ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

temporary

T EH1 M P ER0 EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -temporary-, *temporary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
temporary(adj) ชั่วคราว, See also: ที่ไม่ประจำ, ที่ ไม่ตลอดไป, ที่ ไม่ถาวร, Syn. impermanent, Ant. permanent
temporary(n) ผู้ที่ถูกจ้างให้ทำงานชั่วคราว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
temporary(เทม'พะเรอรี่) adj. ชั่วคราว, ไม่ถาวร. n. คนที่ทำงานที่ไม่ถาวร., See also: temporarily adv. temporariness n., Syn. transient, brief, short-lived
temporary storageหน่วยเก็บชั่วคราวหมายถึง หน่วยความจำที่จัดไว้สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องการใช้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาและเข้าถึง (access) เพื่อจะได้นำไปประมวลผลได้เร็วขึ้นไปอีก โดยปกติแล้ว จะมีอยู่เฉพาะในสื่อที่เก็บแบบเข้าถึงโดยตรงได้ (direct access storage) เป็นต้นว่า จานบันทึก (disk) ส่วนแถบบันทึก (tape) ก็มีบ้าง แต่น้อยมาก
contemporary(คันเทม'พะระรี) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน, เกี่ยวกับสมัยเดียวกัน n. บุคคลที่ (ร่วมสมัย, ร่วมยุค), See also: contemporily adv. ดูcontemporary contemporariness n. ดูcontemporary, Syn. contemporaneous
extemporary(อิคซฺเทม'พะระรี) adj. ดูextemporaneous, See also: extemporarily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
temporary(adj) ชั่วคราว, ชั่วขณะ, ไม่ถาวร, เฉพาะกาล
contemporary(adj) ร่วมสมัย, รุ่นเดียวกัน, ร่วมยุค, อยู่ในสมัยเดียวกัน, ร่วมรุ่น
contemporary(n) คนรุ่นเดียวกัน, คนในยุคเดียวกัน, คนร่วมสมัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
temporaryชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporary absenteeผู้ไม่อยู่ชั่วคราว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
temporary appointmentการแต่งตั้งชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporary backingแผ่นรองเชื่อมชั่วคราว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
temporary backing ringแหวนรองเชื่อมชั่วคราว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
temporary base; baseplate; record base; trial baseแผ่นฐานชั่วคราว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporary dentureฟันปลอมชั่วคราว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporary detentionการกักขังชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporary diabetesเบาหวานชั่วคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporary disablementทุพพลภาพชั่วคราว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Temporaryการบูรณะฟันถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Temporary accountบัญชีกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Temporary employeesลูกจ้างชั่วคราว [TU Subject Heading]
Temporary employmentการจ้างงานชั่วคราว [TU Subject Heading]
Temporary Exclusion Listรายการขอยกเว้นเป็นการชั่วคราว " หมายถึง รายการที่ขอยกเว้นจากแผนความตกลงเป็นการชั่วคราว เพื่อ ให้มีระยะเวลาในการปรับตัว อาทิ รายการขอยกเว้นเป็นการชั่วคราวของเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือรายการขอยกเว้นจากการเปิดเสรี อุตสาหกรรมและการประติบัติเยี่ยงคนชาติของเขตการลงทุนอาเซียน " [การทูต]
temporary hard waterน้ำกระด้างชั่วคราว, น้ำที่มีเกลือโฮโดรเจนคาร์บอเนตของแคลเซียมหรือแมกนีเซียมละลายอยู่ ทำให้หายกระด้างได้โดยการต้ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Temporary investmentเงินลงทุนชั่วคราว [การบัญชี]
Temporary Suspensionการปิดหลุมชั่วคราว [ปิโตรเลี่ยม]
Temporary Suspensionการปิดหลุมชั่วคราว [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Finally, after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything... that..."สุดท้าย หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ I Spit on Your Grave (1978)
"Finally after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything that formed the fabric of her life."ในที่สุด หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ I Spit on Your Grave (1978)
I guess it was just temporary insanity.ผมว่า ผมคงจะฟั่นเฟือนไปชั่วคราวนะ Mannequin (1987)
Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose!สร้างขึ้นชั่วคราวโดยความอ่อนแอของสติปัญญามนุษย์ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะอธิบายถึง การดำรงอยู่ซึ่งไร้ความหมาย หรือเป่้าหมาย The Matrix Revolutions (2003)
Teach you French. I'll also have a temporary daughterสอนภาษาฝรั่งเศส แม่เองก็อยากได้เค้า มาเป็นลูกสาวเราชั่วคราวด้วย Rice Rhapsody (2004)
It's a temporary restraining order.มันแค่ชั่วคราว ใบสั่งห้าม คุณมายุ่งเกี่ยว Pilot (2004)
It's just temporary till the plot is done.มันแค่ชั่วคราวนะ จนกว่าแผนจะเสร็จ Madagascar (2005)
No, no, no. That was just a temporary suspension.ไม่ๆๆ นั่นเป็นเพียงการระงับชั่วคราว Mr. Monk and the Other Detective (2005)
You see, when they were alive, their husbands were unfaithful to them, and these women, basically suffering from temporary insanity, murdered their children.คุณเห็น เมื่อพวกหล่อนมีชีวิต สามีของพวกหล่อนไปมีเมียน้อย และผู้หญิงพวกนี้ Pilot (2005)
OH! IT'S JUST A TEMPORARY SETBACK.โธ่ มันก็แค่แป๊ปเดียวเดี๋ยวก็หาย Betty's Wait Problem (2007)
We've attached these names to our temporary felony want, เราใส่ชื่อพวกนี้ไปกับรายชื่อผู้ถูกต้องการตัวในคดีร้ายแรง There's Something About Harry (2007)
Temporary insanity.เสียสติไปชั่วคราว Waiting to Exhale (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
temporaryAs the recession set in, temporary employees were laid off one after another.
temporaryCould get some temporary treatment because I'll be going back to Japan soon?
temporaryDoes she come from the agency that sent the last temporary I had?
temporaryFor that reason temporary workers are working under inferior conditions.
temporaryHis latest works are on temporary display.
temporaryHis solution was only a temporary one.
temporaryIf you are having temporary financial problems and it is the cause of your outstanding account, let us know about it.
temporaryI got a temporary job at the firm.
temporaryI'll give you a temporary treatment.
temporaryI made a temporary repair to the broken door.
temporaryIt's temporary condition.
temporaryI've run up against all kinds of people, working as a temporary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรเหลือง(n) temporary ID card, See also: temporary identification card, Example: เขานำใบแจ้งความไปที่อำเภอเพื่อออกบัตรเหลืองชั่วคราวแทนบัตรประชาชน, Thai Definition: บัตรที่ทางอำเภอออกให้เพื่อใช้แทนบัตรประชาชนชั่วคราว
งานพิเศษ(n) part-time job, See also: temporary job, Syn. งานนอกเวลา, Example: นอกจากงานประจำในวันธรรมดาแล้ว เขาก็ยังมีงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์อีก, Count Unit: งาน
เฉพาะกาล(adj) temporary, See also: impermanent, interim, momentary, provisional, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, Example: รัฐบาลชุดนี้ถูกคาดหมายแต่แรกแล้วว่าเป็นเพียงรัฐบาลเฉพาะกาลเท่านั้น
จร(adj) temporary, See also: impermanent, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, ประจำ, Example: นอกจากมีงานประจำที่จะต้องทำแล้ว เขายังมีงานจรเข้ามาไม่ขาดสาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเหลือง[bat leūang] (n, exp) EN: temporary ID card ; temporary identification card  FR: carte d'identité provisoire [ f ]
บทเฉพาะกาล[bot chaphǿkān] (n, exp) EN: temporary provisions ; interim arrangement
เฉพาะกาล[chaphǿkān] (adj) EN: temporary ; provisional  FR: temporaire ; provisoire
ชั่วคราว[chūakhrāo] (adj) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift  FR: temporaire ; passager ; provisoire
จิตรกรรมร่วมสมัย[jittrakam ruam samai] (n, exp) EN: contemporary mural  FR: peinture contemporaine [ f ]
จร[jøn] (adj) EN: temporary ; impermanent ; provisional  FR: temporaire ; occasionnel
คำสั่งห้ามชั่วคราว[khamsang hām chūakhrāo] (n, exp) EN: temporary injunction  FR: injonction temporaire [ f ]
คำสั่งก่อนชี้ขาดตัดสินคดี[khamsang køn chīkhāt tatsin khadī] (n, exp) EN: temporary injunction
ขณะ[khana] (adv) EN: awhile ; for a moment ; for a space ; momentary ; temporary
