ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transient

T R AE1 N ZH AH0 N T   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transient-, *transient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transient[ADJ] ชั่วคราว
transient[ADJ] ชั่วประเดี๋ยว
transient[ADJ] เกิดผลกระทบนอกจิตใจ
transient[N] บุคคลหรือสิ่งที่อยู่ชั่วคราว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transient(แทรน'เชินทฺ) adj. ชั่วคราว,ไม่ถาวร,ชั่วคราว n. สิ่งที่อยู่ชั่วคราว,สภาพชั่วคราว,นอกฤดูกาล., See also: transiently adv. transientness n., Syn. brief,temporary,vagrant

English-Thai: Nontri Dictionary
transient(adj) ชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว,ไม่ยืนยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transient๑. ชั่วครู่๒. ภาวะชั่วครู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transientผู้มาชั่วคราว, ชั่วครู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
transient๑. ชั่วครู่๒. ภาวะชั่วครู่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transient areaพื้นที่ชั่วครู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transient effectผลชั่วครู่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
transient programโปรแกรมชั่วครู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transients (Electricity)ภาวะชั่วครู่ (ไฟฟ้า) [TU Subject Heading]
Transients (Eletricity)สัญญาณไฟกระโชก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An orphanage, transient but constantly replenished.เด็กๆกำพร้ามาอยู่ที่ที่ได้ไม่นาน แล้วก็ถูกทำให้หายไป Night and Fog (1956)
My mind is aglow with whirling, transient nodes of thought careening through a cosmic vapor of invention.สมองฉันมีลำแสงความคิดเจิดจริส... ...พุ่งผ่านไอหมอก ของความสร้างสรรค์ Blazing Saddles (1974)
Go back to the castle, and tell the Count... the destiny of a transient visitor is going back to the darkness.จงกลับไปยังปราสาท แล้วฝากบอกยังเคานท์ด้วย ชะตาของผู้มาเยือน ที่ฝืนชะตา จะต้องกลับสู่ความมืด Vampire Hunter D (1985)
A transient visitor?ผู้มาเยือนที่ฝืนชะตา? Vampire Hunter D (1985)
Vampires are only transient visitors in this world.แวมไพร์เป็นแค่ ผู้มาเยือนที่ฝืนชะตา Vampire Hunter D (1985)
Transient visitors?ผู้มาเยือนที่ฝืนชะตา? Vampire Hunter D (1985)
We're looking for a male, indigent transient between the ages of 25 and 45.ผู้ต้องสงสัยเป็นชาย ยากจน อายุระหว่าง 25 ถึง 45 ปี Catching Out (2008)
So he'll be the only transient on the tracks in clean clothing.ดังนั้นเขาจะเป็นได้แค่คนเร่ร่อนที่ใส่เสื้อผ้าสะอาดๆเท่านั้น Catching Out (2008)
Most of them belonged to transients.ส่วนใหญ่เป็นของคนจรจัด Catching Out (2008)
Empty, transient sex?ไม่ชอบเซ็กซ์แบบฉาบฉวย Lucky Thirteen (2008)
The doctor is calling it a... an "isolated episode of transient global amnesia."ทางการเเพทย์เรียกว่า... โลกใกล้จะแตกเลยความจำเสื่อมชั่วคราว Bit by a Dead Bee (2009)
A working theory from 1971 was that a transient killed the family and abducted Kathy gray.จากทฤษฏีที่เชื่อถือได้ในปี 1971 คือมีฆ่าครอบครัว และลักพาตัว เคธี่ เกรย์ไป Bloodline (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transientThe life of a person is a transient thing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนิจจัง[ADV] impermanent, See also: transient, unstable, Syn. ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน, Example: ทุกอย่างในโลกนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วคราว[adj.] (chūakhrāo) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift   FR: temporaire ; passager ; provisoire

