ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

permission

P ER0 M IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -permission-, *permission*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
permission(n) ความยินยอม, See also: การอนุญาต, การยินยอม, Syn. license, permit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
permission(เพอมิช'เชิน) n. การอนุญาต, การอนุมัติ, การยินยอม, ใบอนุญาต, ใบอนุมัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
permission(n) การยอม, การยินยอม, การอนุญาต, การเปิดโอกาส, การอนุมัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permission๑. การอนุญาต๒. การออกใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permissionsกรณีที่ไม่มีกฎหมายห้ามไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stromboli the Master Showman-- that's a-me-- and by special permission of the management-- that's a-me too-- is presenting to you something... you will absolutely refuse to believe.สทรอมโบลี นักแสดงโทที่ฉัน และโดยการอนุญาตเป็นพิเศษ ในการบริหารจัดการ ที่ฉันด้วย Pinocchio (1940)
- Permission to speak.ได้รับอนุญาตให้พูดเซอร์ หุบ ปาก. How I Won the War (1967)
Sir! Permission to fall out, sir?ได้รับอนุญาตให้ตก ออกมาครับ? How I Won the War (1967)
Then you go to take a leak. No, better still, you ask permission to go.แล้วคุณไปที่จะเกิดการรั่วไหล ไม่มีดีกว่ายังคงคุณขออนุญาตที่จะไป The Godfather (1972)
"Who gave you permission to disturb me?""ผู้ซึ่งที่ให้ permission to ที่ให้คุณทำให้ฉันรำคาญ?" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your Honor, I'd like permission to question this witness.ผมขออนุญาตซักถามพยานคนนี้ครับ Oh, God! (1977)
Your Honor, I'd like permission to question this witness.ผมขออนุญาตซักถามพยานคนนี้ครับ Oh, God! (1977)
-l've got permission to move her.ผมได้รับอนุญาตให้พาเธอไป Gandhi (1982)
I want your permission to ask Lord Greystoke for your hand.ฉันต้องการสิทธิ์ของคุณที่ จะขอให้พระเจ้าโตสำหรับมือของคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
- You have permission from your mother?ใครบอกล่ะ แม่แกเหรอ? Goodfellas (1990)
This is the daughter you wanted permission to bring?นี่คือลูกสาวคน ที่เธอขออนุญาตพามาอยู่ด้วยสินะ The Joy Luck Club (1993)
And now with your permission I'm going to do my stuffและตอนนี้ด้วยความยินยอมของนาย The Nightmare Before Christmas (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
permissionA man who asks his wife's permission before taking any action except breathing is a henpecked husband.
permissionControlled Access Zone: No entry without permission.
permissionDid you get permission to park here?
permissionDuring the Diet session, there are often a politician or two leaving without permission when a question becomes too personal.
permissionHe entered my room without permission.
permissionHe used her bike without asking permission.
permissionHe was granted permission to go home early.
permissionHe was granted permission to leave early.
permissionHe will grant permission for you to go out.
permissionI'll get permission from my superior.
permissionIn an army no man is permitted to leave without permission.
permissionIt is illegal to copy from books without the author's permission.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การอนุมัติ(n) approval, See also: permission, Syn. การยินยอม, การอนุญาต, Example: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้มีการลดภาษีเครื่องจักรเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามนโยบายส่งเสริมอุตสาหรรม, Thai Definition: การให้อำนาจกระทำการตามระเบียบที่กำหนดไว้
ความยินยอมพร้อมใจ(n) consent, See also: permission, approval, agreement, compliance, acquiescence, Syn. ความยินยอม, Ant. ความดื้อ, ความดื้อรั้น, Example: พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชนชาวไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุญาต[anuyāt] (n) EN: permission ; permit ; authorization  FR: autorisation [ f ] ; permis [ m ] ; droit [ m ]
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
การอนุมัติ[kān anumat] (n) EN: approval ; permission ; authorization  FR: accord [ m ] ; autorisation [ f ] ; permission [ f ]
การอนุญาต[kān anuyāt] (n) EN: allowance  FR: autorisation [ f ] : permission [ f ]
ขออนุญาต[khø anuyāt] (v, exp) EN: ask for permission  FR: demander la permission
พระบรมราชานุญาต[phraboromrachānuyāt] (n) EN: royal permission

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERMISSION P ER0 M IH1 SH AH0 N
PERMISSIONS P ER0 M IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
permission (n) pˈəmˈɪʃən (p @1 m i1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufenthaltserlaubnis { f }permission to stay; permit of residence; residence permit [Add to Longdo]
Ausgeherlaubnis { f }permission to go out [Add to Longdo]
Erlaubnis { f } | Erlaubnisse { pl }permission | permissions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せる;させる[seru ; saseru] (aux-v, v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions #540 [Add to Longdo]
許可[きょか, kyoka] (n) (1) permission; approval; authorization; license; (vs) (2) to permit; to authorize; (P) #1,928 [Add to Longdo]
特許[とっきょ, tokkyo] (n, adj-no) (1) patent; special permission; licence (license); concession; franchise; charter; (adj-f) (2) proprietary; (P) #4,747 [Add to Longdo]
認可[にんか, ninka] (n, vs) approval; license; licence; permission; (P) #5,077 [Add to Longdo]
許容[きょよう, kyoyou] (n, vs, adj-no) permission; pardon; (P) #7,787 [Add to Longdo]
無断[むだん, mudan] (n) without permission; without notice; (P) #8,000 [Add to Longdo]
許し(P);赦し[ゆるし, yurushi] (n) pardon; forgiveness; exemption; permission; (P) #9,074 [Add to Longdo]
さす[sasu] (v5s, vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v, v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden #14,090 [Add to Longdo]
断り(P);断わり[ことわり, kotowari] (n) (1) notice; notification; warning; (2) permission; consent; (3) rejection; refusal; nonacceptance; declination; declining; (4) excuse; plea; (P) #15,100 [Add to Longdo]
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
サーチ許可[サーチきょか, sa-chi kyoka] search permission [Add to Longdo]
ファイルパーミッション[ふぁいるぱーみっしょん, fairupa-misshon] file permission [Add to Longdo]
ファイル許可ビット[ファイルきょかびっと, fairu kyokabitto] file permission bits [Add to Longdo]
許可[きょか, kyoka] authorization (vs), permission, approval [Add to Longdo]
参照許可[さんしょうきょか, sanshoukyoka] access permission [Add to Longdo]
実行許可[じっこうきょか, jikkoukyoka] execute permission [Add to Longdo]
書き込み許可[かきこみきょか, kakikomikyoka] write permission [Add to Longdo]
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top