ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

untie

AH0 N T AY1   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untie-, *untie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
untie[VT] แก้มัด, Syn. loosen, unfasten, Ant. fasten
untie[VI] แก้มัด, Syn. unfasten, Ant. tie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
untie(อันไท') vt.,vi. แก้มัด,แก้ออก,ทำให้หลุด,ปล่อย,คลาย,ทำให้อิสระ., Syn. unfasten
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
untie(vt) แก้ออก,คลาย,ปล่อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean our partnership is untied.หมายความว่าเราเลิกผูกหุ้นส่วนแล้วน่ะสิ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Cornelius. Untie me.คอร์นีเลียส แก้มัดฉันที Beneath the Planet of the Apes (1970)
Untie this. He'll pull out the transom.เเก้เชือกออก มันจะดึงท้ายเรือหลุด Jaws (1975)
He's not breathin' ! Go untie the doc.I might just have to put an end to you on general principles, Nauls. The Thing (1982)
I just want to untie you. All right?จะแก้มัดให้ Casualties of War (1989)
- Untie me.- แก้มัดผม Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I'm going to untie you now.ผมจะแก้มัดให้นะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Yeah, that's me. Sanji. Come on and untie me!และเงาของเขาก็ถูกถ่ายไปร่างของมาริโอที่เป็นศพ One Piece: Wan pîsu (1999)
Could you untie your hair, please?เธอลองปล่อยผมให้ดูหน่อยสิ Failan (2001)
You gonna untie me?แก้มัดให้หน่อยได้ไหม? National Treasure (2004)
Be careful. Your left shoe lace is untied.ระวังด้วย เท้าซ้ายนายจะชนกับโต๊ะ Mr. Monk and the Blackout (2004)
The day that boy will untie my belt.อยู่บ้านที่สุขสบาย Shimokita Glory Days (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
untieThe shoelace came untied.
untieThe thongs of whose sandals I am not worthy to untie.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลด[V] untie, See also: unbind, undo, remove, unhitch, Syn. แกะ, เอาออก, แก้, ถอด, Example: ชายหนุ่มปลดเป้สีเขียวคร่ำลงจากหลังอย่างอ่อนล้า
แก้[V] untie, See also: loosen, undo, take off, undo, unpack, unwrap, unfasten, unbind, Syn. ถอด, คลาย, เปลื้อง, Ant. ผูก, รัด, ตรึง, Example: เชือกที่มัดลังหนังสือมาเป็นปมแก้ไม่ออกจึงต้องใช้มีดตัด, Thai definition: ทำให้คลายจากลักษณะที่แน่นที่ติดขัดหรือที่เป็นเงื่อนเป็นปมอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกะ [v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten   FR: retirer ; défaire
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind   FR: défaire ; détacher
แก้ห่อ[v. exp.] (kaē hø) EN: untie a package ; unpack a package   FR: déballer ; dépaqueter ; défaire un paquet
คลาย[v.] (khlāi) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie   FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
เงินกู้โดยไม่มีเงื่อนไข[n. exp.] (ngoenkū dōi mai mī ngeūoenkhai) EN: untied loan   
ปลด[v.] (plot) EN: detach ; untie ; unhitch ; undo ; unbind   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNTIE    AH0 N T AY1
UNTIED    AH0 N T AY1 D
UNTIEDT    AO1 N T IY0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
untie    (v) ˈʌntˈaɪ (uh1 n t ai1)
untied    (v) ˈʌntˈaɪd (uh1 n t ai1 d)
unties    (v) ˈʌntˈaɪz (uh1 n t ai1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untiefe {f} | Untiefen {pl}shoal | shoals [Add to Longdo]
Untier {n}monster; beast [Add to Longdo]
Untier {n}yahoo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンタイドローン[, antaidoro-n] (n) untied loan [Add to Longdo]
解く[ほどく, hodoku] (v5k,vt) (uk) to unfasten; to untie; to unwrap (e.g. parcel); (P) [Add to Longdo]
解く(P);梳く(iK)[とく, toku] (v5k,vt) (1) (解く only) to solve; to answer; (2) (解く only) to untie; (3) (esp. 梳く) to comb; to untangle (hair); (P) [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) to come untied; to come apart; (P) [Add to Longdo]
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s,vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease [Add to Longdo]
解れる[ほつれる, hotsureru] (v1,vi) to come untied; to come apart [Add to Longdo]
空解け[そらどけ, soradoke] (n) coming untied [Add to Longdo]
郡県[ぐんけん, gunken] (n) counties and prefectures [Add to Longdo]
郡部[ぐんぶ, gunbu] (n) rural districts; counties; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
浅瀬[あさせ, asase] Untiefe, Sandbank, -Furt [Add to Longdo]
[せ, se] Untiefe, Stromschnelle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untie \Un*tie"\, v. t. [AS. unt[=y]gan. See 1st {Un-}, and
   {Tie}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. To loosen, as something interlaced or knotted; to
    disengage the parts of; as, to untie a knot.
    [1913 Webster]
 
       Sacharissa's captive fain
       Would untie his iron chain.      --Waller.
    [1913 Webster]
 
       Her snakes untied, sulphurous waters drink. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To free from fastening or from restraint; to let loose; to
    unbind.
    [1913 Webster]
 
       Though you untie the winds, and let them fight
       Against the churches.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All the evils of an untied tongue we put upon the
       accounts of drunkenness.       --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. To resolve; to unfold; to clear.
    [1913 Webster]
 
       They quicken sloth, perplexities untie. --Denham.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untie \Un*tie"\, v. i.
   To become untied or loosed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untie
   v 1: undo the ties of; "They untied the prisoner" [syn: {untie},
      {unbrace}, {unlace}] [ant: {bind}, {tie}]
   2: cause to become loose; "undo the shoelace"; "untie the knot";
     "loosen the necktie" [syn: {untie}, {undo}, {loosen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top