ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ั-, *ั*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนงสือราชการ บนทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
Catm[แคท-มัน-นี่] (adv ) ขอพรจากพระ9ข้อ
love[รัก] รัก

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cushty[คัช ตี้] (Interjection ) cushty [ˈkʊʃtɪ] interj Brit informal an exclamation of pleasure, agreement, approval, etc.
Go up in flames[โกว-อัพ-อิน-เฟลมส์] (phrase ) 1. เผาไหม้ 2. สูญเสียบางสิ่งในทันตา
See also: S. shoot down in flames, fan the flames , R. flame
hunnid[ฮัน-นิด] (n slang ) hundred
See also: R. hunnid band

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
duodenal[ดูโอดีนัล] ลำไส้เล็กตอนต้น
homotggous[โฮะมอล-โอะกัซ] (adj ) ซึ่งมีความสัมพันธ์เดียวกัน,คล้ายคลึงกัน,สายเดียวกัน
See also: S. homologue,homology,

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
inland taipan[อินแลด์ ไทพัน] (n ) งูชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียบริเวณแห้งแล้ง ชอบอากาศเย็น ออกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนหรือตอนอากาศเย็น ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงทีั่สุดในโลกด้วยพิษมีปล่อยมาเพียงแค่ 44 มิลลิกรัมต่อครั้ง แต่มีความรุนแรงกว่างูเห่าอินเดียถึง 50 เท่า
I’d love one[ไอ วุด เลิฟ วัน] (Expression ) ผม/ดิฉันอยากจะได้สักอัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir?ครบ The Blues Brothers (1980)
Heart,วใจ ปอด The Thing (1982)
-hello?สวสดี? 2010: The Year We Make Contact (1984)
I win.นชนะ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Papa?พ่อครบ An American Tail (1986)
Sit!่ง ! Labyrinth (1986)
French.ฝร่งเศส Goodfellas (1990)
Yeah.ครบ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Gus!ส ! The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Hi.- สวสดี The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Hello?ลโหล? Basic Instinct (1992)
I...น... Of Mice and Men (1992)

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กนมาก โดยเฉพาะในงานพฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
modern(adj) ทนสม
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรบคนไทยเล่น Linux
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลนรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาองกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกนจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกนฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กนในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
laptop(n jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตก หรือพกพา , notebook
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลกษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มกจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกนมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากบวตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดชนีความหกเหของแสงต่างกน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มกถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซบซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
centigram[N] เซนติกรม, See also: ัหน่วยวัดน้ำหนักเท่ากับ หนึ่งในร้อยของกรัม, Syn. centigramme
hairless[ADJ] ที่ไม่มีขน, See also: ัที่ไม่มีผม, ที่หัวล้าน, ที่หัวโล้น, Ant. hairy
oily[ADJ] ที่ประจบประแจงง, Syn. unctuous, oleaginous
oppose[VT] ต่อต้าน, See also: ัไม่ยอมรับ, Syn. obstruct, withstand, check, Ant. endorse, agree
prevalent[ADJ] ที่พบได้บ่อยๆ, See also: ัแพร่หลาย, Syn. widespread, frequently
temporal[ADJ] ช่วคราว, See also: , Syn. temporary, transient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
!เครื่องหมายอศเจรีย์
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจน) เป็นอกขระตวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอกขระ เมื่อนำมาใช้ในคำส่งระบบดอส สญลกษณ์ * จะใช้แทนตวอกษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอกษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบนทึก ดู wildcards ประกอบ
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลกษณ์ของตวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกนออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มกมีลกษณะเป็นเส้นตดกน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลงรายการคำส่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำส่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำส่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบติตามคำส่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สญลกษณ์ที่มีลกษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลง 3 ดู caret ประกอบ^ (สญลกษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สญลกษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สญลกษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำส่งเฉพาะบางคำส่ง มีความหมายแตกต่างกนไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลง เป็นต้น
_เครื่องหมาย underscore เป็นอกขระตวหนึ่งบนแผงแป้นอกขระ มีลกษณะดงนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรบขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มกนิยมใช้เป็นคำส่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยงมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตวอกขระตวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจต้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a(เอ) 1. พยญชนะและสระตวแรกในภาษาองกฤษรูปตว A, ช้นหนึ่ง,อนดบหนึ่ง,สญลกษณ์ธาตุ argon (the first letter) - องสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อกษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากบ 10 ในเลขฐานสิบ
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกบอาชีพการคดเลือกสรรหานกดนตรี เพื่อบนทึกเสียงหรือภาพ)
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกบการเกษตรและเครื่องกล)
a couvert(เอคูเวอ') fr. พกหลบ

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลง,ผงะ,งง,ถอยหล
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตว,น้อม,เสื่อมศกดิ์
abasement(n) การลดตว,การถ่อมตว,การน้อม,การเสื่อมศกดิ์
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงบ,การลดน้อยลง
abbacy(n) ตำแหน่งเจ้าอาวาส,ตำแหน่งอธิการว
abbess(n) หวหน้านางชี
abbey(n) วด,โบสถ์
abbot(n) สมภาร,เจ้าอาวาส,อธิการวด,เจ้าว
abbreviate(vt) ย่อ,ทำให้ส้นลง
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมบติ, ยกเลิก

German-Thai: Longdo Dictionary
über(Präp.) เกี่ยวก
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยท่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยท่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสมพนธ์ดีมาก
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รบช่วงต่อ รบไปทำแทน, ทำต่อ
AGคำย่อของ Aktiengesellschaft หมายถึง บริษทมหาชนจำกด, See also: S. Aktiengesellschaft
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษทมหาชน
Amt(n) |das, pl. Ämter| หน่วยงาน, สำนกงานของร
Angst(n) |die, pl. Ängste| ความกล
Anteil(n) |der, die Anteile| ส่วน, สดส่วน
Aufgabe(n) |die, pl. Aufgaben| โจทย์, ปญหา
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบส่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รบใบส่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รบมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง

French-Thai: Longdo Dictionary
je(n) ประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์, ฉน,ผม
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านท้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอท้งหลาย
Bonjour!สวสดี (ใช้ได้ต้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
faire de l'escrime(vt) เล่นฟนดาบสากล
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตว คือ มีอาการหิว
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครว)
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยงเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉนหิวน้ำมากเลยค่ะในช่วโมงภาษาฝร่งเศส
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรฐอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉนไปอเมริกา , See also: adj. americain
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกบสหรฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สงเกตความแตกต่างของการผน adj.)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top