Search result for

perm

(158 entries)
(0.045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perm-, *perm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perm[VT] ดัดผม, Syn. kink, wave, cinkle
perm[N] การดัดผม
permit[VT] อนุญาต, See also: ยินยอม, เห็นพ้อง, เห็นชอบ, Syn. allow, let, Ant. forbit, prohibit
permit[N] ใบอนุญาต, Syn. license
Permian[ADJ] เกี่ยวกับยุคเริ่มมีสัตว์เลื้อยคลาน Paleozoic เมื่อ 220-270 ล้านปีก่อน
permute[VT] เรียงลำดับ, Syn. commute, shuttle
permeate[VT] ซึมผ่าน
permeate[VI] ฟุ้ง, Syn. diffuse, pervade
permeate[VI] แผ่ซ่าน, See also: แพร่กระจาย, Syn. interpenetrate
permanent[ADJ] ถาวร, See also: คงทน, ยั่งยืน, Syn. lasting, Ant. impermanent, temporary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
permanence(เพอ'มะเนินซฺ) n. สภาพที่ถาวร,ลักษณะที่ถาวร, Syn. durability,fixity,stability,fixity ###A. evanescence,mortality
permanent(เพอ'มะเนินทฺ) adj. ถาวร,ยืนยง,คงทน,ยาวนาน, (สี) ไม่ตก., See also: permanentness n., Syn. lasting,durable,stable,enduring ###A. temporary
permanent storageหน่วยเก็บถาวรหมายถึง แหล่งเก็บข้อมูลถาวร กล่าวคือข้อมูลจะไม่ลบเลือนหายไป แม้เมื่อปิดสวิตช์ไม่ปล่อยกระแสไฟเข้าไปก็ตาม เช่น จานบันทึก
permanganate(เพอแมง'กะเนท) n. เกลือของ permanganic acid
permeability(เพอเมียบิล'ลิที) n. การซึมผ่านได้,ความสามารถในการซึมผ่านได้,ความสามารถในการแผ่ซ่านของอำนาจแม่เหล็ก
permeable(เพอ'เมียเบิล) adj. ซึมผ่านได้,แผ่ซ่านได้,ซึมแทรกได้., See also: permeableness n. permeably adv., Syn. absorbent
permeate(เพอ'มีเอท) vt. ซึมผ่าน,ซึมแทรก,แผ่ซ่าน,ซึมเข้า,ซาบ. vi. เต็มไปด้วย,ตลบ,แผ่ซ่าน,ซึมซ่าน., See also: permeation n. permeative adj. permeator n., Syn. imbue,pervade,diffuse,ooze
permissible(เพอมิส'ซะเบิล) adj. ยอมได้,อนุญาต,อนุมัติ., See also: permissibility n. permissibleness n. permissibly adv., Syn. allowable,permitted,legal
permission(เพอมิช'เชิน) n. การอนุญาต,การอนุมัติ,การยินยอม,ใบอนุญาต,ใบอนุมัติ
permissive(เพอมิส'ซิฟว) adj. ซึ่งอนุญาต,ซึ่งอนุมัติ,ซึ่งยินยอม,ตามใจ,ตามแต่เห็นสมควร, See also: permissiveness n., Syn. tolerant,lenient,lax

English-Thai: Nontri Dictionary
permanence(n) ความคงทน,ความถาวร,ความยืนยง
permanent(adj) คงทน,ถาวร,ยืนยง
permeable(adj) ซึมเข้าไปได้,แทรกเข้าไปได้
permeate(vt) ซึมซาบ,แผ่ซ่าน,แทรก
permissible(adj) พอยอมได้,พอทน,อนุญาตได้
permission(n) การยอม,การยินยอม,การอนุญาต,การเปิดโอกาส,การอนุมัติ
permit(n) บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,ใบอนุมัติ
permit(vt) ยอม,ยินยอม,อนุญาต,เปิดโอกาสให้,อนุมัติ
newspaperman(n) ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,นักหนังสือพิมพ์
peppermint(n) สะระแหน่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permafrost; perennially frozen ground; pergelisol; permanently frozen groundชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permanentถาวร, ตลอดไป, ไม่มีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent abodeถิ่นที่อยู่ถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent appointmentการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permanent appropriationงบจัดสรรถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permanent backingแผ่นรองเชื่อมถาวร [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
permanent backing ringแหวนรองเชื่อมถาวร [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
permanent dentition period; secondary dentition periodระยะปรากฏของชุดฟันแท้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent disabilityความพิการถาวร, ทุพพลภาพถาวร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanent disabilityทุพพลภาพถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Permacultureเกษตรกรรมถาวร [TU Subject Heading]
Permanentการบูรณะฟันถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Permanent fileแฟ้มถาวร [การบัญชี]
permanent hard waterน้ำกระด้างถาวร, น้ำกระด้างที่มีเกลือซัลเฟตหรือคลอไรด์ของแคลเซียม หรือแมกนีเซียมละลายอยู่ น้ำกระด้างชนิดนี้ต้มแล้วไม่หายกระด้าง  เช่น น้ำทะเล ต้องใช้วิธีกลั่นหรือให้ไหลผ่านสารซีโอไลต์ (zeolite) หรือใส่สารโซเดียมคาร์บอเนตลงไป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Permanent Hardness ความกระด้างถาวร
ความกระด้างของน้ำ ซึ่งไม่อาจกำจัดได้ด้วยการต้ม [สิ่งแวดล้อม]
Permanent magnet motorมอเตอร์แม่เหล็กถาวร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
permanent resident in the receiving stateบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในรัฐผู้รับ [การทูต]
Permanent setการเสียสภาพถาวรหลังจากชิ้นงานถูกดึงยืดตามเวลาที่กำหนดและปล่อยออก ชิ้นงานนั้นไม่สามารถกลับคืนสู่ความยาวเดิมได้ โดยมีส่วนที่ยืดยาวออกมามากกว่าความยาวก่อนการดึงยืด ความยาวส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้คำนวณเป็นร้อยละของความยาวเดิม [เทคโนโลยียาง]
permanent wilting pointpermanent wilting point, จุดเหี่ยวเฉาถาวร [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Permeabilityค่าความซึมได้ของหิน
การวัดความสามารถในการยอมให้ของไหล ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซ หรือ น้ำ ไหลผ่านช่องว่างระหว่างหิน หน่วยที่ใช้วัดเป็น มิลลิดาซี (Millidarcies, md) หรือ ดาซี (Darcies) [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
permaban (slang ) การยกเลิกอย่างถาวร,ใช้ไม่ได้ตลอดกาล (ย่อมาจาก permanently ban) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
permafrostดินซึ่ง ที่แข็ง(frozen) ตลอดปี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Perhaps I could call his mother and get her permission, then...งั้นฉันจะโทรขออนุญาตจากแม่เคนตะก่อน แล้ว... The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Please don't touch anything without permission, okay?ห้ามแตะต้องทุกสิ่งทุกอย่างก่อนได้รับอนุญาต, เข้าใจมั้ย? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Maps,building usage permitsพวกแผนที่ ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร... Art Imitates Life (2008)
Tell stevens to find me so I can permanently throw her off my service.บอกสตีเวนให้มาพบฉันด้วย ฉันจะได้ไม่ต้องให้เธอช่วยอีกต่อไป ดร.ฮานคร์ ฉันรู้ว่าคุณมีเรื่องในอดีตกับคนไข้รายนี้ Rise Up (2008)
I'd like to run a quick test if I can have your permission.ผมขอลองทดสอบอะไรนิดหน่อยถ้าคุณไม่ขัดข้อง Here Comes the Flood (2008)
I didn't give you permission to do that.ฉันยังไม่ได้อนุญาตคุณเลยนะ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
My permits are up to date. Actors all have their HIV card.ใบอนุญาตของฉันมีการต่ออายุ นักเเสดงทุกคนมีบัตรตรวจโรคเอชไอวี Better Half (2008)
Oh, no, I'm talking about a permanent presence.เปล่าไม่ใช่อย่างนั้น ฉันกำลังพูดถึงเรื่อง การตั้งถิ่นฐานถาวร Patch Over (2008)
- I have a permit. It's legal.- ฉันมีใบอณุญาติ มันถูกกฏหมาย Patch Over (2008)
- I did not give you permission to question my daughter.- ฉันไม่อนุญาตให้คุณ สอบปากคำอะไรลูกสาวฉันทั้งนั้น Fun Town (2008)
And then ATF takes up permanent residence in our collective rectums.แล้วจากนั้นหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย ตามกลิ่นตูดมาถึงกลุ่มของพวกเรา Seeds (2008)
Any permanent damage?มีผลกระทบอย่างอื่นตามมาไหม Seeds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
permA bad smell permeated the room.
