ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interim

IH1 N T ER0 AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interim-, *interim*
Possible hiragana form: いんてりん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
interim[ N ] ช่วงระหว่างเวลา, See also: ช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interim(n) ช่วงระหว่างเวลา, See also: ช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์สองเหตุการณ์, Syn. interval, meantime
interim(adj) ชั่วคราว, See also: ชั่วคราว, กลางคัน, Syn. provisional, temporary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interim(อิน'เทอริม) n. ช่วงเวลาหยุดพัก, ระหว่างเวลา. adj. ระหว่างเวลา, ชั่วคราว, กลางคัน
ad interim(แอดอิน' เทอริม) ในระหว่างนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
interim(n) เวลาหยุดพัก, ระหว่างเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interimระหว่างกาล, ชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interim (L.)ระหว่างกาล, ชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interim bonusเงินปันผลระหว่างกาล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interim denture; provisional dentureฟันปลอมเฉพาะกาล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
interim dividendเงินปันผลระหว่างกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interim orderคำสั่งชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interim orderคำสั่งชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interim paymentการชำระเงินระหว่างกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interim relief; interlocutory reliefวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interim storageการเก็บรักษาเฉพาะกาล, การเก็บรักษาเชื้อเพลิงใช้แล้วหรือกากกัมมันตรังสีในสถานที่เก็บชั่วคราวก่อนที่จะนำไปดำเนินการหรือเก็บรักษาในสถานที่เก็บถาวรต่อไป <br> (ดู storage, waste และ disposal, waste ประกอบ)</br> [นิวเคลียร์]
Interim dividendเงินปันผลระหว่างกาล [การบัญชี]
Interim financial statementงบการเงินระหว่างกาล [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
interim(adj) ฉบับกลาง (interim report = รายงานฉบับกลาง)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get rid of dictatorial government and establish an interim government!กำจัดรัฐบาลเผด็จการ, ตั้งรัฐบาลชั่วคราว! Episode #1.7 (2008)
He went to the Interim branch and rented a car.เค้าไปที่สาขาชั่วคราวแล้วก็กลับไปที่รถ Taken (2008)
THIS IS THE PART I'M ACTUALLY GOOD AT. WHATEVER HE DID IN THE INTERIM REMAINS A MYSTERY, คุณบอเรนซื้อน้ำมันจำนวนมากเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว House on Fire (2009)
But now I'm the, uh, interim head of bass industries, แม้แต่ตแนนี้ อือ ดูเหมือนมันเป็นธุระของฉันซะแล้ว You've Got Yale! (2009)
- Oh. I'm interim director, but I expect the position will become permanent.ฉันเป็นผู้ดูแลชั่วคราว แต่คาดว่าเดี๋ยวคงมีการแต่งตั้งถาวร Pilot (2009)
I'll be acting as interim mayor until the elections, ฉันต้องรักษาการแทนนายกเทศมนตรี จนกว่าจะถึงเลือกตั้ง Brave New World (2010)
And appointed interim c.E.O. Of that division.และได้รับแต่งตั้งให้เป็น ซีอีโอ ชั่วคราว ของแผนก The Hot Potato Job (2011)
To put his name in for interim chiefใส่ชื่อเขา ลงที่ป้ายหลุมของหัวหน้ามั้ย A Tale of Two Audreys (2011)
Appoint you interim chief.แต่งตั้งคุณรักษาการแทน A Tale of Two Audreys (2011)
Why don't you tell the interim chief here your story?ทำไม คุณไม่เล่าเรื่องของคุณให้ หน.รักษาการณ์ฟังล่ะ Love Machine (2011)
I'm not making fans as the interim chief.ผมไม่ได้กำลังสร้างความนิยม ในฐานะรักษาการหัวหน้า Audrey Parker's Day Off (2011)
I got this badge from an interim government.ผมได้เหรียญตรานี่มา จากรัฐบาลชั่วคราว The Front Line (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทเฉพาะกาล[bot chaphǿkān] (n, exp) EN: temporary provisions ; interim arrangement
เงินปันผลระหว่างกาล[ngoenpanphon rawāng kān] (n, exp) EN: interim dividend
ผู้รักษาการ[phūraksākān] (n) FR: remplaçant [ m ] ; intérimaire [ m, f ]
รายงานระหว่างกาล[rāi-ngān rawāngkān] (n, exp) EN: interim report
รักษาการ[raksākān] (v, exp) EN: act for ; act temporarily in place of ; be on duty ; act on behalf of ; be in charge  FR: agir par intérim ; suppléer ; remplacer dans ses fonctions
รัฐบาลรักษาการ[ratthabān raksākān] (n, exp) EN: caretaker government ; interim government  FR: gouvernement intérimaire [ m ] ; gouvernement de transition [ m ] ; gouvernement qui expédie les affaires courantes [ m ]
ระหว่างกาล[rawāngkān] (adj) EN: interim
อุปทูตชั่วคราว[uppathūt chūakhrāo] (n, exp) EN: charge d'affaires ad interim

