ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contemporize

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contemporize-, *contemporize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contemporize[VI] เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
contemporize[VT] ทำให้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contemporize(คันเทม'พะไรซ) vi.,vt. ทำให้เกิดขึ้นพร้อมกัน,บังเกิดขึ้นพร้อมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
contemporize(vt) เกิดขึ้นพร้อมกัน,เกิดในสมัยเดียวกัน

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 contemporize \contemporize\ v. i.
   to happen at the same time.
 
   Syn: co-occur.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 contemporize \contemporize\ v. t.
   to arrange or represent events so that they co-occur.
 
   Syn: synchronize.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contemporize
   v 1: happen at the same time [syn: {synchronize}, {synchronise},
      {contemporize}, {contemporise}]
   2: arrange or represent events so that they co-occur;
     "synchronize biblical events" [syn: {synchronize},
     {synchronise}, {contemporize}, {contemporise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top