permA man who asks his wife's permission before taking any action except breathing is a henpecked husband.
permA permanent is extra.
permCircumstances did not permit me to help you.
permCircumstances do not permit me such a holiday.
permControlled Access Zone: No entry without permission.
permDetachment provides perspective, which in turn permits a certain amount of pattern recognition.
permDid you get permission to park here?
permDon't make the perm too strong, please.
permDo you want your permanent natural?
permDuring the Diet session, there are often a politician or two leaving without permission when a question becomes too personal.
permEven at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่นคงถาวร[ADV] permanently, See also: constantly, enduringly, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Example: พระสงฆ์ ทำพิธีสวดเบิกพระธาตุ เพื่อขอให้พระธาตุดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวร, Thai definition: อย่างอยู่ได้นาน
กรีนการ์ด[N] green card, See also: permanent resident visa, Syn. บัตรเขียว, Example: ผู้ถือสิทธิกรีนการ์ดแคนาดาครบ 3 ปี จึงจะมีสิทธิถือสิทธิพลเมือง, Count unit: บัตร, Thai definition: ใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวร, Notes: (อังกฤษ)
แทรกซึม[V] infiltrate, See also: permeate, be abundant, Syn. ซึมซาบ, ซึม, Example: ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่แทรกซึมเข้าทำลายสังคมเกือบทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น, Thai definition: อาการที่ค่อยๆ แทรกเข้าไปโดยไม่ให้รู้ตัว
อย่างถาวร[ADV] permanently, See also: stably, enduringly, constantly, Syn. อย่างคงทน, อย่างยั่งยืน, Ant. ชั่วคราว, Example: คนที่ขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง จะทำให้สมองและเส้นประสาทสูญเสียหน้าที่อย่างถาวร
เบิกร่อง[N] port clearance permit, See also: permit for a ship to pass a checkpoint, Syn. หนังสือเบิกร่อง, ใบเบิกร่อง, Thai definition: เอกสารอนุญาตซึ่งด่านภาษีออกให้แก่เรือที่ได้ปฏิบัติตามพิธีการครบถ้วนแล้ว
ใบอนุญาต[N] license, See also: permit, Syn. ใบอนุมัติ, เอกสารสิทธิ์, Example: รัฐบาลงดการออกใบอนุญาตให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้าไปเปิดดำเนินการในประเทศ, Thai definition: เอกสารอนุญาตให้ทำกิจหรือให้มีสิทธิตามขอ ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้[V] permit, See also: allow, consent to, Syn. อนุญาต, ยอม, ยินยอม, Example: หมอให้เธอลุกจากเตียงได้หลังจากอาการป่วยดีขึ้น, Thai definition: ยอมให้ทำ, ปล่อยให้ทำ
อนุญาต[V] allow, See also: permit, consent, give agreement or permission, Syn. ยินยอม, ยอมให้, ยอม, Ant. ห้าม, Example: สารกันเสียที่จะใช้ใส่อาหารได้นั้นจะต้องเป็นชนิดที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตและจะต้องใช้ในปริมาณที่วางมาตรฐานกำหนดไว้, Thai definition: ยอมให้ตามที่ขอ
การอนุมัติ[N] approval, See also: permission, Syn. การยินยอม, การอนุญาต, Example: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้มีการลดภาษีเครื่องจักรเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามนโยบายส่งเสริมอุตสาหรรม, Thai definition: การให้อำนาจกระทำการตามระเบียบที่กำหนดไว้
ฟันแท้[N] tooth, See also: permanent teeth, Syn. ฟันถาวร, Example: ถ้าปล่อยให้ฟันแท้ผุก็ลำบากหน่อย อาจต้องใส่ฟันปลอม, Count unit: ซี่, แถว, ชุด, Thai definition: ฟันชุดที่ 2 ซึ่งขึ้นภายหลังฟันน้ำนม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อนิจจัง[adj.] (anitjang) EN: impermanent   
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization   FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อสุจิ[n.] (asuji) EN: sperm ; semen   FR: sperme [m] ; spermatozoïde [m]
ใบ[n.] (bai) EN: warrant ; certificate ; document ; card   FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบอนุญาต[n.] (bai anuyāt) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization   FR: permis [m] ; autorisation [f] ; licence [f]
ใบอนุญาตขับขี่ [n. exp.] (bai anuyāt khapkhī) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
ใบอนุญาตขับรถ[n. exp.] (bai anuyāt khaprot) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERMA    P ER1 M AH0
PERMIT    P ER0 M IH1 T
PERMIT    P ER1 M IH2 T
PERMAN    P ER1 M AH0 N
