ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

permeable

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -permeable-, *permeable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
permeable(adj) ซึมผ่านได้, See also: แผ่ซ่านได้, ซึมแทรกได้, Syn. penetrable, pervious, Ant. impenetrable, impervious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
permeable(เพอ'เมียเบิล) adj. ซึมผ่านได้, แผ่ซ่านได้, ซึมแทรกได้., See also: permeableness n. permeably adv., Syn. absorbent
impermeable(อิมเพอ' เมียเบิล) adj. ซึ่งผ่านไม่ได้, ไม่สามารถผ่านได้, ผ่านไม่ได้., See also: impermeability, impermeableness n. impermeably adv., Syn. impassable

English-Thai: Nontri Dictionary
permeable(adj) ซึมเข้าไปได้, แทรกเข้าไปได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permeable rockหินเนื้อฟ่าม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
permeable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
permeable

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
透水[tòu shuǐ, ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ,  ] permeable; percolation; water leak #26,783 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
半透膜[はんとうまく, hantoumaku] (n) semipermeable membrane [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
透過的[とうかてき, toukateki] transmission permeable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permeable \Per"me*a*ble\, a. [L. permeabilis: cf. F.
   perm['e]able. See {Permeate}.]
   Capable of being permeated, or passed through; yielding
   passage; passable; penetrable; -- used especially of
   substances which allow the passage of fluids; as, wood is
   permeable to oil; glass is permeable to light. --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 permeable
   adj 1: allowing fluids or gases to pass or diffuse through;
       "permeable membranes"; "rock that is permeable by water"
       [ant: {impermeable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top