0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courtier-, *courtier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courtier[N] ข้าราชการในสำนัก, See also: ข้าราชบริพาร, ผู้จงรักภักดี, มหาดเล็ก
courtier[N] คนขี้ประจบ, Syn. flatterer, toady

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courtier(คอร์ท'เทียร์) n. ข้าราชสำนัก,คนประจบสอพลอ

English-Thai: Nontri Dictionary
courtier(n) มหาดเล็ก,คนประจบสอพลอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's a courtier.อืม.. เธอเป็นนางกำนัล The Mark of Nimueh (2008)
Courtiers seldom go down to the lower town.พวกนางกำนัลส่วนใหญ่จะไม่ไปที่แถบสลัม The Mark of Nimueh (2008)
They won't be looking for two women courtiers.พวกเขาจะไม่มาตาม ผู้หญิงสองคนหรอก The Coming of Arthur: Part Two (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าราชบริพาร[N] courtier, See also: court official, king's servant, Syn. บริวาร, ข้าหลวง, ข้าราชสำนัก, Example: กษัตริย์ในราชวงศ์ถังพระราชทานเลี้ยงแก่ข้าราชบริพารทุกวัน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ถวายตัวเป็นข้าของกษัตริย์หรือเจ้านายอย่างจงรักภักดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อจันทรา[n. exp.] (phīseūa janthrā) EN: Eastern Courtier   
ตัวแทน[n.] (tūathaēn) EN: agent ; representative ; proxy ; deputy ; substitute ; delegate ; agency   FR: agent [m] ; représentant [m] ; courtier [m] ; délégué [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COURTIER    K AO1 R T IY0 ER0
COURTIERS    K AO1 R T IY0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courtier    (n) kˈɔːtɪəʴr (k oo1 t i@ r)
courtiers    (n) kˈɔːtɪəʴz (k oo1 t i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣上[shèng shàng, ㄕㄥˋ ㄕㄤˋ, / ] courtier's or minister's form of address for the current Emperor, #31,169 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höfling {m} | Höflinge {pl}courtier | courtiers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
宮人[みやびと, miyabito] (n) (noble) courtier [Add to Longdo]
権臣[けんしん, kenshin] (n) influential vassal; powerful retainer; powerful courtier [Add to Longdo]
倖臣[こうしん, koushin] (n) favorite courtier; favourite courtier [Add to Longdo]
侍臣[じしん, jishin] (n) courtier; attendant [Add to Longdo]
蹴鞠[けまり;しゅうきく, kemari ; shuukiku] (n) kemari; type of football played by courtiers in ancient Japan [Add to Longdo]
大宮人[おおみやびと, oomiyabito] (n) courtier [Add to Longdo]
朝臣[ちょうしん, choushin] (n) a courtier [Add to Longdo]
廷臣[ていしん, teishin] (n) courtier [Add to Longdo]
殿上人[てんじょうびと, tenjoubito] (n) courtier; court official [Add to Longdo]
佞臣[ねいしん, neishin] (n) crafty courtier; traitor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Courtier \Court"ier\ (k[=o]rt"y[~e]r), n. [From {Court}.]
   1. One who is in attendance at the court of a prince; one who
    has an appointment at court.
    [1913 Webster]
 
       You know I am no courtier, nor versed in state
       affairs.               --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       This courtier got a frigate, and that a company.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. One who courts or solicits favor; one who flatters.
    [1913 Webster]
 
       There was not among all our princes a greater
       courtier of the people than Richard III. --Suckling.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 courtier
   n 1: an attendant at the court of a sovereign

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top