ข้าราชการวิสามัญ[khārātchakān wisāman] (n, exp) EN: temporary government employee  FR: agent temporaire de la fonction publique [ m ] ; fonctionnaire temporaire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TEMPORARY T EH1 M P ER0 EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
temporary (j) tˈɛmprəriː (t e1 m p r @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暂时[zàn shí, ㄗㄢˋ ㄕˊ, / ] temporary; provisional, #2,575 [Add to Longdo]
[zàn, ㄗㄢˋ, / ] temporary; Taiwan pr. zhan4, #5,318 [Add to Longdo]
暂定[zàn dìng, ㄗㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] temporary arrangement; provisional; tentative, #22,392 [Add to Longdo]
借调[jiè diào, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] temporary transfer (of personnel), #51,779 [Add to Longdo]
约法[yuē fǎ, ㄩㄝ ㄈㄚˇ, / ] temporary law; provisional constitution, #65,991 [Add to Longdo]
便桥[biàn qiáo, ㄅㄧㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, 便 / 便] temporary bridge, #77,386 [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, ] temporary; fleeting; ephemeral [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aushilfe { f }temporary help; stand-in; temp [Add to Longdo]
Behelfsbau { m }temporary building [Add to Longdo]
Hilfskraft { f }temporary worker; temp; assistant [Add to Longdo]
Modeerscheinung { f }temporary fashion [Add to Longdo]
Notlösung { f }; provisorische Lösung { f }; Übergangslösung { f }temporary solution [Add to Longdo]
einstweilige Verfügung { f }temporary injunction; interim order [Add to Longdo]
Zeitarbeit { f }temporary work; temp work; temporary employment [Add to Longdo]
Zeitarbeitsfirma { f }temporary employment company [Add to Longdo]
Agentur { f } für Zeitarbeittemporary employment agency [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その場しのぎ;その場凌ぎ;其の場凌ぎ[そのばしのぎ, sonobashinogi] (n, adj-no) stopgap; makeshift; temporary measure [Add to Longdo]
その場限り;其の場限り[そのばかぎり, sonobakagiri] (n) temporary; ad hoc [Add to Longdo]
コンテンポラリー[kontenporari-] (adj-na) contemporary; (P) [Add to Longdo]
コンポラ写真[コンポラしゃしん, konpora shashin] (n) contemporary photograph [Add to Longdo]
ショートステイ[sho-tosutei] (n) short stay; temporary care; (P) [Add to Longdo]
テンプ[tenpu] (n) (abbr) temporary [Add to Longdo]
テンポラリー(P);テンポラリ[tenporari-(P); tenporari] (n) temporary; (P) [Add to Longdo]
テンポラリーワーカー[tenporari-wa-ka-] (n) temporary worker [Add to Longdo]
テンポラリファイル[tenporarifairu] (n) { comp } temporary file [Add to Longdo]
テンポラリ変数[テンポラリへんすう, tenporari hensuu] (n) { comp } temporary variable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テンポラリ変数[テンポラリへんすう, tenporari hensuu] temporary variable [Add to Longdo]
一時ファイル[いちじファイル, ichiji fairu] temporary file [Add to Longdo]
一時的エラー[いちじてきエラー, ichijiteki era-] temporary error [Add to Longdo]
継続問い合わせ応答処理[けいぞくといあわせおうとうしょり, keizokutoiawaseoutoushori] CTS, Continuous Temporary Storage [Add to Longdo]
臨時従業員[りんじじゅうぎょういん, rinjijuugyouin] temporary employee, temp [Add to Longdo]
テンポラリ[てんぽらり, tenporari] temporary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temporary \Tem"po*ra*ry\, a. [L. temporarius, fr. tempus,
   temporis, time: cf. F. temporaire.]
   Lasting for a time only; existing or continuing for a limited
   time; not permanent; as, the patient has obtained temporary
   relief.
   [1913 Webster]
 
      Temporary government of the city.    --Motley.
   [1913 Webster]
 
   {Temporary star}. (Astron.) See under {Star}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 temporary
   adj 1: not permanent; not lasting; "politics is an impermanent
       factor of life"- James Thurber; "impermanent palm
       cottages"; "a temperary arrangement"; "temporary housing"
       [syn: {impermanent}, {temporary}] [ant: {lasting},
       {permanent}]
   2: lacking continuity or regularity; "an irregular worker";
     "employed on a temporary basis" [syn: {irregular},
     {temporary}]
   n 1: a worker (especially in an office) hired on a temporary
      basis [syn: {temp}, {temporary}, {temporary worker}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top