Search result for

temporary

(89 entries)
(0.0066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -temporary-, *temporary*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
temporary    [ADJ] ชั่วคราว, See also: ที่ไม่ประจำ, ที่ ไม่ตลอดไป, ที่ ไม่ถาวร, Syn. impermanent, Ant. permanent
temporary    [N] ผู้ที่ถูกจ้างให้ทำงานชั่วคราว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
temporaryชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporary absenteeผู้ไม่อยู่ชั่วคราว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
temporary appointmentการแต่งตั้งชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporary backingแผ่นรองเชื่อมชั่วคราว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
temporary backing ringแหวนรองเชื่อมชั่วคราว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
temporary base; baseplate; record base; trial baseแผ่นฐานชั่วคราว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporary dentureฟันปลอมชั่วคราว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporary detentionการกักขังชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporary diabetesเบาหวานชั่วคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporary disablementทุพพลภาพชั่วคราว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Temporaryการบูรณะฟันถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Temporary accountบัญชีกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Temporary employeesลูกจ้างชั่วคราว [TU Subject Heading]
Temporary employment การจ้างงานชั่วคราว [TU Subject Heading]
Temporary Exclusion Listรายการขอยกเว้นเป็นการชั่วคราว " หมายถึง รายการที่ขอยกเว้นจากแผนความตกลงเป็นการชั่วคราว เพื่อ ให้มีระยะเวลาในการปรับตัว อาทิ รายการขอยกเว้นเป็นการชั่วคราวของเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือรายการขอยกเว้นจากการเปิดเสรี อุตสาหกรรมและการประติบัติเยี่ยงคนชาติของเขตการลงทุนอาเซียน " [การทูต]
temporary hard waterน้ำกระด้างชั่วคราว, น้ำที่มีเกลือโฮโดรเจนคาร์บอเนตของแคลเซียมหรือแมกนีเซียมละลายอยู่ ทำให้หายกระด้างได้โดยการต้ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Temporary investmentเงินลงทุนชั่วคราว [การบัญชี]
Temporary Suspensionการปิดหลุมชั่วคราว [ปิโตรเลี่ยม]
Temporary Suspensionการปิดหลุมชั่วคราว [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
temporaryThis arrangement is only temporary.
temporaryDoes she come from the agency that sent the last temporary I had?
temporaryThese buildings need temporary repairs.
temporaryI'll give you a temporary treatment.
temporaryIf you are having temporary financial problems and it is the cause of your outstanding account, let us know about it.
temporaryRecession is a temporary falling off of business activity during a period when such activity is generally is increasing.
temporaryIt's temporary condition.
temporaryYou'll need a temporary bridge.
temporaryI made a temporary repair to the broken door.
temporaryAs the recession set in, temporary employees were laid off one after another.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
temporary(เทม'พะเรอรี่) adj. ชั่วคราว,ไม่ถาวร. n. คนที่ทำงานที่ไม่ถาวร., See also: temporarily adv. temporariness n., Syn. transient,brief,short-lived
temporary storageหน่วยเก็บชั่วคราวหมายถึง หน่วยความจำที่จัดไว้สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องการใช้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาและเข้าถึง (access) เพื่อจะได้นำไปประมวลผลได้เร็วขึ้นไปอีก โดยปกติแล้ว จะมีอยู่เฉพาะในสื่อที่เก็บแบบเข้าถึงโดยตรงได้ (direct access storage) เป็นต้นว่า จานบันทึก (disk) ส่วนแถบบันทึก (tape) ก็มีบ้าง แต่น้อยมาก
contemporary(คันเทม'พะระรี) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน,เกี่ยวกับสมัยเดียวกัน n. บุคคลที่ (ร่วมสมัย,ร่วมยุค), See also: contemporily adv. ดูcontemporary contemporariness n. ดูcontemporary, Syn. contemporaneous
extemporary(อิคซฺเทม'พะระรี) adj. ดูextemporaneous, See also: extemporarily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
temporary(adj) ชั่วคราว,ชั่วขณะ,ไม่ถาวร,เฉพาะกาล
contemporary(adj) ร่วมสมัย,รุ่นเดียวกัน,ร่วมยุค,อยู่ในสมัยเดียวกัน,ร่วมรุ่น
contemporary(n) คนรุ่นเดียวกัน,คนในยุคเดียวกัน,คนร่วมสมัย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรเหลือง    [N] temporary ID card, See also: temporary identification card, Example: เขานำใบแจ้งความไปที่อำเภอเพื่อออกบัตรเหลืองชั่วคราวแทนบัตรประชาชน, Thai definition: บัตรที่ทางอำเภอออกให้เพื่อใช้แทนบัตรประชาชนชั่วคราว
งานพิเศษ    [N] part-time job, See also: temporary job, Syn. งานนอกเวลา, Example: นอกจากงานประจำในวันธรรมดาแล้ว เขาก็ยังมีงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์อีก, Count unit: งาน
เฉพาะกาล [ADJ] temporary, See also: impermanent, interim, momentary, provisional, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, Example: รัฐบาลชุดนี้ถูกคาดหมายแต่แรกแล้วว่าเป็นเพียงรัฐบาลเฉพาะกาลเท่านั้น
จร    [ADJ] temporary, See also: impermanent, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, ประจำ, Example: นอกจากมีงานประจำที่จะต้องทำแล้ว เขายังมีงานจรเข้ามาไม่ขาดสาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเหลือง [n. exp.] (bat leūang) EN: temporary ID card ; temporary identification card   FR: carte d'identité provisoire [f]
