ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จังหวะ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จังหวะ-, *จังหวะ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จังหวะ(n) chance, See also: opportunity, Syn. โอกาสอันควร, โอกาส, Example: เมื่อได้จังหวะที่เหมาะสม เราก็ต้องรีบจัดการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
จังหวะ(n) rhythm, See also: pattern of sounds or movements, Syn. จังหวะจะโคน, Example: เด็กๆ เต้นไปตามจังหวะของเพลง, Count Unit: จังหวะ, Thai Definition: ระยะที่สม่ำเสมอ, ระยะที่กำหนดไว้เป็นตอนๆ
จังหวะลีลา(n) rhythmics, See also: rhythm, Syn. จังหวะ, Example: การแต่งฉันท์ต้องพิจารณาเรื่องจังหวะลีลาเป็นสำคัญ เพราะประกอบด้วยเสียงหนักเบาหรือเสียงเน้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จังหวะน. ระยะที่สม่ำเสมอ เช่น หัวใจเต้นเป็นจังหวะ, ระยะที่กำหนดไว้เป็นตอน ๆ เช่น เพลงจังหวะช้า จังหวะเร็ว พูดเป็นจังหวะ, โดยปริยายหมายความว่าโอกาสอันควร เช่น เจ้านายกำลังโกรธ ไม่มีจังหวะจะเข้าพบ.
จังหวะจะโคนน. จังหวะ.
สามชั้นจังหวะของดนตรีไทยที่มีระดับช้า คือช้ากว่าสองชั้นเท่าตัว หรือช้ากว่าชั้นเดียว ๔ เท่า เรียกเต็มว่า อัตราสามชั้น, ชื่ออัตราจังหวะหน้าทับและทำนองเพลงประเภทหนึ่ง มีความยาวเป็น ๒ เท่า ของอัตราสองชั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhythmจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhythmจังหวะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tempoจังหวะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
power strokeจังหวะกำลัง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
power strokeจังหวะกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rising rhythmจังหวะขึ้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust strokeจังหวะคาย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
biorhythmจังหวะชีวภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suction stroke; inlet stroke; intake strokeจังหวะดูด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
suction stroke; inlet stroke; intake strokeจังหวะดูด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circadian rhythmsจังหวะรอบวัน [TU Subject Heading]
Rhythmจังหวะเสียง [TU Subject Heading]
Atrial Rhythm, Chronic Abnormalจังหวะการเต้นผิดปกติของเอเตรียมเรื้อรัง [การแพทย์]
Biological Rhythmsจังหวะทางชีวภาพ [การแพทย์]
Circadian Rhythmจังหวะเซอร์คาเดียน, การหลั่งตามรอบวัน [การแพทย์]
Efficiency, Functionalจังหวะการพูดที่เหมาะสมและพูดได้นานพอที่ใช้เป็น [การแพทย์]
compression strokeจังหวะอัด, จังหวะที่ 2 ของการทำงานของเครื่องยนต์ที่จะให้ครบ 1 รอบ  จังหวะนี้ลูกสูบจะอัดไอน้ำมันผสมอากาศให้มีปริมาตรเล็กลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Вut they won't keeр in rhythmแต่มันจะไม่เก็บไว้ในจังหวะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The rhythm of production will be affected.สายพานการผลิต อาจถูกขัดจังหวะ The Great Dictator (1940)
Rhythm...จังหวะ... The Great Dictator (1940)
All right, have your rhythm.เอาล่ะ นี่เป็นจังหวะของคุณ The Great Dictator (1940)
Work with the rhythm of music.ทำงานไปพร้อมจังหวะของดนตรี The Great Dictator (1940)
Brahms' Hungarian Dance number five.บาร์ม' จังหวะฮังการี The Great Dictator (1940)
- He's very excitable. Sit down.- เขาเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะมาก นั่งลง 12 Angry Men (1957)
- Excitable?- หัวใจเต้นผิดจังหวะ? 12 Angry Men (1957)
No, but I'd like to know if an old man who drags one foot cos he had a stroke can get from his bedroom to his front door in 15 seconds.ไม่มี แต่ผมอยากจะรู้ว่าคนเก่าที่ลากหนึ่ง cos เท้าเขามีจังหวะ จะได้รับจากห้องนอนของเขาไปที่ประตูหน้าของเขาใน 15 วินาที 12 Angry Men (1957)
I'm a... pretty excitable person.คนสวยหัวใจเต้นผิดจังหวะ 12 Angry Men (1957)
Every gun makes its own tune and it's perfect timing large one.ปืนทุกกระบอกมีจังหวะของมันเอง... ...นี่เป็นจังหวะเหมาะ ไอ้ตัวโต The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The best time is after the attack when there's a truce to get the wounded.จังหวะเหมาะที่สุดก็คือหลังการโจมตี... ...พอหยุดยิง เพื่อลำเลียงคนเจ็บ The Good, the Bad and the Ugly (1966)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จังหวะ[jangwa] (n) EN: rhythm ; tempo ; phase ; timing ; swing ; cadence ; spacing ; step ; pace ; pulse  FR: rythme [ m ] ; tempo [ m ] ; cadence [ f ]
จังหวะลีลา[jangwa lilā] (n) EN: rhythmics ; rhythm

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backbeat(n) จังหวะดนตรีที่หนักแน่น โดยเฉพาะจังหวะร็อก
beat(n) จังหวะ
cadence(n) จังหวะ, Syn. rhythm
footwork(n) การใช้เท้าในการกีฬา, See also: จังหวะเท้า, การก้าวเท้า
heartbeat(n) การเต้นของหัวใจ, See also: จังหวะการเต้นของหัวใจ
measure(n) จังหวะ (ของคำประพันธ์), Syn. rhythm, meter
meter(n) จังหวะในเพลง, See also: ท่วงทำนอง, Syn. rhythm, beat, pulse
occasion(n) โอกาส, See also: จังหวะ, Syn. opportunity, chance, opening
opportunity(n) โอกาสที่ดี, See also: จังหวะที่ดี, โอกาส, Syn. chance, occasion, opening
pirouette(n) จังหวะการหมุนตัวบนเท้าเดียวหรือปลายเท้า, Syn. turn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
accentual(แอคเซน' ชวล) adj. เกี่ยวกับการเน้นเสียงหนัก, ซึ่งเป็นจังหวะ. -accentuality n.