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSIENT    T R AE1 N ZH AH0 N T
TRANSIENTS    T R AE1 N Z IY0 AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transient    (n) trˈænzɪəʴnt (t r a1 n z i@ n t)
transients    (n) trˈænzɪəʴnts (t r a1 n z i@ n t s)
transiently    (a) trˈænzɪəʴntliː (t r a1 n z i@ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流动人口[liú dòng rén kǒu, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ, / ] transient population; floating population, #15,506 [Add to Longdo]
暂态[zàn tài, ㄗㄢˋ ㄊㄞˋ, / ] transient [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschwingen {n}transient oscillation [Add to Longdo]
Einschwingverhalten {n}transient response; transient phenomenon [Add to Longdo]
nicht residentes Kommandotransient command [Add to Longdo]
vorübergehend; vergänglich; flüchtig; kurzlebig {adj} | vorübergehender; vergänglicher; flüchtiger; kurzlebiger | am vorübergehendsten; am vergänglichsten; am flüchtigsten; am kurzlebigstentransient | more transient | most transient [Add to Longdo]
vorübergehende Rückwirkung {f}transient response [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つかの間(P);束の間(P)[つかのま, tsukanoma] (n,adj-no) moment; brief time; brief; transient; (P) [Add to Longdo]
ソフトエラー[, sofutoera-] (n) {comp} soft error; transient error [Add to Longdo]
逢うは別れの始め[あうはわかれのはじめ, auhawakarenohajime] (exp) those who meet must part (suggesting the transient nature of this life); we meet only to part [Add to Longdo]
一過性[いっかせい, ikkasei] (n) transient (pain or fever) [Add to Longdo]
一過性肺浸潤[いっかせいはいしんじゅん, ikkaseihaishinjun] (n) transient pulmonary infiltration [Add to Longdo]
一時誤り[いちじあやまり, ichijiayamari] (n) {comp} soft error; transient error [Add to Longdo]
一時的ウィンドウ[いちじてきウィンドウ, ichijiteki uindou] (n) {comp} transient window [Add to Longdo]
一所不住[いっしょふじゅう, isshofujuu] (n) (1) vagrant; (2) transient lifestyle [Add to Longdo]
仮の宿り[かりのやどり, karinoyadori] (n) temporary dwelling; this transient world [Add to Longdo]
仮の世[かりのよ, karinoyo] (n) this transient world [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトエラー[そふとえらー, sofutoera-] soft error, transient error [Add to Longdo]
一時誤り[いちじあやまり, ichijiayamari] soft error, transient error [Add to Longdo]
一時的ウィンドウ[いちじてきウィンドウ, ichijiteki uindou] transient window [Add to Longdo]
過渡[かと, kato] transient (a-no), changing old to new [Add to Longdo]
非常駐[ひじょうちゅう, hijouchuu] transient (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transient \Tran"sient\, a. [L. transiens, -entis, p. pr. of
   transire, transitum, to go or pass over. See {Trance}.]
   1. Passing before the sight or perception, or, as it were,
    moving over or across a space or scene viewed, and then
    disappearing; hence, of short duration; not permanent; not
    lasting or durable; not stationary; passing; fleeting;
    brief; transitory; as, transient pleasure. "Measured this
    transient world." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hasty; momentary; imperfect; brief; as, a transient view
    of a landscape.
    [1913 Webster]
 
   3. Staying for a short time; not regular or permanent; as, a
    transient guest; transient boarders. [Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Transient}, {Transitory}, {Fleeting}.
 
   Usage: Transient represents a thing as brief at the best;
      transitory, as liable at any moment to pass away.
      Fleeting goes further, and represents it as in the act
      of taking its flight. Life is transient; its joys are
      transitory; its hours are fleeting.
      [1913 Webster]
 
         What is loose love? A transient gust. --Pope
      [1913 Webster]
 
         If [we love] transitory things, which soon
         decay,
         Age must be loveliest at the latest day.
                          --Donne.
      [1913 Webster]
 
         O fleeting joys
         Of Paradise, dear bought with lasting woes.
                          --Milton.
      [1913 Webster] -- {Tran"sient*ly}, adv. --
      {Tran"sient*ness}, n.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transient \Tran"sient\, n.
   That which remains but for a brief time. --Glanvill.
   [1913 Webster] Transilience

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transient
   adj 1: of a mental act; causing effects outside the mind [syn:
       {transeunt}, {transient}] [ant: {immanent}, {subjective}]
   2: lasting a very short time; "the ephemeral joys of childhood";
     "a passing fancy"; "youth's transient beauty"; "love is
     transitory but it is eternal"; "fugacious blossoms" [syn:
     {ephemeral}, {passing}, {short-lived}, {transient},
     {transitory}, {fugacious}]
   n 1: one who stays for only a short time; "transient laborers"
   2: (physics) a short-lived oscillation in a system caused by a
     sudden change of voltage or current or load

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top