Search result for

mundane

(33 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mundane-, *mundane*
Possible hiragana form: むんだね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mundane[ADJ] เกี่ยวกับโลก, See also: ทางโลก, ปกติ, ธรรมดา, Syn. normal, ordinary, worldy, earthly
mundanely[ADV] ในทางโลก, Syn. materially

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mundane(มันเดน',มัน'เดน) adj. ทางโลก,เกี่ยวกับโลกียวิสัย,ธรรมดาโลก,ปกติ
supermundane(ซู'เพอะมันเดน) adj. เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง,เหนือมนุษย์
ultramundane(อัลทระมัน'เดน) adj. นอกโลก,เลยโลก,เลยวงโคจรของดาวนพเคราะห์,นอกระบบสุริยะ,เหนือประเพณี,ในโลกหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
mundane(adj) ทางโลก,โลกีย์,ทางโลกียวิสัย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Adventure is out there Let's crack some champagne I've hung a hundred heads on my wall To say that I'm traveled is far too mundaneการผจญภัยนั้นอยู่ข้างนอก เราควรเฉลิมฉลอง ถ้าจะพูดว่าฉันได้ท่องเที่ยวแล้วนั้นถือว่าเป็นธรรมดามาก Up (2009)
It's mundane but it's- Oh, it's sublime.มันธรรมดา แต่มัน.. มันเยี่ยมมากเลย August (2009)
Foreign intelligence agents often take mundane jobsพวกหน่วยลับมักจะเอางานที่ดูธรรมดา Of Human Action (2009)
There's certainly nothing more mundaneไม่มีงานไหนที่ดูธรรมดาๆ Of Human Action (2009)
After enough time in a bacta tank, one longs for the mundane comfort of star charts.หลังจากอยู่ในถังแบคต้ามานานพอ ใครคนหนึ่งก็ปรารถนาความน่าเบื่อ ของแผนที่ดาวได้เหมือนกัน Legacy of Terror (2009)
Seems as if someone's practicing the mundane activities she'll be saddled with the rest of her life.มันเหมือนกับว่า มีใครซักคน ปฏิบัติกิจกรรมทางโลก... เธอจะถูกใส่อานไว้ กับชีวิตที่เหลือทั้งหมด Easy A (2010)
When accomplishing mundane tasks, I know.เวลาได้ทำเรื่องธรรมดาทั่วไป ผมรู้น่า The Man from the Other Side (2010)
She dies doing something as mundaneเธอตายบนโลก Awakening (2010)
It might be a bit mundane for you.มันอาจจะดูน่าเบื่อไปสำหรับคุณนะ The Blind Banker (2010)
Er, no, mundane is good, sometimes.เอ่อ... ไม่หรอกครับ น่าเบื่อก็ดี บางครั้ง The Blind Banker (2010)
Mundane works.งานน่าเบื่อ The Blind Banker (2010)
And if you insist on continuing this mundane human existence,จะอย่างไรเจ้าก็จะเป็นบุตรแห่งซุส Clash of the Titans (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลกุตระ [X] (lōkuttara) EN: supermundane   

CMU English Pronouncing Dictionary
MUNDANE    M AH0 N D EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mundane    (j) (m uh1 n d ei1 n)
mundanely    (a) (m uh1 n d ei1 n l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weltliche Dichtung {f}mundane poetry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
紅塵[こうじん, koujin] (n) cloud of dust; mundane world [Add to Longdo]
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing) [Add to Longdo]
心頭滅却[しんとうめっきゃく, shintoumekkyaku] (n,adj-no) clearing one's mind of all mundane thoughts [Add to Longdo]
世上万般[せじょうばんぱん, sejoubanpan] (n) all the worldly (mundane) matters; everything in this world [Add to Longdo]
超世俗的[ちょうせぞくてき, chousezokuteki] (adj-na) unworldly; supermundane; free from worldly cares (concerns) [Add to Longdo]
低徊趣味;低回趣味[ていかいしゅみ, teikaishumi] (n) disposition toward rejecting mundane affairs and enjoying nature and art [Add to Longdo]
有り触れた(P);有りふれた;あり触れた[ありふれた, arifureta] (adj-f) (uk) unsurprising; trite; commonplace; mundane; hackneyed; garden variety (of); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mundane \Mun"dane\, a. [L. mundanus, fr. mundus the world, an
   implement, toilet adornments, or dress; cf. mundus, a.,
   clean, neat, Skr. ma[.n][dsdot] to adorn, dress,
   ma[.n][dsdot]a adornment. Cf. {Monde}, {Mound} in heraldry.]
   1. Of or pertaining to the world; worldly, as contrasted with
    {heavenly}; earthly; terrestrial; as, the mundane sphere;
    mundane concerns. -- {Mun"dane*ly}, adv.
    [1913 Webster]
 
       The defilement of mundane passions.  --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Commonplace; ordinary; banal.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mundane
   adj 1: found in the ordinary course of events; "a placid
       everyday scene"; "it was a routine day"; "there's nothing
       quite like a real...train conductor to add color to a
       quotidian commute"- Anita Diamant [syn: {everyday},
       {mundane}, {quotidian}, {routine}, {unremarkable},
       {workaday}]
   2: concerned with the world or worldly matters; "mundane
     affairs"; "he developed an immense terrestrial practicality"
     [syn: {mundane}, {terrestrial}]
   3: belonging to this earth or world; not ideal or heavenly; "not
     a fairy palace; yet a mundane wonder of unimagined kind"; "so
     terrene a being as himself" [syn: {mundane}, {terrene}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 mundane
  n.
 
   [from SF fandom]
 
   1. A person who is not in science fiction fandom.
 
   2. A person who is not in the computer industry. In this sense, most often
   an adjectival modifier as in ?in my mundane life....? See also {Real
   World}, {muggle}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top