ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ally

AE1 L AY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ally-, *ally*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
spatially(adv) โดยตำแหน่ง, ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้
genetically(adv) ด้วยกลไกทางพันธุกรรม เช่น scientific and consumer concerns about genetically engineered and modified foods

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ally(n) คนหรือประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน, See also: สมาชิกในกลุ่ม, Syn. associate, confederate
ally(vt) จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน (เนื่องจากมีลักษณะที่สัมพันธ์กัน)
ally(vt) ทำให้รวมตัวกัน, See also: ทำให้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเดียวกัน, Syn. unite
ally(vi) รวมตัวกัน, See also: เข้าร่วมเป็นกลุ่มเดียวกัน
ally(vi) สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน, See also: ดองกัน
ally(vt) สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน, See also: ดองกัน
ally(n) อวัยวะที่สัมพันธ์กัน, See also: อวัยวะที่เชื่อมกัน
ally to(phrv) เป็นพันธมิตรกับ
ally with(phrv) เป็นพันธมิตรกับ, See also: เข้าร่วมกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ally(vt, vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน, เข้าข้าง, เป็นพันธมิตร, พันธมิตร, ประเทศพันธมิตร, พรรคพวก, ผู้ช่วย, สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
actually(แอค' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง, Syn. really
animally(แอน' นิมะลี) adj. แห่งทางกาย, แห่งสัตว์ (physically)
axially(แอค'เซียลลี) adj. ไปตามแกน, ในแนวของแกน (in the line of the axis)
bally(แบล'ลี) adj. อย่างยิ่ง, เต็มที่, เหลือเกิน
ballyhoo(แบล'ลีฮู) { ballyhooed, ballyhooing, ballyhoos } n., v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก, การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble
basically(เบ'ซิคเคิลลี) โดยพื้นฐานแล้ว, Syn. at basis
capitally(แคพ'พิทัลลี) adv. ดีมาก, ดีเลิศ
continually(คันทิน'นิวอัลลี) adv. ไม่ขาดสาย, ไม่หยุด, ต่อเนื่อง
dally(แดล'ลี) { dallied, dallying, dallies } vi. หยอกล้อ, เกี้ยวเล่น, ฆ่าเวลา vt.ทำให้หมดเปลืองเวลา, See also: dallier n. ดูdally dallyingly adv. ดูdally, Syn. idle

