ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

temporal

T EH1 M P ER0 AH0 L   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -temporal-, *temporal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
temporal[ADJ] ชั่วคราว, See also: , Syn. temporary, transient
temporal[ADJ] ที่เกี่ยวกับทางโลก, See also: เกี่ยวกับฆราวาส, Syn. earthly, mundane, secular
temporal[ADJ] เกี่ยวกับขมับ, See also: ใกล้ขมับ
temporality[N] ลักษณะชั่วคราว, See also: ลักษณะที่ไม่ถาวร
temporal bone[N] กระดูกขมับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
temporal(เทม'เพอเริล) adj. (เกี่ยวกับ) เวลา,ขมับ,ชีวิตปัจจุบันหรือโลกปัจจุบัน,ชั่วคราว,ในทางโลก,ฆราวาส,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,กาลกริยา, See also: temporalness n., Syn. finite
temporal bonen. กระดูกขมับ
temporality(เทมพะแรล'ลิที) n. ลักษณะชั่วคราว,ลักษณะที่ไม่ถาวร,ทรัพย์สมบัติทางโลก

English-Thai: Nontri Dictionary
temporal(adj) ชั่วขณะ,ในทางโลก,เกี่ยวกับโลกียวิสัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
temporal๑. -ขมับ๒. เวลา, ตามเวลา๓. ชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ provisional] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporalโดยกาละ, ตามเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporal boneกระดูกขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporal canthus; canthus, lateral; canthus, outerหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporal fossaแอ่งขมับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporal logicตรรกศาสตร์เชิงกาลเวลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
temporal muscleกล้ามเนื้อขมับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporalis-บริเวณขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Temporal databaseฐานข้อมูลเชิงเวลา [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Apparently the result of decay in the frontal, parietal, temporal and occipital lobes.ทำให้ฟังค์ชั่นต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการเน่าเปื่อย ของสมองส่วนหน้า ที่แบ่งเป็นลอนๆ Day of the Dead (1985)
Ramica, the wedding tonight... is only temporal entertainment in my long life.รามิกา งานแต่งคืนนี้... ก็แค่ความสุขชั่วครั้งคราว ในชีวิตของพ่อเท่านั้น Vampire Hunter D (1985)
From the government of Tibet... to Your Holiness, the fourteenth Dalai Lama... we ask you to rule your people... as the spiritual and temporal leader of Tibet.สารจากรัฐบาลทิเบต... ถึงองค์เหนือหัว องค์ทะไลลามะที่ 14 ขอให้ท่านทรงปกครองประชาชน Seven Years in Tibet (1997)
Temporal causality, temporal paradox.ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต The Time Machine (2002)
The temporal lobe was severely damaged.ส่วนที่เรียกว่าเทมโพรัล โรบ ถูกทำเสียหายอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุ 50 First Dates (2004)
Your damaged temporal lobe is causing me pain and I'm gonna get you for that.ส่วนสมองที่เสียหายของคุณนั่นแหละ ที่ทำผมปวดใจ และผมก็จะเอาคืนแน่ 50 First Dates (2004)
How's my temporal lobe looking there, doc?ส่วนเทมโพรัล โรบของผมเป็นไงบ้างครับหมอ 50 First Dates (2004)
There was a great deal of debate about creating temporal paradoxes...มีเรื่องโต้แย้งเกี่ยวกับ การสร้างสิ่งที่เหนือธรรมชาติ... 100 Million BC (2008)
Initiate Temporal Sequencing.เริ่มต้นขบวนการส่งได้ 100 Million BC (2008)
Michael needs an operation to remove a tumor from his temporal lobe.ไมเคิ้ลต้องผ่าตัดเอาเนื้องอกออกมา จากสมองของเขา Going Under (2008)
It's pushing up against his temporal lobe.คุณเคยเห็น อะไรแบบนี้มาก่อนมั้ย Just Business (2008)
Michael needs an operation to remove a tumor from his temporal lobe.เช่นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด Just Business (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางโลก[ADJ] secular, See also: temporal, mundane, worldly, Ant. ทางธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับขมับ[adj.] (kīokap khamap) EN: temporal   FR: temporal
เกี่ยวกับเวลา[adj.] (kīokap wēlā) EN: temporal   FR: temporel
กระดูกขมับ[n. exp.] (kradūk khamap) EN: temporal bone   FR: temporal [m] ; os temporal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEMPORAL T EH1 M P ER0 AH0 L
TEMPORALLY T EH1 M P ER0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
temporal (j) tˈɛmpərəl (t e1 m p @ r @ l)
temporalty (n) tˈɛmpərəltiː (t e1 m p @ r @ l t ii)
temporality (n) tˌɛmpərˈælɪtiː (t e2 m p @ r a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颞骨[niè gǔ, ㄋㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, / ] temporal bone; os temporale (side of the skull, around the ear), #83,556 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
temporal {adj}temporal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
に続いて[につづいて, nitsuduite] (exp) (See に続く) (temporal or logical sense) following ...; in the wake of ... [Add to Longdo]
に続く[につづく, nitsuduku] (exp,v5k) (See に続いて,続く) (temporal or logical sense) follow ...; come after ... [Add to Longdo]
過現未[かげんみ, kagenmi] (n) past, present and future; three temporal states of existence [Add to Longdo]
[ま, ma] (n-adv,n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv,n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv,n,n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv,n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) [Add to Longdo]
空蝉(ateji);虚蝉(ateji);現人[うつせみ;うつそみ(ok);うつしおみ(現人)(ok), utsusemi ; utsusomi (ok); utsushiomi ( gen nin )(ok)] (n) (1) man of this world; the real world; temporal things; (2) (空蝉, 虚蝉 only) cast-off cicada shell; cicada [Add to Longdo]
三世因果[さんぜいんが, sanzeinga] (n) retribution spanning the threes temporal worlds (the present, the past, and the future) [Add to Longdo]
時空間情報科学[じくうかんじょうほうかがく, jikuukanjouhoukagaku] (n) spatio-temporal information science; time-space information science [Add to Longdo]
時相名詞[じそうめいし, jisoumeishi] (n) temporal noun (i.e. "n-t") [Add to Longdo]
側頭骨[そくとうこつ, sokutoukotsu] (n) temporal bone (of the skull) [Add to Longdo]
側頭葉[そくとうよう, sokutouyou] (n) temporal lobe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temporal \Tem"po*ral\, a. [L. temporalis, fr. tempora the
   temples: cf. F. temporal. See {Temple} a part of the head.]
   (Anat.)
   Of or pertaining to the temple or temples; as, the temporal
   bone; a temporal artery.
   [1913 Webster]
 
