Search result for

temporarily

(51 entries)
(0.186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -temporarily-, *temporarily*, temporary
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
temporarily[ADV] โดยชั่วคราว, See also: โดยไม่ถาวร, โดยไม่ประจำ, โดยไม่ตลอดไป

English-Thai: Nontri Dictionary
temporarily(adv) เพียงชั่วคราว,อย่างไม่ถาวร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bury the treasure map temporarily.เผา.. แผนที่หาสมบัติ ชั่วคราว. Episode #1.5 (2008)
That's how they temporarily shut down our missile defenses and entered our airspace.พวกมันจึงสามารถระงับ ขีปนาวุธป้องกันทางอากาศ และบุกน่านฟ้าของเราได้ The Day the Earth Stood Still (2008)
DOG 1: Follow me. I like you temporarily.ตามผมมา ผมจะทำใจให้ชอบคุณ Up (2009)
For holding back, at least temporarily,ที่จะหยุดการโจมตี อย่างน้อยก็แค่ชั่วคราว Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
I'm just running FBI ops temporarily until they catch Dubaku.ฉันมาช่วยที่ FBI แค่ชั่วคราว จนกว่าพวกเขาจะจับตัวดูบากูได้ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Just temporarily. Just taking a little break from cooking.แค่ชั่วคราวน่ะ แค่พักซักระยะจากการทำอาหาร Julie & Julia (2009)
Our distributor is temporarily offline.ตันแทนจำหน่ายสินค้าของเรา ติดต่อไม่ได้ชั่วคราว Potlatch (2009)
We need guns. Our distributor is temporarily offline--พวกเราต้องการปืน ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเรา ติดต่อไม่ได้ชั่วคราว Fa Guan (2009)
You said you'd work at the Buy More temporarily.คุณว่าจะทำงานที่บายมอร์ ชั่วคราว นี่มัน 5 ปี แล้วนะ Chuck Versus the Beefcake (2009)
Only temporarily.แค่ชั่วคราว Storm Over Ryloth (2009)
Looks like it might have temporarily disrupted the communication device.ดูเหมือนมันเป็นแค่ปัญหาขัดข้องชั่วคราว ของอุปกรณ์การสื่อสาร Earth (2009)
Memories are temporarily stored in this area and in order to compensate for the damage to Megumi-san's brain it's just beginning to use this area...ความทรงจำชั่วคราวจะถูกเก็บไว้ในส่วนนี้.. และเพื่อที่จะชดเชยความเสียหายของสมองของเมกุมิซํง มันก็เพิ่งเริ่มที่จะใช้บริเวณนี้แทน Episode #1.3 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
temporarilyBecause of fighting in the region, the oil supply was temporarily cut off.
temporarilyDue to the fog, traffic is temporarily suspended.
temporarilyHe became temporarily deranged.
temporarilyThe apple appeased my hunger temporarily.
temporarilyThis service is temporarily out of order.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดผ่อนปรน[N] temporarily permitted area, Syn. จุดผ่อนผัน, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้มีการเปิดจุดผ่อนปรน เพื่อนำไม้เข้าในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน, Thai definition: จุดที่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งทำได้ตามใจบ้าง
เป็นการชั่วคราว[ADV] temporarily, Syn. ชั่วคราว, Ant. เป็นการถาวร, ตลอดไป, ถาวร, Example: เด็กนักเรียนย้ายมาเรียนที่เต็นท์เป็นการชั่วคราว
ฉาบฉวย[ADV] temporarily, See also: transitorily, impermanently, Syn. ชั่วครั้งชั่วคราว, ชั่วคราว, Example: นักการเมืองต้องเลือกสังกัดพรรคใดพรรคหนึ่งในระยะยาวจะอยู่แบบฉาบฉวยเหมือนเก่าไม่ได้, Thai definition: ไม่จริงจัง
เฉพาะกาล[ADV] temporarily, See also: momentarily, for the time being, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, Example: ที่ห้ามมิให้พิมพ์โฆษณากฎหมายในรัชกาลที่ 3 นั้น มีผลบังคับเฉพาะกาล และสิ้นผลไปเมื่อหมดรัชกาลนั้น
ชั่วคราว[ADV] temporarily, See also: for a time, for a while, Syn. ไม่ยืนยาว, ไม่ถาวร, ไม่ยั่งยืน, ชั่วครั้งชั่วคราว, Ant. ถาวร, คงทน, ยืนยาว, ยั่งยืน, จีรัง, Example: นักศึกษาเช่าหอพักอาศัยของเอกชนชั่วคราว ก่อนที่จะย้ายเข้าไปหอพักในมหาวิทยาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะกาล[adv.] (chaphǿkān) EN: temporarily ; momentarily ; for the time being   
ชั่วขณะ[adv.] (chūakhana) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily   FR: pour un moment
ชั่วคราว[adv.] (chūakhrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time   FR: temporairement ; provisoirement ; pour le moment
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space   FR: momentané
ชั่วประเดี๋ยว[adv.] (chūa pradīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space   
จุดผ่อนผัน[n. exp.] (jut phǿnphan) EN: temporarily permitted area   FR: zone autorisée [f]
จุดผ่อนปรน[n. exp.] (jut phǿnpron) EN: temporarily permitted area   FR: zone provisoirement autorisée [f]
ครู่เดียว[adv.] (khrū dīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily   
เป็นการชั่วคราว[adv.] (pen kān chūakhrāo) EN: temporarily   
รักษาการ[v. exp.] (raksākān) EN: act for ; act temporarily in place of ; be on duty ; act on behalf of ; be in charge   FR: agir par intérim ; suppléer ; remplacer dans ses fonctions