English-Thai: Nontri Dictionary
ally(n) พันธมิตร, พรรคพวก, พวกพ้อง
ally(vt) ผูกพัน, เกี่ยวเนื่องกัน, เกี่ยวดอง
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ, เป็นเหตุบังเอิญ
actually(adv) ตามจริง
annually(adv) ทุกๆปี
automatically(adv) ด้วยตนเอง, อย่างอัตโนมัติ
botanically(adv) ในทางพฤกษศาสตร์
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ, โดยมีลักษณะเฉพาะ, โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
dally(vt) เล่นสนุก, ล้อเล่น, ฆ่าเวลา, พูดเล่นลิ้น, เกี้ยวเล่นๆ
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น, อย่างกุลีกุจอ, อย่างใจจดใจจ่อ, อย่างแรงกล้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allyพันธมิตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allyพันธมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd better get Ally to bed. You say good night to Mom?เด๋วผมจะพาอัลลีย์เข้านอนแล้ว / กู๊ดไนท์แม่รึยังเอ่ย? American History X (1998)
- # Ally ally ally ooh # - # Ally ally ally ooh #อัลลีย์ อัลลีย์ อัลลีย์ อู้ / อัลลีย์ อัลลีย์ อัลลีย์ อู้ The Notebook (2004)
Make him your ally and you will have your victory.อา มารดาเจ้าอยู่นี่ 300 (2006)
We've been friends since I was a little girl, when you were my father's strongest ally in the Senate.เราเป็นสหายกัน ตั้งแต่ตอนที่ข้ายังเด็กๆ ตอนนั้น ท่านลุงเป็นพันธมิตร ที่แข็งแกร่งของท่านพ่อในสภาสูง Bombad Jedi (2008)
He has made an ally of Morgana.เขาร่วมมือกับมอร์กาน่า To Kill the King (2008)
... thatwearewillingtosellout a democratic ally to a war criminal.ว่าเรากำลังขายพันธมิตรประชาธิปไตยของเรา ให้กับอาชญากรสงคราม 24: Redemption (2008)
You'd rather I be your ally than your enemy, wouldn't you?ฉันดูจะเป็นมิตร มากกว่าศัตรู นายว่าไหม ? Boxed In (2008)
Ishikawa Goemon, ally of the poor!อิชิคาวะ โกเอม่อน ขวัญใจคนจน! Goemon (2009)
Ally with you against Housen?ฉันจะรอแกมา! Crows Zero II (2009)
Your ally is in your brain right now.พวกของคุณมันอยู่ในสมองคุณตอนนี้แล้ว Episode #1.8 (2009)
So, Livvy, if you can look past your anger, you may find that I'm more of an ally than you think.เพราะฉะนั้น ลิฟวี่ ถ้าเธอระงับความโกรธไว้ก่อน เธอจะพบว่า ผมอยู่ข้างเดียวกับเธอ Momentum Deferred (2009)
Gaius, you have long been my ally in the war against sorcery.ไกอัส, เจ้าเป็นพันธมิตรกับข้ามานาน ในสงครามการต่อสู้กับผู้ใช้เวทมนตร์ The Curse of Cornelius Sigan (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allyLet's ally ourselves to that group.
allyThe country kept faith with her ally.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมพันธมิตร(n) ally, Syn. แนวร่วม, พันธมิตร
แนวร่วม(n) ally, Syn. พวก, ภาคี, พันธมิตร, ผู้สนับสนุน, ผู้ร่วมความคิด, Ant. ศัตรู, Example: อียิปต์ได้ชื่อว่าเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นต่อแนวร่วมต่อต้านประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน, Thai Definition: ประชาชนที่มีแนวความคิดคล้อยตาม และให้การสนับสนุนแก่พวกที่มีความคิดเห็นในแนวเดียวกัน
สัมพันธมิตร(n) ally, See also: alliance, Example: ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นสัมพันธมิตรที่ดีต่อกัน, Thai Definition: ประเทศที่ตกลงร่วมมือและช่วยเหลือกันและกัน
มิตร(n) friend, See also: ally, companion, associate, buddy, fellow, Syn. เกลอ, สหาย, มิตรสหาย, เพื่อน, เพื่อนเกลอ, Ant. ศัตรู, Example: บางคนเราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อเขา และมีแนวโน้มที่จะผูกมิตรกัน, Count Unit: คน, Thai Definition: เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พันธมิตร(n) alliance, See also: ally, association, partnership, coalition, Syn. ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ, แนวร่วม, Ant. ศัตรู, Example: แบงก์ขนาดกลางและเล็กโดนกดดันให้ดิ้นรนแสวงหาพันธมิตรจากต่างชาติมาร่วมลงทุน
พันธมิตร(n) alliance, See also: ally, association, partnership, coalition, Ant. ศัตรู, Example: สหรัฐไม่ค่อยให้ความสำคัญประเทศไทยสักเท่าไร แม้จะเป็นพันธมิตรร่วมรบในสงครามเวียดนาม, Thai Definition: ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่จะช่วยเหลือกันตามสนธิสัญญาที่ทำไว้เพื่อร่วมรบหรือเพื่อการป้องกันร่วมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจิณ[ājin] (adv) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually  FR: habituellement
อาน[ān] (adv) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue  FR: violemment ; brutalement
อนาถา[anāthā] (adv) EN: pitifully ; miserably ; tragically
อันธพาล[anthaphān] (adj) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer
บางครั้ง[bāngkhrang] (adv) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe  FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางครั้งบางคราว[bāngkhrang-bāngkhrāo] (adv) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time  FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre
บางคราว[bāngkhrāo] (adv) EN: occasionally  FR: de temps en temps ; occasionnellement
บังเอิญ[bang-oēn] (adv) EN: accidentally ; by chance ; fortunately  FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
บางโอกาส[bāng ōkāt] (adv) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself  FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บางเวลา[bāng wēlā] (adv) EN: sometimes ; occasionally  FR: certaines fois

