Search result for

worldly

(56 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worldly-, *worldly*, world
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worldly[ADJ] ซึ่งเจนโลก, See also: ซึ่งมีประสบการณ์ในชีวิต, Syn. worldly-minded, worldly-wise
worldly-wise[ADJ] ซึ่งเจนจัดในชีวิต
worldly-minded[ADJ] ซึ่งยังคงสนใจในวัตถุและความสุขทางโลก, See also: เกี่ยวกับทางโลก, Syn. materialistic
worldly-minded[ADJ] ซึ่งเจนโลก, See also: ซึ่งมีประสบการณ์ในชีวิต, Syn. worldly, worldly-wise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
worldly(เวิร์ลดฺ'ลี) adj.,adv. (เกี่ยวกับ) โลก,โลกมนุษย์,โลกียวิสัย,ทางโลก,ช่ำชองโลก,สังคมโลก, See also: worldliness n., Syn. earthly
worldly-minded(เวิร์ลดฺ'ลีไมดิด) adj. ลุ่มหลงในลาภยศกลิ่นสีของโลก, Syn. worldly
otherworldly(อัธ'เธอะเวิร์ลลี) adj. เกี่ยวกับ (โลกอื่น,โลกหน้า,ชาติหน้า) ,ซึ่งมุ่งทางจิต., See also: otherworldliness n.
unworldly(อันเวิร์ลดฺ'ลี) adj. ไม่ใช่ทางโลก,ไม่ใช่ทางโลกีย์,เกี่ยวกับทางธรรม,เกี่ยวกับทางพระ,เกี่ยวกับจิตใจ,บ้านนอก,ไม่ใช่โลก,อ่อนต่อโลก., See also: unworldliness n., Syn. unsophisticated

English-Thai: Nontri Dictionary
worldly(adj) ทางโลก,ทางโลกียวิสัย,เกี่ยวกับมนุษย์โลก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can try and play all mature and worldly, but you're not.เธอสามารถลองชิงสุก เพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิตได้ แต่ไม่ทำ Dare (2009)
Look, I know I come off as confident and worldly but the truth is I'm not.ฟังนะ ฉันอาจจะทำตัว เกินเลยไปหน่อยแต่... ที่จริงฉันไม่ได้เป็นแบบนั้น The Gorilla Experiment (2009)
# I've lost all ambition for worldly acclaim ## I've lost all ambition for worldly acclaim # Logorama (2009)
# I've lost all ambition, a worldly acclaim ## I've lost all ambition, a worldly acclaim # Logorama (2009)
That strange other worldly girl ... so easy the presence accepted by the dead among the living.เด็กสาวท่าทางแปลกๆที่มีสัมผัสเกี่ยวกับวิญญาณ เธอสามารถรับรู้ได้ถึงวิญาณคนตายที่วนเวียนอยู่ The Lovely Bones (2009)
Shaw, he may be handsome and worldly and know his way around a menu, but, man, he's stiff as a board.ชอว์อาจจะหล่อ เจ้าสเน่ห์ พูดเก่ง รู้เมนูเลิศรสเป็นอย่างดี แต่พวก! Chuck Versus the American Hero (2010)
I am just following the evidence wherever it may lead, and as a cop, I'm going to consider every possible worldly explanation.ไม่ว่ามันจะนำ ในฐานะตำรวจ ฉันจะต้อง หาคำอธิบายให้ได้ในทุกๆเรื่อง Demons (2011)
Since 1949, when you had a calling from Jesus Christ our Lord, which inspired you to renounce alcohol, and turn your back on all worldly pleasures.ตั้งแต่ปี 1949 เมื่อคุณได้ยินเสียงเรียก จากพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ\ละทิ้งเครื่องดื่มแอลกฮอล์และหันหลังให้กับ Nor'easter (2012)
Professor. How worldly.ศาสตราจารย์ คุณรู้จริง Inferno (2016)
You give up the condo life. give up all your flaming worldly possessions.... ..move to a dilapidated house in a toxic waste area....เอ่อ, ขอโทษเถอะ มันยังไงนะ ผมงง ตกใจด้วยน่ะครับ คืองี้ครับ, มันคือระเบิดแบบทำเอง Fight Club (1999)
He is a silly fellow oblivious to worldly affairs.องค์ชายเป็นคนโง่ของคนในโลกนี้ไปแล้ว Episode #1.9 (2006)
# We met worldly worldเราเจอปัญหาโลก The City of Violence (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worldlyHe is indifferent to worldly success.
worldlyHowever, in general, it seems that the Emperors had continued without seeking worldly power.
worldlyIt was wrong to try to judge happiness in terms of worldly success.
worldlyNo one is free from worldly cares.
worldlyPeople have worldly passions which lead them into delusions and sufferings.
worldly"Talking about 108, that's the number of worldly passions." "What worldly passions have you got then?" "I could say, but it'll get censored out."
worldlyThere are five ways to emancipate themselves from the bond of worldly passions.
worldlyThough he is so worldly-wise, he is still very young.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอกกาย[ADJ] worldly, Example: เงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้, Thai definition: สมบัติอื่นที่นอกเหนือไปจากร่างกาย, สิ่งของที่ไม่สามารถนำไปติดตัวไปได้เมื่อตายแล้ว
โลกิยะ[ADJ] worldly, See also: material, fleshly, Syn. โลกีย์, ของโลก, ทางโลก, Example: คนที่มองไม่เห็นสัจธรรมยังมัวหลงระเริงในทางโลกิยะ, Thai definition: เกี่ยวกับโลก, ธรรมดาโลก, Notes: (บาลี)
โลกีย์[ADJ] worldly, See also: material, fleshly, Syn. โลกิยะ, ของโลก, ทางโลก, Thai definition: เกี่ยวกับโลก, ธรรมดาโลก, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดียงสา[adj.] (dīengsā) EN: worldly wisdom ; sensible   FR: sensé ; avisé ; raisonnable
คดีโลก[n. exp.] (khadī lōk) EN: the affairs of the world ; worldly matters   
คติโลก[n. exp.] (khati lōk) EN: ways of the world ; secular tradition ; worldly tradition   
ของโลก[adj.] (khøng lōk) EN: worldly   FR: du monde ; mondial ; terrestre
โลกียะ[n.] (lōkīya) EN: worldly pleasure   
ไร้เดียงสา[adj.] (rai dīengsā) EN: innocent ; naive ; childlike ; artless ; simple ; credulous ; ingenuous ; unworldly   FR: innocent ; naïf ; crédule ; ingénu ; candide