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTERIM IH1 N T ER0 AH0 M
INTERIM IH1 N T R AH0 M
INTERIM(2) IH1 N ER0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interim (n) ˈɪntərɪm (i1 n t @ r i m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
临时的本地管理接口[lín shí de běn dì guǎn lǐ jiē kǒu, ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ ㄉㄜ˙ ㄅㄣˇ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, / ] Interim Local Management Interface; ILMI [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlagsdividende { f }; Zwischendividende { f }interim dividend [Add to Longdo]
Interimsregierung { f }provisional government [Add to Longdo]
Zwischenkredit { m }interim credit [Add to Longdo]
Zwischenbericht { m }interim report [Add to Longdo]
Zwischenbilanz { f }interim financial statement [Add to Longdo]
Zwischenbilanz { f } | Zwischenbilanzen { pl } | Zwischenbilanz zieheninterim balance; interim result | interim results | to draw up an interim balance [Add to Longdo]
Zwischenergebnis { n } | Zwischenergebnisse { pl }interim result; provisional result | interim results; provisional results [Add to Longdo]
Zwischenfinanzierung { f } [ fin. ]interim finance; bridging finance [Add to Longdo]
Zwischenlösung { f }interim solution [Add to Longdo]
Zwischenurteil { n }interim judgement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮(P);仮り(io)[かり, kari] (n, adj-no) (1) temporary; provisional; interim; (2) fictitious; assumed (name); alias; (P) #156 [Add to Longdo]
中間[ちゅうかん, chuukan] (n-adv, n) middle; midway; interim; (P) #3,521 [Add to Longdo]
仮株券[かりかぶけん, karikabuken] (n) scrip; interim certificate [Add to Longdo]
継続審査[けいぞくしんさ, keizokushinsa] (n) carrying over a bill from one Diet session to the next, being deliberated by a committee in the interim [Add to Longdo]
暫定政府[ざんていせいふ, zanteiseifu] (n) interim government [Add to Longdo]
中間とりまとめ[ちゅうかんとりまとめ, chuukantorimatome] (n) interim guidelines [Add to Longdo]
中間選挙[ちゅうかんせんきょ, chuukansenkyo] (n) by-election; interim election [Add to Longdo]
中間内閣[ちゅうかんないかく, chuukannaikaku] (n) interim cabinet [Add to Longdo]
中間配当額[ちゅうかんはいとうがく, chuukanhaitougaku] (n) interim dividends [Add to Longdo]
中間報告[ちゅうかんほうこく, chuukanhoukoku] (n) interim report [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interim \In"ter*im\, n. [L., fr. inter between + im, an old
   accusative of is he, this, that.]
   [1913 Webster]
   1. The meantime; time intervening; interval between events,
    etc.
    [1913 Webster]
 
       All the interim is
       Like a phantasms, or a hideous dream. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Hist.) A name given to each of three compromises made by
    the emperor Charles V. of Germany for the sake of
    harmonizing the connecting opinions of Protestants and
    Catholics.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interim
   adj 1: serving during an intermediate interval of time; "an
       interim agreement"
   n 1: the time between one event, process, or period and another;
      "meanwhile the socialists are running the government" [syn:
      {interim}, {meantime}, {meanwhile}, {lag}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top