Search result for

temporal

(55 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -temporal-, *temporal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
temporal[ADJ] ชั่วคราว, See also: , Syn. temporary, transient
temporal[ADJ] ที่เกี่ยวกับทางโลก, See also: เกี่ยวกับฆราวาส, Syn. earthly, mundane, secular
temporal[ADJ] เกี่ยวกับขมับ, See also: ใกล้ขมับ
temporality[N] ลักษณะชั่วคราว, See also: ลักษณะที่ไม่ถาวร
temporal bone[N] กระดูกขมับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
temporal(เทม'เพอเริล) adj. (เกี่ยวกับ) เวลา,ขมับ,ชีวิตปัจจุบันหรือโลกปัจจุบัน,ชั่วคราว,ในทางโลก,ฆราวาส,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,กาลกริยา, See also: temporalness n., Syn. finite
temporal bonen. กระดูกขมับ
temporality(เทมพะแรล'ลิที) n. ลักษณะชั่วคราว,ลักษณะที่ไม่ถาวร,ทรัพย์สมบัติทางโลก

English-Thai: Nontri Dictionary
temporal(adj) ชั่วขณะ,ในทางโลก,เกี่ยวกับโลกียวิสัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
temporal๑. -ขมับ๒. เวลา, ตามเวลา๓. ชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ provisional] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporalโดยกาละ, ตามเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporal boneกระดูกขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporal canthus; canthus, lateral; canthus, outerหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporal fossaแอ่งขมับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporal logicตรรกศาสตร์เชิงกาลเวลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
temporal muscleกล้ามเนื้อขมับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporalis-บริเวณขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Temporal databaseฐานข้อมูลเชิงเวลา [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's a temporal lobe seizure.นั่นมันอาการชักของtemporal lobe นั่นนักสืบเอกชนใช่ไหม Not Cancer (2008)
Temporal lobe controls speech, Hearing, memory.สมองส่วน Temporal ควบคุม การพูด การได้ยิน ความจำ Not Cancer (2008)
Thin slices through the parietal And temporal lobes were clean.เฉือนบางๆผ่านparietal และเทมเปอรัลโลป ก็ปกติ Not Cancer (2008)
Temporal and frontoparietal regions are normal.Temporal และ frontoparietal regions ปกติดี Not Cancer (2008)
Bilateral lesions in the temporal lobes,ีมีบักเตรีใน เทมเปอรัล โลบ Adverse Events (2008)
The fact that the m.R.I. Showed no lesions on the temporal lobeเป็นความจริงเหมือนMRIแสดงถึงtemporal lobe Adverse Events (2008)
Tends to rule out your lesions on the temporal lobe theory.เป็นการยกเว้นกฎของคุณ\ เหมือนทฤษฎีเทมเปอรัล โลบ Adverse Events (2008)
Look, there's a left epidural hematoma which caused injury to the right temporal lobe from shifting in the skull.ดูสิ มีรอยด้านซ้ายที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนของสมอง Pathology (2008)
We're left with temporal lobe seizure.เราหยุดตรง temporal lobe seizure. House Divided (2009)
Temporal lobe activity is still clean.การทำงานของ เทมเปอรัลโหลบ ดี มันสะอาด House Divided (2009)
A temporal anomaly in global consciousness.ความไม่เป็นปกติ ในการสำนึกรู้ของโลก Black Swan (2009)
We found it in her temporal lobe.เราเจอมันในกลีบขมับเธอ I Believe the Children Are Our Future (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางโลก[ADJ] secular, See also: temporal, mundane, worldly, Ant. ทางธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับขมับ[adj.] (kīokap khamap) EN: temporal   FR: temporal
เกี่ยวกับเวลา[adj.] (kīokap wēlā) EN: temporal   FR: temporel
กระดูกขมับ[n. exp.] (kradūk khamap) EN: temporal bone   FR: temporal [m] ; os temporal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEMPORAL    T EH1 M P ER0 AH0 L
TEMPORALLY    T EH1 M P ER0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
temporal    (j) (t e1 m p @ r @ l)
temporalty    (n) (t e1 m p @ r @ l t ii)
temporality    (n) (t e2 m p @ r a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
temporal {adj}temporal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
に続いて[につづいて, nitsuduite] (exp) (See に続く) (temporal or logical sense) following ...; in the wake of ... [Add to Longdo]
に続く[につづく, nitsuduku] (exp,v5k) (See に続いて,続く) (temporal or logical sense) follow ...; come after ... [Add to Longdo]
過現未[かげんみ, kagenmi] (n) past, present and future; three temporal states of existence [Add to Longdo]
[ま, ma] (n-adv,n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv,n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv,n,n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv,n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) [Add to Longdo]
空蝉(ateji);虚蝉(ateji);現人[うつせみ;うつそみ(ok);うつしおみ(現人)(ok), utsusemi ; utsusomi (ok); utsushiomi ( gen nin )(ok)] (n) (1) man of this world; the real world; temporal things; (2) (空蝉, 虚蝉 only) cast-off cicada shell; cicada [Add to Longdo]
三世因果[さんぜいんが, sanzeinga] (n) retribution spanning the threes temporal worlds (the present, the past, and the future) [Add to Longdo]
時空間情報科学[じくうかんじょうほうかがく, jikuukanjouhoukagaku] (n) spatio-temporal information science; time-space information science [Add to Longdo]
時相名詞[じそうめいし, jisoumeishi] (n) temporal noun (i.e. "n-t") [Add to Longdo]
側頭骨[そくとうこつ, sokutoukotsu] (n) temporal bone (of the skull) [Add to Longdo]
側頭葉[そくとうよう, sokutouyou] (n) temporal lobe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颞骨[niè gǔ, ㄋㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, / ] temporal bone; os temporale (side of the skull, around the ear), #83,556 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temporal \Tem"po*ral\, a. [L. temporalis, fr. tempora the
   temples: cf. F. temporal. See {Temple} a part of the head.]
   (Anat.)
   Of or pertaining to the temple or temples; as, the temporal
   bone; a temporal artery.
   [1913 Webster]
 