   {Temporal bone}, a very complex bone situated in the side of
    the skull of most mammals and containing the organ of
    hearing. It consists of an expanded squamosal portion
    above the ear, corresponding to the squamosal and zygoma
    of the lower vertebrates, and a thickened basal petrosal
    and mastoid portion, corresponding to the periotic and
    tympanic bones of the lower vertebrates.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temporal \Tem"po*ral\, a. [L. temporalis, fr. tempus, temporis,
   time, portion of time, the fitting or appointed time: cf. F.
   temporel. Cf. {Contemporaneous}, {Extempore}, {Temper}, v.
   t., {Tempest}, {Temple} a part of the head, {Tense}, n.,
   {Thing}.]
   1. Of or pertaining to time, that is, to the present life, or
    this world; secular, as distinguished from sacred or
    eternal.
    [1913 Webster]
 
       The things which are seen are temporal, but the
       things which are not seen are eternal. --2 Cor. iv.
                          18.
    [1913 Webster]
 
       Is this an hour for temporal affairs? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Civil or political, as distinguished from ecclesiastical;
    as, temporal power; temporal courts.
    [1913 Webster]
 
   {Lords temporal}. See under {Lord}, n.
 
   {Temporal augment}. See the Note under {Augment}, n.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Transient; fleeting; transitory.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temporal \Tem"po*ral\, n.
   Anything temporal or secular; a temporality; -- used chiefly
   in the plural. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      He assigns supremacy to the pope in spirituals, and to
      the emperor or temporals.        --Lowell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 temporal
   adj 1: not eternal; "temporal matters of but fleeting moment"-
       F.D.Roosevelt
   2: of or relating to or limited by time; "temporal processing";
     "temporal dimensions"; "temporal and spacial boundaries";
     "music is a temporal art"
   3: of or relating to the temples (the sides of the skull behind
     the orbit); "temporal bone"
   4: characteristic of or devoted to the temporal world as opposed
     to the spiritual world; "worldly goods and advancement";
     "temporal possessions of the church" [syn: {worldly},
     {secular}, {temporal}] [ant: {unworldly}]
   5: of this earth or world; "temporal joys"; "our temporal
     existence"
   n 1: the semantic role of the noun phrase that designates the
      time of the state or action denoted by the verb [syn:
      {temporal role}, {temporal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top