CMU English Pronouncing Dictionary
TEMPORARILY    T EH2 M P ER0 EH1 R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
temporarily    (a) (t e1 m p r @ r @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mit der Wahrnehmung beauftragttemporarily in charge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステント[, sutento] (n) stent (tubular support temporarily placed inside a blood vessel, etc.) [Add to Longdo]
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P) [Add to Longdo]
一旦[いったん, ittan] (adv) (1) (uk) once; (2) for a moment; temporarily; (n) (3) (arch) one morning; (P) [Add to Longdo]
一朝[いっちょう, icchou] (n-adv,n-t) temporarily; short period; once; one morning [Add to Longdo]
一度(P);ひと度;一たび;一とたび(io)[いちど(一度)(P);ひとたび, ichido ( ichido )(P); hitotabi] (n-adv) (1) once; one time; on one occasion; (2) (ひとたび only) temporarily; for a moment; (3) (いちど only) one degree; one tone; one musical interval; (P) [Add to Longdo]
仮に[かりに, karini] (adv) temporarily; provisionally; for example; for argument's sake; (P) [Add to Longdo]
仮受け金[かりうけきん, kariukekin] (n) money temporarily receipted [Add to Longdo]
仮親[かりおや, karioya] (n) adopted parents; temporarily assumed parents [Add to Longdo]
休校[きゅうこう, kyuukou] (n,vs) closing school (temporarily); dropping one's studies; (P) [Add to Longdo]
寓する[ぐうする, guusuru] (vs-s,vi) (1) to reside temporarily; (vs-s,vt) (2) to imply [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
姑且[gū qiě, ㄍㄨ ㄑㄧㄝˇ, ] temporarily; the time being; for the moment; provisional; tentatively [Add to Longdo]
暂搁[zàn gē, ㄗㄢˋ ㄍㄜ, / ] temporarily stopped; in abeyance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temporarily \Tem"po*ra*ri*ly\, adv.
   In a temporary manner; for a time.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 temporarily
   adv 1: for a limited time only; not permanently; "he will work
       here temporarily"; "he was brought out of retirement
       temporarily"; "a power failure temporarily darkened the
       town" [ant: {for good}, {permanently}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top