บทเฉพาะกาล[n. exp.] (bot chaphǿkān) EN: temporary provisions ; interim arrangement   
เฉพาะกาล[adj.] (chaphǿkān) EN: temporary ; provisional   FR: temporaire ; provisoire
ชั่วคราว[adj.] (chūakhrāo) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift   FR: temporaire ; passager ; provisoire
จิตรกรรมร่วมสมัย[n. exp.] (jittrakam ruam samai) EN: contemporary mural   FR: peinture contemporaine [f]
จร[adj.] (jøn) EN: temporary ; impermanent ; provisional   FR: temporaire ; occasionnel
คำสั่งห้ามชั่วคราว[n. exp.] (khamsang hām chūakhrāo) EN: temporary injunction   FR: injonction temporaire [f]
คำสั่งก่อนชี้ขาดตัดสินคดี[n. exp.] (khamsang køn chīkhāt tatsin khadī) EN: temporary injunction   
ขณะ[adv.] (khana) EN: awhile ; for a moment ; for a space ; momentary ; temporary   
ข้าราชการวิสามัญ[n. exp.] (khārātchakān wisāman) EN: temporary government employee   FR: agent temporaire de la fonction publique [m] ; fonctionnaire temporaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEMPORARY    T EH1 M P ER0 EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
temporary    (j) (t e1 m p r @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aushilfe {f}temporary help; stand-in; temp [Add to Longdo]
Hilfskraft {f}temporary worker; temp; assistant [Add to Longdo]
Zeitarbeit {f}temporary work; temp work; temporary employment [Add to Longdo]
Behelfsbau {m}temporary building [Add to Longdo]
Modeerscheinung {f}temporary fashion [Add to Longdo]
Zeitarbeitsfirma {f}temporary employment company [Add to Longdo]
einstweilige Verfügung {f}temporary injunction; interim order [Add to Longdo]
Agentur {f} für Zeitarbeittemporary employment agency [Add to Longdo]
Notlösung {f}; provisorische Lösung {f}; Übergangslösung {f}temporary solution [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その場しのぎ;その場凌ぎ;其の場凌ぎ[そのばしのぎ, sonobashinogi] (n,adj-no) stopgap; makeshift; temporary measure [Add to Longdo]
その場限り;其の場限り[そのばかぎり, sonobakagiri] (n) temporary; ad hoc [Add to Longdo]
コンテンポラリー[, kontenporari-] (adj-na) contemporary; (P) [Add to Longdo]
コンポラ写真[コンポラしゃしん, konpora shashin] (n) contemporary photograph [Add to Longdo]
ショートステイ[, sho-tosutei] (n) short stay; temporary care; (P) [Add to Longdo]
テンプ[, tenpu] (n) (abbr) temporary [Add to Longdo]
テンポラリー(P);テンポラリ[, tenporari-(P); tenporari] (n) temporary; (P) [Add to Longdo]
テンポラリーワーカー[, tenporari-wa-ka-] (n) temporary worker [Add to Longdo]
テンポラリファイル[, tenporarifairu] (n) {comp} temporary file [Add to Longdo]
テンポラリ変数[テンポラリへんすう, tenporari hensuu] (n) {comp} temporary variable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便桥[biàn qiáo, ㄅㄧㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, 便 / 便] temporary bridge [Add to Longdo]
借调[jiè diào, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] temporary transfer (of personnel) [Add to Longdo]
[zàn, ㄗㄢˋ, / ] temporary; Taiwan pr. zhan4 [Add to Longdo]
暂定[zàn dìng, ㄗㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] temporary arrangement; provisional; tentative [Add to Longdo]
暂时[zàn shí, ㄗㄢˋ ㄕˊ, / ] temporary; provisional [Add to Longdo]
约法[yuē fǎ, ㄩㄝ ㄈㄚˇ, / ] temporary law; provisional constitution [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, ] temporary; fleeting; ephemeral [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テンポラリ変数[テンポラリへんすう, tenporari hensuu] temporary variable [Add to Longdo]
一時ファイル[いちじファイル, ichiji fairu] temporary file [Add to Longdo]
一時的エラー[いちじてきエラー, ichijiteki era-] temporary error [Add to Longdo]
継続問い合わせ応答処理[けいぞくといあわせおうとうしょり, keizokutoiawaseoutoushori] CTS, Continuous Temporary Storage [Add to Longdo]
臨時従業員[りんじじゅうぎょういん, rinjijuugyouin] temporary employee, temp [Add to Longdo]
テンポラリ[てんぽらり, tenporari] temporary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temporary \Tem"po*ra*ry\, a. [L. temporarius, fr. tempus,
   temporis, time: cf. F. temporaire.]
   Lasting for a time only; existing or continuing for a limited
   time; not permanent; as, the patient has obtained temporary
   relief.
   [1913 Webster]
 
      Temporary government of the city.    --Motley.
   [1913 Webster]
 
   {Temporary star}. (Astron.) See under {Star}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 temporary
   adj 1: not permanent; not lasting; "politics is an impermanent
       factor of life"- James Thurber; "impermanent palm
       cottages"; "a temperary arrangement"; "temporary housing"
       [syn: {impermanent}, {temporary}] [ant: {lasting},
       {permanent}]
   2: lacking continuity or regularity; "an irregular worker";
     "employed on a temporary basis" [syn: {irregular},
     {temporary}]
   n 1: a worker (especially in an office) hired on a temporary
      basis [syn: {temp}, {temporary}, {temporary worker}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 temp
 
 1. (kıs.) in the time of, temperance, temperature, temporary.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top