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALLY AE1 L AY0
ALLY AH0 L AY1
ALLYN AE1 L IH0 N
ALLYS AE1 L AY0 Z
ALLY'S AH0 L AY1 Z
ALLYING AE1 L AY0 IH0 NG
ALLYING AH0 L AY1 IH0 NG
ALLYSON AE1 L IH0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ally (n) ˈælaɪ (a1 l ai)
ally (v) ˈəlˈaɪ (@1 l ai1)
allying (v) ˈəlˈaɪɪŋ (@1 l ai1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盟友[méng yǒu, ㄇㄥˊ ㄧㄡˇ,  ] ally #17,427 [Add to Longdo]
盟邦[méng bāng, ㄇㄥˊ ㄅㄤ,  ] ally; allied country #93,816 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alliierte { m, f }; Alliierter; Verbündete { m, f }; Verbündeter | die Alliierten { pl }; die Verbündeten { pl }ally | the Allies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") #43 [Add to Longdo]
たら(P);ったら(P)[tara (P); ttara (P)] (conj, prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P) #149 [Add to Longdo]
[やしろ, yashiro] (n) shrine (usually Shinto) #189 [Add to Longdo]
大会[たいかい, taikai] (n, adj-no) convention; tournament; mass meeting; rally; (P) #206 [Add to Longdo]
たり(P);だり[tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) #213 [Add to Longdo]
土(P);地[つち(P);つし(地), tsuchi (P); tsushi ( chi )] (n) (1) earth; soil; dirt; (2) the earth (historically, esp. as opposed to the heavens); the ground; the land; (3) (See 鳥の子紙) low-quality torinoko-gami (containing mud); (4) (also written as 犯土, 椎, 槌) (See 陰陽道) (period of) refraining from construction in the direction of the god of the earth (in On'youdou); (P) #252 [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) (1) (usually not もん) thing; object; (2) (uk) the natural thing; a frequently done thing; (3) (uk) used to express emotional involvement; (4) (uk) used in giving a reason; (P) #417 [Add to Longdo]
自身[じしん, jishin] (n) by oneself; personally; (P) #419 [Add to Longdo]
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1, 此れ・1, 其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) #451 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
タリー[たりー, tari-] tally [Add to Longdo]
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]
自動プログラムツール[じどうプログラムツール, jidou puroguramutsu-ru] APT, Automatically Programmed Tools [Add to Longdo]
手動による[しゅどうによる, shudouniyoru] manually [Add to Longdo]
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically [Add to Longdo]
適正表示状態[てきせいひょうじじょうたい, tekiseihyoujijoutai] visually correct [Add to Longdo]
電子式[でんししき, denshishiki] electronic (adj), electronically [Add to Longdo]
部分実装[ぶぶんじっそう, bubunjissou] partially populated (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ally \Al"ly\, n.
   See {Alley}, a marble or taw.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ally \Al*ly"\, v. t. [imp. & p. p. {Allied}; p. pr. & vb. n.
   {Allying}.] [OE. alien, OF. alier, F. alier, fr. L. alligare
   to bind to; ad + ligare to bind. Cf. {Alligate}, {Alloy},
   {Allay}, {Ligament}.]
   1. To unite, or form a connection between, as between
    families by marriage, or between princes and states by
    treaty, league, or confederacy; -- often followed by to or
    with.
    [1913 Webster]
 
       O chief! in blood, and now in arms allied. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To connect or form a relation between by similitude,
    resemblance, friendship, or love.
    [1913 Webster]
 
       These three did love each other dearly well,
       And with so firm affection were allied. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The virtue nearest to our vice allied. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Note: Ally is generally used in the passive form or
      reflexively.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ally \Al*ly"\, n.; pl. {Allies}. [See {Ally}, v.]
   1. A relative; a kinsman. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. One united to another by treaty or league; -- usually
    applied to sovereigns or states; a confederate.
    [1913 Webster]
 
       The English soldiers and their French allies.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything associated with another as a helper; an
    auxiliary.
    [1913 Webster]
 
       Science, instead of being the enemy of religion,
       becomes its ally.           --Buckle.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything akin to another by structure, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ally
   n 1: a friendly nation
   2: an associate who provides cooperation or assistance; "he's a
     good ally in fight" [syn: {ally}, {friend}] [ant: {enemy},
     {foe}]
   v 1: become an ally or associate, as by a treaty or marriage;
      "He allied himself with the Communists"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top