   {Temporal bone}, a very complex bone situated in the side of
    the skull of most mammals and containing the organ of
    hearing. It consists of an expanded squamosal portion
    above the ear, corresponding to the squamosal and zygoma
    of the lower vertebrates, and a thickened basal petrosal
    and mastoid portion, corresponding to the periotic and
    tympanic bones of the lower vertebrates.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temporal \Tem"po*ral\, a. [L. temporalis, fr. tempus, temporis,
   time, portion of time, the fitting or appointed time: cf. F.
   temporel. Cf. {Contemporaneous}, {Extempore}, {Temper}, v.
   t., {Tempest}, {Temple} a part of the head, {Tense}, n.,
   {Thing}.]
   1. Of or pertaining to time, that is, to the present life, or
    this world; secular, as distinguished from sacred or
    eternal.
    [1913 Webster]
 
       The things which are seen are temporal, but the
       things which are not seen are eternal. --2 Cor. iv.
                          18.
    [1913 Webster]
 
       Is this an hour for temporal affairs? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Civil or political, as distinguished from ecclesiastical;
    as, temporal power; temporal courts.
    [1913 Webster]
 
   {Lords temporal}. See under {Lord}, n.
 
   {Temporal augment}. See the Note under {Augment}, n.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Transient; fleeting; transitory.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temporal \Tem"po*ral\, n.
   Anything temporal or secular; a temporality; -- used chiefly
   in the plural. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      He assigns supremacy to the pope in spirituals, and to
      the emperor or temporals.        --Lowell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 temporal
   adj 1: not eternal; "temporal matters of but fleeting moment"-
       F.D.Roosevelt
   2: of or relating to or limited by time; "temporal processing";
     "temporal dimensions"; "temporal and spacial boundaries";
     "music is a temporal art"
   3: of or relating to the temples (the sides of the skull behind
     the orbit); "temporal bone"
   4: characteristic of or devoted to the temporal world as opposed
     to the spiritual world; "worldly goods and advancement";
     "temporal possessions of the church" [syn: {worldly},
     {secular}, {temporal}] [ant: {unworldly}]
   5: of this earth or world; "temporal joys"; "our temporal
     existence"
   n 1: the semantic role of the noun phrase that designates the
      time of the state or action denoted by the verb [syn:
      {temporal role}, {temporal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top