allegretto(แอลลิเกรท' โท) adj., n. (pl. -tos) ซึ่งมีจังหวะเบาและค่อนข้างเร็ว (ดนตรี) , - n. จังหวะที่เบาและค่อนข้างเร็ว
allegro(อะเล' โกร) adj., n. (pl. -gros) สั้นและเร็ว (จังหวะดนตรี) -n. การเคลื่อนที่ที่สั้นและเร็ว (จังหวะ)
allemande(แอล' ลิมานดฺ) n., (pl. -mandes) การเต้นรำในศตวรรษที่ 17-18 ที่มีจังหวะคู่ที่ช้า, ดนตรีที่อาศัยหลักการเต้นรำดังกล่าว
andante(แอนแดน' ที) adj. ค่อนข้างช้าและแรียบ (เสมอ) . จังหวะช้า ๆ (walking)
andantino(แอนแดนที' โน) n., adj. adv. จังหวะที่ค่อนข้างเร็วกว่า andante, ค่อนข้างเร็วกว่า andante
apropos(แอพระโพ') adv., adj. เหมาะสม, ถูกจุดประสงค์, ถูกจังหวะ, Syn. opportunely
arrhythmia(อะริธ'เมีย) n. ภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ, ภาวะไม่ได้จังหวะ., Syn. arrhythmia, arythmia, arythmia -arrhythmia al
arsis(อาร์'ซิส) n., (pl. -ses) จังหวะขึ้น, จังหวะเมา, พยางค์เสียงหนัก (ในโคลงกลอนภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
bandmaster(n) ผู้นำจังหวะ, วาทยากร
beat(n) การตี, ความชนะ, จังหวะ, การเต้น
cadence(n) จังหวะ, ท่วงทำนอง, เสียงต่ำ
cockswain(n) สรั่ง, คนบอกจังหวะเรือ
drum(vi) ตีกลอง, เคาะกลอง, เคาะจังหวะ
eurhythmics(n) การดัดตนตามจังหวะดนตรี
felicitous(adj) เหมาะสม, ถูกจังหวะ, ถูกกาลเทศะ, เป็นมงคล
foot(n) เท้า, ตีน, บาทา, ทหารราบ, จังหวะในโคลง
footwork(n) การใช้เท้า, การก้าวเท้า, จังหวะเท้า
hexameter(adj) มีหกท่อนหรือหกจังหวะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
casion[เเคเชิน] (n) จังหวะ
Dysrhythmiaจังหวะที่ผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง : จังหวะที่ผิดปกติซึ่งจัดแสดงในบันทึกกิจกรรมทางไฟฟ้าของสมองหรือหัวใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
鼓動[こどう, kodou] (n) จังหวะ, เต้นเป็นจังหวะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Schritt(n) |der, pl. Schritte| ก้าว, ฝีก้าว, ขั้น, จังหวะ
gelegentlich(adj, adv) ที่ถูกจังหวะ, ที่โอกาสเหมาะสม เช่น Du kommst gelegentlich. Wir sind gerade beim Essen. เธอมาได้ถูกจังหวะ พวกเรากำลังทานอาหารอยู่เลย, See also: A. ungelegentlich
Zugzwang(n) |der, nur Sg.| เป็นคำศัพท์จากหมากรุกสากล ซึ่งมีความหมายว่า โดนบังคับให้เดินเสียเปรียบ (ไม่มีตาดีให้เดิน) คำว่า Zug นั้นแปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเดินหรือการดึง ส่วนคำว่า Zwang แปลว่าการบังคับ ผู้ที่อยู่ในจังหวะ Zugzwang นั้นก็คือผู้ที่เสียเปรียบ หมายเหตุ: ทางที่ดีที่สุดนั้นก็คือไม่เดินนั่นเอง
klicken(vt) |klickte, hat geklickt| คลิ๊ก, กดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์คอมพิวเตอร์ เช่น Klicken Sie hier!

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top