ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

license

L AY1 S AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -license-, *license*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
license(n) การอนุญาต, Syn. permission, permit
license(n) ใบอนุญาต
license(n) เสรีภาพ, See also: ความเป็นอิสระที่จำทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
license(vt) อนุญาต, See also: ยินยอม, ยอมให้, ให้อำนาจ, Syn. certify, permit, authorize, endorse, allow, approve
licensee(n) ผู้ได้รับอนุญาต
licenser(n) ผู้อนุญาต, See also: ผู้ออกใบอนุญาต, Syn. licensor
license for(phrv) ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการสำหรับ
license plate(n) แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
license(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต, การอนุญาต, การอนุมัติ, สิทธิการดำเนินการ, สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา, ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
licensee(ไล'เซินซี) n. ผู้ได้รับใบอนุญาต
licenser(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต, ผู้ออกใบอนุญาต
site licenseใบอนุญาตเฉพาะหน่วยงานหมายถึง ใบอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำสัญญาขาย เพื่อนำไปใช้เฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น (โดยที่จะทำการติดตั้งลงกี่เครื่องก็ได้ แต่ต้องเป็นเฉพาะหน่วยงานนั้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
license(n) ใบอนุญาต, การได้รับอนุญาต, สิทธิ, อำนาจ, การอนุมัติ
license(vt) อนุญาต, ออกใบอนุญาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
licenseใบอนุญาต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
licenseใบอนุญาต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licenseeผู้รับใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Licenseการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร, Example: โดยอาจเป็นแบบผูกขาดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่เพียงผู้เดียวก็ได้ โดยไม่ได้มอบกรรมสิทธิ์ครอบครองในทางกฏหมายแก่ผู้ได้รับอนุญาต [ทรัพย์สินทางปัญญา]
License agreementsข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิ [TU Subject Heading]
Licensesใบอนุญาต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
licensed bankธนาคารรับอนุญาต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They aren't my people. They're from all over. You see all the license plates?ไม่ใช่ซะหน่อย มากันจากทุกสารทิศเลย เห็นทะเบียนรถมั้ย Jaws (1975)
Elwood, we show your license currently under suspension.เอลวุด พวกเราเห็นใบขับขี่ของคุณ ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว The Blues Brothers (1980)
Those cops took your license away.ตำรวจเหล่านั้นเอาใบขับขี่ของคุณไป The Blues Brothers (1980)
- Yes, sir! Get that car's license plate number.ได้ทะเบียนรถยนต์คันนั้น The Blues Brothers (1980)
That license plate is like a rash all over the computer.แผ่นป้ายทะเบียนนั้นเป็นเหมือนผื่นคันทุกแห่งหนบนคอมพิวเตอร์ The Blues Brothers (1980)
His license to practice has been lifted. Correct?ใบอนุญาตของคุณถูกยึด ถูกต้องไหม? Clue (1985)
I got the license through connections.ผมมีใบอนุญาต ผ่านทางเส้นสาย. Cinema Paradiso (1988)
It's like a license to steal. A license to do anything.มันเหมือนใบเบิกทาง ใบอนุญาติให้คุณทำอะไรก็ได้ Goodfellas (1990)
My Social Security cards and driver's licenses were phonies.บัตรประกันสังคม กับใบขับขี่ของผมเป็นของปลอม Goodfellas (1990)
- James Bond, license to kill.- - James Bond, ใบอนุญาตให้ฆ่า In the Name of the Father (1993)
Concord, license number 2587, please remove your vehicle!เลขทะเบียน 2587 ช่วยเลื่อนรถด้วยค่ะ Christmas in August (1998)
Excel, license number 8731, remove your vehicle.เลขทะเบียน 8731 กรุณาเลื่อนรถด้วย Christmas in August (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
licenseAll you need is to get a driver's license.
licenseA woman lost her driver's license while she was shopping the other day at a department store.
licenseBad drivers should have their licenses taken away from them.
licenseCan I see your license, please?
licenseCould I see your driver's license.
licenseDid you have your photograph taken for the driver's license?
licenseDo you have a driver's license?
licenseDo you have your driver's license?
licenseHaving a driver's license is an advantage for this job.
licenseHe had his license taken away because of reckless driving.
licenseHe is bent on getting the driving license.
licenseI'd rather go by train. I have a license, but no real driving experience, so I'm not very sure of myself behind the wheel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบอนุญาต(n) license, See also: permit, Syn. ใบอนุมัติ, เอกสารสิทธิ์, Example: รัฐบาลงดการออกใบอนุญาตให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้าไปเปิดดำเนินการในประเทศ, Thai Definition: เอกสารอนุญาตให้ทำกิจหรือให้มีสิทธิตามขอ ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
ป้ายทะเบียนรถยนต์(n) license plate, Example: กรมขนส่งทางบกได้ออกแบบใหม่ให้ป้ายทะเบียนรถยนต์มีขนาดยาวขึ้นและรูปแบบตัวอักษรเปลี่ยนไป, Count Unit: ป้าย, Thai Definition: ป้ายติดรถยนต์ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่เป็นหมายเลขทะเบียนรถ
อาชญาบัตร(n) license, See also: licence, Example: พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 แบ่งอาชญาบัตรออกเป็น 3 ประเภท คือ อาชญาบัตรสำรวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ และอาชญาบัตรพิเศษ, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ใบอนุญาต ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่ผู้รับอนุญาต เพื่อใช้ประกอบการอาชีพบางอย่างตามเขตที่กำหนด
กฎบัตร(n) charter, See also: license, Example: ใน ค.ศ.1600 บริษัทอังกฤษอินเดียตะวันออกได้รับพระราชทานกฎบัตร จากพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 1, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ตราสารที่จัดตั้ง จัดระเบียบ และกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญาบัตร[ātyābat] (n) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals
อาชญาบัตรผูกขาด[ātyābat phūkkhāt] (n, exp) EN: exclusive prospecting license for minerals
ใบอนุมัติ[bai anumat] (n, exp) EN: licence ; license (Am.)
ใบอนุญาตขับขี่[bai anuyāt khapkhī] (n, exp) EN: driving licence ; driving license (Am.)  FR: permis de conduire [ m ]
ใบอนุญาตขับรถ[bai anuyāt khaprot] (n, exp) EN: driving licence ; driving license (Am.)  FR: permis de conduire [ m ]
แผ่นเลขหมายรถยนต์[phaen lēk māi rot yon] (n, exp) EN: number plate ; license plate  FR: plaque d'immatriculation [ f ] ; plaque minéralogique [ m ]
ผู้ได้รับอนุญาต[phū dāirap anuyāt] (n, exp) EN: licensee
ผู้ได้รับใบอนุญาต[phū dāirap bai anuyāt] (n, exp) EN: licensee
ผู้ให้สัมปทาน[phū hai sampathān] (n, exp) EN: licenser
ผู้รับอนุญาต[phūrap anuyāt] (n) EN: license holder ; permit holder ; licensee ; authorized person

