ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transitorily

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transitorily-, *transitorily*, transitory
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉาบฉวย(adv) temporarily, See also: transitorily, impermanently, Syn. ชั่วครั้งชั่วคราว, ชั่วคราว, Example: นักการเมืองต้องเลือกสังกัดพรรคใดพรรคหนึ่งในระยะยาวจะอยู่แบบฉาบฉวยเหมือนเก่าไม่ได้, Thai Definition: ไม่จริงจัง
ปลงอนิจจัง(v) realize the transitoriness of all things, See also: be disillusioned with impermanence, meditate on the impermanency of life, be filled with r, Syn. สังเวชใจ, Example: ข่าวอุบัติเหตุใหญ่ทำให้เรารู้สึกปลงอนิจจัง, Thai Definition: รู้สึกสังเวชใจว่าไม่น่าจะเป็นถึงเช่นนั้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transitoriness(n) ความไม่ยั่งยืน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A transient ischemic attack, that's what it was.Eine transitorische ischämische Attacke, mehr nicht. Altered States (1980)
I tried to indicate this was just a transient thing.Sagte doch, es ist nur transitorisch. Altered States (1980)
No, but the ophthalmologist discovered something called a transient scotoma.Ich weiß nicht, aber der Augenarzt hat ein transitorisches Skotoma festgestellt. Unrequited (1997)
- Dr Marks. - What happened? - Your mother collapsed.Ihre Mutter hat einen transitorischen ischämischen Anfall erlitten. Keeping the Faith (2000)
It's part of a TIA... a Transient Ischemic Attack.Es ist ein Teil der T.I.A. ... eine Transitorische ischämische Attacke. House Training (2007)
We don't want a transient ischemic attack.Wir wollen keine transitorische ischämische Attacke. Pilot (2009)
Transient ischemic attack?Transitorische Ischämische Attacke? Pilot (2009)
You could be experiencing cardiopulmonary failure or a transient ischemic attack.Du könntest einen Herzstillstand oder eine Transitorische Ischämische Attacke erleiden. Fastest Man Alive (2014)
Well, I'm going to put her on some blood thinners and some statins, and before you leave, I'm gonna give you information about Transient Ischemic Attacks and some recommended lifestyle changes.Sie bekommt Blutverdünner und Statine. Ich gebe Ihnen ein paar Informationen über transitorische ischämische Attacken und Empfehlungen für den Lebensstil damit. The Musical (2017)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergänglichkeit { f }transitoriness [Add to Longdo]
vorübergehend { adv }transitorily [Add to Longdo]
vorübergehend; transitorisch { adj }transitory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Transitorily \Tran"si*to*ri*ly\, adv.
     In a transitory manner; with brief continuance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  transitorily
      adv 1: for a very brief time

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top