PERMUT    P ER1 M AH0 T
PERMITS    P ER0 M IH1 T S
PERMIAM    P ER0 M AY1 AH0 M
PERMIAM    P ER1 M IY0 AH0 M
PERMIAN    P ER1 M IY0 AH0 N
PERMUTE    P ER2 M Y UW1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Perm    (n) (p y e1 r m)
perm    (v) (p @@1 m)
perms    (v) (p @@1 m z)
permed    (v) (p @@1 m d)
permit    (n) (p @@1 m i t)
permit    (v) (p @1 m i1 t)
perming    (v) (p @@1 m i ng)
permits    (n) (p @@1 m i t s)
permits    (v) (p @1 m i1 t s)
permute    (v) (p @1 m y uu1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dauerwelle {f} | Dauerwellen {pl}perm | perms [Add to Longdo]
Perm {n} [geol.]Permian [Add to Longdo]
Permanentspeicher {m}non-volatile storage [Add to Longdo]
Permeabilität {f}; Durchlässigkeit {f}permeability [Add to Longdo]
Permutation {f} [math.]permutation [Add to Longdo]
Perm (Stadt in Russland)Perm' (city in Russia) [Add to Longdo]
permanenter Allradantriebpermanent 4-wheel drive [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission) [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
ちりちり[, chirichiri] (adv,n,adj-na,vs) (on-mim) bits and pieces; frizzily (as in perm) [Add to Longdo]
てもいい;ていい[, temoii ; teii] (exp,adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission [Add to Longdo]
アクセスを許可する[アクセスをきょかする, akusesu wokyokasuru] (exp,vs-i) {comp} to permit access [Add to Longdo]
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] (n) {comp} access permission [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] (n) right of access; access permission; access right [Add to Longdo]
カッパーマイン[, kappa-main] (n) {comp} Coppermine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二叠纪[Èr dié jì, ㄦˋ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Permian (geological period 292-250m years ago) [Add to Longdo]
二迭纪[èr dié jì, ㄦˋ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Permian (geological period 292-250m years ago); also written 二疊紀|二叠纪 [Add to Longdo]
含商咀征[hán shāng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄕㄤ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, / ] permeated with beautiful music (成语 saw) [Add to Longdo]
含宫咀征[hán gōng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, / ] permeated with beautiful music (成语 saw) [Add to Longdo]
固定虚拟连接[gù dìng xū nǐ lián jiē, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, / ] Permanent Virtual Connection; PVC [Add to Longdo]
容许[róng xǔ, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩˇ, / ] permit; allow [Add to Longdo]
常任[cháng rèn, ㄔㄤˊ ㄖㄣˋ, ] permanent [Add to Longdo]
常任理事国[cháng rèn lǐ shì guó, ㄔㄤˊ ㄖㄣˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] permanent member state (of UN Security Council) [Add to Longdo]
常务理事[cháng wù lǐ shì, ㄔㄤˊ ˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ, / ] permanent member of council [Add to Longdo]
[héng, ㄏㄥˊ, / ] permanent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
サーチ許可[サーチきょか, sa-chi kyoka] search permission [Add to Longdo]
スーパミニ[すーぱみに, su-pamini] supermini [Add to Longdo]
ハイパメディア[はいぱめでいあ, haipamedeia] hypermedia [Add to Longdo]
ハイパメディア応用[ハイパメディアおうよう, haipamedeia ouyou] hypermedia application [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
ハイパメディア文書[ハイパメディアぶんしょ, haipamedeia bunsho] hypermedia document [Add to Longdo]
パーマネントバーチャルサーキット[ぱーまねんとばーちゃるさーきっと, pa-manentoba-charusa-kitto] permanent virtual circuit (PVC) [Add to Longdo]
ファイルパーミッション[ふぁいるぱーみっしょん, fairupa-misshon] file permission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Perm
   n 1: a city in the European part of Russia [syn: {Perm},
      {Molotov}]
   2: a series of waves in the hair made by applying heat and
     chemicals [syn: {permanent wave}, {permanent}, {perm}]
   v 1: give a permanent wave to; "She perms her hair"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PERM
     Pre-Embossed Rigid Magnetic (Sony, HDD)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Perm [pɛrm]
   Perm
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top