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LICENSE L AY1 S AH0 N S
LICENSED L AY1 S AH0 N S T
LICENSEE L AY2 S AH0 N S IY1
LICENSER L AY1 S AH0 N S ER0
LICENSES L AY1 S AH0 N S IH0 Z
LICENSEES L AY2 S AH0 N S IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
license (v) lˈaɪsns (l ai1 s n s)
licensed (v) lˈaɪsnst (l ai1 s n s t)
licensee (n) lˌaɪsənsˈiː (l ai2 s @ n s ii1)
licenses (v) lˈaɪsnsɪz (l ai1 s n s i z)
licensees (n) lˌaɪsənsˈiːz (l ai2 s @ n s ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
许可证[xǔ kě zhèng, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄓㄥˋ, / ] license; authorization; permit #5,546 [Add to Longdo]
牌照[pái zhào, ㄆㄞˊ ㄓㄠˋ, ] license plate #8,196 [Add to Longdo]
车牌[chē pái, ㄔㄜ ㄆㄞˊ, / ] license plate #9,961 [Add to Longdo]
执照[zhí zhào, ㄓˊ ㄓㄠˋ, / ] license #19,215 [Add to Longdo]
许可协议[xǔ kě xié yì, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] license [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ライセンス[raisensu] (n) license; licence; (P) #1,484 [Add to Longdo]
許可[きょか, kyoka] (n) (1) permission; approval; authorization; license; (vs) (2) to permit; to authorize; (P) #1,928 [Add to Longdo]
免許[めんきょ, menkyo] (n, vs) license; permit; licence; certificate; (P) #2,685 [Add to Longdo]
公認[こうにん, kounin] (n, vs, adj-no) official recognition; authorization; authorisation; licence; license; accreditation; (P) #3,944 [Add to Longdo]
特許[とっきょ, tokkyo] (n, adj-no) (1) patent; special permission; licence (license); concession; franchise; charter; (adj-f) (2) proprietary; (P) #4,747 [Add to Longdo]
認可[にんか, ninka] (n, vs) approval; license; licence; permission; (P) #5,077 [Add to Longdo]
呼び出し(P);呼出し;呼出(io)[よびだし, yobidashi] (n, vs) (1) (See 呼び出す・よびだす・1) call; summons; (n) (2) sumo usher who calls the names of wrestlers, sweeps the ring, etc.; (3) (abbr) (See 呼び出し電話) telephone number at which a person without a telephone can be reached; (4) (arch) (See 陸湯) box-shaped area containing clean water for rinsing oneself (in an Edo-period bathhouse); (5) (arch) high-ranking prostitute in the Yoshiwara district (Edo period); (6) (arch) unlicensed prostitute in the Fukagawa red-light district (Edo period); (P) #9,734 [Add to Longdo]
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) { comp } Unlicensed Mobile Access; UMA [Add to Longdo]
アップリンクライセンス[appurinkuraisensu] (n) { comp } uplink license [Add to Longdo]
クライアントアクセスライセンス[kuraiantoakusesuraisensu] (n) { comp } client access license [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトウェアライセンス[そふとうえあらいせんす, sofutouearaisensu] software license [Add to Longdo]
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ソフトウェア使用契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ライセンス[らいせんす, raisensu] license, licence [Add to Longdo]
ライセンスオーナー[らいせんすおーなー, raisensuo-na-] license owner [Add to Longdo]
ライセンスフリー[らいせんすふりー, raisensufuri-] license free [Add to Longdo]
ライセンス契約[ライセンスけいやく, raisensu keiyaku] license agreement [Add to Longdo]
ライセンス文書[ライセンスぶんしょ, raisensu bunsho] license document [Add to Longdo]
許諾契約[きょだくけいやく, kyodakukeiyaku] license agreement [Add to Longdo]
使用許可[しようきょか, shiyoukyoka] license, licence [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top