ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

temporality

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -temporality-, *temporality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
temporality[N] ลักษณะชั่วคราว, See also: ลักษณะที่ไม่ถาวร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
temporality(เทมพะแรล'ลิที) n. ลักษณะชั่วคราว,ลักษณะที่ไม่ถาวร,ทรัพย์สมบัติทางโลก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
temporality    (n) tˌɛmpərˈælɪtiː (t e2 m p @ r a1 l i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temporality \Tem`po*ral"i*ty\, n.; pl. {Temporalities}. [L.
   temporalitas, in LL., possessions of the church: cf. F.
   temporalit['e].]
   1. The state or quality of being temporary; -- opposed to
    perpetuity.
    [1913 Webster]
 
   2. The laity; temporality. [Obs.] --Sir T. More.
    [1913 Webster]
 
   3. That which pertains to temporal welfare; material
    interests; especially, the revenue of an ecclesiastic
    proceeding from lands, tenements, or lay fees, tithes, and
    the like; -- chiefly used in the plural.
    [1913 Webster]
 
       Supreme head, . . . under God, of the spirituality
       and temporality of the same church.  --Fuller.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 temporality
   n 1: the worldly possessions of a church [syn: {temporalty},
      {temporality}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top