CMU English Pronouncing Dictionary
WORLDLY    W ER1 L D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worldly    (j) (w @@1 l d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人情世故[rén qíng shì gù, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ ㄍㄨˋ, ] worldly wisdom; the ways of the world; to know how to get on in the world, #50,956 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Welterfahrung {f}worldly wisdom [Add to Longdo]
weltlich {adj} | weltlicher | am weltlichstenworldly | more worldly; worldlier | most worldly; worldliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意馬心猿[いばしんえん, ibashin'en] (n) (being unable to control) one's worldly desires and passions [Add to Longdo]
貨財[かざい, kazai] (n) wealth; worldly goods [Add to Longdo]
閑雲野鶴[かんうんやかく, kan'unyakaku] (n) life in natural setting, free from worldly cares [Add to Longdo]
苦労人[くろうにん, kurounin] (n) worldly-wise man [Add to Longdo]
浩然の気[こうぜんのき, kouzennoki] (n) (1) universal life force (the source of animation for all things); (2) free spirit (i.e. a mindset unencumbered with worldly concerns) [Add to Longdo]
雑念[ざつねん, zatsunen] (n) idle thoughts; worldly thoughts [Add to Longdo]
自適[じてき, jiteki] (n,vs) living free from worldly care; easy and comfortable living [Add to Longdo]
捨離[しゃり, shari] (n) {Buddh} abandoning all worldly desires [Add to Longdo]
渋皮がむける;渋皮が剥ける[しぶかわがむける, shibukawagamukeru] (v1,vi) (a woman) to lose her roughness and become urbane and good-looking; to become experienced in worldly affairs [Add to Longdo]
出世間的[しゅっせけんてき, shussekenteki] (adj-na) unworldly; religious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worldly \World"ly\, adv.
   With relation to this life; in a worldly manner.
   [1913 Webster]
 
      Subverting worldly strong and worldly wise
      By simply meek.             --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worldly \World"ly\, a. [AS. woroldlic.]
   [1913 Webster]
   1. Relating to the world; human; common; as, worldly maxims;
    worldly actions. "I thus neglecting worldly ends." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Many years it hath continued, standing by no other
       worldly mean but that one only hand which erected
       it.                  --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to this world or life, in contradistinction
    from the life to come; secular; temporal; devoted to this
    life and its enjoyments; bent on gain; as, worldly
    pleasures, affections, honor, lusts, men.
    [1913 Webster]
 
       With his soul fled all my worldly solace. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Lay, as opposed to clerical. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worldly
   adj 1: characteristic of or devoted to the temporal world as
       opposed to the spiritual world; "worldly goods and
       advancement"; "temporal possessions of the church" [syn:
       {worldly}, {secular}, {temporal}] [ant: {unworldly}]
   2: very sophisticated especially because of surfeit; versed in
     the ways of the world; "the blase traveler refers to the
     ocean he has crossed as `the pond'"; "the benefits of his
     worldly wisdom" [syn: {blase}, {worldly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top